Организационният комитет на КРЪГЛА МАСА „ТЪРГОВИЯТА – НАУЧНО ЗНАНИЕ И БИЗНЕС РЕАЛНОСТ” най-сърдечно отправя настоящата ПОКАНА към преподаватели, изследователи, докторанти, студенти, представители на бизнеса и всички заинтересовани страни.

Кръглата маса се организира по повод:
30 години катедра „Търговски бизнес“,
30 години факултет „Производствен и търговски бизнес“
и 85 години Стопанска академия „Д. А. Ценов – Свищов.

Свищов, 8 октомври 2021 г.

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 • проф. д-р Марияна Божинова – Ректор на СА „Д. А. Ценов“
 • проф. д-р Любчо Варамезов – Зам.- Ректор на СА „Д. А. Ценов“
 • доц. д-р Румен Ерусалимов – Зам.-Ректор на СА „Д. А. Ценов“
 • доц. д-р Светослав Илийчовски – Декан на факултет „Производствен и търговски бизнес“
   

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 • доц. д-р Теодора Филипова
 • доц. д-р Петранка Мидова
 • доц. д-р Симеонка Петрова
 • доц. д-р Венцислав Перков
 • гл. ас. д-р Зоя Иванова
 • гл. ас. д-р Иван Маринов
 • докт. Никола Илчев

РЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Доц. д-р Светослав Илийчовски

Членове:

 • проф. д-р Анета Денева
 • проф. д-р Теодора Димитрова
 • проф. д-р Атанас Атанасов
 • доц. д-р Теодора Филипова
 • доц. д-р Петранка Мидова
 • доц. д-р Симеонка Петрова
 • доц. д-р Венцислав Перков

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 • 30 юни 2021 г. – Изпращане на заявката за участие на e-mail: deptb@uni-svishtov.bg
 • 31 август 2021 г. – Получаване на докладите в съответствие с изискванията
 • 31 август 2021 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банкова сметка:

Общинска Банка АД – Свищов,
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Основание: такса за кръгла маса на катедра „Търговски бизнес“

Такси за участие:

 • За участници от България:

30 лв. – участие с доклад, получаване на сборник и материали

 • За участници от чужбина:

30 евро – участие с доклад, получаване на сборник и материали

 • 7 септември 2021 г. – Рецензиране и обратна връзка с авторите
 • 10 септември 2021 г. – Получаване на коригираните доклади, съобразно бележките на рецензентите и потвърждаване на приетите доклади
 • 8 октомври 2021 г. – Регистрация на участниците в конференцията (ако има позволение за присъственост) и научни дискусии

Провеждането на кръглата маса ще бъде съобразено с епидемиологичната обстановка в страната. Поради това е възможно участието във форума да е присъствено или дистанционно.

Заявка за участие може да изтеглите ТУК
Макет на доклада може да изтеглите ТУК
Покана за кръглата маса може да изтеглите ТУК

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Предприемачество и мениджмънт на ресурсите в търговията
 2. Иновации и дигитализация в търговията
 3. Моделиране и инвестиционни проекти в търговията
 4. Пазарни проучвания и конкурентоспособност в търговията
 5. Ефективност и социална отговорност в търговията
 6. Стопанска отчетност и финансиране в търговията

Всички автори ще получат сборник на хартиен носител, който ще бъде регистриран в националния референтен списък на НАЦИД.

Работни езици: български, английски и руски език.

Лица за контакти:
гл. ас. д-р Зоя Иванова
гл. ас. д-р Иван Маринов
тел.: 0631-66-321, 0631-66-322