КЪМ   ЧИТАТЕЛИТЕ   И   АВТОРИТЕ

Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание с повече от 20-годишна история за публикуване на монографични изследвания, в т.ч. и дисертационни трудове, в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от Висши училища и научни организации от страната и чужбина. Монографиите могат да се публикуват на български, английски, немски или руски език. Съдържанието (структурата) на монографичния труд и неговото резюме на български и английски език се публикуват на официалната уебстраница на СА „Д. А. Ценов”. Редакционният съвет е в процес на подготовка за предприемане на постъпки за рефериране на изданието в EBSCO Publishing, като целта му е да осигури на  авторите по-широко популяризиране на научните им изследвания. На тази основа ще се създадат възможности и за увеличаване броя на цитиранията.

Периодичността на изданието е 6 книжки годишно. Осигурява се анонимно рецензиране на представените разработки от двама утвърдени учени в съответната научна област.

Основни съдържателни и технически изисквания към разработките:
 • представената научна разработка да има изследователски характер; да е посветена на цялостно комплексно изследване на научен проблем; да съдържа оригинални теоретични и/или практико-приложни приноси; да бъде в обем между 120-160 стандартни страници А4 (30 реда – 60 удара) и да е разработена самостоятелно или в съавторство от най-много двама автори;
 • оформление на текста: шрифт – Times New Roman; font size – 14 pt;  page setup – А4 стандартна (полета - ляво 2,5 см; дясно 2,5 см; горе 2,5 см; долу 2,5 см); междуредие (line spacing) - single; цитиране под линия – 10 pt; графиките, схемите, диаграмите, фигурите и таблиците да бъдат в редактируем вид;
 • да са спазени изискванията на БДС 17377-96 при библиографското цитиране и на БДС 15419-82 и БДС 17264 -91 при библиографското описание.

Редакционен съвет
 1. Проф. д-р Румяна Лилова  – главен редактор
 2. Проф. д-р ик.н. Румен Върбанов – зам.главен редактор
 3. Доц. д-р Диана Ималова - научен секретар
 4. Проф. д-р Анета Денева
 5. Проф. д-р Мария Андреева
 6. Доц. д-р Галина Захариева
 7. Доц. д-р Тодор Кръстевич

Екип за техническо обслужване:

 1. Анка Танева     – стилов редактор
 2. Ваня Борисова – технически секретар

Адрес на редакцията:
5250 гр. Свищов, ул. “Ем. Чакъров” 2
СА “Д. А. Ценов”, Библиотека “Стопански свят”

 Брой 85  Брой 86  Брой 87  Брой 88  Брой 89  Брой 90  Брой 91  Брой 92  Брой 93  Брой 94  Брой 95  Брой 96  Брой 97  Брой 98  Брой 99  Брой 100  Брой 101  Брой 102  Брой 103  Брой 104  Брой 105  Брой 106  Брой 107  Брой 108  Брой 109  Брой 110  Брой 111  Брой 112  Брой 113  Брой 114  Брой 115  Брой 116  Брой 117  Брой 118  Брой 119  Брой 119  Брой 119  Брой 119  Брой 120  Брой 121  Брой 122