1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена и стартира през октомври 2002 г. първоначално под наименованието „Индустриален бизнес” в дистанционна форма към Центъра за магистърско обучение. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка.

1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена и стартира през октомври 2002 г. първоначално под наименованието „Индустриален бизнес” в дистанционна форма към Центъра за магистърско обучение. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка.

1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена и стартира през октомври 2002 г. първоначално под наименованието „Индустриален бизнес” в дистанционна форма към Центъра за магистърско обучение. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка.

2. Образователни цели

Основните цели са обучаващите се по тази програма да получат фундаментални знания по икономика и умения за практическо използване на тези знания, както и осигуряване на високи професионални умения и навици, гарантиращи добра професионална подготовка на икономисти-мениджъри за успешно управление на бизнес организациите в икономиката.

2. Образователни цели

Основните цели са обучаващите се по тази програма да получат фундаментални знания по икономика и умения за практическо използване на тези знания, както и осигуряване на високи професионални умения и навици, гарантиращи добра професионална подготовка на икономисти-мениджъри за успешно управление на бизнес организациите в икономиката.

2. Образователни цели

Основните цели са обучаващите се по тази програма да получат фундаментални знания по икономика и умения за практическо използване на тези знания, както и осигуряване на високи професионални умения и навици, гарантиращи добра професионална подготовка на икономисти-мениджъри за успешно управление на бизнес организациите в икономиката.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява по учебна документация, съобразена със съвременните теоретични направления и потребностите на бизнеса. Учебното съдържание на дисциплините е в съответствие с магистърски програми, предлагани на европейския образователен пазар, което е благоприятна предпоставка за обмяна на студенти и трансфериране на кредити в рамките на Европейския съюз. Учебният процес протича в дистанционна форма с модулни елементи на електронно обучение. Практическата насоченост на подготовката е от ключово значение за постигане целите на магистърската програма, поради което обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към корпоративния мениджър. Темите по отделите дисциплини са подкрепени с разработени симулационни модели, казуси, проектни задания, тестови задачи и др.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява по учебна документация, съобразена със съвременните теоретични направления и потребностите на бизнеса. Учебното съдържание на дисциплините е в съответствие с магистърски програми, предлагани на европейския образователен пазар, което е благоприятна предпоставка за обмяна на студенти и трансфериране на кредити в рамките на Европейския съюз. Учебният процес протича в дистанционна форма с модулни елементи на електронно обучение. Практическата насоченост на подготовката е от ключово значение за постигане целите на магистърската програма, поради което обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към корпоративния мениджър. Темите по отделите дисциплини са подкрепени с разработени симулационни модели, казуси, проектни задания, тестови задачи и др.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява по учебна документация, съобразена със съвременните теоретични направления и потребностите на бизнеса. Учебното съдържание на дисциплините е в съответствие с магистърски програми, предлагани на европейския образователен пазар, което е благоприятна предпоставка за обмяна на студенти и трансфериране на кредити в рамките на Европейския съюз. Учебният процес протича в дистанционна форма с модулни елементи на електронно обучение. Практическата насоченост на подготовката е от ключово значение за постигане целите на магистърската програма, поради което обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към корпоративния мениджър. Темите по отделите дисциплини са подкрепени с разработени симулационни модели, казуси, проектни задания, тестови задачи и др.

4. Знания

Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план, студентите получават съвременни знания в областта на индустриалната политика и корпоративния мениджмънт, предприемачеството, управлението на корпоративната собственост, антикризисното управление на корпорацията, разработването, оценяването и ръководството на иновационни и аутсорсинг проекти, корпоративния риск мениджмънт, управлението на екипи и комуникации и др.

4. Знания

Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план, студентите получават съвременни знания в областта на индустриалната политика и корпоративния мениджмънт, предприемачеството, управлението на корпоративната собственост, антикризисното управление на корпорацията, разработването, оценяването и ръководството на иновационни и аутсорсинг проекти, корпоративния риск мениджмънт, управлението на екипи и комуникации и др.

4. Знания

Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план, студентите получават съвременни знания в областта на индустриалната политика и корпоративния мениджмънт, предприемачеството, управлението на корпоративната собственост, антикризисното управление на корпорацията, разработването, оценяването и ръководството на иновационни и аутсорсинг проекти, корпоративния риск мениджмънт, управлението на екипи и комуникации и др.

5. Умения

Успоредно с преподаването на теоретични знания, у студентите се формират умения за тяхното практическо използване. Съобразно профила на магистърския блок възпитаниците на програмата притежават практически умения за прилагане на методи и техники за планиране, организиране и управление дейността на големи индустриални структури, малки и средни предприятия, държавни институции и др. По конкретно у студентите се формират предприемачески и лидерски умения, комуникационни умения, умения за разработване, анализиране и оценяване на иновационни и аутсорсинг проекти, за прилагане на адекватни бизнес решения в областта на риск мениджмънта, консултантски умения и др.

5. Умения

Успоредно с преподаването на теоретични знания, у студентите се формират умения за тяхното практическо използване. Съобразно профила на магистърския блок възпитаниците на програмата притежават практически умения за прилагане на методи и техники за планиране, организиране и управление дейността на големи индустриални структури, малки и средни предприятия, държавни институции и др. По конкретно у студентите се формират предприемачески и лидерски умения, комуникационни умения, умения за разработване, анализиране и оценяване на иновационни и аутсорсинг проекти, за прилагане на адекватни бизнес решения в областта на риск мениджмънта, консултантски умения и др.

5. Умения

Успоредно с преподаването на теоретични знания, у студентите се формират умения за тяхното практическо използване. Съобразно профила на магистърския блок възпитаниците на програмата притежават практически умения за прилагане на методи и техники за планиране, организиране и управление дейността на големи индустриални структури, малки и средни предприятия, държавни институции и др. По конкретно у студентите се формират предприемачески и лидерски умения, комуникационни умения, умения за разработване, анализиране и оценяване на иновационни и аутсорсинг проекти, за прилагане на адекватни бизнес решения в областта на риск мениджмънта, консултантски умения и др.

6. Компетентности

Обучаваните в магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” студенти получават практически навици като:

6. Компетентности

Обучаваните в магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” студенти получават практически навици като:

6. Компетентности

Обучаваните в магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” студенти получават практически навици като:

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • да притежават способност за разработване/формулиране на идеи, препоръки и конкретни предложения и решения;
 • да развият лидерски качества;
 • да поемат отговорности при вземането на адекватни мениджърски решения;
 • да проявяват творчество и инициативност в процеса на разработване на корпоративни стратегии.

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • да притежават способност за разработване/формулиране на идеи, препоръки и конкретни предложения и решения;
 • да развият лидерски качества;
 • да поемат отговорности при вземането на адекватни мениджърски решения;
 • да проявяват творчество и инициативност в процеса на разработване на корпоративни стратегии.

6.1. Самостоятелност и отговорност

 • да притежават способност за разработване/формулиране на идеи, препоръки и конкретни предложения и решения;
 • да развият лидерски качества;
 • да поемат отговорности при вземането на адекватни мениджърски решения;
 • да проявяват творчество и инициативност в процеса на разработване на корпоративни стратегии.

6.2. Компетентности за учене

 • да формират нови знания на базата на динамично променящи се бизнес потребности и изисквания;
 • да прилагат и развиват придобитите знания и умения в областта на корпоративния мениджмънт в нови или непознати условия;
 • да повишават и разширяват своята професионална квалификация.

6.2. Компетентности за учене

 • да формират нови знания на базата на динамично променящи се бизнес потребности и изисквания;
 • да прилагат и развиват придобитите знания и умения в областта на корпоративния мениджмънт в нови или непознати условия;
 • да повишават и разширяват своята професионална квалификация.

6.2. Компетентности за учене

 • да формират нови знания на базата на динамично променящи се бизнес потребности и изисквания;
 • да прилагат и развиват придобитите знания и умения в областта на корпоративния мениджмънт в нови или непознати условия;
 • да повишават и разширяват своята професионална квалификация.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • да формулират и излагат собствени идеи, проблеми и решения;
 • да изграждат добри комуникационни навици;
 • да работят в екип при разработването на конкретни проекти или решаването на определени проблеми в корпоративните бизнес структури.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • да формулират и излагат собствени идеи, проблеми и решения;
 • да изграждат добри комуникационни навици;
 • да работят в екип при разработването на конкретни проекти или решаването на определени проблеми в корпоративните бизнес структури.

6.3. Комуникативни и социални компетентности

 • да формулират и излагат собствени идеи, проблеми и решения;
 • да изграждат добри комуникационни навици;
 • да работят в екип при разработването на конкретни проекти или решаването на определени проблеми в корпоративните бизнес структури.

