175 Издаване на уверение на обучаващите се лица

Звено за административно обслужване
  • Фронт офис "Обслужване на студенти"
Необходими документи
  • Бланка „Уверение“ – по образец (от Академичната книжарница)
Процедура

Заплащане

Съгласно чл. 29(3) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“ за ползваните административни услуги по време на обучение (вкл. до явяване на държавен изпит) студентите не заплащат такси.
След явяване на държавен изпит за всички ползвани административни услуги се заплащат такси, утвърдени от Академичния съвет – съгл. Заповед на Ректора № 207/13.03.2018 г.

Срок

Правно основание