Академичната библиотека е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната. Тя е създадена през 1936 год. едновременно с откриването на Висшето училище и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов.

Той взема ръководно участие в създаването й и работи близо 17 години в нея. Основа на библиотечния фонд е личната библиотека на дарителя Димитър Апостолов Ценов, която съдържа около 400 тома книги от различните отдели на знанието. По инициатива на първия ректор на Академията проф. Димитър Бъров и на проф. Тодор Владигеров се вземат мерки за изграждането на истинска научна библиотека, отговаряща на изискванията за творческа работа.

Това именно свързва академичната библиотека с името на най-големия български библиограф, който разработва и осъществява своя "план-скица" за изграждането на библиотеката, използвайки за начинанието си и помощта на своя ученик проф. Тодор Боров. Под вещото ръководство и указания на академик Никола Михов са набавени много книги по икономика на български, френски, немски, английски и руски езици, както и почти всички по-известни европейски справочници и енциклопедии.

Днес академичната библиотека е организирана като отраслова специализирана научна библиотека. Основната и задача е цялостно библиотечно - информационно обслужване на научните работници и студентите в тяхната научноизследователска и учебна дейност.

БИБЛИОТЕЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Академичната библиотека разполага с достатъчна база и оборудване. Намира се в югозападната част на факултетския корпус на Академията върху площ от 792, 42 кв. м. Разполага с книгохранилище на три етажа и шест депозиториума. Функционират четири читални : "Студентска", "Периодика" и две преподавателски, като едната от тях е модерна компютърна зала . Читателските места са общо 120 на брой.

БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ

Бази от данни:
База от данни на набавената литература на български и чужди езици от 1992 г. и ретроспективно въвеждане на фонда на библиотеката.
Каталози на книгите на кирилица и латиница:
- Систематични
- Азбучни
Новопостъпила литература

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Ксерокопиране и сканиране на библиотечни документи

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН

Осъществяват се с библиотеки и ведомства от страната и чужбина.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Удовлетворяване на потребителското търсене чрез съвременно библиотечно-информационно обслужване и комуникационно-технологично обезпечаване с ресурси.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Директор на библиотеката:
АНКА ПЕТКОВА ТАНЕВА
E-mail: ataneva@uni-svishtov.bg

Отдели:
1. Комплектуване и книгообмен, обработка и каталози
Дейност: Комплектува фонда на библиотеката с книги, периодични издания и други библиотечни документи на български и чужди езици чрез покупка, книгопоща, дар, депозит и книгообмен.
Обработва библиотечните документи според правилата за работа на научните библиотеки и УДК. Поддържа систематични и азбучни каталози.
Създава база данни и поддържа електронен каталог на литературата от 1992 година.
Персонал:
Веска Борисова Върбанова
Емилия Борисова Александрова
Йорданка Симеонова Аврамова
Теодора Красимирова Владимирова
2. Справочно-информационен
Дейност: Създава и поддържа база данни в информационно-търсещата система от 1992 г., включваща аналитично описание на статиите на български и чужди езици. Осигурява научна информация за студенти и преподаватели както чрез традиционните, така и чрез новите информационни технологии – търсене в електронния каталог на библиотеката, в световни бази данни и Интернет. Изготвя писмени и устни библиографски справки за нуждите на учебния процес. Осъществява обучение на потребителите за ползване ресурсите на библиотеката и им съдейства при информационното търсене в Интернет.

Персонал:
Диана Любомирова Цветкова
Елена Генадиевна Мачева
Добринка Георгиева Костова
Миряна Атанасова Доменикова

3. Заемна служба
Дейност: Обслужва читателите - преподаватели, студенти (редовни и задочни от СА "Д. А. Ценов" и Колежа по икономика и управление), служители и външни.

