174 Издаване на академична справка на обучаващите се лица

Звено за административно обслужване
  • Фронт офис "Обслужване на студенти"
Необходими документи
  • Заявление до Зам.-Ректора – по образец (от Академичната книжарница).
  • Посочва се за къде е необходима академичната справка.
Процедура

Заплащане
  • За лица, които НЕ СА студенти се заплаща административна такса в размер на 300 лв.
Срок
  • До един месец след приключване на учебната година
Правно основание