ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Стопанско управление"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Икономикс З 42 28 6 1
Висша математика З 28 28 5 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Регионална политика и регионално развитие З 28 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Основи на управлението - II част З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Международна икономика
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 2
4 семестър
Административен мениджмънт З 28 28 7 1
Организационно поведение З 28 28 7 1
Организационно развитие З 28 28 5 1
Управление на човешките ресурси З 28 28 6 2
Управление на малкия бизнес З 28 28 5 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
5 семестър
Управление на риска З 28 28 7 1
Организационен мениджмънт З 28 28 7 1
Търговско консултиране и съпорт мениджмънт З 28 28 6 1
Системи за управление на уеб съдържание З 28 28 5 2
Оперативен мениджмънт
Ситуационен мениджмънт
И 28 28 5 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
6 семестър
Бизнес стратегии З 28 28 7 1
Контролинг З 28 28 6 1
Лидерство и ръководство З 28 28 6 1
Стратегическо управление З 28 28 5 2
Статистически методи в управлението
Теория на вероятностите
И 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
7 семестър
Антикризисно управление З 28 28 6 1
Управленско консултиране З 28 28 7 1
Управленска диагностика З 28 28 6 1
Управление на фирмата З 28 28 5 2
Организационна култура
Поведение в управлението
И 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
8 семестър
Социална среда и бизнес З 36 18 6 1
Мотивация в управлението
Управление на конфликти
И 18 18 4 1
Управление на кариерата
Управленска политика
И 18 18 4 1
Методи и механизми в управлението
Ресурсен мениджмънт
И 18 18 4 1
Преддипломна практика (СУ) З 0 0 2 2
Държавен изпит (СУ) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)