ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ


Същност и значение на географското положение – астрономическо, природогеографско, икономгеографско, транспортногеографско, политикогеографско. Основни изменения в териториалния обхват на България. Граници на съвременна България и тяхното значение.
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ
 

РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ
Същност и особености. Видове скали. Палеографско развитие на релефа – етапи и особености. Основни морфоструктури. Оформяне на днешния облик на релефа на България – основни фактори и процеси. Геоморфоложки области. Стопанско значение на релефа.
            ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Видове полезни изкопаеми – количествена и качествена характеристика. Стопанска оценка. Закономерности на разполагане и проблеми при проучване и добиване на полезните изкопаеми.
            КЛИМАТ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Климатични фактори. Елементи на климата – количествена и качествена характеристика. Климатични области. Стопанска оценка на климатичните ресурси.
            ВОДИ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Хидроложки фактори. Класификация, количествена и качествена характеристика на водите. Хидроложки области. Използване и опазване на водите.
            ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ НА БЪЛГАРИЯ
Почви – същност и значение. Фактори за почвообразователния процес. Почвени типове и териториално разположение. Използване и опазване на почвите. Растителност – значение и особености. Фактори за формиране на видовото разнообразие на растителността. Типове растителни съобщества. Растителни пояси (вертикално зониране). Животински свят – значение и особности. Етапи на развитие и фактори за формиране на фаунистичното разнообразие. Фаунистични области. Проблеми на използването и опазването на флората и фауната.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА

            ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Етнокултурен облик на българския народ. Основни тенденции в изменението на броя и териториалното разпределение на населението. Естествено движение. Миграции на населението. Видове структури. Работна сила, заетост и безработица. Проблеми на социалната политика.

            ГЕОГРАФИЯ НА СЕЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
Същност. Възникване и развитие на селищата. Фактори. Типове населени места – класификация. Селищна мрежа и съвременна териториална организация. Урбанизация. Проблеми на селищата.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ГЕОГРАФИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ СЕКТОР

 

ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури. Развитие и териториално разположение. Райони на зърнопроизводството. Проблеми и тенденции на развитието.

            ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури – развитие и териториално разположение. Райони на производството. Проблеми и тенденции на развитието.

            ГЕОГРАФИЯ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение. Условия и фактори за развитие. Зеленчукопроизводство – значение, фактори, видове култури – развитие и териториално разположение. Райони. Лозарство – значение, фактори, развитие и териториално разположение, райони. Овощарство. Значение. Фактори за развитието. Видове култури. Овощарски райони. Проблеми и тенденции на развитието.


 

            ГЕОГРАФИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на животновъдството. Фактори и условия за развитие. Структура на животновъдството. Подотрасли. Проблеми и тенденции на развитието.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ГЕОГРАФИЯ НА ВТОРИЧНИЯ СЕКТОР

 

            ГЕОГРАФИЯ НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Добив на енергийни ресурси. Производство на електроенергия. Видове електроцентрали. Електропреносна мрежа. Енергийни райони. Проблеми и тенденции на развитието.

            ГЕОГРАФИЯ НА МЕТАЛУРГИЯТА И МАШИНОСТРОЕНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Черна металургия – фактори за развитие и териториално разположение. Цветна металургия. Добив на руди. Развитие, състояние и териториално разположение. Машиностроене – за развитие и териториално разположение. Металургични и машиностроителни райони. Проблеми и тенденции на развитието.

            ГЕОГРАФИЯ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Особености. Фактори за развитие и териториално разположение. Отраслова структура. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

            ГЕОГРАФИЯ НА ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитие и териториално разположение. Възникване и развитие. Отраслова структура. Трикотажна и шивашка промишленост. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

            ГЕОГРАФИЯ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитие. Отраслова структура. Райони на хранително-вкусовата промишленост. Проблеми и тенденции на развитието.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ГЕОГРАФИЯ НА ТРЕТИЧНИЯ СЕКТОР

            ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на транспорта. Фактори за развитието. Видове транспорт. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

            ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитието на туризма и туристическите ресурси. Материално-техническа база. Развитие на туризма. Видове туризъм. Райони на туризма. Проблеми и тенденции на развитието.


РАЗДЕЛ СЕДМИ
ГЕОГРАФИЯ НА РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

За всеки район следва да се използва следният план:
-Граници и териториален обхват.
-Икономгеографска оценка на природните условия и ресурси.
-Население.
-Селищна мрежа.
-Стопанска структура – първичен, вторичен и третичен сектор.
-Административно-териториално деление и характеристика на по-главните селища.
-Проблеми и тенденции на развитието на района.


*

Икономическата география е една от учебните дисциплини, които дават базисна общонаучна подготовка. Чрез нея се получават познания за териториалната диференциация на икономическите и социалните процеси и явления, които протичат на земната повъхност.
Програмата, изготвена за приемния изпит по “Икономическа география на България”, обхваща учебен материал, изучаван в средното училище.

Застъпен е целият спектър от различни аспекти на родната икономическа география – оценка на природния потенциал, географското положение и граници, проблемите на населението и селищата, стопанските сектори, отрасли и райони.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Димов, Н. и др. География и икономика, С., Просвета., 2012 г.
2. Пенин, Р. и др. География и икономика, С., Булвест., 2012 г.
3. Петров П. и др. География и икономика, С., Анубис., 2012 г.
4. География на България – физическа и социално-икономическа география, авт
орски колектив., С., Фарком, 2002 г.
5. Дончев, Д. и Хр. Каракашев – Физическа и социално-икономическа география на България, Сиела, 2013 г.
6. Личев Т. и Кр. Кръстев – Икономическа география, Свищов, АИ “Ценов”, 2008 г.
7. Каракашев, Хр., Д. Дончев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев и М. Пенерлиев – Единен приемен изпит за кандидат-студенти, (ръководство за самоподготовка с примерни тестове), модул 3 – География на България, УИ “Стопанство”, С., 2009 г.
8. Кръстев, В. и Ир. Радева – Примерни тестове за конкурсен изпит по География на България, Варна, 2012 г.
9.
Личев, Т. Примерни тестове по „Икономическа география на България“, Свищов, АИ „Ценов“,2017.
10. Личев, Т., Р. Владева, П. Русева, С. Манова, В. Стоилова – Тестове по Икономическа география на България, АИ “Ценов”, Свищов, 2013 г.
11. Личев, Т. и Н. Иванова –Примерни тестове по Икономическа география на България, Свищов, АИ “Ценов”, 2014 г.;
1
2. Статистически годишник на Република България, С., НСИ, 2016, 2017.
1
3. Статистически справочник, С., НСИ, 2017, 2018.