ПОКАНА
за участие в кръгла маса на тема: 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И ПРАКТИКА


Свищов, 22 октомври 2019 г., 14 часа
Стопанска академия „Д.А.Ценов“, Свищов

Организационният комитет на събитието най-сърдечно отправя настоящата ПОКАНА към изследователи и практици, студенти и докторанти, които се вълнуват от проблемите на проектното управление.
Кръглата маса е организирана в изпълнение на проект №2-2019 “Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор”, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: Проф. д-р Маргарита Богданова
Ръководител катедра „Стратегическо планиране“

Членове:
Доц. д-р Христо Сирашки
Гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова
Гл. ас. д-р Юлиян Господинов
Ас. д-р Мариела Стоянова

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Председател: Проф. д.н Борислав Борисов - (България)

Членове:
Проф. д-р Матилда Александрова - (България)
Проф. д-р Весела Радович (Република Сърбия)
Проф. д-р Майя Шенфилд (Латвия)
Проф. д-р Сергей Чернов (Русия)
Доц. д-р Добрин Добрев - (България)


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Гъвкаво управление на проекти
  • Компетенции при управлението на проекти
  • Управлението на проекти в икономиката, администрацията и управлението

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участието в кръглата маса е без такса
Срок за изпращане на докладите в съответствие с изискванията на е-mail: sp@uni-svishtov.bg – 30 септември 2019 г.
Всички одобрени доклади ще бъдат публикувани в сборник с ISSN каталогизация. Сборникът ще бъде регистриран в НАЦИД
Макет на доклада може да изтеглите от ТУК.

Изисквания за формата на докладите:
- заглавие на доклада - главни букви, Times new roman, 14 pt, bold, центриран текст
- научно звание, степен, име и фамилия на автора, организация и електронна поща - Times New Roman, 12 pt, центриран текст
- резюме: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, не повече от 10-15 реда.
- ключови думи: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, до 6 думи
- размер на страницата 21.59 см × 27.94 см (Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул (header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см. Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване. Междуредие – 1 линия (Single). Максималният брой страници е 8 (осем), в които се включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и литература (пример за начина на оформлението им може да откриете в макета). Страниците не се номерират.
- Цитиране на литературата: съгласно изискванията на APA Style

ЗА КОНТАКТ
Телефон: + 359 631 66296
Е-mail: sp@uni-svishtov.bg