ОКС "Бакалавър", Факултативен блок I
Дисциплина
Аграрна статистика
Анализ на производствения и търговски бизнес
Банков и валутен контрол
Банково обслужване на икономическите агенти
Бизнес интелигентни системи
Бизнес оценяване
Борси и борсови операции
Бюджет и бюджетна политика
Въведение в банковото дело
Въведение в програмирането на Java
Градско развитие
Графичен дизайн
Данъчен контрол и администрация
Данъчно и осигурително право
Данъчно право
Документиране в данъчния контрол
Екологизация на индустриалното предприятие
Екологичен мониторинг
Екологична диагностика
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса
Електронна търговия
Електронно управление
Застраховане в ИТ сектора
Здравно застраховане
Изследователски методи
Икономика на застраховането
Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване
Икономика на услугите
Икономически растеж и развитие
Икономически теории
Инвестиции
Иновации и иновационна политика
Иновационни проекти
Информационни технологии в агробизнеса
Капиталови пазари
Квалитология на стоките и услугите
Контрол върху статистическата отчетност
Контрол върху стопанската и финансовата дейност
Контролинг
Културно-историческо наследство
Лидерство и ръководство
Логистика
Макроикономика второ равнище
Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
Международна инвестиционна политика
Международни финанси
Международно предприемачество
Международно управление на човешките ресурси
Методи за стратегически изследвания
Мониторинг и контрол на проекти
Одит в публичния сектор
Опростени митнически процедури
Организация и технология на продажбите
Организирани стокови пазари
Осигурително право
Отчитане на застрахователната дейност
Оценка на бизнеса
Планиране и развитие на туризма
Предприемачество
Предприемачество по икономически сектори
Публична икономика и избор
Публични политики и програми
Развитие на селските райони
Регионален маркетинг
Регионално планиране
Системи за управление на уеб съдържание
Сравнителни икономически системи
Статистика на Европейския съюз
Статистически анализ на бизнес средата
Статистически и иконометричен софтуер
Статистически информационни системи
Статистически методи в управлението
Стратегии в туризма
Стратегическа рамка за управление на проекти
Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел
Съвременни икономически теории
Теория на вероятностите
Теория на икономическия анализ
Териториално и селищно устройство
Техника на данъчното облагане
Транснационални корпорации и банки
Трудов пазар и безработица
Туристически бизнес
Туристически дестинации
Туристическо странознание
Търговско застраховане
Търговско предприемачество
Управление на взаимоотношенията с публичните институции
Управление на екипи и комуникации
Управление на иновациите
Управление на качеството
Управление на качеството в индустриалното предприятие
Управление на програми
Управление на проекти
Управление на риска в контрола
Управление на фирмената конкурентоспособност
Управление на човешките ресурси
Управление на човешките ресурси
Управление на човешките ресурси в публичната администрация
Устойчиво развитие на туризма
Финанси на фирмата
Финансова математика
Финансово счетоводство
Финансово счетоводство
Фирмена интернационализация
Фирмено планиране
Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
Цени и ценообразуване
Ценообразуване и ценова политика
*Забележка: Имате възможност да изберете допълнителна дисциплина от факултативния блок, която да изучавате срещу съответната такса. При въпроси се обърнете към фронт офис на телефон 0631/66222.