РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" – СВИЩОВФакултет
""

Катедра
""КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на

Магистърска програма
""Образователно-квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР

Форма на обучение:
РЕДОВНО/ЗАДОЧНО
Професионално направление:


Код на документа:
УД/КХ---00