ОКС "Бакалавър", Факултативен блок II
Дисциплина
Аграрна екология
Аграрна политика
Аграрно предприемачество
Анализ и контрол на бизнеса
Анализ на данни с Excel
Анализ на туристическия бизнес
Антикризисно управление
Банково счетоводство
Бизнес етика
Бизнес психология
Борсов анализ и отчетност
Бранд мениджмънт
Брандинг
Бюджетно счетоводство
Въведение в информационните системи
Външнотърговски режими на Европейския съюз
Вътрешен контрол
Глобален икономикс
Данъчен контрол и администрация
Дигитален маркетинг
Договаряне и логистика на проекти
Държавно регулиране на икономиката
Европейска интеграция
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса
Екотуризъм и инфраструктура
Електронна търговия
Електронно управление
Етика в публичния сектор
Застрахователен пазар
Застрахователни продукти
Застрахователно право
Изследователски методи
Икономика и организация на социалните услуги и дългосрочните социални грижи
Икономика на знанието
Икономическа и социална политика
Инвестиции
Иновационен мениджмънт
Институционална икономика
Интегрирани процеси в проектното управление
Интелектуална собственост
Информационни системи и технологии в застраховането
История на административните институции
Компютърни мрежи
Комуникационни стратегии в проектното управление
Контрол върху инвестициите
Контрол върху стопанската и финансовата дейност
Корпоративни ПР стратегии
Малък и семеен агробизнес
Междукултурни комуникации
Международен антикризисен мениджмънт
Международна инвестиционна политика
Международни бизнес операции
Международни екологични организации
Международни маркетингови изследвания
Методика на икономическите изследвания
Многомерни статистически методи
Недвижима собственост в туризма
Одит на проекти
Оперативен мениджмънт
Организационна култура
Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия
Основи на криминалистиката и криминологията
Основи на предприемачеството
Основи на социалната работа
Оценка на бизнеса
Пазар на социалнозащитни продукти и услуги
Планов софтуер
Поведение в управлението
Предприемачество в туризма
Проекти за регионално развитие
Производствен мениджмънт
Пространствено планиране
Професионално поведение в контрола
Публична икономика и избор
Публични търгове и обществени поръчки
Разходи, себестойност, цени
Риск мениджмънт на туристическото предприятие
Селски и аграрен туризъм
Симулационни модели на икономическата политика
Системи за управление и контрол в публичния сектор
Софтуерен инженеринг
Стратегически решения в агробизнеса
Стратегическо и бизнес планиране
Стратегическо планиране
Счетоводен софтуер
Счетоводство на инвестиционните предприятия
Счетоводство на малкото предприятие
Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност
Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност
Съвкупни разходи в националната икономика
Териториално планиране и регулиране
Туристически бизнес и предприемачество
Туристически информационни системи
Търговски комуникации
Търговски операции в аграрния сектор
Търговски преговори
Търговско консултиране и съпорт мениджмънт
Управление на веригата за доставки в туризма
Управление на инфраструктурни проекти
Управление на корпоративни проекти
Управление на проекти
Управление на риска в проект
Управление на собствеността
Управление на социални и екологични проекти
Управленска диагностика
Управленско счетоводство
Финанси на фирмата
Финансиране и бюджетиране на проекти
Финансово разузнаване
Финансово счетоводство
Финансово-бюджетно планиране
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес
Цени и ценова политика
Човешки капитал
*Забележка: Имате възможност да изберете допълнителна дисциплина от факултативния блок, която да изучавате срещу съответната такса. При въпроси се обърнете към фронт офис на телефон 0631/66222.