6.4. Професионални компетентности

 • да прилагат конкретни модели на корпоративно управление;
 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за корпоративните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с корпоративния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на корпоративния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в корпоративния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да конструират модел за управление на корпоративната собственост;
 • да прилагат антикризисно управление на корпоративните бизнес структури;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват корпоративните рискове;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

 

6.4. Професионални компетентности

 • да прилагат конкретни модели на корпоративно управление;
 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за корпоративните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с корпоративния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на корпоративния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в корпоративния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да конструират модел за управление на корпоративната собственост;
 • да прилагат антикризисно управление на корпоративните бизнес структури;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват корпоративните рискове;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

 

6.4. Професионални компетентности

 • да прилагат конкретни модели на корпоративно управление;
 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за корпоративните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с корпоративния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на корпоративния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в корпоративния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да конструират модел за управление на корпоративната собственост;
 • да прилагат антикризисно управление на корпоративните бизнес структури;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват корпоративните рискове;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

 

7. Кратка характеристика на академичния състав

 • да прилагат конкретни модели на корпоративно управление;
 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за корпоративните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с корпоративния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на корпоративния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в корпоративния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да конструират модел за управление на корпоративната собственост;
 • да прилагат антикризисно управление на корпоративните бизнес структури;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват корпоративните рискове;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

 

7. Кратка характеристика на академичния състав

 • да прилагат конкретни модели на корпоративно управление;
 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за корпоративните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с корпоративния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на корпоративния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в корпоративния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да конструират модел за управление на корпоративната собственост;
 • да прилагат антикризисно управление на корпоративните бизнес структури;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват корпоративните рискове;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

 

7. Кратка характеристика на академичния състав

 • да прилагат конкретни модели на корпоративно управление;
 • да събират, систематизират, обработват, анализират и обобщават информация за корпоративните бизнес структури, с цел тяхното ефективно управление;
 • да изготвят задълбочени анализи, свързани с корпоративния мениджмънт;
 • да правят обективна оценка на процеси, събития, явления в областта на корпоративния мениджмънт;
 • да използват нови, съвременни подходи, методи, модели в корпоративния мениджмънт;
 • да разработват предприемачески планове;
 • да конструират модел за управление на корпоративната собственост;
 • да прилагат антикризисно управление на корпоративните бизнес структури;
 • да инициират и реализират иновационни и аутсорсинг проекти;
 • да идентифицират, диагностицират и оценяват корпоративните рискове;
 • да формулират и реализират дългосрочна индустриална политика.

 

8. Професионална реализация

Студентите, завършили обучението си в МП „Корпоративен мениджмънт”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и им гарантира успешна професионална реализация в:

 • български и чуждестранни предприятия от различни сектори на икономиката;
 • български и чуждестранни бизнес организации в областта на консултантската и експертната дейност;
 • различни научни и образователни институции;
 • други области на националното стопанство.

Завършилите магистърската програма студенти могат да кандидатстват за продължение на обучението си в образователна и научна степен „доктор“.

Придобилите магистърска степен възпитаници на програма „Корпоративен мениджмънт” могат да реализират успешна трудова кариера в рамките на редица професии и длъжности. Такива са: корпоративен мениджър, индустриален предприемач, консултант, технологичен посредник, производствен аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, производствен директор и др.

Получените знания и уменията, формирани по време на обучението, са надеждна основа и за планиране, организиране и управление на собствен бизнес.

8. Професионална реализация

Студентите, завършили обучението си в МП „Корпоративен мениджмънт”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и им гарантира успешна професионална реализация в:

 • български и чуждестранни предприятия от различни сектори на икономиката;
 • български и чуждестранни бизнес организации в областта на консултантската и експертната дейност;
 • различни научни и образователни институции;
 • други области на националното стопанство.

Завършилите магистърската програма студенти могат да кандидатстват за продължение на обучението си в образователна и научна степен „доктор“.

Придобилите магистърска степен възпитаници на програма „Корпоративен мениджмънт” могат да реализират успешна трудова кариера в рамките на редица професии и длъжности. Такива са: корпоративен мениджър, индустриален предприемач, консултант, технологичен посредник, производствен аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, производствен директор и др.

Получените знания и уменията, формирани по време на обучението, са надеждна основа и за планиране, организиране и управление на собствен бизнес.

8. Професионална реализация

Студентите, завършили обучението си в МП „Корпоративен мениджмънт”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и им гарантира успешна професионална реализация в:

 • български и чуждестранни предприятия от различни сектори на икономиката;
 • български и чуждестранни бизнес организации в областта на консултантската и експертната дейност;
 • различни научни и образователни институции;
 • други области на националното стопанство.

Завършилите магистърската програма студенти могат да кандидатстват за продължение на обучението си в образователна и научна степен „доктор“.

Придобилите магистърска степен възпитаници на програма „Корпоративен мениджмънт” могат да реализират успешна трудова кариера в рамките на редица професии и длъжности. Такива са: корпоративен мениджър, индустриален предприемач, консултант, технологичен посредник, производствен аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, производствен директор и др.

Получените знания и уменията, формирани по време на обучението, са надеждна основа и за планиране, организиране и управление на собствен бизнес.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” е „магистър”, а професионалната квалификация – „магистър по икономика”.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” е „магистър”, а професионалната квалификация – „магистър по икономика”.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” е „магистър”, а професионалната квалификация – „магистър по икономика”.