169  Издаване на европейско дипломно приложение 

Звено за административно обслужване
  • Фронт офис "Обслужване на студенти"
Необходими документи Процедура
  • Заявление до Декана на факултета с изписани имена на латиница по лична карта – по образец.
Заявлението се получава от факултетната канцелария.

Заплащане
Съгласно чл. 29(3) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“ за ползваните административни услуги по време на обучение (вкл. до явяване на държавен изпит) студентите не заплащат такси.
След явяване на държавен изпит за всички ползвани административни услуги се заплащат такси, утвърдени от Академичния съвет – съгл. Заповед на Ректора № 207/13.03.2018 г.

Срок

Правно основание
  • Чл. 72(5) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“