Проект - "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087

Стопанска академия „Д. А. Ценов” Свищов изпълнява  проект „Шанс за развитие", по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор №16.4.2.087/e-MS code ROBG-176.
Приоритетна ос №4: Квалифициран и приобщаващ регион
Специфична цел 4.1: Да се насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност
Водещ бенефициент: Университет в Крайова
Партньори: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов и  Фондация за регионално развитие - Видин

Обща стойност на проекта: 648 094,73 евро.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Eвропейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в размер на 550880,52 евро; Общо национално съфинансиране – 84252,31 евро, в т.ч. от националния бюджет на Румъния – 66248,10 евро, от националния бюджет на България – 18004,21 евро; собствени средства от партньорите – 12961,90 евро.

Продължителност на проекта: 24 месеца – 16.05.2017 – 15.05.2019 г.
Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодателите и лицата, които търсят работа в областите Долж (Румъния), Видин и Велико Търново (България).

Основна цел: Увеличаване пригодността за заетост и професионалната мобилност на търсещите работа в Долж (Румъния), Видин и Свищов (България).

Целевата група включва младежи от районите на изпълнение на проекта, обучаващи се в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”; завършили висше образование в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и придобили ОНС „Доктор”, активно търсещи работа и регистрирани безработни лица (съгласно националното законодателство).

Дейности по проекта:
Дейност 1. Подготовка на проекта
Дейност 2. Информираност и публичност
Дейност 3. Подбор на целевите групи
Дейност 4. Изграждане на Румънско-български кариерен център
Дейност 5. Професионални обучения
Дейност 6. Учебни практически посещения на целевите групи в социално икономически организации в Румъния и България
Дейност 7. Разработване на интернет страница по проекта за осъществяване на комуникация между работодатели и търсещи работа лица
Дейност 8. Организиране на трудова борса/изложение
Дейност 9. Конференции на тема устойчиво развитие и повишаване заетостта в трансграничния регион
Дейност 10. Управление на проекта

Очаквани резултати:
14 инициативи (12 обучения, 1 интернет страница, 2 трудови борси), 400 участници в местни инициативи за съвместна работа и заетост, 300 участници в съвместни програми за образование и обучение.
Изпълнението на дейностите по проекта осигурява възможност на бенефициентите за увеличаване степента на пригодност за заетост чрез придобиване на професионални компетенции, съответстващи на изискванията на пазара на труда.
Крайните бенефициенти ще получат качествено професионално обучение от университетски преподаватели от Румъния и България в следните области: оптика и оптометрия, радиотерапия, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, ИТ, чужди езици, управление на проекти, предприемачество, човешки ресурси, комуникация.
Посещенията в реална работна среда ще осигурят възможност за повишаване на практическите умения и пригодността за заетост на крайните бенефициенти. За студентите от Физическия факултет на Университета в Крайова са предвидени учебни посещения в АЕЦ "Козлодуй", като заключителна част от обучителния процес.
В рамките на проекта ще бъде създаден Румънско-български кариерен център, чието функциониране ще опосредства двустранния процес по търсене и наемане на работа на безработните младежи от целевите региони.

Проект - "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087

D. A. Tsenov Academy of Economics Svishtov implements a project “A chance for development”, under the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, Contract 16.4.2.087/e-MS code ROBG-176.
Priority Axis 4: A skilled and inclusive region
Specific objective 4.1: To encourage the integration of the cross-border area in terms of employment and labour mobility

Lead Beneficiary: University of Craiova
Partners: D.A. Tsenov Academy of Economics and Regional Development Foundation – Vidin

Total project net eligible budget: 648 094,73 euro.

The project implementation is funded by: European Regional Development Fund - 550880,52 euro; total state co-financing - 84252,31 euro, that includes 66248,10 euro from Romanian state and 18004,21 euro from Bulgarian state; partners’ own contribution -  12961,90 euro.

“A chance for development” project aims to increase the employability by developing professional skills and providing effective communication between the employers and the unemployed, actively searching for a job, in the regions of Dolj, Vidin and Veliko Tarnovo.

Main objective: Increase the employability and professional mobility of people in search of employment in Dolj, Vidin and Svishtov. Its priority is the inclusion in the labour market of students and university graduates of the region of implementation of the project.

Target group - youth from project implementation regions, including:

 • students without Bachelor, Master and Doctoral degree;
 • university graduates with Bachelor, Master and doctoral degree, actively searching for a job;
 • unemployed, actively searching for a job.

Project activities:
Activity 1. Project preparation
Activity 2.  Information and promotion
Activity 3.  Selection and involvement of the target group in activities
Activity 4.  Setting up of a Romanian-Bulgarian career and recruitment center
Activity 5. Professional training courses
Activity 6. Study visits of the target group members to socio-economic units in Romania and Bulgaria
Activity 7. Designing an interactive website for facilitating communication between employers and job-seekers
Activity 8.  Organising of a job fair
Activity 9. Conferences on the topic of sustainable development and the increase employment levels in the cross-border region
Activity 10. Project management

Expected results:
14 initiatives (12 courses, 1 web site, 2 job fairs), 400 participants in joint local employment initiatives, 300 participants in joint education and training programmes. 
This project aims to increase the employability degree of the target group by offering opportunities for obtaining professional competences required by the labour market. The target group will get quality professional courses and trainings provided by university professors in the highest technological and economic fields: Optics and Optometry, Radiotherapy, Pollution and protection of the environment, Accoustics and audiometry, IT, foreign languages, Project management, Entrepreneurship, Human resources, Communication.
The study visits in a real work environment will increase beneficiaries’ practical skills and employability. Students from the Physical Faculty of Craiova University will visit Kozloduy Nuclear Power Plant as a final part of the training process.
In order to assist the unemployed in their job search in the area that matches their specialization, within the project implementation will be established a Romanian-Bulgarian career and recruitment centre.

Проект - "Шанс за развитие", e-MS код: ROBG-176, код на проекта 16.4.2.087

05.06.2017 г. Важно съобщение

Обявление относно набиране на целеви групи

Университетът в Крайова, съвместно със Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин, осъществяват трансграничен проект "Шанс за развитие" в периода:  май 2017 г. – април 2019 г.

Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. В хода на изпълнение на проекта, приоритет е включването на пазара на труда както на студенти, така и на вече завършили висше образование лица.

Включени дейности:

 • Професионално обучение на целевите групи в следните области: оптика и оптометрия, лъчелечение, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, предприемачество, английски език, румънски език, български език, информатика, географски информационни системи;
 • Дейности, свързани с придобиване на предприемачески умения, умения за обучение, комуникационни умения и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти.
 • Създаване на румънско-български център за кариерно развитие и набиране на персонал;
 • Организиране на тематични срещи между работодатели и лица, търсещи работа;
 • Работни посещения на студенти в реална работна среда в България и Румъния.Изисквания към целевите групи на проекта:

 • обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор”;
 • завършили висше образование със степен бакалавър, магистър и ОНС „Доктор”;
 • търсещи работа и
 • безработни лица (съгласно националното законодателство).

ВАЖНО! Всички лица от горе-изброените целеви групи трябва задължително да имат адрес на местоживеене в област Велико Търново
Документи за кандидатстване можете да изтеглите от ТУК
Заявления за участие се подават на следния адрес:
5250 Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, Офис на проекта
Лица за контакт: Мариела Стоянова и Татяна Друмева
Тел. за връзка: 0631/66-364; 0882552507

Срок за подаване на заявленията: 31 юли 2017 г.