Магистърска програма "Маркетинг"
/към специалност "Маркетинг"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „МАРКЕТИНГ” предлага възможност за надграждане на познанието за цялостния маркетингов комплекс, посредством задълбочаване разглеждането на отделните маркетингови функции и активности на ниво бизнес организация. Тя е проектирана да доразвива придобитите знания на студентите, получени в бакалавърска степен, като им придава по-категорична прагматична насоченост в сферата на маркетинга и по-конкретно на маркетинговия одит и инженеринг, аналитичното извличане на знания от данни (data mining), стратегическия бранд мениджмънт и др. Възникнала в резултат от заявени потребности на пазара на труда от висококвалифицирани кадри с компетенции и експертиза в областта на маркетинга, програмата се явява своеобразен „мост” за продължаващо обучение на работното място и след нейното приключване.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.