168 Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

Звено за административно обслужване
  • Фронт офис "Обслужване на студенти"

Ред и условия: Съгласно Вътрешни правила за издаване дубликати на дипломи.

Процедура

Заплащане
  • Административна такса: 150 лв.
Срок

Правно основание
  • Решение на АС № 4, т. 5 от 07.03.2018 г.