167 Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

Звено за административно обслужване
 • Фронт офис "Обслужване на студенти"
Необходими документи
За студентите редовна форма на обучение - Заверен обходен лист от:
 • Отдел „Студентска политика“;
 • Академична библиотека;
 • Катедра „Физическо възпитание и спорт“/Домакин
  Бланка „Обходен лист“ се получава от факултетната канцелария.
За студентите задочна форма на обучение 
 • бележка от Академичната библиотека.
 • Два броя снимки 3,5 х 4,5 см (на матирана фотохартия).
Процедура

Заплащане

Съгласно чл. 29(3) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“ за ползваните административни услуги по време на обучение (вкл. до явяване на държавен изпит) студентите не заплащат такси.
След явяване на държавен изпит за всички ползвани административни услуги се заплащат такси, утвърдени от Академичния съвет – съгл. Заповед на Ректора № 207/13.03.2018 г.

Срок
 • 5 месеца за ОКС „бакалавър“ от датата на държавния изпит;
 • 6 месеца за ОКС „магистър“ от защитата на дипломната работа. 
*За предсрочно издаване на диплома се заплаща административна такса в размер на 150 лв. 

Правно основание
 • Чл. 66 и чл. 72 (1) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“ 
  Решение на АС № 3, т.3/19.12.2012 г.