Покана
за участие в научно-практическа конференция на тема:
„Икономиката на България – 30 години след началото на промените“
Посветена на 75 години от създаването на
Съюза на учените в България
Свищов, 22 ноември 2019 г.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Иван Марчевски – Ректор на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов
проф. д.б.н. Диана Петкова - Председател на Съюза на учените в България
Доц. д-р Тодор Кръстевич – Зам. ректор „Научноизследователска и проектна дейност“ на СА „Д. А. Ценов“
Доц. д-р Красимира Славева – Председател СУБ – клон Свищов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Проф. д-р Атанас Атанасов
Доц. д-р Христо Сирашки
Доц. д-р Пепа Стойкова
Гл. ас. д-р Зоя Иванова
Гл. ас. д-р Любка Илиева

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:
Проф. д-р Атанас Атанасов - Председател
Проф. д-р Маргарита Богданова
Проф. д-р Поля Ангелова
Доц. д-р Красимира Славева
Доц. д-р Христо Сирашки

Секретариат
Гл. ас. д-р Зоя Иванова
Гл. ас. д-р Любка Илиева

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Икономикс, финанси, застраховане, социално дело
Счетоводство, контрол, анализ, статистика
Мениджмънт, маркетинг, международни отношения планиране, информационни технологии
Икономика на отраслите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
15 НОЕМВРИ 2019 Г. – изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на е-mail: sub-svishtov@uni-svishtov.bg
15 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. – изпращане на докладите на е-mail: sub-svishtov@uni-svishtov.bg

Заявка за участие може да изтеглите от ТУК.
Макет на доклада може да изтеглите от ТУК.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТА НА ДОКЛАДИТЕ:

Заглавие на доклада - главни букви, Times new roman, 14 pt, bold, центриран текст
- научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота - Times New Roman, 12 pt, центриран текст
- резюме: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, не повече от 10-15 реда.
- ключови думи: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст

JEL класификация на публикациите с икономически характер

Размер на страницата: 21.59 см × 27.94 см (Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул (header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см. Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване. Междуредие – 1 линия (Single). Максималният брой страници е 8 (осем), в които се включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и литература. Страниците не се номерират.

Цитиране: по изискванията на APA Библиографско цитиране.
Наименование на файла: номер на тематичното направление, име и фамилия на автора, например:1_Ivan_Ivanov.doc
Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието и техническото оформление на своя текст.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Такса за участие:
Без такса за членовете на СУБ- клон Свищов
За участници от СА – такса 40 лв.
За участници от други ВУЗ – такса 60 лв.

Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банкова сметка:

Общинска Банка АД – клон Свищов,
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 78 SOMB 913031 TSENOV 00
Титуляр: СА „Д. А. Ценов – Свищов
Основание: конференция СУБ – клон Свищов

При необходимост от фактура: изпращане на следните данни: име на участника, адрес на организацията, ИН по ДДС, ЕИК на организацията, МОЛ (на e-mail: sub@uni-svishtov.bg ).

Забележка:
Таксата осигурява сборник с доклади, материали за конференцията, куверт за тържествената вечеря и кафе-паузи.
Всеки участник в конференцията има право да участва само с един доклад (в съавторство или самостоятелно).

22 НОЕМВРИ 2019 Г. - Регистрация на участниците и провеждане на конференцията  в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Работни езици: български, английски и руски език.

СБОРНИКЪТ ЩЕ БЪДЕ ИЗДАДЕН СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Адрес за кореспонденция:

СА „Д. А. Ценов”
Съюз на учените в България – клон Свищов
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лица за контакти:
Доц. д-р Красимира Славева
Гл. ас. д-р Зоя Иванова

Телефон за връзка: + 359 631 66320
Е-mail: sub-svishtov@uni-svishtov.bg