Персонал:
Елена Георгиева Колева
Светла Манева Наама
Стоянка Андреева Пеева


ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКА
Анка Петкова Танева
Тел: 66 335
БИБЛИОТЕКАР
Веска Борисова Върбанова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Диана Любомирова Цветкова
Тел: 66 276
БИБЛИОТЕКАР
Добринка Георгиева Костова
Тел: 66 347
БИБЛИОТЕКАР
Емилия Борисова Александрова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Йорданка Симеонова Аврамова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Миряна Атанасова Доменикова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Теодора Красимирова Иванова
Тел: 66 337
БИБЛИОГРАФ-ИНФОРМАТОР
Елена Геннадиевна Мачева
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Елена Георгиева Колева
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Светла Манева Наама
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Стоянка Андреева Пеева
Тел: 66 277

Електронния каталог може да намерите тук

Нови книги може да намерите тук

Нови статии може да намерите тук

ВЕСТНИЦИ

ЕЖЕДНЕВНИЦИ
1. 24 часа
2. Труд
3. Дума
4. Стандарт
5. Борба
6. Сега
7. Телеграф
8. Капитал Daily

ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ
1. Аз Буки
2. Банкеръ
3. Български фермер
4. Дунавско дело
5. Държавен вестник
6. Експерт счетоводител
7. Застраховател
8. Капитал
9. Култура
10. CIO
11. Computerworld
12. NetworkWorld
13. Форум Север

СПИСАНИЯ
1. Агробизнесът
2. Актив
3. Банките в България
4. Библиотека
5. Библиотека “Български счетоводител
6. Бюджетът
7. Български законник
8. Вътрешен одитор
9. Доклади на БАН
10. Европа 2001
11. Земеделие плюс
12. Икономика
13. Икономическа мисъл
14. Икономически изследвания
15. Информационен бюлетин по труда
16. Исторически преглед
17. Икономически преглед
18. Икономически и социални алтернативи
19. Логистика     
20. Лозарство и винарство
21. Математика и информатика
22. Медицински мениджмънт и здравна политика
23. Международни отношения
24. Мениджър
25. Новото данъчно законодателство през 2016 г.
26. Наръчник на икономиста
27. Образование 
28. Пазар на държавни ценни книжа
29. Панорама на труда
30. Педагогика   
31. Правна мисъл
32. Проблеми на географията
33. Собственост и право
34. Социално осигуряване – 2016 г.
35. Труд и право
36. Трудови отношения – 2016 г.
37. Социологически проблеми
38. Стратегии на образователната и научната политика
39. Търговско право
40. Търговско и облигационно право
41. Счетоводство, данъци и право
42. Еврофондове. Проекти. Обществени поръчки
43. Хранително-вкусова промишленост
44. ХИ & Т (Хранителна индустрия и търговия)
45. Човешки ресурси
46. Ютилитис
47. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г.
48. INFO свят
49. Personal Computer World
50. National Geographic Magazine
51. Геополитика & геостратегия
52. Регал
53. Счетоводство плюс
54. Списание на БАН
55. Философия
56. Чуждоезиково обучение
57. Спорт и Наука
58. Общество и право
59. Обществени поръчки
60. Новите счетоводни стандарти
61. Новият закон за счетоводството
62. Новото счетоводно законодателство
63. Информационен бюлетин на БНБ    


    
ИЗДАНИЯ НА НСИ
1. България 2016
2. Бюджети на домакинствата в Р България 2015
3. Енергийни баланси 2014
4. Заетост и безработица – годишни данни 2015
5. Здравеопазване 2015
6. Население и демографски процеси 2015
7. Образование в Р България 2016
8. Околна среда 2014
9. Основни макроикономически показатели 2015
10. Районите, областите и общините в Р България 2014
11. Сп. “Статистика”
12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
13. Статистически годишник 2015
14. Статистически справочник 2016 (на бълг. език)

РУСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Вопросы экономики
2. Деньги и кредит
3. Мировая экономика и международные отношения
4. Проблемы теории и практики управления
5. Страховое дело

ЗАПАДНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Economie appliquee
2. Journal of Business Strategy
3. Journal of Finance
4. Journal of Risk and insurance
5. Problemes economiques
6. Revue francaise de Finances Publiques
7. Risk managementПроектът „НАБИС” (Национална академична библиотечно-информационна система) дава възможност за интегриране на българските академични и университетски библиотечно-информационни системи. Главната му цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал да позволява: интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги. В основата на проекта: библиотеките на институциите учредителки: Централната библиотека на Българската академия на науките,Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”  и Библиотека „Паница” към Американския университет в България. Асоцииран член – Академична библиотека „Акад. Н. Михов” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов.