ОРГАНИЗАТОР/И

 Висш институт за специфични изследвания в Гиза (Египет)
 СА „Д. А Ценов“ (България)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Централна библиотека на аграрен факултет при Каирски университет (Египет)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 15-17 октомври 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 1 септември 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 • резюме на английски език (до 500 думи)
 • размер на доклада (до 10 стандартни страници)

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски и арабски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 Без такса за правоучастие за участници от Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Contribution of the Silk Road in the movement of world trade and the promotion of tourism
 • The role of civil society in sustainable tourism development
 • The role of tourism in spreading peace
 • Development of archaeological sites to stimulate  cultural tourism
 • The role of tourism in reducing unemployment
 • Heritage management and environmental tourism
 • The methods of administrative leadership and institutional changes in hotel facilities
 • Risk management and hotel crises
 • Electronic marketing and recent trends in hotel marketing
 • Total Quality Management in tourism and hotel education
 • The role of hotel management in increasing hotel occupancy rates in the current circumstances
 • Nutrition and food security and its impact on hotel facilities

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
(АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ)

 Prof. Dr. Abbla Sultan
 Dean
 e-mail: ablasultan.hiss@gmail.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Разработката трябва да съдържа име на автора (академична длъжност, научна степен, институция, ел. поща), ключови думи, увод, изследователска теза, библиография.

Untitled document

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

П О К А Н А

Юбилейна научна сесия,
посветена на 25 години от създаването на
специалност „Стопански и финансов контрол“
Професионалната компетентност –
гарант за обществено доверие към контрола
20 – 21 октомври 2017 г.

гр. Свищов

Организационен комитет
Проф. д-р Георги Иванов
Доц. д-р Росица Колева
Доц. д-р Пепа Стойкова
Доц. д-р Силвия Костова
Доц. д-р Крум Крумов
Гл. ас. д-р Момчил Антов
Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Технически секретар – г-жа Янислава Александрова

 


1. Рамки за професионална компетентност
2. Професионална компетентност и ефективност на контрола
3. Сътрудничество между контролните институции и висшите училища за повишаване на професионалната компетентност

 

 • Участието в научната сесия се потвърждава по електронен път чрез изпращане на заявка на адрес: https://goo.gl/WBQFBK.
 • В рамките на научната сесия се предвижда изнасяне на пленарни доклади и дискусия по обявените тематични направления.
 • При заявено участие с доклад, изпратените материали ще бъдат публикувани в сборник след рецензиране.
 • Информация за научната сесия и за техническото оформление на докладите може да намерите на интернет страницата на Стопанска академия, раздел „Конференции / Организирани от СА“.
 • Програмата на научната сесия и съпътстващите материали ще се предоставят при регистрация на участниците.
 • На участниците се предоставя възможност за настаняване в хотелската база на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на преференциална цена.
 • до 04 септември 2017 г. – изпращане на електронна заявка за участие в научната сесия
 • до 20 септември 2017 г. – изпращане на доклада на e-mail: control@uni-svishtov.bg
 • регистрация на участниците – 20 октомври 2017 г. от 9:30 часа
 • откриване на научната сесия – 10,30 ч. на 20 октомври 2017 г. в Конферентна зала, Корпус „Юг“

Заглавие – центрирано, с главни букви; под него центрирано – академична длъжност, научна степен с наклонен шрифт, собствено име, фамилия; организация, текст;

Технически параметри:
Текстов редактор MS Word 97-2003 минимум;
Format – Letter; Разстояние между редовете - Single;
Шрифт – Times New Roman, font size – 11 pt;
Page Setup – Margins: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”
(или Top – 5.59 cm.; Bottom – 3.3 cm;  Left – 4.32 cm; Right – 4.32 cm);
Текст под линия - Times New Roman, font size – 9 pt;
Табулация: 0,5” (или 1.27 cm);
Обем до 6 страници, вкл. графики (MS Power Point или MS Excel), таблици, библиография;
Име на файла: № на тематичното направление_Име_Фамилия на автора, напр. 1_Ivan_Ivanov.doc

 

АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“
ул. „Ем. Чакъров” 2, 5250 Свищов
е-mail: control@uni-svishtov.bg, тел. 0631/66266; 0889718074
Лице за контакти: г-жа Янислава Александрова

 Untitled document

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов
Асоциация на Застрахователните Брокери в България 

ПОКАНА
За участие в национална кръгла маса на тема:
Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда

Свищов, 14 – 15 октомври 2017 г.


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов“
Костадин Пеев
Председател на УС на АЗББ
проф. д-р ик. н. Нено Павлов
Председател на УС на Фондация «Проф. д-р Велислав Гаврийски»
Светла Несторова
Председател на УС на АБЗ
д-р Никола Абаджиев
Председател на УС на БАДДПО
Недялко Чандъров
Главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп“
доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „Застраховане и социално дело“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Пламен Йорданов
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева
гл. ас. д-р Милен Митков
гл. ас. д-р Таня Илиева
гл. ас. д-р Маргарита Николова
ас. д-р Валентина Нинова
докт. Василена Стоева
докт. Йордан Йорданов
докт. Нора Иванова

 

 


 1. 1. Пазарни и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото развитие на застраховането в България
 1. 2. Пазарни и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото развитие на осигурителния сектор в България
 1. По-важни срокове:

15 септември 2017 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: zsd2017@uni-svishtov.bg
01 октомври 2017 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: zsd2017@uni-svishtov.bg

 1. Изисквания  за оформяне на докладите:

Максимален обем на доклада: до 8 страници, включително таблици и
графики.
Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
изисква.
Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
редовете: Single
Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
шрифт Italic, центрирано, 11 pt
Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
First line – 1,25 cm
Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
1_doklad_Mira_Popova

 1. Представените на кръглата маса доклади ще бъдат  публикувани на хартиен носител в сборник и изпратени на участниците след отпечатването

Регистрация на участниците: 14 октомври 2017 г. от 9 ч. във Фоайе на  Зала «Булстрад»  на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официално откриване на кръглата маса: 10 ч. на 14 октомври 2017 г. в Зала «Булстрад» на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официални работни езици: български, руски, английски
Програмата на кръглата маса и съпътстващите материали се предоставят на участниците в деня на регистрацията им.
Настаняване на участниците:  след 12 ч. на 13.10.2017 г. и  на  14.10.2017г. хотел на Учебен корпус «ЮГ»

Резервация за нощувки: Хотел "Корпус Юг", ул. "Патриарх Евтимий" 105, гр. Свищов, рецепция - тел. 0882 552510

 

АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

5250 Свищов
Ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Катедра „Застраховане и социално дело“
Гл. ас. д-р Милен Митков- научен секретар  
Катедра "Застраховане и социално дело”
Телефон: 0631/66 269;  0887 627 022
Е-mail: m.mitkov@uni-svishtov.bg

1000 София
Ул. «Аксаков» №16 ет. 3
Асоциация на застрахователните брокери в България
Камелия Мишева- Технически секретар
Асоциация на застрахователните брокери в България
Телефон: 02/8467254; 0886 275 736
Е-mail: azbb@techno-link.com

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад
Научна дискусия на тема „Мениджмънтът – реалност и бъдеще“

Untitled document

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна дискусия  на тема: „Мениджмънтът – реалност и бъдеще“, която ще се проведе на 13 и 14 октомври 2017 г.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов“
проф. д-р Марияна Божинова
Зам.-ректорУчебна дейност“ на СА „Д. А. Ценов“
доц. д-р Тодор Кръстевич
Зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност“
на СА „Д. А. Ценов“
г-н Генчо Генчев
Кмет на община Свищов
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет в община Свищов
доц. д-р Цветан Дилков
Ръководител катедра „Мениджмънт“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
доц. д-р Анатолий Асенов – председател
доц. д-р Ирена Емилова
гл. ас. д-р Десислава Алексиева
гл. ас. д-р Елена Йорданова
гл. ас. д-р Милен Динков
гл. ас. д-р Станислава Стоянова
ас. д-р Йоана Петрова
ас. Валентин Панайотов
ас. Стайко Белоконски
докторант Надежда Косева

Технически секретар –  ас. д-р Станимир Славов

1. Човек и социална среда
2. Лидерство и организационно развитие
3. Стратегически мениджмънт
4. Екомениджмънт

1. Заявката за участие с резюме на доклада се изпраща на e-mail: s.slavov@uni-svishtov.bg
2. Срок за изпращане на заявката (по макет) – 01.09.2017 г.
3. Срок за изпращане на  резюме на доклада (по макет) – 15.09.2017 г.
4. Макетите на заявката и резюме на доклада могат да бъдат изтеглени на адрес: www.uni-svishtov.bg, Раздел „Конференции“, Рубрика „Организирани от СА“
5. Изисквания за оформяне на резюмета – съгласно макета (изпълнение минимум MS Word 97-2003)
Име на файла на резюмето на доклада – числото на избраното тематично направление и собствено и фамилно име на автора/авторите, разделени с долна черта (пример: 1_First Name_Last Name.doc).
6. Резюметата на докладите ще бъдат отпечатани в сборник.
7. Организационният комитет запазва правото си да не публикува резюмета, които не отговарят на посочените в макета изисквания или на тематичните направления. Авторите носят пълна отговорност за своите разработки.

 

5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров“, № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Катедра „Мениджмънт“
Лице за контакти:
ас. д-р Станимир Славов
тел.: 0631/66-215
e-mail: s.slavov@uni-svishtov.bg

13.10.2017 г.
13:00 – 14:00 ч. 
Регистрация на участниците в научната дискусия
14:00 – 15:00 ч.
Откриване на научната дискусия – аудитория 10 (Акад. Иван Стефанов), Ректорат  
15:00 ч.
Обща снимка на участниците в научната дискусия пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”
15:00  – 15,30 ч.
Кафе – пауза
15:30  – 18,00 ч.
Научна дискусия по тематичните направления
19:00 ч.
Официално посрещане на гости

14.10.2017
09:00 – 11:00 ч.
Научна дискусия по тематичните направления
11:00 – 11:30 ч.
Кафе – пауза
11:30 – 13:00 ч.

Научна дискусия по тематичните направления и закриване

 

ЗАГЛАВИЕ – BOLD, 14 PT, CENTERED, ALL CAPITALS
(празен ред)
Акад.длъжност, степен, име, фамилия (Times New Roman 14 pt, Italic, центриран)
Организация, e-mail (Times New Roman 14 pt, Italic, центриран)

1. Максимален обем: 400 думи основен текст на български и 400 думи на английски език, ключови думи (до 5), JEL класификация
формат А4
полета: горе - 2,5 см, долу - 2,5 см, ляво - 2,5 см, дясно - 2,5 см
2. Шрифт: Times New Roman 14 pt
3. Междуредие: Single

Забележка: Резюметата ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде предоставен на участниците в деня на откриване на научната дискусия.
Наименованието на файла следва да бъде във вида: code_family_name_abstract.doc

Пример:Докладът е в направление 4 и авторът е Георги Петров, файлът трябва да е със следното наименование: 1_First Name_Last Name.doc  
При съавторство, се посочват фамилиите на всички автори:
1_First Name_Last Name.doc

 

Покана Заявка за участие
Untitled document

Стопанска Академия “Д.А.Ценов“
Съюз на икономистите в България

Организират
Научно практическа конференция с международно участие на тема:

Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи
Свищов, 9-10 ноември 2017г.


ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

 1. Доц. д-р Иван Марчевски
  Ректор наСА „Д. А. Ценов”
 2. Проф. д-р Татяна Хубенова – Делисивкова
  Председател на УС на СИБ
 3. Проф. д-р Борислав Борисов
  Председател на ОС на СА „Д. А. Ценов”
 4. Проф. д-р ик- н. Нено Павлов
  Зам.председател на УС на СИБ
 5. Доц. д-р Тодор Кръстевич
  Зам.ректор „НИПД“ на СА“Д.А.Ценов“
 6. Проф. д-р Марияна Божинова
  Зам.ректор „УД“ на СА“Д.А.Ценов“
 7. Проф. д-р Йордан Василев
  Декан на факултет „Финанси“
 8. Проф. д-р Андрей Захариев
  Ръководител Катедра “Финанси и кредит“
 9. Проф. д-р Искра Христова  - Балканска
  Ръководител секция “Международна икономика“ на ИИИ при БАН
 10. Доц. д-р Галина Захариева
  Ръководител Катедра “Международни икономически отношения“
 11.  Доц .д-р Людмил Несторов
  Ръководител Катедра “Обща теория на икономиката“
 12. Доц. д-р Йоана Панагорец
  Университет Валахия-Търговище/Румъния/

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Людмил Несторов
 Гл. д-р Милен Митков
 Ас. д-р Петя Георгиева
 Ст. преп. д-р Петър Тодоров
 Докторант Наталия Алексиева
Студент Антонио Славков

 


 1. 1. Членството на България в ЕС – десет години по-късно: реалности и очаквания
 2. 2. Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието
 3. 3. Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие  
 4. 4. Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж
 1. По-важни срокове:
  01 септември 2016 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: confeu10@uni-svishtov.bg
  01 октомври 2016 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: confeu10@uni-svishtov.bg
 2. Такса за правоучастие/само за външни участници/: 50 лв. за сборник с доклади, материали за конференцията и за коктейл.
  Банкова сметка за превеждане на таксата:
        Общинска банка АД - финансов център Свищов
        BIC: SOMBBGSF
        IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – BGN
        Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на СА и СИБ
 3. Изисквания  за оформяне на докладите:
  Максимален обем на доклада: до 6 страници, включително таблици и
  графики.
  Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
  cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
  изисква.
  Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
  редовете: Single
  Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
  Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
  един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
  Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
  шрифт Italic, центрирано, 11 pt
  Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
  pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
  Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
  и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
  Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
  фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
  Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
  First line – 1,25 cm. Спазват се изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
  Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
  тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
  1_doklad_Mira_Popova

Представените на Конференцията доклади ще бъдат реферирани и публикувани на хартиен носител в сборник с редколегия и предоставени на участниците при регистрацията

Регистрация на участниците: 09 ноември 2017 г. от 9:00 ч. в Ректората на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официално откриване на Конференцията: 10 ч. на 09 ноември 2017 г. в Зала «Булстрад» на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официални работни езици: български, руски, английски
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците в деня на регистрацията им.
Настаняване на участниците:  след 12 ч. на 08.11.2017 г. и  на  09.11.2017 г. хотел на Учебен корпус «ЮГ»
Резервация за нощувки: Хотел "Корпус Юг", ул. "Патриарх Евтимий" 105, гр. Свищов, рецепция - тел. 0882 552510

 

АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

5250 Свищов
Ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Сашка Георгиева- инспектор
Катедра "Застраховане и социално дело”
Телефон: 0631/66-252  Е-mail: confeu10@uni-svishtov.bg

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад
Международна научна конференция „Проблеми на сигурността в черноморския регион”

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА – ПЛОВДИВ

Международна научна конференция
„Проблеми на сигурността в черноморския регион”
14 септември 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на ВУСИ на бул. „Кукленско шосе” 13 в Пловдив

 

Допълнителна информация
Покана
ЗаявкаМеждународна научна конференция

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2017)

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет при Технически университет в Кошице (Словакия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Учебна база на Техническия университет в с. Херлани (Словакия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20-21 септември 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 • начало: 15 май 2017 г.
 • край: 31 юли 2017 г.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 Регистрацията се извършва чрез следния уеб адрес: http://cefe.ekf.tuke.sk/registration/index.php

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 • начало: 15 май 2017 г.
 • край: 31 юли 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕЦЕНЗИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 15 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски език

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • 200 евро (таксата включва материали от конференцията, настаняване, обяд за дните на конференцията, кафе-паузи, организационни разходи и гала вечеря)
 • 100 евро за докторанти (таксата включва материали от конференцията, настаняване, обяд за дните на конференцията, кафе-паузи, организационни разходи и гала вечеря)

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Finance and Investment
 • Economic issues and public finance
 • Business, Entrepreneurship and Start-ups
 • Health Care Management

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://cefe.ekf.tuke.sk.
Кръгла маса на тема „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“

Untitled document

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим на 06 октомври 2017 г.:

 • да вземете участие в кръгла маса на тема: „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“, която ще се проведе от 14,00 ч. в коктейл-клуб „Салве“ и
 • да присъствате на изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“, под надслов „Изберете здравословната храна!“, което ще се проведе от 11,00 ч. на пл. „Алеко“ (пред Общината).

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов“
проф. д-р Марияна Божинова
Зам.-ректорУчебна дейност“ на СА „Д. А. Ценов“
доц. д-р Тодор Кръстевич
Зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност“
на СА „Д. А. Ценов“
г-н Генчо Генчев
Кмет на община Свищов
г-жа Анелия Димитрова
Зам.-кмет на община Свищов
г-жа Албена Симеонова
Председател на Българска асоциация „Биопродукти“
г-н Пепо Петров
Изпълнителен директор на „Фондация за околна среда и земеделие“
д-р Стоилко Апостолов
Управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“
доц. д-р Марина Николова
Ръководител катедра „Аграрна икономика“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Маруся Линкова
гл. ас. д-р Радка Ненова
ас. Илияна Кръстева
хон. ас. Цветелина Кабакчиева
докт. Георги Димитров
докт. Георги Ангелов

Технически секретар – гл. ас. д-р Радка Ненова 

1. Теоретико-практически аспекти на изграждането и функционирането на фермерските пазари
2. Икономически и социални предизвикателства при реализацията на селскостопански продукти
3. Съвременни тенденции в развитието на регионалните фермерски пазари

 1. Заявката за участие с резюме на доклада и разработеният доклад се изпращат на e-mail: farm-market2017@uni-svishtov.bg.
 2. Срок за изпращане на заявката (по макет) – 30.06.2017 г.
 3. Срок за изпращане на доклада (по макет) – 15.09.2017 г.
 4. Макетите на заявката и доклада могат да бъдат изтеглени на адрес: www.uni-svishtov.bg, Раздел „Конференции“, Рубрика „Организирани от СА“
 5. Максимален обем на докладите – до 6 страници, включително графики, таблици и библиография (APA Style).
 6. Изисквания за оформяне на докладите съгласно макета (изпълнение минимум MS Word 97-2003).
 7. Име на файла на доклада – числото на избраното направление и собствено и фамилно име на автора/авторите, разделени с долна черта. (пример: 1_ FirstName_LastName.doc).
 8. Докладите ще бъдат отпечатани в сборник.
 9. Организационният комитет запазва правото си да не публикува доклади, които не отговарят на посочените в макета изисквания или на тематичните направления. Авторите носят пълна отговорност за своите разработки.

 

5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров“, № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Катедра „Аграрна икономика“
Лице за контакти:
гл. ас. д-р Радка Ненова
тел.: 0631/66-262
farm-market2017@uni-svishtov.bg

 

 Програма
Място
9,00 – 10,30 ч. Регистрация на участниците в кръглата маса Факултетски корпус (фоайе)
11,00 – 11,30 ч. Откриване на Изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“ пл. „Алеко“
(пред Общината)
14,00 – 14,30 ч. Откриване на кръглата маса Коктейл-клуб „Салве“
14,30 – 15,30 ч. Дискусия с участниците в кръглата маса Коктейл-клуб „Салве“
15,30 – 16,00 ч. Кафе-пауза Коктейл-клуб „Салве“
16,00 – 17,00 ч. Дискусия (продължение) и закриване на кръглата маса Коктейл-клуб „Салве“
18,00 ч. Коктейл за официалните лица, гости и участници в кръглата маса Ресторант „Calgary“

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад


„Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“
гр. Свищов, 20.10.2017 г.

Untitled document

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ (80 години преподаване на статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов). Конференцията ще се проведе на 20 октомври 2017 г. в гр. Свищов.  

Програмен комитет

Доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-ректор „Акредитация и управление на качеството” на СА „Д. А. Ценов”
Доц. д-р Тодор Кръстевич
Зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност” на СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Поля Ангелова
Ръководител катедра „Математика и статистика” в СА „Д. А. Ценов”
Сергей Цветарски
Председател на Национален статистически институт
Д-р Богдан Богданов
Заместник-председател на Национален статистически институт
Диана Атанасова
Министерство на земеделието и храните - Агростатистика
Проф. д-р Валентин Гоев
Зам.-ректор „Научноизследователска дейност” в УНСС, София
Проф. д-р Веселин Хаджиев
Зам.-ректор „Научноизследователска дейност” в Икономически университет, Варна
Проф. д-р Веселка Павлова
Ръководител катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС, София

 

Организационен комитет

Доц. д-р Пламен Петков
Доц. д-р Красимира Славева
Доц. д-р Любомир Иванов
Доц. д-р Стела Касабова
Гл. ас. д-р Маргарита Шопова
Ас. д-р Тихомир Върбанов
Докт. Евгени Овчинников
Докт. Галя Статева

 

1. Методологични и организационни аспекти на статистиката като наука и практика
2. Приложни аспекти на статистиката в икономиката и управлението
Официални работни езици: български, английски, руски

Указания за авторите:

Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на приложения макет в MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията. Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Обемът на доклада е ограничен до 8 издателски страници.

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат A4.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt.
 • Полета: Top – 6 cm (2,36”); Bottom – 4 cm (1,58”);  Left – 4 cm (1,58”); Right – 4,5 cm (1,77”).
 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single.
 • Табулация - 1,25 см (0,49”).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен ред.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използва MS Excel или друг софтуерен продукт като текстът, описващ заглавието, се центрира под тях и се изписва Фиг. и нейният пореден номер.
 • Заглавието на таблиците се центрира като над него вдясно се изписва Таблица и нейният пореден номер.
 • Цитирана литература - спазват се изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
 • Наименование на файла – номер на тематичното направление, име и фамилия на автора, например: 1_Ivan_Petrov.doc.

1. Срок за изпращане на заявка за участие – 15 юли 2017 г.
        e-mail: department.ms@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 15 септември  2017 г.
        e-mail: department.ms@uni-svishtov.bgg
3. Срок за заплащане на такса за правоучастие – 15 септември  2017 г.
        e-mail: department.ms@uni-svishtov.bg
4. Такса за правоучастие: 30 лв. за сборник с доклади, материали за конференцията, за кафе-паузи и за коктейл.

Банкова сметка за превеждане на таксата:
      Общинска банка АД - финансов център Свищов
      BIC: SOMBBGSF
      IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – BGN
      Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „Математика и статистика”

5. Регистрация на участниците – от 09:00 до 10:00 часа на 20 октомври 2017 г., Ректорат.
Официално откриване на конференцията – 10:00 часа на 20 октомври 2017 г. в аудитория № 10 „Академик Иван Стефанов”.
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0882552517)

СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Математика и статистика”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лице за контакти:
 гл. ас. д-р Маргарита Шопова
Тел.: (0631) 66 311
email: department.ms@uni-svishtov.bg

Предварителна програма

9:00 – 10:00 ч. 
Регистрация на участниците в конференцията

10:00 – 11:00 ч.
Тържествено откриване на конференцията, поднасяне на приветствия и адреси

11:00 – 12:00 ч.
Научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ (Пленарни доклади)
12:00 ч. 
Обща снимка на участниците в конференцията пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”

12:00 – 13:00 ч.
Обедна почивка

13:00 – 13:30 ч.
Откриване на експозиция по повод 80 години преподаване на статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Академична библиотека „Акад. Никола Михов“)

13:30 – 15:30 ч.
Заседания по секции

15:30 – 16:00 ч.
Кафе пауза

16:00 – 18:00 ч.  
Заседания по секции

18.00
Закриване на конференцията

19:30 ч. 
Коктейл за гостите и участниците в конференцията

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад

Invitation Application Form


13–та международна научна конференция

"THE TEACHER OF THE FUTURE"

ОРГАНИЗАТОР/И

Institute of knowledge management, Skopje (Macedonia)
MIT University, Faculty of Management, Skopje (Macedonia)
Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria)
University “Aleksandër Moisiu”, Durrës (Albania)
KROK University, Kiev (Ukraine)
National Military University “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria)
Todor Kableshkov University, Sofia (Bulgaria)
University “Angel Kanchev”, Ruse (Bulgaria)
Medical University, Plovdiv (Bulgaria)
European University – Politechnical, Pernik (Bulgaria)
University for business studies, Faculty of law, Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
University Neofit Rilski, Faculty of pedagogy, Blagoevgrad (Bulgaria)
Euro College, Istanbul (Turkey)
University Neofit Rilski, Faculty for social health and sport, Blagoevgrad (Bulgaria)
Faculty of biotechnical studies, University “St. Clement Ohridski”, Bitola (Macedonia)
Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, UKIM, Skopje (Macedonia)
Institute for sociological, political and juridical research, Skopje (Macedonia)
University of Telecommunications and Posts, Sofia (Bulgaria)
Faculty for Business and Tourism, Budva (Montenegro)
High School of Technology and Arts, Leskovac (Serbia)
Faculty for tourism and hospitality, Ohrid (Macedonia)
Alliance of the educated – Blagoevgrad, Blagoevgrad (Bulgaria)
Faculty of strategic and operational management, Belgrade (Serbia)
FAM – Faculty of Management, Sremski Karlovci (Serbia)
Higher School of applied sciences, Vranje (Serbia)
Higher Medical School, Bitola (Macedonia)
Higher School for applied studies for management and business communication, Sremski Karlovci (Serbia)
Higher medicine school “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)
Higher medical-sanitary school of applied studies “Visan”, Zemun (Serbia)
FORKUP, Belgrade (Serbia)
Faculty for tourism and hospitality management, Vrnjacka Banja (Serbia)
Innovations and sustainability academy, Plovdiv (Bulgaria)
Academy Filipović, Jagodina (Serbia)
Institute Plasma, Skopje (Macedonia)
Journal of process management- New Technologies, official co-publisher, Vranje (Serbia)
College for tourism, Blagoevgrad (Bulgaria)
Forum for research and mobility, Bitola (Macedonia)
Institute Sano, Zagreb (Croatia)
Institute Camel Solar, Skopje (Macedonia)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Будва (Черна гора)
 х-л „Slovenska Plaza”

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 26-28 май 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

 27 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 7 май 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, руски и всички балкански езици

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • хабилитирани, нехабилитирани преподаватели и докторанти  (присъствена форма на участие) – 50 евро;
 • хабилитирани, нехабилитирани преподаватели и докторанти  (неприсъствена форма на участие) – 60 евро.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Значение на знанието в глобалното общество
 • Знанието като фактор за сближаване
 • Знанието и международното сътрудничество
 • Обществена позиция на образователният процес
 • Трансфер на знанието в съвременните условия
 • Наука и знание или образователно администриране
 • Педагогика и преподаване
 • Иновативни стратегии за учене
 • Въздействието на новите образователни технологии в преподаването
 • Образователната политика като фактор за напредък
 • Етични компоненти на преподаването
 • Възпитателни аспекти на преподаването
 • Ролята на учителя в съвременните условия
 • Ученето като обществено отговорен процес
 • Ролята на знанието при формирането на компетенции у новите хора
 • Ключови влияния в съдържанието на образователния процес
 • Иновативни образователни подходи
 • Задачи, влияния и постижения на научните звена и сътрудници
 • Учене през целия живот
 • Образователни подходи: от знание до умения
 • Всеобщо образование
 • Образователно предприемачество
 • Кариерно развитие на учителя

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (английски език)
 Покана (български език)
 Макет на резюме
 Макет на доклад
„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

Висшето Училище по Застраховане и Финанси и Студентският съвет към ВУЗФ
канят ваши студенти и докторанти за участие в студентската и докторантска научна конференция на тема:

„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

 

Конференцията е посветена на 15-годишнината на ВУЗФ и ще се проведе на 11 май 2017 г. в сградата на висшето училище.
Одобрените след рецензиране доклади ще бъдат публикувани във VUZF Review.
На конференцията от името на Ректора на ВУЗФ на първенците ще бъдат присъдени награди.

Образецът на заявката за участие в конференцията, изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване са публикувани на интернет страницата на висшето училище (www.vuzf.bg) в раздел Наука и научно-приложни изследвания/Предстоящо.

Можете да ги изтеглите и от тук.

 ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието на Украйна
 Държавна академия по строителство и архитектура в Одеса (Украйна)
 Висше училище по икономика и инженерни науки в Слупск (Полша)
 Национален институт за икономически изследвания (Молдова)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Одеса (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11–12 май 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 1 май 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, украински, руски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 4$ (100 украински гривни)

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Проблемы и перспективы развития экономики с учётом инновационных тенденций
 • Экономика предприятия в современной конкурентной среде
 • Экономика строительного комплекса
 • Маркетинг и менеджмент в деятельности предприятия
 • Размещение производтельных сил и региональная экономика
 • Регулирование использования земельных ресурсов
 • Адаптация учёта, анализа и аудита к экономическим изменениям

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Заявка за участиеОРГАНИЗАТОР/И

 Държавен университет на Молдова (Кишинев, Молдова)
 Черноморски научноизследователски институт по икономика и иновации (Одеса, Украйна)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Икономически факултет при Държавен университет на Молдова

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 21 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 21 април 2017 г.

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 неприсъствена

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 румънски, английски, украински, руски, литовски и други европейски езици

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 25 USD

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Modern economic theories and their role in business integration.
 • The World Economy: New Challenges and the Transformation of International Economic Relations in the context of Integration.
 • Economics and management of national economy: the integration of national models of economic systems.
 • E-commerce and virtual commerce as a business integration tools.
 • Business Economics and Corporate Management: Integration of business structures.
 • The formation and use of human capital: models, processes, and technology.
 • The problems of management and marketing in a business integration.
 • Cross-border cooperation, decentralization and regional economy.
 • Environmental Economics and contemporary environmental issues.
 • Demographics and social policy.
 • Accounting, analysis and audit: national characteristics and global trends.
 • Finance, insurance and exchange business: a strategic portfolio diversification.
 • Modern mathematical methods, models and information technology in the economy.
 • Knowledge management and corporate universities of integrated business structures.
 • Modern problems of business education

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (руски език)
 Покана (английски език)
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Problems and prospects of Donbas and Priazovie economy development"

25-26 май 2017 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

 SHEE “Priazovskiy State Technical University” (Ukraine)
 Mariupol City Council (Ukraine)
 PJSC Ilyich Iron and Steel Works (Ukraine)
 D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria)
 PHEE “Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel” (Ukraine)
 PHEE European University (Ukraine)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Мариупол (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 25–26 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 1 май 2017 г.

Такса за правоучастие

 За участници от СА „Д. А. Ценов“ не се дължи такса за правоучастие.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 украински, руски, английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 до 5 страници

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 неприсъствена

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Investigation of mechanisms of economic development strategies implementation of Donbass and Priazovie
 • Scientific-practical and methodological aspects of industrial enterprises management
 • Environmental, economic and energy security of the region in times of military-political crisis
 • Increasing the investment attractiveness of the region
 • Formation of the marketing concept of Priazovie business structures
 • Business problems in an uncertain economic system
 • Investment and innovative activity of enterprises in modern conditions
 • Competence development of modern logistics management in the context of globalization and European integration
 • Financial policy of Ukraine in modern conditions and its impact on the development of regional economies
 • Tax policy of the state and its impact on the development of enterprises

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (руски език)
 Покана (английски език)
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"GLOBALIZATION, INNOVATION AND DEVELOPMENT. TRENDS AND PROSPECTS"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Факултет по наука и инженерство при Университет „Валахия“ в  Търговище (Румъния)
 Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (България)
 Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
 Институт „СЕДИМЕС“: Академична международна франкофонска мрежа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Университет „Валахия“ в Търговище, Факултет по инженерство и наука в  Александрия (Румъния)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11–13 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ

 16 април 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 30 евро

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Stable development in European Union
 • Public administration and social responsibility in the European context
 • Innovation and information technology
 • Diversity and local development

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 ПоканаВтора национална научно-практическа конференция с международно участие

"Стратегии, проблемы и развитие экономических систем в условиях макроэкономической нестабильности"

31 март 2017г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство образования и науки Украины
 Николаевский межрегиональный институт развития человека высшего учебного заведения  университет „Украина“
 Кафедра „Туризм и гостинично-ресторанного дела“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Николаев, Украйна

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 31 март 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 29 март 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 украински, руски, английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 5 страници

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 неприсъствена

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 20 $

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Социализация национальной экономики в условиях нестабильности
 • Социально-гуманитарные аспекты глобализации и интернационализации
 • Стратегические основы развития туризма в условиях усиления нестабильности национальной экономики
 • Устойчивое развитие предприятий в условиях нестабильности национальной экономики
 • Организационные и экономические аспекты эффективного управления гостинично-ресторанным бизнесом
 • Модели, методы и информационные технологии в управлении национальной экономикой в условиях нестабильности
 • Развитие концепции устойчивого развития в условиях глобализации национальной экономики
 • Социально-гуманитарные аспекты развития экономической системы в условиях глобальной нестабильности
 • Конкурентоспособность национальной экономики

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

48-ма Международна научна конференция

"CONTEMPORARY APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCES"

11-12 октомври 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 с. Пролом, Сърбия (http://prolombanja.com)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11-12 октомври 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 20 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 50€ (цената включва една нощувка в двойна стая в „Radan Hotel“ в с.Пролом,  коктейл за посрещане на участниците, материали от конференцията, релаксираща програма)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • National Competitiveness: Factors and Measurement
 • Sustainable Economic Development
 • Performance Measurement in Public Sector Organizations
 • Sophisticated Valuation Tools and Techniques for Investment Projects Appraisal
 • Tourism and Hospitality
 • Operations & supply chain management
 • Enterprise risk management and analysis
 • Project management
 • Leadership and Human resource management
 • Quality management and control, etc.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
Дванадесета международна научна конференция

"REGIONAL DEVELOPMENT AND DEMOGRAPHIC FLOWS OF SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES"

23 юни 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 23 юни 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 30 април 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 сръбски, английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 80 €

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The Decrease of Economic Regional Disparities: Practical Issues and Recommendations for Problem Solving
 • The New Wave of Demographic and Migration Processes
 • Other Aspects of Regional Development and Demographfic Flows

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана


ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието и науката на Украйна
 Черкаски национален университет „Б. Хмелницки“ (Украйна)
 Образователен и научен институт при висша държавна образователна институция  „Университет по банкиране“ (Украйна)
 Молдовска икономическа академия (Молдова)
 Университет за национално и световно стопанство (България)
 Институт за изследване на фирмената безопасност, Център за информационна  безопасност (Словения)
 Институт за технология и висше образование „Монтерей“ (Мексико)
 Гомелски държавен университет „Франциск Скорина“ (Република Беларус)
 Краковски научно-технически университет AGH (Полша)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Черкаски национален университет „Б. Хмелницки“ (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 25-27 май 2017 г

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛИ

 10 май 2017 г.

работни езици

 английски, руски, украински

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 20 $

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Economic security system: management and information aspects.
 • Enterprise economic security risks and threats management.
 • Economic security by economic activities.
 • Security professionals’ education and training.
 • Information security: computational, telecommunication, cloud systems.
 • Financial and bank security.
 • Accounting and analytical providing of the enterprise security

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана


ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на младежта, спорта и туризма на Донецка народна  република
 Донецки национален университет по икономика и туризъм
 „М. Туган-Барановски“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Донецк

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 26–28 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЮМЕ

 30 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски

форми на участие

 • участие с презентация на пленарно заседание;
 • участие с презентация в секция;
 • участие като слушател;
 • неприсъствена форма на участие.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Problems and prospects of international tourism development.
 • The competitiveness of enterprises of placement.
 • The peculiarities of catering of organized groups of tourists.
 • Domestic tourism as a way of forming a positive image of the region.
 • Geographical aspects of tourism development.
 • Tourism as a factor of education and training.
 • Peculiarities of management of enterprises of tourism and hospitality on the basis of marketing management.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
Дванадесета международна научна конференция за студенти, докторанти и млади учени
„ISSUES OF DEVELOPING FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM“
30 – 31 март 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Институт в Лвов при Университет по банкиране (Украйна)
 • Научен и образователен комплекс "Ekonomosvita" при Институт в Лвов (Украйна)
 • Институт за регионални изследвания „М. И. Долишний“ (Украйна)
 • Институт по икономика и мениджмънт при Национален университет „Лвовска политехника“ (Украйна)
 • Тернополски национален икономически университет  (Украйна)
 • Луцки национален технически университет (Украйна)
 • Икономически университет в. Краков (Полша)
 • Икономически университет във Вроцлав (Полша)
 • Палески държавен университет (Република Беларус)
 • Държавен университет във Вилнюс (Литва)
 • Латвийски университет (Латвия)
 • Университет по приложни науки на Бундесбанк в Хахенбург (Германия)

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Институт в Лвов при Университет по банкиране (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 30 – 31 март 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЮМЕ

 20 март  2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, украински, полски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The current state and trends of the national and international economy, their impact on the functioning of the financial and credit system of Ukraine
 • Financial support for investment and innovation processes.
 • Interaction of banking and real sector of the economy.
 • Risks of bank functioning and financial strategies under conditions of increasing global financial instability.  Problem loan management under modern conditions.
 • Issues of accounting, analysis and audit of economic entities in modern conditions.
 • Issues of labour economics, social and labour relations  and social sciences.
 • Issues of management, marketing and social responsibility in state and business enterprises.
 • Mathematical models in economics. Statistical and econometric methods of analysis. Issues of financial and actuarial mathematics. Information Systems and Technologies in Economy

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана


ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието  на Украйна
 Киевски национален икономически университет „Вадим Хетман“ (Киев,  Украйна)
 Институт за социални и трудови отношения към Киевски национален  икономически  университет „Вадим Хетман“ (Киев, Украйна)
 Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ (Киев, Украйна)
 Донецки национален университет „Васил Стус“ (Виница, Украйна)
 Харковски национален икономически  университет „Саймън Кузнец“  (Харков, Украйна)
 Виенски университет по икономика и бизнес (Виена, Австрия)
 Познански университет по икономика и бизнес (Познан, Полша)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Киевски национален икономически университет „Вадим Хетман“ (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 25–26 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЮМЕ

 20 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, украински, английски

ТАКСИ

 Не се предвиждат такси за участие в конференцията и отпечатването на  резюметата за чуждестранни участници.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Social and labor sphere: global challenges, institutional principles of management, strategies and tools of development;
 • Development of theoretical and applied principles of decent work;
 • Social and labor relations of employment and decent work: current trends, challenges, new model of development;
 • Labor market in conditions of innovative development: economic, social guidelines and institutional framework of development;
 • Labor income as a component of decent work, policies and mechanisms of its implementation;
 • Professional development as a component of decent work: priorities, trends and mechanisms of provision;
 • Dominants and development priorities of social policy in the context of decent work;
 • Labor security in the decent work system: policy and mechanisms of implementation;
 • Social dialogue as the institute of decent work
 • Social responsibility and decent work: priorities and innovative technologies of provision.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана


8-ма международна научна конференция
5-7 април 2017 г.

"ARCHITECTURE OF FINANCE: ILLUSIONS OF GLOBAL STABILIZATION AND PROSPECTS OF ECONOMIC GROWTH"

ОРГАНИЗАТОР

 Санктпетербургски държавен икономически университет (Санкт Петербург, Русия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • 4 и 6 април 2017 г.: Санктпетербургски държавен икономически университет (Санкт Петербург, Русия)
 • 5 април 2017 г.: хотел „Амбасадор“, гр. Санкт Петербург, Русия

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 5-7 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 15 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • State financial strategy: focus on the economic growth.
 • International financial infrastructure: fragmentation or integration?
 • Modern challenges of corporate finance and business evaluation.
 • Banks and financial markets – stakeholders’ challenges and new paradigms.
 • Favorable financial environment.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 4 страници, в т.ч. заглавие, анотация и библиография

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ФИНАНСИАДА'2017"
(Свищов, 7-8 април 2017 г.)

Untitled document

ОРГАНИЗАТОРИ

Катедра „Финанси и кредит”
СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Катедра „Финанси”
УНСС, гр. София

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 Проф. д-р Румяна Лилова
Председател, СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-Ректор на СА „ А. Ценов“,
Сметна палата на Република България
Проф. д-р Йордан Василев
Декан факултет „Финанси“
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Ръководител катедра „Финанси“, УНСС
Д-р Мартин Димитров 
Народен представител в 43-то НС
Венцислав Спирдонов
Председател на ОбС - В. Търново
Инж. Делян Деляновски
Изп. директор на НАПОС-РБ
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „ЗСД“
Доц. д-р Людмил Несторов 
Ръководител катедра „ОТИ“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Андрей Захариев
председател, ръководител катедра „Финанси и кредит”
Доц. д-р Анелия Радулова
зам.-председател, Директор на Институт за научни изследвания
Доц. д-р Силвия Трифонова
зам.-председател, катедра „Финанси“, УНСС
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Катедра „Финанси и кредит“ СА „Д. А. Ценов“
Докт. Калоян Петков
Катедра „Финанси и кредит“ СА „Д. А. Ценов“
Александра Петрова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Антоанета Кулаксъзова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Беатрис Любенова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Георги Йорданов
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Анна Ангелова
III-ти курс, специалност „Финанси“
Антонио Славков
III-ти курс, специалност „Финанси“
Габриела Георгиева
III-ти курс, специалност „Финанси“
Добрин Тодоров
II-и курс, специалност „Счетоводство и контрол“
 1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа
 2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 – 2020 г.
 3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

Официални работни езици: български, английски, руски

КРАЙНИ СРОКОРЕ:
10 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg
30 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Студентите са освободени от такса

РЕЗЕРВАЦИЯ:             

Хотел на учебен корпус „Юг”, тел. 0882 552510
Участниците лично резервират
места в хотела!

АДРЕС ЗА СПРАВКИ:

5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
www.finance1952.com

Указания за авторите:
Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на прикачения макет MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията.
Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Всички доклади ще бъдат регистрирани в iThenticate.
Обемът на доклада е ограничен до 4 издателски страници.
Докладите се наименуват по начина, посочен в шаблона, като задължително в началото се постави „Student” (например Student_1_Ivan_Petrov.doc), а в Subject на писмото – Financiada’2017.

 

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат Letter.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt; 
 • Полета: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”
  (или Top – 5.59 см.; Bottom – 3.3 см;  Left – 4.32 см; Right – 4.32 см).
 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single
 • Номерация на страниците: двустранна – горе.
 • Табулация: 0,5” (или 1.27 см.).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен интервал.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 11 pt,  italic.
 • Заглавието на таблиците се подравнява вляво

При цитиране се спазват изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
Неговите изисквания са поместени:
https://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=71 (в сила от 01.01.2017 г.) и http://www.apastyle.org/.
Същите са налични на официалната web-страница на СА „Д. А. Ценов” в рубриката „Издания на СА”.

Пълните текстове на докладите ще бъдат публикувани в книжно издание със самостоятелен ISBN и предоставени на участниците при регистрацията в дните на конференцията.

 

Заявка за участие Макет за доклад Макет за презентация
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТАОРГАНИЗАТОР/И

 • BULGARIAN ACM CHAPTER
 • JOHN ATANASOFF SOCIETY OF AUTOMATICS AND INFORMATICS
 • BULGARIAN ACADEMIC SOCIETY OF COMPUTER SYSTEMS AND    INFORMATION TECHNOLOGIES

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе (България)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 23–24 юни 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 31 март 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 15 май 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • 150 евро за една разработка; 200 евро за две разработки и 300 евро за три разработки;
 • 100 евро (за докторанти).

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Computer Hardware
 • Computer Software
 • Application Aspects of Computer Systems and Technologies
 • Educational Aspects of Computer Systems and Technologies (e-Learning and Distance learning)
 • The youth and the Computer Systems and Technologies (High-School Students" Section; University/College Students" Section; PhD Students" Section)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 8 страници, вкл. и резюме
 • разработките трябва да бъдат съхранени и предадени в PDF формат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://www.compsystech.org/index.php?cmd=gsPage&pid=index


Международна научно-практическа конференция за студенти и млади учени
20-21 април 2017 г.

"Region – 2017: Human Geographical Aspects"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието и науката на Украйна
 Харковски национален университет „В. Н. Каразин“ (Украйна)
 Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ (Украйна)
 Университет Орадеа (Румъния)
 Могилевски държавен университет „А. Кулешов“ (Република Беларус)
 Харковска регионална организация за млади туристи (Украйна)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Харковски национален университет „В. Н. Каразин“ (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20–21 април 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 20 март 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 20 USD

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски, украински

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Theory and methodic of researches in human geography.
 • Modern issues of regional development.
 • Geodemographical studies.
 • Recreational geography and tourism.
 • Environmental management and sustainable development at the regional level.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 4 страници, форматирани съгласно изискванията.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

12-та международна научна конференция за докторанти и млади учени

SCIENTIA IUVENTA 2017

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Център за научни изследвания и развитие
 • Факултет по икономика при Университет „Матей Бел“ в Банска Бистрица
 • Гражданска асоциация Ekonomia

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Факултет по икономика при Университет „Матей Бел“ в Банска Бистрица (Словакия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20 април 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 31 януари 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 28 февруари 2017 г.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 25 евро

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 28 февруари 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 словашки, чешки, английски

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 6–10 стандартни страници

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Бизнес икономика и мениджмънт
 • Икономика и политика на публичния сектор
 • Финанси
 • Туризъм

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Уеб адрес: http://si.umb.sk/?lang=en
Дванадесета международна научна конференция

"KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS"

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Institute of knowledge management, Skopje (Macedonia)
 • MIT University, Faculty of Management, Skopje (Macedonia)
 • National Military University “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria)
 • Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria)
 • Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës (Albania)
 • KROK University, Kiev (Ukraine)
 • University “Angel Kanchev”, Ruse (Bulgaria)
 • Medical University, Plovdiv (Bulgaria)
 • University for Business Studies, Faculty of Law, Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
 • European University – Politechnical, Pernik (Bulgaria)
 • University Neofit Rilski, Faculty of pedagogy, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Euro College, Istanbul (Turkey)
 • University Neofit Rilski, Faculty for Social Health and Sport, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Faculty of Biotechnical Studies, University “Ss. Clement Ohridski”, Bitola (Macedonia)
 • Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, UKIM, Skopje (Macedonia)
 • Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (Macedonia)
 • University of Telecommunications and Post, Sofia (Bulgaria)
 • Faculty for Tourism and Hospitality, Ohrid (Macedonia)
 • Alliance of the Educated – Blagoevgrad, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Faculty of Strategic and Operational management, Belgrade (Serbia)
 • FAM – Faculty of Management, Sremski Karlovci (Serbia)
 • Higher School of Applied Sciences, Vranje (Serbia)
 • Higher Medical School, Bitola (Macedonia)
 • Higher School for Applied Studies for Management and Business Communication, Sremski Karlovci (Serbia)
 • Higher Medicine School “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)
 • Higher Medical-Sanitary School of Applied Studies “Visan”, Zemun (Serbia)
 • FORKUP, Belgrade (Serbia)
 • Faculty for tourism, Vrnjacka Banja (Serbia)
 • Academy for Innovations and Sustainable Development, Plovdiv (Bulgaria)
 • Institute Sano, Zagreb (Croatia)
 • Institute Camel Solar, Skopje (Macedonia)
 • Academy Filipović, Jagodina (Serbia)
 • Institute Plasma, Skopje (Macedonia)
 • Journal of process management – New Technologies, Official Co-publisher, Vranje (Serbia)
 • College for Tourism, Blagoevgrad (Bulgaria)
 • Forum for Research and Mobility, Bitola (Macedonia)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Върнячка баня, Сърбия

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 31 март – 2 април 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 25 февруари 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 5 март 2017 г.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • присъствена форма – 50 евро за участник;
 • неприсъствена форма – 60 евро за участник.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски, руски и всички балкански езици

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Образование
 • Мениджмънт
 • Методология на социалните науки
 • Финанси
 • Икономика
 • Политика
 • Право
 • Комуникации
 • Информатика и информационни технологии
 • Екология
 • Социология
 • Европейски изследвания

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Образец на резюме
 Образец на статия

Трета международна научно-практическа конференция

"COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES AND REGIONS IN THE CONTEXT OF CHALLENGES OF WORLD ECONOMY"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Южен федерален университет Ростов на Дон (гр. Ростов на Дон, Русия)
 СА „Д. А. Ценов“, катедра „Международни икономически отношения“
 (гр. Свищов, България)

 Институт за икономически и бизнес изследвания при Университет по  търговия в гр. Харбин  (гр. Харбин, Китай)
 Евроазиатски национален университет „Л. Н. Гюмильов“
 (гр. Астана, Казахстан)

 Търговско-промишлена палата (гр. Таганрог, Русия)
 Регионална търговска палата (гр. Ростов на Дон, Русия)
 Център за подкрепа на експортнo-ориентираните предприятия
 (гр. Ростов 
на Дон, Русия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Южен федерален университет Ростов на Дон (Русия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20–22 април 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 1 март 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 20 март 2017 г.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 30 март 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 руски, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Global challenges of the world economy and forecasting of risks of economic systems development
 • Competitive advantages of countries and regions in the world today: theoretical approaches, assessment methodologies, indicators
 • International economic integration as a factor in the competitiveness of national economies
 • Directions of increase in efficiency of foreign trade of the countries in the conditions of globalization of economies
 •  Free economic zones, science and technology parks and other innovative structures as "growth points" of competitiveness of national economies
 • Mechanisms and instruments of attraction of foreign investments and the international companies in national economies
 • Role of industrial policy in ensuring economic growth and competitiveness of the countries and regions

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • резюме – до 300 знака;
 • цялостна разработка – до 7 страници, форматирани съгласно изискванията.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМА

 • присъствена
 • неприсъствена

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (English)

 Покана (Russian)

 Уеб сайт: www.conferenceworldec.ruМеждународен Балкански университет

Международна конференция в областта на социалните и хуманитарните науки

"CHANGING THE WORLD: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND RESPONSIBILITIES"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Международен Балкански университет (гр. Скопие, Македония)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Скопие, Македония

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 12-14 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ

 15 април 2017 г. (ранна регистрация)
 30 април 2017 г. (късна регистрация)

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 31 август 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 турски, английски (разработките трябва да бъдат оформени на английски език за окончателно  публикуване)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Political Sciences
 • International Relations
 • Education
 • Communications
 • Economics, Business and Management
 • Philology
 • Psychology
 • Legal Studies
 • History
 • Arts

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • резюме – до 200 думи;
 • разработка – до 3000 думи (без таблици, фигури и цитати)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 100 евро

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

Втора международна научно-практическа конференция

"STATISTICAL AND EXPERT-ANALYTICAL SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF ECONOMY AND SOCIAL SPHERE"

ОРГАНИЗАТОР/И

 • Министерство на науката и образованието на Украйна
 • Черниговски национален технологичен университет (Украйна)
 • Университет „Шота Руставели“ (Грузия)
 • Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ (България)
 • Висше училище по икономика (Полша)
 • Висше училище по управление на информационни системи при Университет за приложни науки (Латвия)
 • Държавен университет „Ян Кочановски“ (Полша)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 гр. Чернигов, Украйна

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 4 април 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И КОПИЕ ОТ КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА

 10 март 2017 г.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The fundamental theoretical-methodological principles of statistical and expert-analytical maintenance of management
 • The European experience of development of statistical business process to ensure an adequate level of data quality and efficient statistical production
 • Monitoring of the efficiency of Ukraine"s integration into the EU and effectiveness of sectoral reforms conducted in the country
 • Analytic, expert, legal and informational support of local and regional authorities in the process of decentralization
 • Statistical and expert-analytical maintenance of economic potential management
 • The improvement of government finance statistics, monetary and financial statistics
 • Statistical and expert-analytical maintenance of management of economic activity and living standards

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 10 евро

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Заявка за участиеОРГАНИЗАТОР/И

 Университет в Доня Горица (Черна гора)
 Университет „17-ти септември“ в Бандърма (Турция)
 Международен университет в Сараево (Босна и Херцеговина)
 Университет „Сабахатин Заим“ в Истанбул (Турция)
 Университет „Мустафа Кемал“ (Турция)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Университет в Доня Горица (Черна гора)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 19–21 май 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И РЕЗЮМЕТА

 15 февруари 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ

 28 февруари 2017г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 30 април 2017 г.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 15 март 2017 г.

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Conflict studies
 • Energy Policies and Cooperation
 • EU and Balkans
 • Global economics crisis and Balkans
 • Labour Issues and Balkans
 • Mediterranean and Balkan History
 • Political Stabilisation in Balkans
 • Refugees
 • Regional Peace
 • Security issues in Balkans
 • Social Policy ,Irregular Migration
 • Transitional Economies

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
РЕЗЮМЕТО

 до 400 думи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://www.udg.edu.me/mecasconference


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА“ (Свищов, 7-8 април 2017 г.)
Untitled document

ОРГАНИЗАТОРИ

Катедра „Финанси и кредит”
СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Катедра „Финанси”
УНСС, гр. София

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 Проф. д-р Румяна Лилова
Председател, СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-Ректор на СА „ А. Ценов“,
Сметна палата на Република България
Проф. д-р Йордан Василев
Декан факултет „Финанси“
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Ръководител катедра „Финанси“, УНСС
Д-р Мартин Димитров 
Народен представител в 43-то НС
Венцислав Спирдонов
Председател на ОбС - В. Търново
Инж. Делян Деляновски
Изп. директор на НАПОС-РБ
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „ЗСД“
Доц. д-р Людмил Несторов 
Ръководител катедра „ОТИ“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Андрей Захариев
председател, ръководител катедра „Финанси и кредит”
Доц. д-р Анелия Радулова
зам.-председател, Директор на Институт за научни изследвания
Доц. д-р Силвия Трифонова
зам.-председател, катедра „Финанси“, УНСС
Проф. д-р Божидар Божинов
Доц. д-р Стоян Проданов
Проф. д-р Теодора Димитрова
Гл. ас. д-р Георги Георгиев
Доц. д-р Александър Ганчев
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Доц. д-р Ангел Ангелов
Гл. ас. д-р Петя Василева
Доц. д-р Валентин Милинов
Гл. ас. д-р Цветан Павлов
Доц. д-р Жельо Вътев
Ас. д-р Марияна Павлова
Доц. д-р Людмил Кръстев
Ас. д-р Петко Ангелов
Доц. д-р Марин Маринов
Ас. д-р Сергей Радуканов
Доц. д-р Пламен Пътев
Ас. д-р Стефан Станимиров
Доц. д-р Стефан Симеонов
Ас. д-р Танер Исмаилов
 1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа
 2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 – 2020 г.
 3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

Официални работни езици: български, английски, руски

КРАЙНИ СРОКОВЕ:
2 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg
15 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg
07 април 2017 г., Ректорат на СА, ет. 1, 8.30-10.30 ч.  - Регистрация на участниците

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 60 (шестдесет) лв. / 30 евро за чуждестранни участници
Банкова сметка за превеждане на таксите на участниците:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
СА „Д. А. Ценов”, BIC: SOMBBGSF;
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – в лв.
IBAN-BG96SOMB913034TSENOV02 – в евро (30 евро)
Основание за превод: Такса участие в конференция на катедра „Финанси и кредит”, 07-08.04.2017 г.

Заб. Таксата осигурява сборник с доклади, материали за конференцията, куверт тържествена вечеря и кафе-паузи!
      
           
РЕЗЕРВАЦИЯ: Хотел на учебен корпус „Юг”, тел. 0882 552510

Участниците лично резервират

места в хотела!

АДРЕС ЗА СПРАВКИ:
5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
www.finance1952.com/fk65

Указания за авторите:
Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на прикачения макет MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията.
Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Всички доклади ще бъдат регистрирани в iThenticate.
Обемът на доклада е ограничен до 6 издателски страници.

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат Letter.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt; 
 • Полета: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”

(или Top – 5.59 см.; Bottom – 3.3 см;  Left – 4.32 см; Right – 4.32 см).

 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single
 • Номерация на страниците: двустранна – горе.
 • Табулация: 0,5” (или 1.27 см.).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен интервал.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 11 pt,  italic.
 • Заглавието на таблиците се подравнява вляво

При цитиране се спазват изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
Неговите изисквания са поместени:
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=71 (в сила от 01.01.2017 г.) и http://www.apastyle.org/.
Същите са налични на официалната web-страница на СА „Д. А. Ценов” в рубриката „Издания на СА”.

Пълните текстове на докладите ще бъдат публикувани в книжно издание със самостоятелен ISBN и предоставени на участниците при регистрацията в дните на конференцията.

 

Заявка за участие Макет доклад
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТАAMCIS 2017: A Tradition of Innovation Boston, MA August 10-12, 2017

"ICT-BASED BUSINESS MODELS FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN TRANSITION AND DEVELOPING/EMERGING ECONOMIES ICTS IN GLOBAL DEVELOPMENT (SIGGLOBDEV) TRACK"

Организатор/и

 Познански университет по икономика и бизнес, Полша
 Асоциация за информационни системи, САЩ

място на провеждане

 гр. Бостън, САЩ

период на провеждане

 10–12 август 2017 г.

срок за регистрация

 1 март 2017 г.

направления

 • ICT-based business models and their characteristics
 • How to measure ICT influence on socioeconomic development?
 • Changes in income inequalities
 • Do startups need assets?
 • Is transparency important for socioeconomic development?
 • Do new business models support building of social capital?
 • Can open source approach accelerate ICT evolution?
 • Different forms of sharing economy, e.g.: access economy, aggregating economy, etc.

изисквания към разработките

 • до 5000 думи;
 • до 10 страници;

форми на участие във форума

 • цялостни изследвания (Completed Research);
 • разработки за форум за изследвания (Emergent Research Forum, ERF);
 • разработки за семинари и лекционни курсове (Workshop and Tutorials)
 • Панели
 • TREO сесии (Technology Research, Education and opinion)
 • Симпозиум за професионално развитие (PDS)

Допълнителна информация

 Покана
Олимпиада по руски език, изучаван като чужд език

"РУСКИЙ МИР: СИМФОНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ"

Организатор/и

 Московски градски педагогически университет, Москва (Руска федерация)

форма и място на провеждане

 Олимпиадата се провежда на два етапа:
 1. Селекционен – непресъствен;
 2. Същински – присъствен (Московски градски педагогически
  университет)

срок за регистрация

 1 февруари 2017 г.

срок за подаване на материали за селекционния етап

 15 февруари 2017 г.

Период на провеждане на основния етап

 април 2017 г.

електронна поща за изпращане на заявки и материали за селекционния етап

 interlab@mgpu.ru
 olymp@mgpu.ru

Допълнителна информация

 Покана
VI-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

« МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ НАУКИ И ЭКОНОМИКИ: РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ »

Организатор/и

 Беларуски търговско-икономически университет на
 потребителската кооперация (БТИУПК)
 Съвет на младите учени към БТИУПК
 Център за бизнес образование към БТИУПК

място на провеждане

 БТИУПК, гр. Гомел, Република Беларус
 Хотелски комплекс „Ранчо“, разположен на 22 км. от гр. Гомел,
 Република Беларус

Период на провеждане

 31 май – 2 юни 2017 г.

Срок за подаване на материали за форума (заявка, статия, оформена според изискванията, файл с презентация за участника)

 15 януари 2017 г.

Официални езици

 руски, беларуски, английски

направления

 Световна и национална икономика
 Компютърни технологии и иновации 
 Икономика и управление в организацията
 Финанси, парично обръщение и кредит
 Счетоводен отчет и анализ
 Търговия и логистика
 Стокознание, експертиза и конкурентоспособност на стоките

такса за участие

 Необходимо условие за безплатно публикуване на статиите на участниците в сборник с научни  статии е личното участие на автора във форума.

Допълнителна информация

 Покана
Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) 3rd Conference

"WORRY OR NOT - HIGHER EDUCATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CURRENT TRENDS AND SCENARIOS FOR THE NEAR FUTURE"

Организатор/и

 Корвин университет в Будапеща, Унгария
 Център за висше образование „Yehuda Elkana“ при
 Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария

Място на провеждане

 Будапеща, Унгария

Период на провеждане

 24–25 април 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 1 февруари 2017 г.

Срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 20 февруари 2017 г.

Срок за регистрация

 15 април 2017 г.

Официални езици

 английски

Такса за участие

 100 евро (платени преди 15 март 2017 г.)
 150 евро (редовна такса)
 Таксата за участие включва  материали от конференцията, вечеря, бюфет за обяд по време на  конференцията, кафе паузи.

Допълнителна информация

 Покана


12TH INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS

«KNOWLEDGE MANAGEMENT IN 21TH CENTURY:RESILIENCE, CREATIVITY, CO-CREATION»

Организатор/и

 Висше училище по мениджмънт, Санктпетербургски държавен
 университет, Русия
 Бизнес институт по изкуствата, САЩ

Място на провеждане

 Висше училище по мениджмънт, Санктпетербургски държавен
 Университет, Русия

Период на провеждане

 7–9 юни 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 15 януари 2017 г.

Срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 20 февруари 2017 г.

Срок за регистрация

 10 май 2017 г.

Официални езици

 английски

Такса за участие

 430 евро (платени преди 15 март 2017 г.)
 320 евро (за студенти–магистри и докторанти)
 520 евро (редовна такса)
 Таксата за участие включва участие в сесиите на форума, кафе-паузи и обяд по време на форума,  официална вечеря за участниците в конференцията, бадж и сертификат за участие, пакет с материали от форума.

Допълнителна информация

 http://www.ifkad.org/
22nd EUROASIA BUSINESS AND ECONOMICS SOCIETY CONFERENCE

Организатор/и

 Икономически факултет към
 Римски университет „Ла Сапиенца“, Италия

място на провеждане

 Икономически факултет,
 Римски университет „Ла Сапиенца“, Италия

Период на провеждане

 24–26 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 28 февруари 2017 г.

срок за уведомяване на приетите/отказани
заявки и резюмета

 13 март 2017 г.

срок за регистрация

 22 април 2017 г.

срок за предаване на цялостните материали

 22 април 2017 г.

Официални езици

 английски

такса за участие

 400 евро (включва сборник с резюмета, CD с цялостните разработки, кафе-паузи, обяд за дните на  конференцията и други материали, свързани с конференцията)

Допълнителна информация

 http://www.ebesweb.org/Conferences/22nd-EBES-Conference-Rome/Call-for-Papers.aspx
ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

« SECURITATEA INFORMATIONALA-2017 »

Организатор/и

 LSI (Лабораторията по информационна сигурност)
 Молдовска икономическа академия

Място на провеждане

 Молдовска икономическа академия (ASEM)
 ауд. В 104, 10.00 ч.

Период на провеждане

 4–5 април 2017 г.

работни езици

 английски, руски, румънски

Направления

 • Тhe legal basis of Informational Security
 • Тhe formation of the security politics of information systems
 • Тhe defence of intellectual property
 • Organization measures in the field of Information Security
 • Testing and certification of products and services in the field of Information Security
 • Cryptographic measures of Information Security
 • Risk estimation and risk management in information systems
 • Analysis of information threats and counteractions
 • Audit of security of information systems
 • Computer crime investigation
 • Economics of information security
 • The shadow information economy

Допълнителна информация

 Уеб адрес: http://security.ase.md/eng/en_concurs_2017.html
 Покана

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

«UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW»

Съорганизатор/и

 Ministry of Education and Science of Ukraine
 Chernihiv National University of Technology (Ukraine)
 Scientific-Research Centre of Industrial development
 problems of National Academy of Science of Ukraine
 Technical University of Kosice (Slovakia)
 University of Mishkolts (Hungary)
 D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria)

Място на провеждане

 гр. Кошице, Словакия
 гр. Мишколц, Унгария
 гр. Братислава, Словакия
 гр. Виена, Австрия

Период на провеждане

 3–7 април 2017 г.

Срок за регистрация и подаване на материалите

 Присъствена форма на участие:

 • 20 януари 2017 г. (регистрация)
 • 1 февруари 2017 г. (изпращане на материали)

 Дистанционна форма на участие:

 • 1 февруари 2017 г. (регистрация и изпращане на материали)

електронна поща за изпращане на материалите

 conf.kosice@gmail.com

такса за участие

 Присъствена форма на участие: 340 евро (включва сертификат за участие, публикуване на материалите,  настаняване и осигуряване на храна, гала вечеря, туристически екскурзии). Плащането се извършва в деня  на регистрацията в гр. Кошице.
 Дистанционна форма на участие: 15 евро (включва публикуване на материалите)

Направления

 • Modern Engineering
 • Environmental Protection
 • Modern Priorities of Economics
 • Management and Public Administration
 • Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the aspect of Ukrainian Eurointegration
 • Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology
 • Current Issues of Legal Science and Practice

 

Допълнителна информация

 Покана
3RD INTERNATIONAL CONFERENCE IN APPLIED THEORY, MACRO AND EMPIRICAL FINANCE

«University of Macedonia, Tessaloniki Greece»

Организатор/и

 Катедра „Икономика“
 Македонски университет, Солун, Гърция

Място на провеждане

 Македонски университет, Солун, Гърция

Период на провеждане

 21–22 април 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 27 януари 2017 г.

Срок за уведомяване на авторите за приетите резюмета

 9 февруари 2017 г.
 (резюмето трябва да бъде на английски език в PDF формат и да съдържа заглавие, ключови думи, JEL  класификация, името на автора, институция и електронна поща)

срок за регистрация в конференцията

 24 февруари 2017 г.

Официални езици

 английски

такса за участие

 160 евро за участник (платена до 24 февруари 2017 г.)
 (таксата включва кафе паузи, два обяда и материали от конференцията)

издания

 Материалите ще бъдат публикувани в следните издания:

 • Applied Economics Quarterly
 • Review of Economic Analysis
 • South Eastern Europe Journal of Economics

Допълнителна информация

 http://amef2017.uom.gr/


13-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (ASECU)

«SOCIAL AND ECONOMIC CHALLENGES IN EUROPE 2016 – 2020»

Организатор/и

 АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ОТ
 ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (ASECU)

Място на провеждане

 Университет „Александър Мойсиу ”,  Драч, Албания

Период на провеждане

 19–20 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 25 януари 2017 г.

Срок за подаване на цялостните материали

 30 март 2017 г.

Официални езици

 Английски

Такса за участие

 70 евро за участник

Направления

 • Market competitiveness, economic policies and reforms
 • Macroeconomic policies in European area
 • Innovation contribution towards social challenges

Допълнителна информация

 Покана

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Организатор/и

Азербайджански университет по туризъм и мениджмънт

Място на провеждане

Конферентна зала на Бакинско професионално училище при
Азербайджански университет по туризъм и мениджмънт – Баку, Азербейджан

Период на провеждане

7–8 април 2017 г.

Срок за подаване на заявка за участие

15 декември 2016 г.

Срок за подаване на резюмета

1 януари 2017 г..

Срок за подаване на цялостните материали

1 февруари 2017 г.

Официални езици

азербайджански, турски, руски, английски

Такса за участие

30 евро

Направления

 • Теоретично и практическо значение на изучаването на туристическо-рекреационните ресурси
 • Туристическият пазар: съвременно състояние, проблеми и перспективи за развитие
 • Подготовка на кадри в сферата на туризма
 • Организация и управление на туристическия бизнес
 • Приложение на информационните технологии в туризма
 • Туризмът като средство за междукултурна комуникация
 • Туризъм и  хотелски бизнес

Допълнителна информация

Покана
Заявка за участие

 

 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC COOPERATION FOR THE FUTURE IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Aristotle University of Thessaloniki

Организатор/и  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Място на провеждане  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Период на провеждане  6–8 септември 2017 г.
Срок за подаване на резюмета  9 януари 2017 г.
Срок за уведомяване на авторите за приетите заявки и резюмета  16 януари 2017 г.
Срок за подаване на цялостните материали  15 май 2017 г.
Официални езици  Английски, турски
Такса за участие  200 евро за участник (платена преди 13 февруари 2017 г.)
 (таксата включва сборник с резюмета, CD с цялостните разработки и други материали от конференцията, кафе паузи и обяд за дните на конференцията)
Направления
 • Икономика
 • Публични финанси
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Маркетинг
 • Публична администрация
 • Международна икономика
 • Икономическа интеграция и др.
Допълнителна информация  http://scfconference.com/en/conference/МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

« СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ »

Организатор/и

 Министерство на образованието и науката в Украйна
 Житомирски държавен технологичен университет
 Държавен аграрен университет (Молдова)
 Висше училище по икономика и култура (Латвия)

място на провеждане

 Житомирски държавен технологичен университет, Украйна

Период на провеждане

 14–16 декември 2016 г.

Срок за подаване на резюмета

 10 декември 2016 г.

обем на матералите

 до 3 страници (без номерация)

Официални езици

 Английски, руски, украински

форма на участие

 присъствена и задочна

основни
Направления

 • Съвременни тенденции в развитието на теорията и практиката на мениджмънта в глобалната конкурентна среда.
 • Проблеми на стратегическия мениджмънт и маркетинг в предприятието.
 • Нови технологии и инструменти в сферата на маркетинга.
 • Икономико-математическо моделиране, информационно осигуряване и съвременни технологии в бизнеса и др.
 • Екологическият мениджмънт в системата за управление на предприятията
 • Функционални области на мениджмънта: производство, иновации, инвестиции, персонал и др.

Допълнителна информация

 ПоканаМЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Организатор/и

 Академия за икономически науки в Молдова
 Факултет „Финанси“
 Катедра „Инвестиции и капиталови пазари“

място на провеждане

 Академия за икономически науки в Молдова
 гр. Кишинев

Период на провеждане

 22–23 декември 2016 г.

Срок за подаване на ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 12 декември 2016 г.

срок за подаване на цялостните материали

 22 февруари 2017 г.

Официални езици

 английски, румънски, руски

Направления

 • Значение на инвестициите за осигуряване на развитието на информационната икономика в Република Молдова.
 • Влияние на информационната икономка при задълбочаване на процесите на финансовата глобализация.

Допълнителна информация

 Покана и заявка за участие"Management Challenges in a Network Econom", 17–19 May 2017, Lublin, Poland

Организатор/и

 International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia
 Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
 Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Място на провеждане

 Университет „Мария-Кюри Склодовска“ Люблин, Полша,

Период на провеждане

 17-19 май 2017 г.

Срок за подаване на резюмета

 1 януари 2017 г.

Срок за подаване на цялостните материали

 15 януари 2017 г.

Срок за уведомяване авторите за приетите материали

 15 февруари 2017 г.

Официални езици

 Английски

Такса за участие

 440 евро за участник
 (таксата включва материали от конференцията, хранене, кафе  паузи, туристическа обиколка на града )

Направления

 • Мениджмънт
 • Икономика и бизнес.
 • Технологии
 • Образование и обучение.
 • Право и европейска интеграция

 

Допълнителна информация

 Покана
ELEVENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “KNOWLEDGE IN PRACTICE” from 16th to 18th of December, 2016 in Bansko, Republic of Bulgaria

THE THEMES FOR THE CONFERENCE INCLUDE ALL FIELDS OF STUDY RELATED WITH KNOWLEDGE - Education, Management, Methodology of Social Sciences, Finance, Economy, Politics, Law, Criminalistics, Security, Administration, Medical science, Veterinary medicine, Dentistry, Pharmacy, Public health care, Biotechnical sciences, Communications, Informatics and information technology, Electro-technical science, Transport and logistics, Technology, Ecology, Sociology, Psychology, Social policy, Tourism, Culture, Linguistics, Literature, Geography, Anthropology, Philosophy, Architecture, Music, Art, American Studies, European studies and other scientific areas.

OFFICIAL LANGUAGES: English, Russian and all Balkan languages

 Important dates and deadlines:
10th of November, 2016 Final date for abstract submission
25th of November, 2016 Final date for full paper submission

CONFERENCE FEE (per paper)

Category

1 author

2 and more authors

Without paper

University teacher, assistant, PhD student

50 euro

35 euro per person

60 euro per person

University teacher, assistant, PhD student without presence

60 euro

40 euro per person

 

Student

20 euro

20 euro per person

25 euro per person

Student without presence

30 euro

30 euro per person

 

The fee can be paid in cash at the conference – no credit/debit cards

For contacts and additional information, please contact: President of the Organizational Committee Robert Dimitrovski, PhD www.ikm.mk   
e-mail: info@ikm.mk  Fb: Institute of Knowledge Management 

Abstract template
Full paper template
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

"МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА: ПОИСК И РЕШЕНИЯ"

Организатор/и

Regional Academy of Management
Kazahstan

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 ЗАДОЧНА

място на провеждане

 Шанхай, Китай

Период на провеждане

 23–25 ноември 2016 г.

Срок за подаване на материалите за публикуване

 18 ноември 2016 г.

Официални езици

 английски, полски, украински, руски, киргизки, казахски

такса за участие

 25 USD за една статия

Направления

 • Съвременната икономика: проблеми на устойчивото развитие и ръст.
 • Общество и личност.
 • Точни науки, техника и технологии на съвременен етап
 • Зелен свят.
 • Език и култура в епохата на глобализацията 

Допълнителна информация

 Покана
 Заявка за участие
ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

"PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT – PRACTICE AND PERSPECTIVES"

Организатор/и  Faculty of Economics and Management, University of Latvia
 Professional Association of Project Managers and Baltic Controlling
Institute
Място на провеждане  Рига, Латвия
Период на провеждане  27-28 април 2017 г.
Срок за подаване на заявки и резюмета  10 декември 2016 г.
Срок за уведомяване на авторите за приемане на заявките  20 декември 2016 г.
Срок за плащане на такса за конференцията  30 декември 2016 г.
Срок за предаване на цялостните материали  10 февруари 2017 г.
Срок за уведомяване на авторите за получените рецензии  28 февруари 2017 г.
Срок за предаване на ревизираните материали  17 март 2017 г.
Официални езици  английски
Направления
 • Project management in public administration.
 • Problems and solutions in EU funds project management (implementation).
 • Public-Private-Partnership project management.
 • Investment project management.
 • Culture project management.
 • IT project management.
 • Construction project management.
 • Renewable Energy Projects
Такса за правоучастие  110 евро
Допълнителна информация  Покана


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
"INVESTMENT RESTRUCTURING ASPECTS OF THE REGIONAL ECONOMY UNDER THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION"

Организатор/и

 Финансово-икономически университет–гр. Виница, Украйна

Място на провеждане

 Финансово-икономически университет
 21037, ул. Пирогов №71А, гр. Виница, Украйна

Период на провеждане

 24 ноември 2016 г. (11.00 ч.)

Срок за подаване на заявки и резюмета

 10 ноември 2016 г.

Такса за правоучастие

 Да

Официални езици

 английски, руски, украински

Направления

 • Развитие на чуждестранните инвестиции и тяхното влияние върху социално-икономическия ръст в региона.
 • Предпоставки за развитие на инвестиционната политика на държавите в условията на евроинтеграция.
 • Инвестиционни аспекти на дейността на регионалните организации и предприятия.
 • Стимулиране на инвестиционната дейност на бизнеса в региона.
 • Финансово осигуряване на инвестиционното развитие на региона, областта, държавата.

Допълнителна информация

 ПоканаЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „KNOWLEDGE IN PRACTICE”

Организатор/и

Institute of knowledge management, Skopje (Macedonia)
MIT University, Faculty of Management, Skopje (Macedonia)
University Aleksandër Moisiu, Durrës (Albania)
KROK University, Kiev (Ukraine)

Място на провеждане

 Конферентен център, хотел „АСТЕРА-СПА“ гр. Банско, България

Период на провеждане

 16-18 декември 2016 г.

Срок за подаване на заявки и резюмета

 10 ноември 2016 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 25 ноември 2016 г.

Такса за правоучастие

 50 евро

Официални езици

 английски, руски и всички балкански езици

Направления

 • Образование
 • Управление
 • Методология на социалните науки
 • Финанси
 • Икономика
 • Европейски изследвания

Допълнителна информация

 Покана
 Макет на резюме
 Макет на цялостен доклад

 
II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ.БИЗНЕС.ОБЩЕСТВО 2017 13-16.03.2017, курортен комплекс БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

организира

II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ.БИЗНЕС.ОБЩЕСТВО 2017

13-16.03.2017, курортен комплекс БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. 1. Високи технологии
 2. 2. Бизнес
 3. 3. Общество

Важни срокове:


30.11.2016

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или online регистрация

05.12.2016

Потвърждение за приемането на резюмето

31.01.2017

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка за участие с
Форма “B” или online регистрация

За повече информация:
Научно-технически съюз по Машиностроене,
1000 София, ул. Раковски № 108, ет. 4, офис 411
тел.: (02) 987 72 90, 986 22 40; факс: (02) 986 22 40, Мобилен: 0888 003 582

e-mail: office@hightechsociеty.eu  ; http://www.hightechsociety.eu

Покана
за участиеМеждународна научно-практическа конференция «Region-2016: Optimal Development Strategy»

 

Организатор/и

  Харковски национален университет „Василий Каразин“, Украйна
  Училище по геология, география и туризъм
  Катедра „Социална и икономическа география и регионални науки“

Място на провеждане

  Харков, Украйна
  Харковски национален университет „Василий Каразин“

Период на провеждане

  10–11 ноември 2016 г.

Срок за подаване на заявки и резюмета

  15 октомври 2016 г.

Такса за правоучастие

  20 USD

Официални езици

  английски, руски, украински

Направления

 •   Теория и методология на регионалните науки.
 •   Интердисциплинарен подход в развиването на оптимална регионална стратегия за развитие.
 •   Социално и икономическо развитие на регионите.
 •   Потенциал на естествените ресурси и регионална екологична политика.
 •   Обучение за регионално оптимално развитие.

Допълнителна информация

  Тук


Международна научна конференция „Модернизация на управлението на националната икономика“ (National economy governance modernization)

Уважаеми колеги,

В Центъра за международна дейност е получена покана за международна научна конференция на тема „Модернизация на управлението на националната икономика“ (National economy governance modernization). Конференцията се провежда под егидата на Министерството на образованието на Украйна, Киевския национален икономически университет „Вадим Хетман“ и други образователни институции от различни страни. 

Период на конференцията: 24-25 ноември 2016 г.
Място на провеждане на конференцията: Киев, Украйна.
Краен срок за подаване на заявки и резюмета: 21 октомври 2016 г.

Кандидатите за участие трябва да подадат:

  • формуляр за кандидатстване;
  • копие на разписката за платена такса;
  • резюме на разработката.

Необходимите документи трябва да се изпратят в указания срок на имейл: konf_makro_2016@ukr.net

Разходите за транспорт, настаняване и изхранване са за сметка на участниците.

В рамките на конференцията катедра „Макроикономика и публична администрация“ при Киевския национален икономически университет „Вадим Хетман“ организира онлайн дискусия на тема „Антикризисно управление на националната икономика“. 

Уеб адресът за онлайн дискусията е:

https://plus.google.com/communities/109029811599641476829 

За повече информация : тук

 

Международна научна конференция на Научно технически съюз по машиностроене – „Индустрия 4.0”,12-15 декември 2016 г., Боровец

ORGANIZER
SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING BULGARIA
“INDUSTRY 4.0”

THEMATIC FIELDS:
TECHNOLOGICAL PILLARS OF „INDUSTRY 4.0”
DOMINANT TECHNOLOGIES OF “INDUSTRY 4.0”
BUSINESS & “INDUSTRY 4.0”
SOCIETY & “INDUSTRY 4.0”

DEADLINES


The Abstract of the paper and Author’s Response Form “A” or online registration should be sent up to

30.09.2016

Confirmation of the abstract approval

05.10.2016

The Full text of the paper(s) and Participation Form “B” or online registration should be sent up to

15.11.2016

Payment of the Conference fees

15.11.2016

Announcement of the Conference program on the web page: http://www.industry-4.eu/

01.12.2016

The Organizing Committee will receive posters up to

01.12.2016

Registration of the participants

12.12.2016

Opening of the Conference - 10:00

13.12.2016

Departure оf the participants

15.12.2016

CONFERENCE SECRETARIATE
Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
108 Rakovski str., 1000 Sofia
tel./fax (+359 2) 986 22 40, tel. (+359 2) 987 72 90
Mobile: +359 888003582
e-mail: office@industry-4.eu
http://www.industry-4.eu

Invitation
Application form
21st EBES Conference - Budapest January 12-14, 2017 Budapest, Hungary Hosted by Budapest University of Technology and Economics (BME) Department of Finance

Уважаеми колеги,

В Центъра за международна дейност е получена покана за международна конференция, организирана от катедра „Финанси“ при  Университета по технологии и икономика в гр. Будапеща (BME), Унгария. Конференцията ще се проведе в периода 12–14 януари 2017 г. 

Срокът за подаване на материали за конференцията е 1 ноември 2016 г. Разработките се предават електронно с помощта на онлайн инструмент Conference Maker и са обект на рецензиране.  Авторите ще бъдат уведомени за приемането/отхвърлянето на техните материали в срок до една седмица от тяхното предаване. 

Одобрените разработки ще бъдат публикувани в  списанията „Eurasian Business Review“ и „Eurasian Economic Review“, както и в сборник с материали от конференцията (EBES Proceedings).

Конференцията е без такса за правоучастие.

За повече информация посетете следния уеб адрес: https://ebesweb.org/Conferences/21st-EBES-Conference-Budapest.aspx

7th International Trade & Academic Research Conference (ITARC), 7-8th November 2016, London-UK

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за международна конференция в областта на международната търговия и научните изследвания.

Конференцията ще се проведе в периода 7–8 ноември 2016 г. в гр. Лондон, Великобритания.

Одобрените разработки ще бъдат публикувани в сборник с материали от конференцията на тема „The Business & Management Review”.

За повече информация посетете следния уеб адрес: www.abrmr.com 

 Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”,     9-10 ноември 2016 г., гр. Свищов

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.  Конференцията ще се проведе на 9 и 10 ноември 2016 г. в гр. Свищов. 

Повече информация може да откриете на следния адрес:  http://80.uni-svishtov.bg/EWKS/2016 
Международна конференция на тема “INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION (ICQH 2016)“

Уважаеми колеги,

В Центъра по международно сътрудничество и проекти е получено съобщение за международна конференция на тема “INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION (ICQH 2016)“. Конференцията ще се проведе в гр. Сакарая, Турция в периода 24–25 ноември 2016 г. Срокът за предаване на заявките е 18 ноември 2016 г., а за цялостните разработки – 30 декември 2016 г. 

Конференцията е с такса за правоучастие.

Повече информация можете да намерите на адрес: http://www.icqh.net/

 
Международна конференция, организирана от Международния институт по социални и икономически науки, гр. Прага, Чехия

Уважаеми колеги,

В Центъра по международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в международна конференция, организирана от Международния институт по социални и икономически науки, гр. Прага, Чехия. Конференцията ще се проведе в периода 20–23 октомври 2016 г. в Икономическия университет – гр. Прага. Срокът за подаване на заявки за участие е 6 октомври 2016 г. 

Конференцията е с такса за правоучастие. 

За повече информация: http://www.iises.net/current-conferences/academic/27th-international-academic-conference-prague/page-important-dates 

 
Международна конференция, "Институт по комуникации"- Гърция

Уважаеми колеги,

В Центъра за международна дейност е получена покана за участие в международна конференция, организирана от Института по комуникации в Гърция. Тематичните направления са в областта на мениджмънта и комуникациите. Конференцията ще се проведе в периода 24–27 април 2017 г. в х-л „Метрополитан“, гр. Атина, Гърция. Срокът за подаване на заявките е 10 октомври 2016 г. 

Конференцията е с такса за правоучастие.

Повече информация на адрес: http://coming.gr/index.php/conferences/

 

„Актуални социални и икономически проблеми на държавата и регионите: антикризисни стратегии и устойчиво развитие“, 12-14 октомври 2016 г., Виница, Украйна

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в международна научно-практическа конференция, организирана от Икономическия факултет към Донецки национален университет, която ще се проведе в периода 12-14 октомври 2016 г. във Виница, Украйна. Работни езици на конференцията са: английски, руски и украински език.

Разработките от конференцията се публикуват в научен сборник със статии „Экономика и организация управления“, издаван от Икономическия факултет към Донецкия национален университет.

Крайният срок за изпращане на формуляр за участие, електронен вариант на статия и документ за платена такса за публикуване е 10 септември 2016 г. Участници без ОНС „Доктор“ изпращат и рецензия на хабилитирано лице.

 

Адрес за изпращане на документите: ecoman-period.div@donnu.edu.ua 

Обучителен семинар за преподаватели и млади учени с гост лектор проф.Йото Йотов, Университет Дрексел, САЩ, 13-14 октомври 2016, Свищов


The course traces the evolution of the structural gravity model, as the most successful model in international trade, from its initial a-theoretical applications to most recent structural estimation gravity frameworks that can be used to quantify the effects of TPP, TTIP, and other trade policies of interest. The course combines a rigorous theoretical exposition with a series of applications and exercises, including estimation of the partial and the GE effects of trade.

About the Instructor. Yoto V. Yotov is an Associate Professor of Economics at Drexel University. Yotov has published in top academic journals and has been a consultant for the World Trade Organization, the World Bank, the U.S. International Trade Commission, the Department of Foreign Affairs and International Trade of the Canadian government, and the Industry Canada unit of the Canadian government.

The course will take place on October 13 and 14 at the “D.A. Tsenov” Academy of Economics, Svishtov.

Participation fee 65 euro. The fee covers course materials, coffee breaks and two lunches.

The deadline for registration is August 31. Space is limited.

For registration, please fill this REGISTRATION FORM. If you have any questions or need help with the visa formalities, please e-mail Galin Stefanov at g.stefanov@uni-svishtov.bg

COURSE DESCRIPTION            REGISTRATION FORM"ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС", 11 ноември 2016 г. в УНСС, гр. София

Уважаеми колеги,
Каним Ви най-учтиво да вземете участие в Дванадесетата международна научна конференция на младите учени

"ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС"
 

която ще се състои на 11 ноември 2016 г. в УНСС, гр. София. Научният форум е организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните университети и институции:
- Университет на гр. Болоня, Италия;
- Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска;
- Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна;
- Луцки национален технически университет, Украйна;
- Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София;
- „Инвестор.БГ“ АД.

Важни дати

15 септември 2016 г.
- Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес:
http://www.unwe.bg/12icys/bg/forms/render/3

15 октомври 2016 г.
- Краен срок за изпращане на доклада (оформен съгласно изискванията) на следния адрес:
http://www.unwe.bg/12icys/bg/forms/render/3

- Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.

 Междууниверситетска кръгла маса за докторанти на тема "Проблеми на регионалната интеграция и международния бизнес", 16 септември 2016 г.

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в междууниверситетска кръгла маса за докторанти на тема "Проблеми на регионалната интеграция и международния бизнес", която ще се проведе на 16 септември 2016 г. (петък) от 10.00 часа в Учебен корпус "ЮГ" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов.
Заявките за участие се изпращат на адрес: mio@uni-svishtov.bg.

Покана Заявка за участие


Международна конференция на тема: „INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT“, 19-23 октомври 2016 г., Скопие, Македония

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за международна конференция на тема: „INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT“.
Конференцията ще се проведе в периода 19-23 октомври 2016 г. в гр. Скопие, Македония.
Срокът за подаване на резюмета на доклади – 22 август 2016 г., а за докладите – 5 септември 2016 г.
Конференцията е с такса за правоучастие.
Повече подробности на адрес: https://www.icsd.eu.Международна конференция на тема „ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY“, 28.09-2.10. 2016 г., Белград, Сърбия

Уважаеми колеги,
Получена е покана за международна конференция на тема „ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY“, която ще се проведе в периода 28.09-2.10. 2016 г. в гр. Белград, Сърбия.
Срокът за подаване на заявки и резюмета за участие е 8 август 2016 г., а за цялостните разработки – 5 септември 2016 г.
Конференцията е с такса за правоучастие.
Повече подробности на адрес: ht tps://www.icoest.eu.„Силата на знанието“, 7-9 октомври 2016 г., гр. Солун, Гърция

Уважаеми колеги,
Получена е покана за международна научна конференция, която ще се проведе в периода 7-9 октомври 2016 г. в с. Агия Триада, гр. Солун, Гърция. Темата на конференцията е „Силата на знанието“. Тематичните направления обхващат всички области, свързани със знанието: образование, мениджмънт, методология на социалните науки, финанси, икономика, политология и др.

Срокът за подаване на заявките е 31 август 2016 г., а на докладите – 10 септември 2016 г.

Конференцията е с такса за правоучастие.

За повече подробности: ПОКАНА, образец на заявка, образец на доклад.


„Европейска интеграция и Украйна: радикални икономически реформи“, 13-27 септември 2016 г., гр. Бодрум, Турция

 Двадесета юбилейна международна научна конференция

„Европейска интеграция и Украйна: радикални икономически реформи“

 

Уважаеми колеги,
Получена е покана за международна научна конференция на тема „Европейска интеграция и Украйна: радикални икономически реформи“, която ще се проведе в периода 13-27 септември 2016 г. в гр. Бодрум, Турция. Съорганизатори на конференцията са СА „Д. А. Ценов“, Тернополският национален икономически университет – Украйна, Университетът в Тарту, Естония и др. Конференцията е с такса за правоучастие.

Срокът за подаване на заявки за участие е удължен до 30 юли 2016 г., а за подаване на цялостните материали и копие от квитанция за платена такса – 15 август 2016 г. Докладите и квитанцията се изпращат по електронна поща на адрес: conference@tneu.edu.ua

За повече подробности: ТУК

 ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО, 7 Октомври 2016 г., 10,00 ч., УНСС

ФАКУЛТЕТ “Международна икономика и политика”
Катедра “Международни икономически отношения и бизнес”

Ви кани да вземете участие в Дванадесетата международна научна конференция

на тема:

ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО  
7 Октомври 2016 г., 10,00 ч., УНСС, Голяма конферентна зала

 

Научни направления:
-Европейски съюз- състояние и перспективи
-Конкурентоспособност на българската икономика на международния пазар
-Управление на европейски проекти
-Мениджмънт и маркетинг
-Международен бизнес
-Иновации и предприемачество
-Корпоративно управление
-Качество и конкурентоспособност на образованието
-Туризъм - състояние и перспективи
-Правни аспекти на ЕС

Краен срок за изпращане на заявка за участие, доклад (до 15 страници) и кратко резюме (в обем до 10 реда) на доклада на български и английски език, ключови думи (на български и английски език) и JEL класификация: 01.09.2016 г. в електронен вариант на адрес: conference_mio@yahoo.com 

За повече информация вижте прикачения файл: ТУК


25th International Academic Conference, OECD Headquarters, Paris

Уважаеми колеги,

Получена е покана от Международния институт по икономически и социални науки за участие в 25-тата академична конференция, която ще се проведе в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж, Франция. Конференцията ще се проведе в периода 6-9 септември 2016 г. Срокът за регистрация и изпращане на резюмета – 16 август 2016 г.

Конференцията е с такса за правоучастие.

За повече информация, посетете адрес: http://www.iises.net/current-conferences/academic/25th-international-academic-conference-oecd-paris

 
Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната Свищов, 14 – 15 октомври 2016 г.

Уважаеми Колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална кръгла маса на тема "Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната", която ще се проведе на 14-15 октомври 2016 г. от 10.00 часа в Учебен корпус "ЮГ" на Стопанска академия"Д.А.Ценов" - Свищов.

 

 

 „’Risks in Contemporary Business’’, 02.12.2016, Belgrade

Уважаеми колеги, 

Получена е покана за международна научна конференция на тема „Risks in Contemporary Business’’, която ще се проведе на 2 декември 2016 г.в гр. Белград, под егидата на университет Сингидунум. Срокът за подаване на заявки е 31 юли 2016 г., а за цялостните разработки – 15.09.2016 г.

Повече подробности на адрес: http://finiz.singidunum.ac.rs/en/

 


20th EBES Conference - Vienna September 28-30, 2016 Vienna, Austria

Уважаеми колеги,

Получена е покана за международна конференция, която ще се проведе в периода 28-30 септември в гр. Виена. Срокът за подаване на материали е 30 юни 2016 г.

Повече подробности на адрес: http://www.ebesweb.org/Conferences/20th-EBES-Conference-Vienna.aspx

 
6th Anual international conference on Inovation and Enterpreneurship, 12-13 December 2016, Bangkok

Уважаеми колеги, 

Получена е покана за 6-та  международна конференция в областта на иновациите и предприемачеството, която ще се проведе в периода 12-13 декември 2016 г.

Повече подробности на адрес: http://ie-conf.org/5th Anual international conference on Enterprise marketing and globalization (EMG 2016), 12-13 December 2016, Bangkok

Уважаеми колеги, 

Получена е покана за участие в международна конференция в областта на корпоративния маркетинг и глобализацията, която ще се проведе в периода 12-13 Декември, 2016.

Повече подробности на адрес: http://www.emarketglobal.org/
„II International Scientific and Practical Conference "Topical researches of the World Science" (June 29 – 30, 2016, Dubai, UAE)

Уважаеми колеги,

Получена е покана за международна научно-практическа конференция, която ще се проведе в периода 29-30 юни 2016 г. в Дубай. Материали от конференцията ще бъдат публикувани в международно периодично научно издание „"International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" (ISSN 2413-1032).

Повече информация за подаване на статии и участие можете да видите на адрес: http://ws-conference.com/

 
„Economic System of European Union and Accession of Bosna&Herzegovina – challenges and policies ahead”

Уважаеми колеги,

Получено е съобщение за международна конференция на тема „Economic System of European Union and Accession of Bosna&Herzegovina – challenges and policies ahead”, организирана от икономическия факултет на университета в Мостар, Босна и Херцеговина. Конференцията ще се проведе в периода 12-14 октомври 2016 г. в х-л Мостар, Босна и Херцеговина. Съорганизатори на конференцията са Университетът в Риек, Университетът в Любляна, Университетът в Загреб, Московският държавен регионален Университет, и др. 

Крайният срок за подаване на заявки и резюмета е 10 септември 2016 г. 
Завките се изпращат на email: ecsa.bih@gmail.com

Пълният текст на докладите трябва да бъде представен на CD в деня на регистрацията. 

Основните тематични направления на конференцията са:

1. Теория и практика на икономическата интеграция

2. Конкурентоспособност и предизвикателства пред разширения Европейски съюз.

Конференцията е с такса за правоучастие. 

За повече подробности : ТУК

 
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: МИГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТ, ПОЛИТИКИ” 21 – 22 октомври 2016 г., УНСС, София

Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Стопански факултет, Университет за национално и световно стопанство – катедра „Икономикс” и БАН – Институт за икономически изследвания

организират

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: МИГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТ, ПОЛИТИКИ”

21 – 22 октомври 2016 г., УНСС, София

Важни срокове:

30 юли 2016 г.

 Срок за подаване на заявка за участие с резюме

08 август 2016 г.

 Срок за отговор на заявката

07 октомври 2016 г.

 Срок за изпращане на пълен доклад и заплащане на такса участие

 

За повече информация:
УНСС, катедра „Икономикс”, кабинет 4013,
М. Пешева, тел.: 02/8195695, e-mail: econ.ch.2016@unwe.bg

Покана: ТУК

 


„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО: СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ“, 23-24 Юни, 2016 г., Прага, Чехия

Уважаеми колеги, 

получена е покана за участие в международна практическа конференция, организирана от Националния икономически университет в Одеса, Украйна, съвместно със СА „Д.А.Ценов“ и Висшето училище в Прага, Чехия на тема „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО: СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ“.

Конференцията е в периода 23-24 Юни, 2016 г.

Повече информация за конференцията можете да прочетете ТУК.

 


4th International Academic Conference in Paris (IACP) 15-16th August 2016, Paris-France

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в международна конференция, организирана от Академията по бизнес и мениджмънт, която ще се проведе в периода 15-16 aвгуст 2016 г. в Париж.

Конференцията е с такса за правоучастие.

За повече подробности: www.abrmr.com

 
Юбилейна научна конференция на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА „ХОРИЗОНТ 2020““

Подробна информация за предстоящата конференция може да получите на http://bi.uni-svishtov.bg/conference/.

 

INTERNATIONAL CONFERENCE “FOSTERING AGICULTURE INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES FOR RURAL RENAISSANCE”

The Institute of Agricultural Economics, Sofia,
organized 

INTERNATIONAL CONFERENCE “FOSTERING AGICULTURE INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES FOR RURAL RENAISSANCE”
Will take place in Sofia, October 27th - 28th 2016

 

 We are pleased to invite you to participate in the following thematic panels:

-New challenges of CAP 2014-2020;
-Value chains and new business models in agriculture;
-Innovation and entrepreneurship skill development;
-Eco governance and eco business in agriculture;

The official language of the conference is English.
All papers and posters are reviewed by two independent reviewers.

Important dates and deadlines:

15th of June

Send registration form and a brief summary of the paper

15th of July

Receiving confirmation of participation

01st of September

Deadline for transferring participation fee

01st of October

Sending report finished as required

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For contacts and additional information, please contact: Mr. Anton Mitov – mob. +359 886 070 573;  isc2016.iae@gmail.com
 
More information: ProgramInvitation

Международна научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“

Международна научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“

28-29.10.2016 г.
Русе, ул. ”Студентска” 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
http://conf.uni-ruse.bg

Покана за участиеМеждународна научно-практическа конференция “Икономика и управление в нефтогазовия комплекс в Украйна : актуални проблеми и перспективи“.

Уважаеми колеги,
Получена е покана за участие в международна конференция, посветна на 40–годишния юбилей на катедра „Мениджмънт и администрация“ при университет „Ив. Франкивск“, Украйна

Конференцията ще се проведе в периода 21-23 септември 2016
Срокът за предаване на материалите е 15 юни 2016 г.

За повече информация ТУК.

 


1st Croatian Direct Marketing Association Conference (CRODMA Conference 2016) 20th – 21st October 2016, Varaždin, Croatia

1st Croatian Direct Marketing Association Conference 
(CRODMA Conference 2016)
20th – 21st October 2016, Varaždin, Croatia
CONFERENCE THEME: “INTEGRATED MARKETING – challenges of big data technology”


Уважаеми колеги,
Получена е покана за участие в международна конференция, която ще се проведе в периода 20-21 октомври 2016 г. във Вараждин, Хърватия.

Конференцията е с такса за правоучастие.

За повече подробности: http://crodma.hr/category/conference-blog/

 
2nd Scientific Education International Conference on Business Economics (SEIC-BE) 2016

Уважаеми колеги,
Получена е покана за участие за виртуална конференция в областта на икономиката, която ще се проведе на 16 Юни 2016 г. 

За подробности: http://www.conference.scientificeducation.org/conference-scientific-education.aspx

 


„Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми“, 27 октомври 2016 г. от 09.30 часа

Уважаеми Колеги,
Катедри „ Правни науки и екология“ и „Аграрна икономика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в Кръгла маса на тема „Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми“, която ще се проведе на 27 октомври 2016 г. от 09.30 часа в „клуб Салве“.
На научния форум са поканени учени, академични преподаватели, докторанти, студенти, представители на Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ , Аграрния бизнес и асоциации на земеделски производители.
 

 

 

 

 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ) 31 май 2016 г. Тех Парк, София

ВУЗФ има удоволствието да покани за участие в предстоящата конференция на тема:

ТЕХНОЛОГИЧНА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ,
която ще се проведе на 31 май 2016 г. в София Тех Парк.

За повече подробности: ТУК 
International Atlantic Economic Conference

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в международна икономическа конференция (International Atlantic Economic Conference), организирана от Международното атлантическо икономическо  общество, която ще се проведе в периода 13-16 Октомври 2016 г.
Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация: https://iaes.confex.com/

 


международна научна конференция „The teacher of the future”

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в международна  научна конференция „The teacher of the future”.
Конференцията ще се проведе в периода 17-19 Юни, 2016г. в гр. гр. Дюрес, Албания
Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация: http://www.ikm.mk/

 

 
Международна конференция „MULTIDISCIPLINARITY - Fact or Myth“

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в международна конференция „MULTIDISCIPLINARITY - Fact or Myth“. Конференцията ще се проведе в периода 27-29 Октомври, 2016 г. в гр. Дубровник, Хърватия. 

Подробна информация: http://www.m-sphere.com.hr/call-for-papers
"Новата идея в образованието", БСУ, гр.Бургас, 20-21 септември 2016 г.

Допълнителна информация ТУК
„Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Свищов, 21 октомври 2016 г.

  • 1. проф. д-р Марияна Божинова – Зам.-ректор "Учебна дейност"
  • 2. доц. д-р Светослав Илийчовски – Ръководител на катедра "Търговски и туристически бизнес"
  • 3. доц. д-р Петранка Мидова
  • 4. доц. д-р Теодора Филипова
  • 5. доц. д-р Петя Иванова
  • 6. доц. д-р Симеонка Петрова
  • 7. гл. ас. д-р Венцислав Перков
  • 8. гл. ас. д-р Любка Илиева
  • 9. ас. Пламен Кънев

 • Елена Трайкова – технически секретар

1. Отраслови релации за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
2. Регионални и глобални проявления на търговския и туристическия
бизнес
3. Маркетинг и мениджмънт на търговския и туристическия бизнес
4. Счетоводни, статистически и контролни аспекти на търговския и
туристическия бизнес
5. Финансов и застрахователен мениджмънт на търговския и
туристическия бизнес
6. Иновационни и информационни измерения на търговския и
туристическия бизнес

Максимален обем на доклада: до 6 страници, включително таблици и
графики.
Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
изисква.
Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
редовете: Single
Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
шрифт Italic, центрирано, 11 pt
Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
First line – 1,25 cm
Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
1_doklad_Mira_Popova

Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник. Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Авторите им носят отговорността за съдържанието.

Регистрация на участниците: 21 октомври 2016 г. от 9,00 ч. в Учебен
корпус "Юг" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Тържествено заседание по случай 25 години катедра "Търговски и туристически бизнес": 10 ч. на 21 октомври 2016 г. в Заседателна зала на Учебен корпус "Юг" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Официални работни езици: български, руски, английски

КРАЙНИ СРОКОВЕ:
30 май 2016 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg
10 юни 2016 г. – потвърждение за приемане на доклада
15 септември 2016 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 30 (тридесет) лв.
Банкова сметка за привеждане на таксите на участниците:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
IBAN-BG78SOMB913031TSENOV00 – в левове
IBAN-BG96SOMB913034TSENOV02 – в евро (15 евро)
Основание за превод: участие в Кръгла маса на катедра "ТТБ" - Свищов

5250 Свищов,
ул. "Емануил Чакъров" № 2
Стопанска академия "Д. А. Ценов",
Катедра "Търговски и туристически бизнес"
Телефони: 0631/66-321, 0631/66-322
Е-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg

21 октомври 2016 г. (петък)
09.00 – 10.00 ч. Регистрация на участниците в Учебен корпус "Юг"
10.00 – 11.00 ч. Откриване на кръглата маса (Заседателна зала на Учебен корпус "Юг") 11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза
11.15 – 12.30 ч. Заседания по секции
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.30 ч. Заседания по секции
15.30 – 15.45 ч. Кафе-пауза
15.45 – 17.00 ч. Заседания по секции
17.00 – 17.30 ч. Закриване на кръглата маса (Заседателна зала на Учебен корпус "Юг") 19.00 ч.Официална вечеря

Заявка за участие

Международна научно-практическа конференция "Развитив на икономиката и мениджмънта в условията на интеграционните процеси"

Уважаеми колеги,
Получена е покана от Аналитичния център "Нова икономика" за участие в Международна научно-практическа конференция "Развитив на икономиката и мениджмънта в условията на интеграционните процеси". Конференцията ще се проведе на 29 и 30 април 2016 г. в гр. Киев, Украйна.

Официлни езици на конференцията: украински, руски, английски.

Форма на участие: дистанционна.

Срок за изпращане на докладите 27 април 2016 г.

Допълнителна информация ТУК Международна конференция по икономика, управление на бизнеса и социални науки

Уважаеми колеги,
Получена е покана за участие в Международна конференция по икономика, управление на бизнеса и социални науки (International Conference оn Economics, Business Management and Social Sciences). Конференцията ще се проведе от 5 до 9 октомври 2016 г. в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.

Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация ТУК

 


Международна научно-практическа конференция "Младежта в науката - 2016:Социално-икономически и хуманитарни аспекти на развитието на обществото"

Уважаеми колеги,

Черниговският национален технологичен университет  организира Международна научно-практическа конференция

"Младежта в науката - 2016:Социално-икономически и хуманитарни аспекти на развитието на обществото".

Конференцията ще се проведе на 20 и 21 април в г. Чернигов, Украйна.

Срокът за изпращане на резюмето в обем от две страници е 18 април 2016 г.

Допълнителна информация ТУК 

 


XIII международен конгрес – лятна сесия на тема „Машини, технологии, материали 2016” „Иновации от науката за индустрията” 14-17 септември 2016 г., Варна

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
Организира

XIII международен конгрес – лятна сесия
на тема „Машини, технологии, материали 2016”
„Иновации от науката за индустрията”
14-17 септември 2016 г., Варна

Тематични направления:
1.Машини
     2.Технологии
    3.Материали

По важни срокове:

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или online регистрация

15.05.2016 

Потвърждение за приемането на резюмето

31.05.2016

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка за участие с Форма “B” или online регистрация

31.07.2016

Заплащане на таксите

31.07.2016

Обявяване на програмата на  пленарните и  секционните  засе- дания на конференцията на: http://www.mtmcongress.com/

01.09.2016

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

01.09.2016

Регистрация на участниците           16.00-20.00 ч. 
                                                             08.00-10.00 ч.

14.09.2016 
15.09.2016

Откриване на конгреса                    10.00 ч.

15.09.2016


Заявка за участие можете да откриете ТУК

Покана на конгреса ТУК

 Международна научна конференция KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT ERAZ 2016

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в Международна научна  конференция KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT ERAZ 2016. Конференцията ще се проведе на 16 юни 2016 г. в гр. Белград, Република Сърбия.

Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация: http://www.eraz.org.rs/deadlines--fees.html

 


Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост”, 26-27- април 2016 г., София

Университет по библиотекознание и информационни технологии и

Университетска младежка академия за управление на знания

 Организират

Четвърти национален семинар 

с международно участие 

на тема „Интернет либерализацията – предизвикателства 

и добри практики пред интелектуалната собственост”

26-27- април 2016 г., София, УниБИТ

Посветен на Международния ден на интелектуалната собственост

Важни срокове:

31 март 2016 г. – Подаване на Заявки за участие (Заглавие и резюме на бълг. и англ. език)

5 април 2016 г. – Получаване на потвърждение за участие

25 април 2016 г. Подаване на окончателния текст за публикуване

Заявка за участие може да изтеглите ТУК

 Международна научно-практическа конференция „Международните икономически отношения на съвременния етап: проблеми и развитие“, 4 и 5 март 2016, Днепропетровск, Украйна

Уважаеми колеги, 

Получена е покана за участие в международна научно-практическа конференция „Международните икономически отношения на съвременния етап: проблеми и развитие“. Конференцията ще се проведе на 4 и 5 март в Днепропетровск, Украйна.

Такса за публикуване 15 USD.

Повече информация може да намерите ТУКXXI международна научна конференция „Регионално развитие и демографски тенденции в страните от Югоизточна Европа“, 24 юни 2016 г., Ниш, Република Сърбия.

Уважаеми колеги, 

Икономическият факултет на Университета в гр. Ниш организира XXI международна научна конференция „Регионално развитие и демографски тенденции в страните от Югоизточна Европа“. Конференцията ще се проведе на 24 юни 2016 г. в гр. Ниш, Република Сърбия.


Повече информация може да получите ТУК и ТУКМеждународна научно-практическа конференция „Финансово-икономическо и отчетно-аналитично осигуряване на предприемаческата дейност", 20-21 април 2016 г. гр. Черкаси, Украйна

Уважаеми колеги, 

Получена е покана за участие в международна научно-практическа конференция „Финансово-икономическо и отчетно-аналитично осигуряване на предприемаческата дейност". Конференцията ще се проведе на 20 и 21 април 2016 г. в Източноевропейския университет по икономика и мениджмънт в гр. Черкаси, Украйна.

Организаторите предоставят възможност за публикуване на статия в списанието на университета, а също публикуване на материал в колективна монография.

Таксите за правоучастие са минимални.

Повече информация може да намерите ТУКМеждународна научна конференция „Приоритетни направления в развитието на националната икономика“, 16.10.2016 г., Ниш, Република Сърбия

Уважаеми колеги, 

Икономическият факултет на Университета в гр. Ниш организира международна научна конференция „Приоритетни направления в развитието на националната икономика“. Конференцията ще се проведе на 16 октомври 2016 г. в гр. Ниш, Република Сърбия.

Повече информация http://www.eknfak.ni.ac.rs/ISC2016II Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

Уважаеми колеги,

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в

II МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС

„ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО, 2016”

 
който ще се състои от 20 до 23 юни 2016 г. в курорта „Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна и е организиран от Научно-техническия съюз по машиностроене.

Подробна информация може да намерите на сайта на конгреса: http://www.innova-eng.eu

 Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, 23-24 юни 2016, Бургас

Университет “Проф. д-р Асен  Златаров” – Бургас
организира

Международна научна конференция
„Образование, наука, икономика и технологии”
23-24 юни 2016, Бургас

 

Тематични направления:
1.ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ  
•Икономикс, финанси, инвестиции, счетоводство
•Маркетинг, мениджмънт и туризъм
•Педагогика и качество на образованието  
•Социални и хуманитарни науки – философия, история, филология, политология, психология
•Здравни грижи 

2.ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ
•Биотехнологии
•Екология и опазване на околната среда
•Химия и химични технологии
•Информатика
•Микро и нанотехнологии
•Водни ресурси и обработване на води
•Възобновяеми и чисти технологии
•Технологии за фосилни и биогорива 

Важни срокове:

31 март 2016

  Изпращане на пълния текст на докладите и заявките за участие

15 май 2016

  Изпращане на коригираните докладите, ако това се изисква от рецензентите
  Банков превод на такса правоучастие

23 юни 2016

  Регистрация на участниците и откриване на конференцията

 

 За повече информация: ТУК

 Научна конференция с международно участие „Новата идея в образованието”, 20-21 септември 2016, Бургас

организира

Научна конференция с международно участие 

„Новата идея в образованието”

20-21 септември 2016, Бургас

 

Тематични направления:
1.Икономика, финанси и инвестиции
2.Маркетинг и мениджмънт
3.Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология
4.Психология, социални дейности и педагогика
5.Право и публична администрация
6.Техника и технологии
7.Информатика и компютърни науки

Важни срокове:
•Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 30 юни 2016 г.
•Заплащане на такса при ранно записване – 15 юли 2016 г.
•Заплащане на такса при късно записване – в деня на конференцията
•Изпращане на доклада във вида за публикуване – 20 юли 2016 г.

За повече информация и регистрация: ТУК

 Научна конференция с международно участие „Право и интернет”, 21-22 май 2016, Бургас

организира

Научна конференция с международно участие 

„Право и интернет”

21-22 май 2016, Бургас

 Тематични направления:

1.Конституционните права и интернет
2.Електронно правителство и електронно правосъдие
3.Гражданско, търговско и авторско право
4.Наказателноправни проблеми
5.Процесуални проблеми
6.Проблеми на сигурността

Важни срокове:
•Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – до 31 март 2016 г.
•Заплащане на такса при ранно записване – преведена до 15 април 2016 г. (50 лв./50 евро за чужденци)
•Заплащане на такса при късно записване – преведена след 15 април 2016 г., вкл. в деня на конференцията (90 лв./90 евро за чужденци)
•Изпращане на доклада във вид за публикуване – 15 април 2016 г. на адрес: lawconf@bfu.bg  

За повече информация и регистрация: ТУК

 

Национална Конференция „България през 20-те години на XXI век. Аспекти за стратегическо развитие”, 22-23 април 2016, Велико Търново

Сдружение „Институт Перспективи”

организира

Национална Конференция „България през 20-те години на XXI век. Аспекти за стратегическо развитие”

22-23 април 2016, Велико Търново

Тематични направления:

Секция – Общество
В тази секция се насърчава участието на мислители от всички хуманитарни дисциплини като Философия, Политология, Социология, Психология, История, Културология, Право и др. области на знанието, които кореспондират и са пряко свързани с обществените явления. 

Секция – Икономика
В настоящата секция се очаква да бъдат споделени тезиси и идеи, които отразяват всички аспекти на икономиката, както в България, така и в ЕС и света. В текущия панел се насърчават разработки, които дефинират настоящото състояние на различни аспекти от икономиката, бъдещето им развитие и как то би повлияло на България.

Секция – Технологии
В този панел ще бъдат представени доклади, които описват влиянието на технологиите върху другите сфери на битието, както и доклади, които представят иновативни разработки, които в близкото бъдеще ще бъдат част от ежедневието ни.

Важни срокове:
28 Февруари: предварителна заявка и представяне на резюме на доклада на български и английски език.
27 Март:  предаване на целия доклад и заплащане на таксата за участие. 

За повече информация: ТУКМеждународна конференция "Лидерство и организационно развитие", 16-19 юни, гр.Китен

Уважаеми колеги,
Каним Ви най-учтиво да вземете участие в


МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ" 

която ще се проведе на от 16 до 19 юни 2016 г. в гр. Китен.

 

Конференцията се организира от Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания и катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" на СУ "Св. Климент Охридски".

 Пълната информация се съдържа в поканата за събитието и заявката за участие.

 


Международна научна и образователна конференция "Методът на виртуалните игри във висшето образование"


Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в Международна научна и образователна конференция "Методът на виртуалните игри във висшето образование". Конференцията ще се проведе на 20 октомври 2016 г. в Познански университет по икономика и бизнес, Полша.

Не е предвидена такса за правоучастие в конференцията.

Допълнителна информация: ТУК"Икономиките на балканските източноевропейските страни в променящия се свят" (EBEEC 2016), Сплит, Хърватия

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в Международната конференция "ИКОНОМИКИТЕ НА БАЛКАНСКИТЕ И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ" (EBEEC 2016).
Конференцията ще се проведе от 6 до 8 май 2016 г. в Универитета Сплит, Хърватия.
Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация: http://ebeec.teiemt.gr/

 "Проблеми и преспективи на функционирането на националната икономическа система в условията на глобални промени", гр. Харков, Украйна

Уважаеми студенти,

Харковският институт по бизнес и мениджмънт организира Трета международна студентска научна конференция "Проблеми и преспективи на функционирането на националната икономическа система в условията на глобални промени".
Конференцията ще се проведе на 16 март 2016 г. в гр. Харков, Украйна.
Конференцията е без такса за правоучастие.

Допълнителна информация: ТУК

Международна конференция "Глобални намеси на обществото на знанието"

Уважаеми колеги,

Получена е покана от Университета Валахия в гр. Търговище, Румъния. За участие в  Международна конференция "Глобални намеси на обществото на знанието".
Конференцията ще се проведе във Факултета за икономически науки на 7 и 8 октомври 2016 г.
Конференцията е с такса за правоучастие.

Допълнителна информация: ТУК

 Международна научно-практическа конференция “Регион - 2016: обществено-географски аспекти"

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие на студенти, докторанти и млади научни работници в Международна научно-практическа конференция “Регион - 2016: обществено-географски аспекти".  Конференцията ще се проведе на 15 и 16 април в Харковския национален университет В. Н. Каразин.

Конференцията е с такса за правоучастие (до 15 евро за отпечатване на публикацията и получаване на екземпляр).

Допълнителна информация: ТУК

 “Информационна и икономическа безопасност (INFECO-2016)“, 28-30 април 2016 г., гр. Харков, Украйна

Уважаеми колеги,

Харковският учебно-научен институт при Университета по банково дело в гр. Харков, Украйна, организира III Международна научно-практическа конференция “Информационна и икономическа безопасност (INFECO-2016)“.

Конференцията ще се проведе от 28 до 30 април 2016 г.

Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация за конференцията: ТУК

Програма на конференцията: ТУК
"Системи за осигуряване управлението на предприятията: съвременно състояние и перспективи за развитие", 22 април 2016 г.

Уважаеми колеги,

Получена е покана от Харковския институт за бизнес и мениджмънт, Украйна, за участие в Международна научно-практическа интернет конференция "Системи за осигуряване управлението на предприятията: съвременно състояние и перспективи за развитие".

Конференцията ще се проведе на 22 април 2016 г.

Допълнителна информация: ТУКМеждународна научно-практическа конференция "Теория и практика, хипотези и апробиране на съвременни научноизследователски открития в контекста на глобализиращото се общество"

Уважаеми колеги,

Центърът за изследвания и развитие на иновационни технологии в гр. Кировоград, Украйна, организира на
18 март 2016 г. Международна научно-практическа конференция "Теория и практика, хипотези и апробиране на съвременни научноизследователски открития в контекста на глобализиращото се общество".

Конференцията е с такса за правоучастие.

Допълнителна информация: ТУКМеждународна научно-практическа конференция "Регионални проблеми на развитието на териториалните системи: теория, практика, перспективи"

Уважаеми колеги,

Получена е покана от Ужгородския национален университет за участие в Международна научно-практическа конференция "Регионални проблеми на развитието на териториалните системи: теория, практика, перспективи"

Конференцията ще се проведе на 15 и 16 април 2016 г. в туристиеския оздравителен комплекс "Боговар",
с. Анталовци, Ужгородски район, Украйна.

Конференцията е с такса за правоучастие.

Допълнителна информация: ТУК

 
Международна конференция "Компютърни системи и технолоии" (CompSysTech'16)

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в Международна конференция "Компютърни системи и технолоии (CompSysTech"16). Конференцията ще се проведе на 23 и 24 юни 2016 г. в Униерситета в Палермо, Италия.

Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация: ТУК и ТУК

 Международна научно-практическа конференция на тема: „Конкурентоспособност на националните икономики и региони в контекста на глобалните предизвикателства на световната икономика“

Уважаеми колеги,

Получена е покана от катедра „Световна икономика и международни отношения“ при Икономическия факултет на Южния федерален университет в гр. Ростов на Дон, Русия, за участие в Международна научно-практическа конференция на тема: „Конкурентоспособност на националните икономики и региони в контекста на глобалните предизвикателства на световната икономика“.

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 април 2016 г.

В рамките на конференцията е планирано провеждане на кръгла маса на тема:

“Проблеми и перспективи на международното взаимодействие между страните в рамките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество“.

Конференцията е без такса за правоучастие.

Допълнителна информация: ТУК


Международна конференция „Emerging Trends in marketing and Management”, 22-24 септември 2016 г. Букурещ, РумънияУважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана от Школата по маркетинг при Университета за икономически науки в Букурещ за участие в Международна конференция „Emerging Trends in marketing and Management”.

Конференцията ще се проведе от 22 до 24 септември 2016 г. в Букурещ, Румъния.

Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация: http://www.etimm.ro/Международна научна конференция "СЪВРЕМЕННИ ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПА", 15-16 април 2016

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

организира

Международна научна конференция 

"СЪВРЕМЕННИ ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПА", 

15-16 април 2016

 

Тематична насоченост:

1.Национална и международна сигурност

2.Политика и международни отношения

3.Икономика и туризъм

4.Управление  и администрация 

5.Маркетинг и мениджмънт

6.Социология и културология

7.Европейски и световни организации

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

01 април 2016 г. - Изпращане на заявката за участие и кратко резюме на доклада на български и английски език;

Допълнителни материали: ТУК и ТУК
IV Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ 2016"

Уважаеми колеги,

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в

 

IV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ 2016"

 

която ще се проведе на от 1 до 3 юни 2016 г. в гр. Велико Търново.

 

Конференцията се организира от Научно техническия съюз по машиностроене и Националния Военен университет „Васил Левски".

 

 

Пълната информация за събитието е достъпна на сайта на конференцията: http://www.techtos.netXIV Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 16"

XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 16”

НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

19-23 юни 2016 г., Созопол

 

Тематична насоченост:

1.Мениджмънт

2.Индустриален инженеринг

3.Операционен мениджмънт

4.Мениджмънт на човешките ресурси

5.Маркетинг 

6.Иновации и предприемачество

7.Икономика на предприятието

8.Правни и хуманитарни аспекти на мениджмънта

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

31 януари 2016 г. - Изпращане на заявката за участие;

31 март 2016 г. - Получаване на докладите в съответствие с изискванията


Заявка за участие
 

За допълнителна информация:

1000 София, бул. Климент Охридски № 8

ТУ-София, Стопански факултет 

за XIV МНК “Мениджмънт и инженеринг’ 16”

или на e-mail: iscme2016@tu-sofia.bg

тел.: 965-2532 , 965-3915 и 965-3513

Национална конференция по електронно обучение

Уважаеми колеги,
Каним Ви най-учтиво да вземете участие в 

"ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА",

която ще се проведе на от 2 до 5 юни 2016 г. в Творчески дом на Софийски университет в гр. Китен.

Конференцията се организира от Националния център по дистанционно обучение, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Българския виртуален университет.

Основни цели на конференцията са:

•да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното обучение във всичките му проявления;

•да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение; 

•да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно учебно съдържание и онлайн обучение.

Повече информация за конференцията можете да намерите на уеб сайта на конференцията - http://ncel.e-center.uni-sofia.bg, който ще бъде достъпен от 04.01.2016 г. .

Въпроси, може да задавате и на следните адреси: office@e-center.uni-sofia.bg, boriana_hadjieva@abv.bg.

Международна конференция "СЪВРЕМЕННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ, ПОЛИТИКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ", 17-18 юни 2016 г., София

Уважаеми колеги,
Международното висше бизнес училище, Ботевград организира традиционната си международна конференция. Темата на тринадесетата международна конференция 2016 е:

"СЪВРЕМЕННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ, ПОЛИТИКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ" 

Интеграцията на дигиталните медии и технологии в образованието е приоритет на образователните политики в цяла Европа. Националните и регионални инициативи се основават на разбирането, че висшите училища трябва да развият знания и умения, които да позволят на студентите да са пълноценни участници в съвременното общество, базирано на знанието.

Споделя се разбирането, че добре планираното използване на информационните и комуникационните технологии означава много повече от нови медии и средства, а също така включва и съществени промени в педагогиката и персонализираните подходи за обучение и ролята на преподавателите в този процес.

Тематични направления:

      • Иновации в дистанционното обучение

      • Осигуряване на качеството, гъвкавост и достъп до дистанционно обучение

      • Добри практики на дистанционното обучение

Конференцията ще се състои на 17-18 юни 2016 г. в Центъра за дистанционно обучение към Международното висше бизнес училище, бул. Васил Левски 138, гр. София.

Сборникът с докладите ще бъде издаден предварително и ще бъде на разположение на участниците по време на конференцията.

Допълнителна информация можете да намерите на адрес: 
http://www.ibsedu.bg/bg/sections/mezhdunarodni_konferencii/195/ 
Годишна конференция на Европейската асоциация на университетите (EUA), 7 - 8 април 2016 г., Голуей, Ирландия

Уважаеми колеги,

Получена е покана за участие в Годишната конференция на Европейската асоциация на университетите (EUA), която ще се проведе на 7 и 8 април 2016 г. Домакин и съорганизатор на конференцията е Националният университет на Ирландия в Голуей (NUIG).


Информация:IV Международна научно-практическа интернет конференция "Иновационно развитие и трансгранична безопасност: икономически, екологични, правни и социокултурни аспекти", 21 декември 2015 г., Чернигов, Украйна

Уважаеми колеги, 

Получена е покана за участие в IV Международна научно-практическа интернет конференция "Иновационно развитие и трансгранична безопасност: икономически, екологични, правни и социокултурни аспекти".

Конференцията е организирана от Учебно-научния институт по икономика на Черниговскя национален технологичен университет, Украйна и ще се проведе на 21 декември 2015 г.

За участие в конференцията са поканени студенти (бакалаври, магистри), докторанти и млади учени.


Информационно писмо:

Международна конференция "FORENSIC AUDITING – DETECTING AND PREVENTING FRAUD IN THE ECONOMY", 11 - 12 декември 2015 г., Белград, Република Сърбия.

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в международна конференция "FORENSIC AUDITING – DETECTING AND PREVENTING FRAUD IN THE ECONOMY". Конференцията ще се проведе на 11 и 12 декември 2015 г. в гр. Белград, Република Сърбия.

 Таксата за участие в конференцията с резюме е 90 евро.

 Подробна информация http://www.forensic-audit.org/committee.htmlОТЧЕТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ) 3 декември 2015 г.


   ВУЗФ, университетът по финанси, бизнес и предприемачество, организира научна конференция в
Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3.8. Икономика

ВУЗФ има удоволствието да покани гости за участие в конференцията от други ВУЗ-ове и научни институции, както и представители на бизнеса. Включването на гости в научната програма става след изпращане на приложената регистрационна карта и резюме на доклада (докладите) в срок до 27 ноември 2015 г.

Регистрационна карта: ТУК

За повече подробности: ТУКМеждународна Научна Конференция

ОРГАНИЗАТОР
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

 СЪОРГАНИЗАТОРИ:
 
Федерация на научно-техническите съюзи в България,  БАН, ТУ – София, СУ„Св. Климент Охридски“, УНСС, ТУ – Варна, РУ „А. Кънчев”, ТУ – Габрово, ВТУ „Т. Каблешков”, ХТМУ – София, МГУ, ПУ „П. Хилендарски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Общество на знанието и др.


Тематични направления:

1.ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
2.БИЗНЕС
3.ОБЩЕСТВО

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане  на  резюмето  на доклада  и  заявка    за публикация Форма “A”  или   online регистрация

30.11.2015

Потвърждение за приемането на резюмето

05.12.2015

Изпращане на пълния текст  на доклада и заявка за участие с Форма “B” или online регистрация

31.01.2016

Заплащане на таксите

31.01.2016

Обявяване на програмата на  пленарните и  секционните  засе- дания на конференцията на: http://www.hightechsociеty.eu/

01.03.2016

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

01.03.2016

Регистрация на участниците           16.00-20.00 ч.
08.00-10.00 ч.

14.03.2016
15.03.2016

Откриване на конференцията         10.00 ч.

15.03.2016

Отпътуване на участниците

17.03.2016

 

За допълнителна информация: ТУК
Покана за конференцията
Заявка за участие

International Scientific Conference "Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society through Turbulent Time", 25 до 27 май, гр. Тимишоара, Румъния

Уважаеми колеги,
 
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в International Scientific Conference MakeLearn&TIIM 2016: Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society through Turbulent Time.
Конференцията ше се проведе в Техническия университет в гр. Тимишоара, Румъния, от 25 до 27 май 2016 г.
 
Съпътстващо мероприятие е Doctoral Students" Workshop on Academic Writing for Publishing Scientific Papers in International Journals,27-28 May 2016.
 
Конференцията и работната среща са с такси за правоучастие.
Подробна информация: mfdps.si.


2nd International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketting and Information Systems, April 2-3, 2016-Istanbul, Turkey

 

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в 2nd International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketting and Information Systems, April 2-3, 2016-Istanbul, TURKEY.

Конференцията е с такса за правоучастие.

Подробна информация за конференцията: ase-scoop.org.Пета международна научна конференция по управление на проекти в Балтийските страни "Развитие на управление на проекти – практика и перспективи", гр. Рига, Латвия.

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в Петата международна научна конференция по управление на проекти в Балтийските страни "Развитие на управление на проекти – практика и перспективи", която ще се проведе на  14 и 15 април 2016 г. в гр. Рига, Латвия.
Конференцията е организирана от Факултета по икономика и управление на Латвийския университет в Рига съвместно с Професионалната асоциация на управляващите проекти и Балтийския институт по контролинг.

Срок за изпращане на заявка за участие и резюме - 15.11.2015 г.
Конференцията е с такса за правоучастие.

Пълна информация може да намерите ТУК.Международен научен форум "Аграрната икономика в подкрепа на земеделието", 26.10.2015 г.


СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Институт по аграрна икономика

Уважаеми колеги,
Във връзка с честването на 80-годишния юбилей на Института по аграрна икономика (ИАИ), гр. София,

Ви каним 
на Международния научен форум "Аграрната икономика в подкрепа на земеделието",
който ще се проведе на 26.10.2015 г.(понеделник) от 9.00 ч.
в Бест Уестърн Хотел Експо, София, зала "Панорама".

 

Моля да потвърдите участието на Ваш представител до 19.10.2015 г. на тел.02/465 31 53
или на e-mail: 
office@iae-bg.comПокана за участие в Първа международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост – Знание и иновации в управлението и функционирането”

Академия за иновации и устойчивост кани учени, изследователи и практици на Първата международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост“, която ще се проведе на 12 декември 2015 г. в Пловдив на тема „Знание и иновации в управлението и функционирането“.
Секции на конференцията: Мениджмънт и маркетинг, Развитие на градски и селски райони, Социално и икономическо развитие, Информационни и комуникационни технологии, Здравословна среда на живот.
Таксата за участие в конференцията е 45 евро и включва публикуване на един доклад, материали, сертификат за участие, 2 кафе-паузи, обяд и вечеря.


Език на конференцията: български и английски
Изпращане на заявка за участие: 10 декември 2015
Възможно е и дистанционно участие.

 

Научен комитет

Prof. Hristo Beloev, D. T. Sc., Corresponding member of Bulgarian academy of sciences
Prof. Dipl. Eng. Venelin Terziev, Ph.D., D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Prof. Sevdalina Dimitrova, D.Sc., Ph.D.
Col. Assoc. Prof. Veselin Madanski, Ph.D.
Prof. Dipl. Eng. Branko Sotirov, Ph.D.
Prof. Vesela Radovich, Ph.D.
Prof. Abolfazi Beheshti, Ph.D.
Prof. Stojan Slaveski, Ph.D.
Prof. Elsa Maria Nunes Barbosa, Ph.D.
Prof. Ivan Ivanov, D.Sc.
Prof. Elenko Zahariev, Ph.D.
Assoc. Prof. Nikolay Ninov, Ph.D.
Assoc. Prof. Nedka Nikolova, Ph.D.
Assoc. Prof. Anuta Nikolova, Ph.D.
Assoc. Prof. Mariana Petkova, Ph.D. 
Dr.  rer. soc. oec. Tode Todev
Hamidreza Alipour, Ph.D.
Amin Padash, Ph.D.
Kiril Chalakov, Ph.D.
Petar Gramatikoff

English version download

insustacademy@gmail.com7–ма международна конференция „Образование, изследвания и развитие”, 4-8 септември 2016 г., ваканционно селище „Елените”, Варна

Bulgarian Academy of Sciences
Union of Scientists in Bulgaria
Science & Education Foundation, Bulgaria
New Education Foundation, Poland
Al–Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
VUZF University, Bulgaria
Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan
Research Tomsk Agricultural Institute, Russia
Department of Engineering and Computer Graphics, ITMO University, Russia

ОРГАНИЗИРАТ

7–МА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ”,
която ще се проведе на 4-8 септември 2016 г.
ваканционно селище „Елените”, Варна

 

Тематични направления

Знанието — основен фактор за производителността и икономическия растеж

 • Образованието и научните изследвания в условията на пазарната икономика
 • Ролята на образованието за създаването на информационното общество и технологии
 • Образование и изследвания: демографски процеси и пазар на труда
 • Равен достъп и разширяване на участието в образованието
 • Държавно регулиране и нормативна база
 • Структура, управление и финансиране
 • Интелектуална собственост в образованието и изследванията

Социализацията на младежта в съвременното общество

 • Проблеми на хуманитарното образование
 • Креативната творческа дейност
 • Художественото възпитание
 • Технологии на приемствеността в образованието
 • Подготовката на специалисти в поли културното образователно пространство
 • Между културното общуване; Системата на ценностите в диалога между културите

Образование, личност и общество

 • Педагогика и методика на образованието
 • Психолого–педагогическото съдържание на образователната дейност
 • Интеграция на трансграничните културни изследвания в учебната програма
 • Общообразователно и професионално образование
 • Предучилищното образование
 • Извънкласната и извънучилищната дейност
 • Учене през целия живот
 • Алтернативно образование
 • Обучение на децата и ученици със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания
 • Кадрово, научно, информационно и библиотечно обслужване
 • Качество на преподаване, програми за обучение и проверка на знанията

Висшето образование: глобализация и интернационализация

 • Висшето образование: новите предизвикателства
 • Студенти и преподаватели: програми за обмяна
 • Висшето образование и Болонския процес
 • Приложение на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)
 • Еразмус: приложение и резултати в университетите
 • Интернационализация на университетите
 • Изследователски и образователни мрежи
 • Международни проекти и иновации във висшето образование
 • Университет — Индустрия: партньорство, програми, опит
 • Оценка на обучението на студентите

Научните изследвания: резултати и перспективи

 • Международни изследователски проекти и иновации
 • Научноизследователските центрове: постижения и нови идеи
 • Изследване на технологиите в образованието
 • Международното сътрудничество в научните изследвания
 • Изследвания върху различни аспекти на иновационно общество
 • Изследователски методики
 • Академични изследователски проекти
 • Връзката между образованието и науката
 • Университет — Индустрия — Правителство: партньорството в научните изследвания

Електронното обучение и виртуалните иновации

 • Електронно обучение: проекти и резултати
 • Е–Обучението: педагогически стратегии и тактики
 • Разработване на методи за електронно обучение за специфични области
 • Онлайн лаборатории и класни стаи
 • Компютърно — базирани съвместни дейности
 • Виртуални иновации и виртуална учебна среда
 • Виртуални университети
 • Електронната библиотека: информация и технологии за търсене
 • Електронни списания и книги: проекти и перспективи

По-важни срокове:

29 Февруари 2016

Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.

31 Март 2016

Краен срок за превеждане на таксата за участие.

Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.

31 Юли 2016

Изпращане на PowerPoint презентацията (важи само за участниците с устен доклад).

Ще бъдете помолени да потвърдите, че ще присъствате лично на конференцията, както и да потвърдите формата на участие (устен доклад или постер). В случай, че не го направите, организаторът има право да промени избраната форма на участие, като това ще бъде отразено в програмата на конференцията.

 

За повече информация:

http://www.sciencebg.net/bg/conferences/education-research-and-development/

 
15–та международна конференция „Икономика и бизнес”, 1-5 септември 2016 г., ваканционно селище „Елените”, Варна


Bulgarian Academy of Sciences
Union of Scientists in Bulgaria
Science & Education Foundation, Bulgaria
VUZF University, Bulgaria
Szent Istvan University, Institute of Finance and Accountancy, Hungary
Faculty of Economy and Business Administration, University of Craiova, Romania
Faculty of Administration and Business, University of Bucharest, Romania
Faculty of Economics and Management, University of Defence, Czech Republic

ОРГАНИЗИРАТ

15 – ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС”,
която ще се проведе на 1-5 септември 2016 г.
ваканционно селище „Елените”, Варна.

Тематични направления

Реконструкция на световната икономика:

 • Действия за намаляване на дисбаланса
 • Координация между фискалната, паричната и финансовата политика
 • Международните капиталови пазари и финансовото регулиране
 • Какви са поуките за фискалната политика?
 • Нивото на инфлация: цели
 • Възход и падение на Бретън Уудс
 • Бъдещето на международната парична система
 • Иновациите и глобално интегрираната финансова система
 • Безработицата и депресия
 • Новите социални разделения

Икономически теории и бизнес практики:

 • Планиране, прогнозиране и моделиране на икономическото развитие
 • Статистически анализ на науката, технологиите и промишлеността
 • Приоритетни отрасли, под отрасли и пропорциите на различните сектори
 • Държавното управление и регулиране, на законодателната политика
 • Стопанско управление, маркетинг и продажба
 • Счетоводство, анализ и статистическа информация
 • Финансите, банковото дело и данъчното облагане
 • Инвестиции, преструктуриране и технологично обновяване
 • Образование, здравеопазване и социална политика
 • Производителност, заетост и доходи
 • Глобализацията и икономическото развитие
 • Икономическо образование и бизнеса

Икономика на знанието и икономиката на иновациите:

 • Икономическият растеж и икономиката на знанието
 • Бизнес моделът на икономиката на знанието
 • Ролята на политиката за икономиката на знанието
 • Бизнесът и икономиката на знанието
 • Обществото на знанието в икономиката на знанието
 • Е–общество / електронното управление
 • Е–Бизнес / е–търговия
 • Иновативно управление
 • Иновации и икономически растеж
 • Предприемачество, бизнес модели и финансиране на иновациите
 • Иновациите като икономическа движеща сила в Съединените щати, Европа и Азия
 • Финансовите иновации: разпределение на риска
 • Култура и екип за управление на иновациите
 • Иновационният мениджмънт — предизвикателства
 • Информационната икономиката: съдържание, разпространение и достъп

По-важни срокове:

29 Февруари 2016

Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.

31 Март 2016

Краен срок за превеждане на таксата за участие.

Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.

31 Юли 2016

Изпращане на PowerPoint презентацията (важи само за участниците с устен доклад).

Ще бъдете помолени да потвърдите, че ще присъствате лично на конференцията, както и да потвърдите формата на участие (устен доклад или постер). В случай, че не го направите, организаторът има право да промени избраната форма на участие, като това ще бъде отразено в програмата на конференцията.

 

За повече информация:
http://www.sciencebg.net/bg/conferences/economy-and-business/


 
Докторантска научна конференция: „Актуални правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда” 23 октомври 2015, София

Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет организира
Докторантска научна конференция:

„Актуални правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда”
23 октомври 2015, София
Студентски град „Христо Ботев”, УНСС

 

          Тематични направления:
-Новите предизвикателства пред частното право и икономиката в съвременната бизнес среда
-Ролята на държавата в съвременните бизнес-отношения. Предпоставки и пречки за икономически растеж.

          Важни срокове:
Изпращане на заявка за участие - 15.09.2015
Краен срок за изпращане на доклади в пълен обем (оформени съгласно изискванията) по електронен път на адрес: phdconf2015@abv.bg 01.10.2015
За повече информация: ТукАкадемичен форум „Икономика“ на тема: „Алтернативи на икономическото развитие през ХХI век: Теории, политики, решения“

Клуб „Икономика 2000“, Институт за икономически изследвания на БАН и Висшето училище по мениджмънт – гр. Варна
организират
Академичен форум „Икономика“ на тема:
„Алтернативи на икономическото развитие през ХХI век: Теории, политики, решения“,
който ще се проведе на 30 септември – 2 октомври 2015 г.
Грнд хотел 4 **** „Болеро“ и „Вистаар“, комплеккс „Златни пясъци“, гр. Варна

Тематични направления на Форума:

 • Икономическата теория в търсене на нови парадигми
 • Политически, социални и икономически императиви на XXI век
 • Глобализация, политически, икономически и екологични кризи
 • Устойчиво развитие за социален и икономически просперитет
 • Предприятията на XXI век: динамично преструктуриране, стратегии за развитие, корпоративно управление
 • Регулиране на пазарите и свобода на предприемачеството
 • Развитие на регионите и местните общности
 • Пазар на труда и човешки капитал
 • Жизнен стандарт, неравенства, реформиране на системата за социална защита и социално предприемачество
 • Дилеми пред модерния екомениджмънт
 • Публичната администрация – ефективна, отговорна, отзивчива и отворена за гражданите
 • Социалният диалог и новите роли на социалните партньори.

По-важни срокове:

Изпращане на заявката за участие и резюме на доклада: срокът е удължен до 15 септември 2015 г.

 • Потвърждаване на приетите заявки: до 1 септември 2015 г.
 • Превеждане на таксата за участие: до 7 септември 2015 г.
 • Изпращане на докладите: до 25 септември 2015 г.
 • Изпращане на програма на Форума: 28 септември 2015 г.

http://www.club2000.org/bg/events_info/347.html
II Международен икономически форум „В търсене на липсващия растеж“, 24-25 ноември, Москва, Русия


Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие във II Международен икономически форум „В търсене на липсващия растеж“, 24-25 ноември, Москва, Руска Федерация.

Форумът е организиран от Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация.
Желаещите да участват в конференцията могат да се обадят в ЦМСП.
Покана
Информация за участниците4-ти Международен научен конгрес „Икономически анализ на глобалните тенденции в туризма, финансите, образованието и управлението“, 9-11 октомври, Скопие, Македония


Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в 4-ти Международен научен конгрес „Икономически анализ на глобалните тенденции в туризма, финансите, образованието и управлението“


Събитието ще се проведе на 9-11 октомври 2015 г., Скопие, Република Македония. 
Таксата за участие в конференцията е 100 евро.
Желаещите да участват в конференцията могат да се обадят в ЦМСП.
За повече информация: iconbest.utms.edu.mkНаучна конференция "Актуални въпроси на фискалната политика", 25 септември 2015 г., гр. Прага, Чехия


Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в Научна конференция "Актуални въпроси на фискалната политика", която е част от цикъла "Европейски фискален диалог".

Конференцията ще се проведе на 25 септември 2015 г. в гр. Прага, Чехия.
Желаещите да участват в конференцията могат да се обадят в ЦМСП.
За повече информация: www.efid.cz 
Оригинално писмо"Централноевропейска конференция по финанси и икономика", 30.09-01.10 2015 г., Херлани, Словакия


Уважаеми колеги
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за
участие в "Централноевропейска конференция по финанси и икономика"


Конференцията е организирана от Факултета по икономика на Техническия университет в Кошице и ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2015 г.в Херлани, Словакия.
 
УЧАСТНИЦИТЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА В РАЗМЕР НА 200 ЕВРО.
Желаещите да участват в конференцията могат да се обадят в ЦМСП.
За повече информация:
cefe.ekf.tuke.sk
Покана


IV Международна интердисциплинарна конференция „Един свят – много култури. Йоан Павел Втори - Спомени, диалог, идентичност, Полша и Светът на фона на предизвикателствата на третото хилядолетие", 5-6 ноември 2015 г., гр. Бидгошч, Полша


Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за
участие в IV Международна интердисциплинарна конференция „Един свят –
много култури. Йоан Павел Втори - Спомени, диалог, идентичност, Полша и
Светът на фона на предизвикателствата на третото хилядолетие" 


Конференцията ще се проведе на 5-6 ноември 2015 г. в гр. Бидгошч, Полша.
Желаещите да участват в конференцията могат да се обадят в ЦМСП.
Повече информация може да намерите в Официалната поканаXII Международна конференция по информационна безопасност "Securitatea Informationala - 2015", гр. Кишинев, Молдова


Уважаеми колеги
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за
участие в XII Международна конференция по информационна безопасност
"Securitatea Informationala - 2015".
 
Конференцията е организирана от Лабораторията по информационна безопасност при Молдавската икономическа академия и ще се проведе през м. ноември в гр. Кишинев, Република Молдова.
Желаещите да участват в конференцията могат да се обадят в ЦМСП.
 
Пълната покана с крайни срокове и допълнителна информация може да намерите Тук


"Научна конференция по икономика и предприемачество", 14-18 октомври 2015 г., гр. Рига, Латвия

Уважаеми колеги,
 В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за
участие в 56-та международна научна конференция “Научна конференция по
икономика и предприемачество“ (SCEE’2015).
 
Конференцията ще се проведе в гр. Рига от 14 до 18 октомври 2015 г.
Желаещите колеги могат да се обадят в ЦМСП.
Допълнителна информация и документи:

Abstract Template
Informative Letter
Paper Template
Registration Form

11 международна научна конференция на младите учени на тема: „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ“, 15.12.2015 г. УНСС, София

Университет за национално и световно стопанство организирa:

11 международна научна конференция на младите учени на тема:
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ“, която ще се проведе на 15 декември 2015 г. в УНСС, София
 

Тематични направления:

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване
2. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол
3. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС

Подаването на онлайн заявката за участие в конференцията се извършва на
следния адрес: http://www.unwe.bg/11icys/bg/forms/render/3

За повече информация: unwe.bgVIII ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ – ВАРНА на тема: „РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ – ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО”, 05-07 ноември, 2015 г., Варна

Варненска туристическа камара, Община Варна и Министерството на туризма организират

VIII ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ – ВАРНА на тема:
„РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ – ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО”
05-07 ноември 2015 г., Варна

 

Краен срок за представяне на докладите: 05.10.2015 г. на имейл: office@vct-bg.org; office@varnatourism.com
За контакти: Варненска туристическа камара, 9005, кв. Чайка, бл. 128, тел: 052/612 811; 612 809
Националната научна конференция на тема: „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАСТЕЖ, ДИСБАЛАНСИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 6 ноември 2015г., УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство – София организира

Националната научна конференция на тема:
„ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАСТЕЖ, ДИСБАЛАНСИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
6 ноември 2015 г., УНСС - София

 

Срокът за подаване на онлайн заявка за участие с резюме е удължен до 21.09.2015 г.
Срок за отговор на подадените нови заявки – 25.09.2015 г.
Изпращайте заявките на адрес: www.unwe.bg/economics-conference_2015
Информация за конференцията на катедра „Икономикс“ ще намерите на: www.unwe.bg/economics-conference_2015
Срок за изпращане на пълен доклад и заплащане на такса участие – 26.10.2015 г.Национална научна конференция на тема: „ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ“, 22 октомври 2015 г., УНСС, София

Факултет "Управление и администрация" на УНСС
организира

Национална научна конференция на тема:
„ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ“
22 октомври 2015 г., УНСС, София

 

Научни направления:

                                                                       * Бизнес управление
                                                                       * Управление на регионите
                                                                       * Публична администрация
                                                                       * Маркетинг и стратегическо планиране

 

Заявки за участие в се подават в срок до 2 октомври 2015 г. 
Пълният текст на поканата може да видите тук.
За повече информация: unwe.bgНаучна Конференция „70 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ”, 09-10 октомври 2015 г., Русе

Русенски университет и  Съюз на учените – Русе
организират

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ”

 09-10 октомври 2015 г.
Русе, ул. ”Студентска” 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”

 

Тематични направления:

                                                           •Аграрни науки и ветеринарна медицина
                                                           •Комуникационна и компютърна техника и технологии
                                                           •Икономика и мениджмънт
                                                           •Европеистика и политически науки
                                                           •Математика, информатика и физика
                                                           •Педагогика и психология
                                                           •Здравна превенция и социални дейности
                                                           •Здравни грижи
                                                           •Правни науки
                                                           •Качество на висшето образование

СРОКОВЕ

до 30.08.2015 г. – изпращане на докладите по е-пощата на лицето за контакти;
до 15.09.2015 г. – изпращане на решението на Организационния комитет;
до 30.09.2015 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада;
до 30.09.2015 г. – резервиране на места в хотел - тел.: 082-822 042 или в общежитие - тел.: 082-845 938

За повече информация: http://conf.uni-ruse.bg/bg/.

 80-та Международна годишна конференция на Стопанския факултет на Софийски университет и четвърти форум на Клуб "София" под надслов "СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ С КАЧЕСТВЕН РАСТЕЖ"

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
организира

80-та Международна годишна конференция на Стопанския факултет на Софийски университет и четвърти форум на Клуб "София"
под надслов "СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ С КАЧЕСТВЕН РАСТЕЖ" 

9 и 10 октомври 2015 г. в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски"
и Новата конферентна зала на университета

 

Отворен е приемът на документи за участие в конференцията със срок до 01.10.2015 г..

 

За допълнителна информация: uni-sofia.bgНаучно-практически форум ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ИКОНОМИКА – ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ

Търговска гимназия - Бургас
организира

Научно-практически форум
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ИКОНОМИКА –
ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ

 във връзка със 110  години  от създаването  на  Търговска гимназия - Бургас

30 септември 2015 г., Бургас

 

   Тематични направления:

1.Традиции и съвременни аспекти  при обучението по теория  на счетоводството и  икономически  дисциплини.
2.Практически проблеми  при обучението по  счетоводство и икономически дисциплини.


   Условия за участие:

•Заявка за участие, резюме на доклад и 5 ключови думи следва да се представят до  31 юли 2015 г.  на посочените електронни адреси.  
•Докладите трябва да бъдат предадени по електронна  поща до  31.08.2015 г.
•Максимален обем на докладите до 5 стандартни машинописни страници.
•Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник.

Линк: tg-bs.com

 


Международна научна конференция „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ХОРИЗОНТ 2020”

Университет за национално и световно стопанство, катедра „Регионално развитие”
организира

Международна научна конференция
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ХОРИЗОНТ 2020” 

17- 19 Септември 2015, Равда (УОБ)
под патронажа на РЕКТОРА на УНСС
Проф. д.ик.н. Стати Статев

 

Тематични направления:

І. Регионално развитие и управление
ІІ. Регионален туризъм
ІІІ. Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите
ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете
V. Управление на европейските фондове и местното самоуправление

Важни срокове:

Изпращане на заявка за участие
(заглавие, резюме и 5 бр. ключови думи на английски език). 28.08.2015
Потвърждение за участие. 05.09.2015
Краен срок за изпращане на доклади в пълен обем (оформени съгласно изискванията) по
електронен път на адрес: regionalno_razvitie_2015@abv.bg 10.09.2015

За повече информация: ТукVIII интердисциплинарна научна конференция на тема: "АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО", 9-13 септември 2015 г., УОБ - Равда

Катедра “Управление” на УНСС и Българската академична асоциация за симулации и игри (BASAGA)организират
VIII интердисциплинарна научна конференция на тема:"АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2015" (VSIM:15)
9-13 септември 2015 г., УОБ - Равда


Срок за подаване на заявки за участие: До 10 август 2015 г. на адрес http://bit.ly/vsim-conf
Основните тематични направления ще бъдат окончателно уточнени на основата на постъпилите заявки за участие. Към момента могат да се посочат:

1.Футурология: Живеем в експоненциални времена
2.Преподаване в 21 век: активни методи в обучението
3.Игрови подход в управлението и обучението
4.Data science и алгоритми
5.Финансов инженеринг
6.Самоорганизация и кибернетика в управленските системи
7.Актуални теми в стопанското управлението 

Лице за контакти
гл. ас. д-р Ангел Марчев,
Ел. поща: avangard_conf@yahoo.com
За повече информация: unwe.bg Международна конференция на тема „Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere”, 11 септември 2015 г., гр. Берлин, Германия

Уважаеми колеги,
в “Център за международно сътрудничество и проекти” е получена покана във
връзка с възможността преподаватели от СА „Д. А. Цвнов“ да участват в
международна конференция, организирана под патронажа на Европейската комисия
и Университета по приложни науки в гр. Берлин, Германия, на тема „Future
Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime
Anywhere”, която ще се проведе на 11 септември 2015 г., гр. Берлин, Германия.

За повече информация:

1) http://www.elearning-conf.eu/docs/eLearning15-cfp.pdf
2) http://www.elearning-conf.eu/Международна конференция на тема "Регионално развитие в Ервопейския съюз и Украйна", 19-26 септември 2015, гр. Агия Напа, Кипър

Уважаеми колеги,

"Тернополския национален икономически университет - Украйна" организира международна конференция на тема "Регионално развитие в Ервопейския съюз и Украйна" гр. Агия Напа, Кипър. Събитието ще се проведе в периода 19-26 септември 2015 г. в град Агия Напа, Кипър.

Заявка за участие, както и повече информация,програма и заявка за участие може да намерите тук:

http://konference.at.ua/ 
Pamphlet eng
Pamphlet30-та юбилейна международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" гр. Варна

Уважаеми колеги,

На 27 ноември 2015 г. във Варна ще се проведе международна научно-практическа конференция "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ", организирана от катедра "Икономика и управление на строителството" на Икономическия университет гр. Варна.

При желание за участие изпратете попълнена заявка до 07.09.2015 г. на e-mail: katedra_ins@abv.bg

За повече информация може да ползвате следния линк:
http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=17899Юбилейна международна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения"
Untitled document

 1. 1. проф. д-р Иван Върбанов
 2. 2. проф. д-р Никола Георгиев
 3. 3. доц. д-р Атанас Григоров
 4. 4. доц. д-р Катя Личева
 5. 5. доц. д-р Николай Живков
 6. 6. доц. д-р Маргарита Маринова
 7. 7. гл. ас. д-р Боряна Илиева
 8. 8. гл. ас. д-р Ваня Ганева
 9. 9. ас. Красимира Ангелова
 10. 10. ас. Марияна Друмева
 11. 11. ас. Емилия Вачева

Технически секретар - Таня Божанова
 1. 1. Философски и социологически проблеми на обществото
 2. 2. Социални науки и социално-икономическа практика
 3. 3. Публични политики в съвременното общество
 4. 4. Достижения и перспективи на стопанско-историческото знание
 5. 5. Социалните науки в съвременното икономическо образование
 6. 6. Съвременна хуманитаристика

1. Срок за изпращане на заявка за участие– 4 септември 2015 г.(заедно с доклада) на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 4 септември 2015 г. на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
3. Максимален обем на докладите – до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
4. Изисквания за формата на докладите:

 • Заглавие на доклада – Bold 14 pt, център, главни букви;
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора, месторабота–12 pt, центрирано;
 • Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt;  Page Setup –Margins –top 2“(5,08 см.), bottom 1“(2,54 см.), left 1,2“(3,05), right 2,24“(5,69см.), Paper-letter; Layout-header 1,7“(4,32см.),
  footer 1,7“ (2,54 см.), Междуредие - Single;
 • Цитиране под линия – 10 pt.

5. Име на файла:

 • Числото отговарящо на тематичното направление на доклада
 • Собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта

Пример: 1_Ivan_Ivanov.doc
6. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник.
7. Таксата за правоучастие – за материалите за конференцията, за кафе-паузите и за коктейла е в размер на 40 лв. , за чужденци – 40 евро.
8. Срокове и начини на плащане:

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 30 октомври 2015 г.
 • по банков път в срок до 4 септември 2015 г.

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
Общинска банка АД - Финансов център Свищов
BIC SOMB BGSF
IBAN:            BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – в лева
IBAN             BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02 –в евро

Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „История, философия, социология”

Регистрация на участниците – 30 октомври (петък) 2015 г. от 08.00 ч., Учебен Корпус „Юг“
Откриване на конференцията и пленарно заседание по случай 50 години катедра „История, философия, социология”– 30 октомври 2015 г. от 10.00 ч. – Заседателна зала Корпус „Юг“
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0631/6 08 82; 6 07 80)

5250, Свищов, ул. „Емануил Чакъров”, № 2, СА „Д. А. Ценов”
Катедра „История, философия, социология”
Таня Божанова – инспектор катедра
Гл. ас. д-р Ваня Ганева
Телефони: 0631/66 259
E-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg

Заявка за участие Приглашение Invitation


III Международна научно-практическа конференция “Управление на стопанските субекти: проблеми и перспективи за развитие“, 11-13 юни 2015 г.,гр. Житомир, Украйна

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в III Международна научно-практическа конференция “Управление на стопанските субекти: проблеми и перспективи за развитие“, организирана от Житомирския държавен технологичен университет, гр. Житомир, Украйна.
Конференцията ще се проведе от 11 до 13 юни 2015 г.

Предвидено е и задочно участие в конференцията с публикуване на изпратения доклад. За участниците от Стопанска академия не се предвижда такса за правоучастие с доклад.

Желаещите колеги могат да се обадят в ЦМСП.

Информация:

 23-та международна научно-практическа конференция “Икономиката, социологията и правото в съвременния свят: проблеми и търсене на решения“, 12-13 юни 2015г., гр. Пятигорск, Русия

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в 23-та международна научно-практическа конференция: "Икономиката, социологията и правото в съвременния свят: проблеми и търсене на решения“, гр. Пятигорск, Русия.
Конференцията ще се проведе от  12 и 13 юни 2015 г.
Предвидено е и задочно участие в конференцията с публикуване на изпратения доклад в международното научно списание "Актуални проблеми на икономиката, социологията и правото“.
Обемът на публикацията е около 7,5 стандартни страници, а стойността е 50 долара, вкл. пощенските разходи.

Желаещите колеги могат да се обадят в ЦМСП. 

Информация:II Международна научно-практическа конференция “Икономика и управление на националните стопанства: състояние, тенденции, перспективи“, 28 май 2015 г, гр. Одеса, Украйна

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана  за II Международна научно-практическа конференция “Икономика и управление на националните стопанства: състояние, тенденции, перспективи“, 28 май 2015 г, гр. Одеса.
Конференцията е организирана от Одеския национален икономически университет.


Информация:XVI Международна научно-практическа конференция „Идеите на академик Вернадски и проблемите на регионалното устойчиво развитие“, 14-15 май 2015 г., Кременчук, Украйна

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за XVI Международна научно-практическа конференция „Идеите на академик Вернадски и проблемите на регионалното устойчиво развитие“, 14-15 май 2015 г.
Конференцията е организирана от Националния университет „Михайло Остроградски“ в гр. Кременчук. 


Информация:Международна научнa конференция „Предизвикателства в бизнеса и икономиката: растеж, конкурентосопсобност и иновации", 16 октомври 2015 г., гр. Ниш, Сърбия

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудниичество и проекти е получена покана за участие в международна научнa конференция „Предизвикателства в бизнеса и икономиката: растеж, конкурентосопсобност и иновации". Конференцията е организирана от Икономическия факултет на Университета в гр. Ниш и ще се проведе на 16 октомври 2015 г.

Информация:Международна научна конференция "Социални промени в глобалния свят", 3-5 септември 2015г, гр. Щип, Македония

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудниичество и проекти е получена покана за участие в международна научна конференция "Социални промени в глобалния свят". Конференцията е организирана от Университета "Гоце Дечев" в гр. Щип и ще се проведе от 3 до 5 септември 2015 г.

Информация:Международна научнo-практическа конференция „Държавният (общинският) финансов контрол в Руската федерация. Теория, практика, перспективи за развитие на финансово-бюджетния надзор в системата на органите на държавен (общински) финансов контрол“,13-16 май 2015 г., гр. Казан, РФ

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудниичество и проекти е получена покана за участие в международна научнo-практическа конференция „Държавният (общинският) финансов контрол в Руската федерация. Теория, практика, перспективи за развитие на финансово-бюджетния надзор в системата на органите на държавен (общински) финансов контрол“, посветена на 210 г. на Казанския университет, 13-16 май 2015 г., гр. Казан.

Информация:Международна научна конференция "Теория, практика и иновации в развитието на туристическия, хотелиерския и ресторатьорския бизнес", 28-29 май 2015 г., гр. Уман, Украйна

 Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудниичество и проекти е получена покана за участие в международна научна конференция "Теория, практика и иновации в развитието на туристическия, хотелиерския и ресторатьорския бизнес". Конференцията ще се проведе в гр. Уман, Украйна, на 28 и 29 май 2015 г.


Информация:Юбилейна международна научна конференция "Регионално развитие и демографски изменения в страните от Югоизточна Европа", 26.06.2015 г., гр. Ниш, Сърбия

Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в юбилейна международна научна конференция "Регионално развитие и демографски изменения в страните от Югоизточна Европа", организирана от Икономическия факултет на Университета в гр. Ниш.
Конференцията ще се проведе на 26.06.2015 г.

Информация:Международен научен симпозиум „Охрана на био-ноосферата. Нетрадиционно растениевъдство. Енология. Екология и здраве“, 5-12 септември 2015, гр.Алушта, Република Крим, РФ

Уважаеми колеги,
По електронната поща е получена покана за участие в 24-ти Международен научен симпозиум „Охрана на био-ноосферата. Нетрадиционно растениевъдство. Енология. Екология и здраве“.
Обемът на публикацията е от 2 до 7 страници.
Предвидена е такса по 4 долара за всяка страница и 38 долара задължителна такса.Международна научнопрактическа интернет конференция за преподаватели, докторанти и студенти "Управление на бизнес процеси: теория и практика",23-24 април 2015г., Донецк, Украйна

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за международна научнопрактическа интернет конференция за преподаватели, докторанти и студенти "Управление на бизнес процеси: теория и практика". 
Конференцията е организирана от Донецкия национален технически университет. Обемът на доклада е 2 страници.
Не е предвидена такса за участие.  

Информация:Международна интернет конференция за млади научни работници и студенти "Проблеми на развитието на транспортните системи в Евразийския регион",25-27 май 2015

Уважаеми колеги,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана от Източноукраинския национален университет (Украйна) за участие в международна интернет конференция за млади научни работници и студенти "Проблеми на развитието на транспортните системи в Евразийския регион".
Таксата за участие е 50 украински гривни.

ИнформацияМеждународна научно-практическа конференция «Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях международной экономической интеграции: теория, методология, методики», 15-16 октомври 2015 г., Гомел, Беларус

Организационный комитет:
Лебедева С.Н. – ректор университета, д.э.н., профессор;
Сныткова Н.А. – проректор по научной работе и инновациям, к.э.н., доцент;
Шевлюков А.П. – заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства, д.э.н., профессор;
Пономаренко П.Г. – заведующий кафедрой бухгалтерского учета, к.э.н., доцент;
Толкачева Е.Г. - заведующий кафедрой банковского дела, анализа и аудита, к.э.н., доцент;
Коробкин А.З. – заведующий кафедрой экономических и правовых дисциплин, к.э.н., доцент;
Ежель О.В., к.э.н., доцент, начальник отдела координации научных проектов и программ;
Нилова Е.Е., инженер по НТИ отдела координации научных проектов и программ,
приглашает к участию в международной научно-практической конференции «Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях международной экономической интеграции: теория, методология, методики» преподавателей и аспирантов учреждений высшего образования, представителей бизнеса и профессиональных ассоциаций, практических работников, а также всех лиц, проявляющих интерес к рассматриваемым проблемам.

Основные  направления конференции:

 • Финансовый учет и аудит
 • Управленческий учет и финансовый менеджмент
 • Экономический анализ
 • Эффективность сферы товарного обращения и труда – «Писаренковские чтения»

Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2015 года выслать
в адрес оргкомитета следующие документы:
1) заявку на участие в конференции;
2) статью (на бумажном и электронном носителе).
От одного автора принимается 1 статья.
Для публикации сборника научных статей конференции просим представить статью объемом от 5 до 7 страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4, набранную в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman размер 14 pt. Все поля – 20 мм. Абзацный отступ – 10 мм.
Название файлов с текстом статьи и заявки должно содержать фамилии авторов и вид документа (например, Статья-Петров.doc; Заявка-Петров.doc).
Рабочие языки конференции: белорусский, русский и английский.               
Статьи, не соответствующие данным требованиям и направлениям конференции, не будут опубликованы.
Сборник научных статей будет опубликован к началу работы конференции. Участники получат сборник при регистрации или он будет выслан им в электронном виде (версия PDF).
Решение о публикации статей принимается редакционной коллегией. Присланные материалы обратно не возвращаются.
Ответственность за достоверность предоставляемых материалов несут авторы.

Контрольные даты:

Статьи для опубликования и заявка на участие принимаются - до 15 мая 2015
Извещение о принятии статьи к публикации - до 29 мая 2015
Оплата организационного взноса (только после получения извещения) - до 1 июля 2015

Для включения представленных статей в сборник научных статей и участия в конференции необходимо перечислить организационный взнос 180 000 бел. руб. на расчетный счет университета: 3015470142011 Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, код 739, УНП 400079828 (с пометкой «За участие в конференции», с указанием Ф.И.О. автора) Статья включается в сборник только после оплаты

Заявка
на участие в международной
научно-практической конференции
«Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях международной экономической интеграции: теория, методология, методики»
15-16 октября 2015 года (г. Гомель)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________
2. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________________
3. Место работы, должность автора ________________________________________________________
4. Название статьи _______________________________________________________________________
5. Название секции _______________________________________________________________________
6. Необходимые технические средства______________________________________________________
7. Адрес докладчика для переписки (почтовый адрес, телефон, е-mail)_______________________
8. Необходимость бронирования гостиницы_________________________________________________
9. Планирую: (нужно подчеркнуть)

 • выступить с докладом (до 15 мин.);
 • выступить с информацией (до 5 мин.);
 • участвовать как слушатель;
 • заочное участие (публикация).

Дата ____________Подпись_________              


Образец оформления статьи

УДК                                                                                                                                     В.В. Петров (e-mail),

д-р экон. наук, профессор,
зав.кафедрой экономки торговли
Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации
г. Гомель, Республика Беларусь

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА

Аннотация (на русском и английском языках до 60 слов)
Ключевые слова

Текст………………………………..…

Список литературы (не более 5 ист.)

КОНТАКТЫ:

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Проспект Октября, 50, 246029, г. Гомель, Республика Беларусь
Телефон:
+375232483342 – отдел координации научных проектов и программ
Электронная почта:  kоnf_bteu@mail.ru


Кръгла маса с международно участие на тема „Конкурентоспособност на националните икономики и региони в контекста на глобалните предизвикателства на световната икономика“, 23 април 2015 г., Ростов на Дон, Русия

Уважаемые коллеги!
Кафедра «Мировая экономика и международные отношения» экономического факультета Южного федерального университета (г.Ростов-на-Дону) совместно с экономическим факультетом Донецкого национального университета (г.Донецк), при поддержке Торгово-промышленной палаты Ростовской области (г.Ростов-на-Дону), Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты (г.Таганрог), Казанского кооперативного института Российского университета кооперации (г.Казань) 23 апреля 2015 года проводит Круглый стол с международным участием на тему «Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики» посвященный 100-летию Южного федерального университета.
В рамках Круглого стола планируется  обсуждение следующих проблем:

 • повышение конкурентоспособности отечественной продукции и вывода ее на внутренние и внешние рынки с целью реализации политики импортозамещения;
 • диверсификация географической структуры внешней торговли и выхода на новые рынки с целью минимизации санкционных потерь;
 • трансграничное сотрудничество с соседними регионами иностранных государств;
 • структурные преобразования в регионах и отраслях хозяйственного комплекса РФ с целью повышения их конкурентоспособности на внешних рынках в условиях членства во Всемирной торговой организации;
 • функционирование свободных экономических зон, технопарков и других инновационных структур в регионах страны и отраслях хозяйственного комплекса;
 • развитие экономического сотрудничества в рамках международных региональных интеграционных объединений; перспективы интеграции стран в рамках ЕАЭС;
 • повышение инвестиционной привлекательности регионов РФ, поиск путей решения проблем, связанных с деятельностью иностранных инвесторов на рынке РФ.

Ожидаются выступления представителей научных кругов РФ и зарубежных ученых, исполнительной и законодательной власти Ростовской области, Торгово-промышленной палаты, бизнеса.
Официальные языки семинара: русский, английский.
Форма участия: очно-заочная, on-line.
По результатам работы Круглого стола будет опубликована коллективная монография.
Участие в Круглом столе бесплатное. Стоимость публикации (не более 10 стр.) и рассылки – 700 руб. Реквизиты для оплаты высылаются после получения заявки.
Просим предоставить Вашу заявку на участие в Круглом столе и краткую аннотацию доклада (100 слов) в электронном варианте по адресу ashkhen@list.ru до 10.04.2015 г.
Материалы для публикации принимаются в электронном и печатном виде до 23.04.2015 г.
Оплата проживания и проезда за счет участников Круглого стола.
Ждем Ваших предложений по количеству участников и интересующим Вас вопросам для рассмотрения на Круглом столе.

Наш адрес:  
кафедра «Мировая экономика и международные отношения»             
Южный федеральный университет   ул. М.Горького, 88, ауд.210

г. Ростов-на-Дону, 344002

тел.: +7 863 250 59 56
е-mail: kafedra_mir_ek@mail.ru

Контактное лицо: Яценко Ашхен Борисовна, тел.+7 (989) 507 49 05, e-mail: ashkhen@list.ru
Приложение

Заявка на участие в Круглом столе
«Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики», 23 апреля 2015 года, г.Ростов-на-Дону.

Ф.И.О.

 

Ученая степень, ученое звание

 

Должность

 

Полное название организации

 

Контактный телефон, факс

 

E-mail

 

Почтовый адрес для корреспонденции

 

Выступлю  

отметить *

                 с докладом (10 мин)

 

                 с сообщением (5-7 мин)

 

                 приму участие в дискуссии

 

Тема доклада или сообщения

 

Требования к оформлению материалов для монографии.

 • Предельный объем для статьи – 0,25 авт. л. (10000 знаков с пробелами).
 •  Формат текста: MSWord – 97/2007. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman, интервал - одинарный.
 •  Статья должна содержать следующие элементы оформления:

- сведения об авторах на русском и английском языках;
- индекс УДК;
- название статьи на русском и английском языках;
- аннотацию на русском и английском языках (не более 100 слов); аннотация приводится перед текстом после заглавия;
- ключевые слова на русском и английском языках.

 •  Использованная литература размещается в конце статьи в виде пронумерованного списка; нумерация – в порядке её упоминания в тексте; номера источников в тексте – в квадратных скобках.

Инициалы и фамилия автора(ов) печатаются строчными буквами. Ниже, через интервал, размещается название статьи (прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру). После отступа в 2 интервала следует аннотация (на русском и, затем, английском языке), а через интервал – ключевые слова, далее – основной текст (полуторный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине). Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт).
В имени файла необходимо указать фамилию первого автора.Международна студентска научнопрактическа интернет конференция "Перспективи на развитието на счетоводството, контрола и анализа в контекста на евроинтеграцията", 17 април 2015г., Одеса, Украйна

Уважаеми колеги,
В центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана от Одеския национален икономически университет за Международна студентска научнопрактическа интернет конференция "Перспективи на развитието на счетоводството, контрола и анализа в контекста на евроинтеграцията".

Конференцията ще се проведе на 17 април 2015 година.
Желаещите студенти, докторанти и млади научни работници следва да се обадят в ЦМСП.


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Кафедра економічного аналізу

Шановні студенти, аспіранти, молоді науковці!
Запрошуємо Вас до участі у роботі Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції: «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції», яка відбудеться 17 квітня 2015 року.
На конференції планується обговорення шляхів розвитку бухгалтерського обліку та звітності, контролю та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог, та узагальнення пропозицій щодо їх вдосконалення.
До публікації приймаються матеріали доповідей українських та зарубіжних студентів ВНЗ, слухачів магістратури, аспірантів, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.
За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей, який буде розісланий на електронну адресу в pdf форматі БЕЗКОШТОВНО. У разі необхідності отримання друкованого примірнику збірника тез, просимо вказати в заявці кількість примірників та здійснити оплату організаційного внеску.

Організаційний внесок: вартість одного примірника збірника тез – 100 грн.,
пересилка 1 примірника – 30 грн.

До 13 квітня (включно)необхідно надіслати на електронну адресу oneust2015@ukr.net заявку на участь у конференції, матеріали доповіді та відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (за необхідності отримання друкованого примірника збірнику тез).

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.
Детальна інформація про конференцію міститься у додатку до цього листа та на сайті Університету http://oneu.edu.ua
Одесский национальный экономический университет
Кафедра Бухгалтерского учёта и аудита
4 корпус, ул. Успенская, 91 каб. 401
тел. 722-41-98, 725-13-80Втора международна научна конференция за млади научни работници "Научни предизвикателства пред устойчивото развитие", 17-19 април 2015г., Струга, Македония

Уважаеми колеги,
В центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана от Международният университет в гр.Струга за участие във Втората международна научна конференция за млади научни работници "Научни предизвикателства пред устойчивото развитие".

Конференцията ще се проведе от 17 до 19 април 2015 година.


Информация:Международна майска конференция по стратегически мениджмънт IMKSM 2015, 29-31 май 2015 г., Бор, Сърбия

Уважаеми колеги,
В центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана от Международна майска конференция по стратегически мениджмънт IMKSM 2015.
Конференцията е организирана от Факултета по мениджмънт при Техническия факултет в Бор на Университета в Белград.
Конференцията ще се проведе от 29 май до 31 май 2015 година.

Таксата за участие в конференцията е 100 евро.

Информация:XII Международна научно-практическа конференция "Проблеми на икономиката и информатизацията на образованието", 8-23 април 2015 г., Тула, Руска Федерация

 Уважаеми колеги,

В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена покана за участие в XII Международна научно-практическа конференция "Проблеми на икономиката и информатизацията на образованието", която ще се проведе в периода 8-23 април 2015 г. в гр. Тула, Руска Федерация.

Предвидена е такса за публикуване (3 долара на страница за докладите и 7 долара на страница за статия).

Информация:XIII International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Shevchenkivska Vesna 2015: Economics", April 1-3 2015,Kyiv, Ukraine

ЦМСП съобщава на всички заинтересовани студенти, докторанти и млади научни работници, че могат да участват в международна конференция, организирана от украинския университет- Киев, с който СА поддържа договорни отношения.

Периодът за провеждането е 1-3 април 2015г. Преди изпращането на докладите следва те да преминат през научна редакция, като за тази цел се депозират в офиса на ЦМСП не по-късно от 30 януари 2015г. Условията кандидатстване и участие са обявени в поканата:

Покана за участие
ШаблонMеждународна дигитална конференция по проблемите на е-технологиите в обучението - 6-8 Май 2015, Буенос Айрес, Аржентина

ЦМСП съобщава на всички заинтересовани преподаватели, че могат да участват в международна дигитална конференция по проблемите на е-технологиите в обучението, организирана от GUIDE Association - Италия. Периодът за провеждането е 6-8 май 2015г.

IX INTERNATIONAL GUIDE CONFERENCE

Online Education and Society: The Challenges of the Digital Era

Universidad del Salvador (USAL)

6-8 May 2015

Dear colleagues,

GUIDE Association is very glad to invite you to participate in the upcoming International ConferenceOnline Education and Society: The Challenges of the Digital Era” to be heldon May 6-8, 2015at the Universidad del Salvador (USAL) in Buenos Aires, Argentina. I believe your first-hand experience within the research context of Online Education can provide an exceptionally valuable contribution to our event.  
The conference intends to offer a critical framework for the analysis of the impact of the digital revolution, on society, higher education institutions and student and teacher behavior.
The conference addresses the following main topics:

 • HIGHER EDUCATION
  • Teaching and learning processes in technology-based higher education
  • The new role of higher education: constructing and circulating knowledge
  • Distance education versus traditional education: management methods and systems
  • Pedagogical methods of e-learning in Argentina and Cono Sur: regional and territorial differences
  • Formal and informal online education. New proposals of massive and open education: MOOCs, OERs and Personal Learning Environments
 • SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH
  • Development of ICT in the Cono Sur region
  • Digital inclusion and exclusion: technological accessibility for the development of online education
  • Building a Digital Citizenship
  • Legitimacy of open educational resources. Processes of research and improvement of  online content
 • QUALITY SYSTEMS AND CORPORATE EDUCATION
  • Quality systems and principles in e-learning in the Cono Sur region
  • The collaboration process between universities and companies: challenges of the digital era

You can submit your request for participation as speaker or auditor by filling the following registration forms within the due deadlines.
A limited number of contributions, considered to be highly valuable and relevant to the scientific topics of the official publications of the GUIDE Association (FormaMente and Digital Universities:  International Best Practices and Applications), will be evaluated for publication through a peer review process by the journals’ Editorial Board and Scientific committee.
You can find further information at the official website of the conference.Конференция и изложение на тема «Нови технологии в образованието 2015», 27-28 февруари 2015г., Белград, Сърбия

Уважаеми колеги,
Британският съвет организира за втори път в Белград – Сърбия конференция и изложение на тема «Нови технологии в образованието 2015» на 27 и 28 февруари 2015г. Предназначението на събитието е свързано с представянето на съвременни информационни и комуникационни технологии в областта на обучението и образованието.
За повече информация посетете http://www.britishcouncil.rs/en/new-technologiesХІV Международная научно-практическая интернет-конференция «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ» г. Донецк 12 декабря 2014г.

 

Требования к оформлению тезисов
докладов:

 Тезисы докладов объёмом до 3-4 страниц формата А4 должны быть напечатаны в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman размером 14, с одинарным межстрочным интервалом, поля со всех сторон - 20 мм.

Название доклада печатать заглавными жирными буквами симметрично к тексту. Справа, через два интервала под названием доклада указываются фамилия и инициалы автора (ов), научная степень, ученое звание строчными жирными буквами через запятую. Ниже, через один интервал - полное название организации печатать курсивом.

Рукопись тезисов доклада должна быть тщательно отредактирована, поскольку материалы конференции будут опубликованы до её начала.

Для участия приглашаются учёные, преподаватели и аспиранты Вузов, работники налоговых, финансовых, банковских и других учреждений, организаций и ведомств.
    
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

 

ЗАЯВКА
на участие в конференции

 

Фамилия ___________________________
Имя________________________________
Отчество___________________________
Научная степень_____________________
Ученое звание_______________________
Должность__________________________
Организация (полное название)
____________________________________
Адрес_______________________________
E-mail (обязательно) _________________
Конт. телефон (обязательно) __________
Тема доклада________________________
_____________________________________
Подтверждение об оплате (дата и номер документа) __________________________

“___”________ 2014 г.  Подпись ________

 

Заявку, тезисыдокладов, копиюплатёжного документа необходимоотправитьэлектроннойпочтой
до 20.11.2014 г.

на электронный адрес:
E-mail: konfnalog@rambler.ru

или почтой по адресу:
83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, ДонНУЭТ   

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган – Барановского

Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины
 
Институт экономики промышленности НАН Украины
 
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины
 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ

 

ХІV Международная
научно-практическая
интернет-конференция

 

«НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ»

 

г. Донецк
12 декабря 2014г.

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган – Барановского

Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины

 

приглашают Вас принять участие в
ХІV Международной
научно-практической
интернет-конференции
«НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ»

12 декабря 2014 года

Приоритетные направления работы конференции:

 • Развитие налоговых систем в условиях современных трансформаций
 • Проблемы  налогового администрирования и налогового стимулирования
 • Актуальные проблемы администрирования единого социального взноса как инструмента экономического роста
 • Информационные технологии и модели планирования и контроля налоговых платежей
 • Проблемы налогового, банковского и финансового менеджмента
 • Бухгалтерский, налоговый учёт и контроль как элемент эффективного налогового менеджмента
 • Усовершенствование системы налого-обложения как фактор развития малого и среднего бизнеса
 • Роль международного сотрудничества в сфере налогообложения
 • Проблемы и перспективы налоговой и таможенной систем   

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Срок предоставления заявок, тезисов доклада и уплаты организационного взноса – до 20 ноября 2014 года.

Организационный взнос каждого участника (за подготовку информационного материала, сборника тезисов докладов, организационные затраты) составляет – 80 грн.

Для включения тезисов докладов в сборник материалов конференции необходимо направить на адрес оргкомитета:

 • файл с заявкой на участие в работе конференции (например: Иваненко_заявка);
 • файл с тезисами докладов (например: Иваненко_тезисы);
 • файл с копией платёжного документа о перечислении организационного взноса (например: Иваненко_квитанция).

Поступление в оргкомитет тезисов докладов электронной почтой необходимо проверить по телефону: 

 

Кафедра банковского дела
(062) 305-10-87

 

Мелентьева Оксана Владимировна
Контактный телефон:
(050)135-65-43

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Оплата стоимости публикации через терминалы самообслуживания или в отделениях ПАО КБ «Приватбанк»
Пополнить карточный счёт члена редакционного отдела
№ 4405 8823 0582 8588
Мелентьева Оксана Владимировна
Назначение платежа: За издание тезисов докладов конференции. Без НДС. Ф.И.О. автора (ов).
                           
Оплата стоимости публикации в отделении любого банка в Украине
Получатель: ПАО КБ «Приватбанк»
Код ОКПО банка: 14360570
Код МФО банка: 305299
Счёт получателя: 29244825509100
Назначение платежа: пополнение карты
№ 4405 8823 0582 8588
Мелентьева Оксана Владимировна
ИНН 2799815703
Назначение платежа: За издание тезисов докладов конференции. Без НДС. Ф.И.О. автора (ов).
                            

Все вопросы по организации и проведению  конференции Вы сможете задать по телефону:

(062) 305-10-87

Кононенко Алла Федоровна
Попова Ирина Витальевна
Бурцева Татьяна ЛеонидовнаРепубликанска научно-техническа конференция на тема "Проблеми на разработването и внедряването на национални стандарти за съответствие с МСФО", 19-20 декември 2014, Душанбе, Таджикистан

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
     Кафедра «Бухгалтерского учета» учетно-экономического факультета ТНУ 19-20 декабря  
 2014 года проводит республиканскую научно-практическую конференцию на тему: «Проблемы разработки и внедрения национальных стандартов в соответствии с МСФО.
На конференции будут рассмотрены следующие проблемы:

 • Международные стандарты и их внедрение в хозяйственные субъекты;
 • Проблемы внедрения МСФО в хозяйственные субъекты;
 • Адаптирование МСФО к основам национальной экономики;
 • Разработка и внедрение национальных стандартов в хозяйственные субъекты;
 • Составление бухгалтерских финансовых отчетов и их особенности при использовании национальных и международных стандартов;
 •  Проблемы плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и национальных стандартов;
 • Внедрение международных стандартов в сфере статистики и учета;
 • Стратегические аспекты и развития управленческого учета, аудита и контроля;
 • Государственный финансовый контроль;
 • Нормативное регулирование бухгалтерского учета, аудита и налогообложения;
 • Методология и практика применения финансового и управленческого анализа;

Рабочие языки конференции: таджикский, русский и английский.
Материалы конференции будут опубликованы в виде публикации.  В связи с этим Оргкомитет убедительно просит авторов представить тексты докладов до 15-го декабря 2014 года. Представленные материалы должны отвечать следующим требованиям:
Тезисы докладов, (объёмом до 3-6 страниц), принимаются в текстовом и электронном варианте. Редакторы MSWORD, шрифт TimesNewRoman или TimesNewRomanTj, размер 12, все поля 2 см, интервал одинарный, сверху название доклада заглавными буквами, ниже, после просвета в 1,5 интервала – фамилия и инициалы автора, через тире название организации.
Материалы, представленные с нарушением срока и указанных требований к оформлению не рассматриваются и обратно не возвращаются.
Форма заявки на участие:

 • ФИО,
 • Организация,
 • Учёная степень, звание,
 • Адрес, телефон,
 • Название доклада;

Материалы просим выслать по адресу: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Айни 35, 7-ой учебный корпус ТНУ, кафедра бухгалтерского учета учетно- экономического факультета.
Контактный телефон: (+992) 221-80-13,
Ответственное лицо: Шоймардонов С.Қ., тел:, (+992)  951-15-92-72, E-mail: safar15_02@mail.ru
                                                                      тел:, (+992) 919-16-98-64,  E-mail: kobil_barfiev@mail.ruВъзможност преподаватели от СА да участват със свои разработки в международно икономическо издание за икономика и изследователско развитие

Уважаеми колеги,
Получена е покана за възможността преподаватели от Стопанска академия да участват със свои разработки в  международно икономическо издание за икономика и изследователско развитие - Journal of Economics and Development Studies.
Поканата за участие представлява възможност за преподавателите на Стопанска академия за изява в чужбина.

Информация:10-та международна научна конференция на тема „Европейската интеграция - нови перспективи“, 21.05.2015г., Скопие, Македония

Американският университет в гр. Скопие, Република Македония – организатора 10-та международна научна конференция на тема „Европейската интеграция - нови перспективи“, която ще се проведе на 21-ви май 2015 г.

Информация:Международна конференция "Marketing and Business Development", 25-27 юли 2015 г., Букурещ, Румъния

Уважаеми колеги,
Школата по маркетинг при Икономическия университет в Букурещ организира международна конференция на тема: "Marketing and Business Development"


ИнформацияВиртуална мултидисциплинарна конференция,15-19 декември 2014г.

ЦМСП съобщава на всички заинтересовани преподаватели за възможността да участват във виртуална мултидисциплинарна конференция, която ще се проведе периода 15-19 декември 2014г. със заплащане на такса.
Най-добрите доклади ще бъдат публикувани в електронен журнал.
За повече информация виж: www.quaesti.com

 

Call for papers QUAESTI 2014, www.quaesti.com
submission deadline: November 25, 2014, conference dates: December 15 – 19, 2014

We would like to announce a call for papers for the 2nd Virtual Multidisciplinary Conference of the www.quaesti.com to be held online on December 15-19th, 2014. The Quaesti conference will connect scientists from various fields and create a multidisciplinary event. We hope the conference will bring researchers from all around the world and from different areas.

Full papers

 • English is official conference language.
 • All papers will be single-blind peer-reviewed.
 • Full papers should be max 6 pages using conference template.
 • We welcome any research approach or type of paper including conceptual, empirical and critical literature reviews.
 • However, we expect high standards of scholarship within the papers in terms of establishing the theoretical context, explaining the methods of inquiry, and reporting results that may aid other researchers, especially young researchers.
 • Best papers will be published in Sci-pub journals (www.sci-pub.com).

Reviewing process

All abstracts and papers need to be submitted via our conference management system at www.quaesti.com (you need to be signed in).
Full papers will be accessed by members of the Academic Committee (scientific reviewers committee).

To submit your paper, please follow these steps

 • Register at the www.quaesti.com.
 • Once logged in select “Papers and Conferences” and then click “Add new paper to the conference”. First, include all the title and authors. Then, provide the abstract, your address (for invoice), email do not forget to upload the doc/docx file (your article).
 • Your paper will be stored in the system and passed on to the relevant reviewer for consideration.
 • If successful, you will receive an email notifying you and giving you details of further steps.

Proceedings

After the conference you will receive the proceedings with ISSN and ISBN. Proceedings from the conference will be published digitally on Quaesti website in archive. Previous year of the conference is available at Quaesti Archive.
Please forward this information to your colleagues and students.

Area of interest

Quaesti is multidisciplinary conference covering following disciplines:

 • Psychology, Education, Law and other Social Sciences, Linguistics, Public service
 • Economy, Business, Financing Management and Marketing, Accounting etc.
 • Medicine, Health, Life style, Pharmacy, Veterinary
 • Art, Religion, History, Philosophy and other Human disciplines
 • Natural Science (Math, Biology, Physics, Chemistry)
 • Engineering (Civil, Industrial, Elektrical, etc.)
 • Informatics and IT (media, Internet, Data processing, Web, Computer Vision, Networking, etc.)
 • Power and Energy, Ecology, Agriculture

Key dates

 • Deadline for full paper submission:
  November 25 , 2014
 • Reviewer feedback:
  December 10, 2014
 • Final version of full papers for proceedings:
  December 15, 2014
 • Conference date:
  December 15-19, 2014

Academic Committee – reviewers

The reviewers scientific is available online here

Conference fee

Administration fee is set to 95 Eur.Международна научно-практическа конференция: «Съвременни проблеми на регионалното развитие», 27-28 октомври 2014 г., Пловдив

III (VI) Международную научно-практическую конференцию преподавателей, аспирантов и студентов «Современные проблемы методологии и организации бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в условиях перехода на МСФО и МСА», 11-12 ноября 2014 года, Ставрополь, Руска федерация

3-rd Scientific and practical conference "Actual problems of sustainable development in modern society: Problems and prospects", 30-31 October 2014, Kremenchuk, Ukraine

Международной научно-практической конференции „АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН",31 октября 2014 г., Черкассы, Украина

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Черкасский государственный технологический университет приглашает Вас
31 октября 2014 г. принять участие в

Международной научно-практической конференции
„АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН"

 Во время проведения конференции планируется:
1. Участие в конференции, публикация тезисов.
2. Участие в коллективной монографии "Социально-экономические трансформации в странах Европы" (издание в Германии)

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель организационного комитета:
Качала Т.Н. – д.э.н., профессор, ректор Черкасского государственного технологического университета.

Заместитель председателя:
Пасичник Ю.В. – д.э.н., профессор, декан финансово-экономического факультета, заведующий кафедрой финансов Черкасского государственного технологического университета.

Члены оргкомитета:
Корюн Атоян – д.э.н., профессор, ректор Армянского государственного экономического университета (Ереван, Армения).
Горчева Т.В. – директор Международного центра Хозяйственной академии (Свиштов, Болгария).
Димитр Тодоров Гогов – профессор, декан факультета общественных наук Университета «Проф., д-р Асена Златарова» (Бургас, Болгария).
Винсент Шолтез – профессор, декан экономического факультета Технического университета Кошице (Словакия).
Корганашвили Л.Д. – д.э.н., профессор факультета экономики и бизнеса Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (Тбилиси, Грузия).
Петкова Л.Е. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой международной экономики Черкасского государственного технологического университета.
Кукуруза И.И. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории и международной экономики Черкасского национального университета  им. Б. Хмельницкого.
Андрияко Ю.В. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики предприятия, учета и аудита Черкасского национального университета  им. Б. Хмельницкого.
Секретариат:
ПредседательСукач Елена Николаевна.
Технический секретарь − Настенко Ирина Георгиевна

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский
Основной целью конференции является решения стратегических вопросов развития финансовой науки, усовершенствование налоговой, инвестиционной политики, инвестиционной привлекательности регионов, областей и предприятий, интенсификации интеграционных процессов и другие актуальные проблемы экономической науки

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
31 октября 2014 г.
9.00-10.00 − регистрация участников (кинозал, 1 корпус ЧГТУ)
10.00-12.30 − пленарное заседание
13.00-14.00 − перерыв
14.00-14.30 − итоговое заседание, награждение победителей
15.00-17.00 − торжественные мероприятия посвященные празднованию дня Финансово-экономического факультета Черкасского государственного технологического университета.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2014 года прислать на электронный адрес оргкомитета (работы представленные позднее указанного срока в сборник не включаются, средства не возвращаются):

 • заявку на участие в конференции (Приложение 1);
 • тезисы доклада (Приложение 2);
 • копию документа об оплате организационного взноса.

Размер организационного взноса для участников из Украины составляет: для аспирантов и преподавателей – 90 грн.; студентов других вуз – 50 грн., для студентов ЧГТУ − 25 грн.  
Для участников из СНГ и зарубежных стан20 евро.
В стоимость входят: расходы на проведение конференции, печать тезисов, рассылка сборников авторам.
Сборники печатаются до конференции и выдаются на конференции. Заочные участники получают сборники по указанному почтовому адресу до 1 декабря 2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

 • Тезисы доклада не должны превышать 2 (две) страницы печатного текста, выполненные в редакторе MS Word-6,0.
 • Текст предоставляется в виде компьютерного файла с расширением *.doc.
 • Шрифт Times New Roman, размер 12, междустрочный интервал − 1.
 • Поля: верхнее, нижнее, левое – 20 мм., правое – 15 мм.
 • Рукопись начинается с УДК, который указывается в верхнем левом углу.
 • Текст должен соответствовать такой структурной схеме: УДК, название тезисов, фамилия, имя и отчество автора, название учреждения, где учится (работает) автор, научный руководитель, текст тезисов, литература (до 5 источников).
 • Формулы, таблицы (шрифт Times New Roman, размер 10, междустрочный интервал − 1), рисунки выполняются с помощью специальных редакторов MS Office, должны быть подписаны и последовательно пронумерованы арабскими цифрами.
 • Текст должен быть выполнен с соблюдением требований, стилистически и грамотно отредактирован.
 • Тезисы, оформленные с нарушением требований, к рассмотрению не принимаются.

ВАЖНО!!!
Автором может быть представлен лишь один доклад

Для аспирантов направления «Финансы, деньги и кредит» выдается акт внедрения результатов научного исследования, изложенных в тезисах, в учебный процесс ЧГТУ. Форму акта необходимо предварительно согласовать, стоимость − 250 грн."Russian Economic Policy in the Presence of Global Turbulence", International Financial and Economic Forum, 24-26 November 2014, Moscow

The Financial University under the Government of the Russian Federation invites The D.A. Tsenov Academy of Economics to take part in the  Russia"s Economic Policy in the Presence of Global Turbulence International Financial and Economic Forum that will be held on 24-26 November 2014 in the Financial University.

Prominent Russian Government officials and other public figures, including Professor Thomas J. Sargent, winner of the Nobel Prize in Economics in 2011, will offer their presentations within the framework of this large-scale event.

Please find attached hereto the draft program of the Forum and the official invitation to participate in the Forum.  For further information, please contact the Department of International Cooperation using the contact information found below.

We are glad to inform you that the Financial University is ready to cover all the 10 best paper authors" expenses associated with their arrival to Moscow and their stay in Moscow for the period of the Forum operations.

We will cover the costs of accommodation, meals, transfers to/from the airport to all the other speakers.

If you are interested please kindly fill in the registration form and give us your feet back not later than 20.09.2014.

Financial University under the Government of the Russian Federation

49, Leningradsky Prospect
Moscow 125993 GSP-3, Russia

Tel: +7 (499) 943-95-01
Mail: AAfitseryan@fa.ru


Program of Forum
Registration formМеждународна научна конференция, 19-20 септември 2014г., Струга, Македония

Международна научна конференция организирана от Международния университет в Струга, Македония.
Конференцията ще се проведе на 19 - 20 септември 2014 г. в гр. Струга, Македония.


Информация:Международна научно-практическа конференция «Социално-трудова сфера: съвременни предизвикателства, най-нови тенденции, доминанти на иновационното развитие», 2 - 3 октомври, Киев, Украйна

Международна научно-практическа конференция «СОЦИАЛНО-ТРУДОВА СФЕРА: СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, НАЙ-НОВИ ТЕНДЕНЦИИ, ДОМИНАНТИ НА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ». Конференцията е организирана от Киевския национален икономически университет "Вадим Хетман" и ще се проведе на 2 и 3 октомври 2014 г. в гр. Киев.


Информация:Международна научно-практическа конференция "Съвременният бизнес: Новости, проблеми", 3 - 5 октомври 2014 г., Тбилиси, Грузия

Международна научно-практическа конференция "Съвременният бизнес: Новости, проблеми". Конференцията е организирана от Факултета по икономика и бизнес на Тбилиския държавен университет "Ив. Джавахишвили" и ще се проведе в периода 3 до 5 октомври 2014 г. в гр. Тбилиси.


Информация:Международна научна конференция "Глобализация и статистика", 23-24 октомври 2014 г., Тбилиси, Грузия

Международна научна конференция "Глобализация и статистика".
Конференцията е посветена на 70 годишнината от основаването на катедра "Статистика" на Тбилиския държавен университет "Ив. Джавахишвили".
Конференцията ще се проведе на 23 и 24 октомври 2014 г. в гр. Тбилиси.

Информация:XVIII международна научна конференция "Икономиката на Украйна в процес на изпълнение на Споразумението за задълбочена и всеобхватна зона на свободна търговия (FTA +) с ЕС", 17 - 24 септември, Калела (Коста Брава), Испания

XVIII международна научна конференция "Икономиката на Украйна в процес на изпълнение на Споразумението за задълбочена и всеобхватна зона на свободна търговия (FTA +)  с ЕС".
Конференцията се организира от Тернополския национален икономически университет и ще се проведе от 17 до 24 септември в Калела (Коста Брава) Испания.

Информация:Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката"
(Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), Свищов - 31 октомври 2014 г.

Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество)
Организатори:
катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология»

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

InformationІ Международной научной конференции ”Наука и образование в Австралии, Америке и Евразии: фундаментальные и прикладные науки”, Австралии, Мельбурн 25 июня 2014 года

Уважаеми колеги,
Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (МАРКОН), Австралия, Мельбурн (International Agency for the Development of Culture, Education and Science, Australia, Melbourne) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом приглашает к участию в І Международной научной конференции ”Наука и образование в Австралии, Америке и Евразии: фундаментальные и прикладные науки”, которая состоится в Австралии, Мельбурн 25 июня 2014 года.

Информация:Международной научно-практической конференции: "Учет, отчетность и аудит в Украине: состояние, тенденции, перспективы", Одеса, Украина, 5-6 июня 2014 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно - практической конференции:
"Учет, отчетность и аудит в Украине: состояние, тенденции, перспективы", которая состоится 5-6 июня 2014 года.
Форма участия - дистанционная.
Тезисы принимаются до 25 мая 2014 года.

С наилучшими пожеланиями, оргкомитет.

Информация:First International Scientific Conference: Social Change in the Global World, Shtip, Macedonia, 11-13 September 2014

Dear colleagues, 

The Center for Legal and Political Research on Faculty of Law invites proposals for papers for The First International Scientific Conference: Social Change in the Global World, which will be held in Shtip from 11-13 September 2014. We invite scholars and researchers to participate in share experiences and ideas on different Social Science areas. We strongly encourage young researchers who are in the final stage of their PhD theses. This Conference will address questions from different aspects in Social Science Disciplines (Law, Political Sciences, Media, Communications and Public Relations, Economy, Education, Sociology, Anthropology ect.)

Strasko Stojanovski PhD,
Center for Legal and Political Research on Faculty of Law, Goce Delcev University - Shtip, Macedonia


Изисквания за публикуване:
Информация:Възможност за студенти от СА за работа в офисите на ООН в гр.Женева (UNOG)

Уважаеми колеги,

Получена е информация за възможността студенти от СА да кандидатстват за работа в офисите на ООН в гр.Женева (UNOG)


Информация:Международна научна конференция "Социално предприемачество и корпоративна социална отговорност", Москва 26-27 Май 2014 г.

Dear colleagues,
It is our pleasure to invite you to participate in International Scientific Conference “Social Entrepreneurship and Social Responsibility”, organized by Financial University under the Government of Russian Federation in collaboration with leading scientific centers of USA, China and Great Britain. The conference will take place in Moscow, on May 26th-27th, 2014.
We see our conference as a platform for discussion and collaboration between business, policy makers and academia. The theses to be delivered in either online or traditional offline format, and all the events of the conference will be broadcasted over the Internet. This would allow to cover the widest auditory all over the world. Working languages – Russian and English. The conference will host reports in four main panel sections:

 • Social Innovations: The Big Picture (Социальные инновации: общий контекст)
 • Impact Investments: A Puzzle For Markets and Regulators (Инвестиции влияния: загадка для рынков и регуляторов)
 • Issues in Fostering Sustainability Behavior and Reporting (Проблемы развития устойчивой отчетности и поведения, направленного на устойчивое развитие)
 • Ageing Population: Challenges for Corporations, Government, Society (Взросление населения: вызов для корпораций, правительств, общества)

Conference would also host workshops and business-trainings of global corporations and representatives of the world of social entrepreneurship, presentations of social initiatives projects in PechaKucha format, interactive expositions, and special section with presentation of results of student researches done in collaboration with faculty staff of Universities from all over the world.
All submissions will be reviewed on the basis of originality, rigor, and relevance. Submissions can be sent in one of the three following formats:
   a) Research Projects;
   b) Case Studies;
   c) Creative Session—Entrepreneurial Pitch.

Following are general guidelines for submissions followed by specific requirements for the three sessions.

I. GENERAL SUBMISSION GUIDELINES
• All submissions may be emailed to Dr. Alexander Didenko at alexander.didenko@gmail.com no later than April 15th.
• Submissions may be in the form of abstract, proposals for and/or work-in-progress papers. These will be considered but once accepted the complete research paper/ case study should be submitted by May 15th.
• If a paper/case study is accepted, at least one author should present their work at the conference either via Internet teleconference or by personal presentation.
• Manuscripts should be double spaced with 1 inch margins on all four sides. The page setup should be for standard U.S. Letter size (8.5 x 11 inches). Manuscripts should be prepared in Times New Roman font, size 12.
• The entire paper must be in a single document created in Microsoft Word.

II. RESEARCH PROJECTS SUBMISSION GUIDELINES

Topics for research may include but are not restricted to social innovations, social enterpreneurship, corporate social responsibility, sustainable development, green finance, impact investments, ESG reporting, food/ecosystem/water/health/energy security, urbanization, climate change, globalization, sustainable material use, population growth, sustainable life styles, resource productivity, smart cities, green energy, ecological restoration, ageing population.

III. CASE STUDIES SUBMISSION GUIDELINES

A submission to this session is open to faculty, students and faculty-student collaboration.
Conference follows standard case submission requirements as posted on www.westerncasewriters.org

IV. FACULTY DEVELOPMENT SUBMISSION GUIDELINES

A submission to this session is open only to faculty members.
The aim of this session is to lead an interactive discussion between faculty members from both Universities about “how to be more effective in the classroom”.
Faculty members, interested in participating in this session are requested to send an abstract of their presentation on or before January 15th.

V. CREATIVE SESSION—ENTREPRENEURIAL PITCH: SUBMISSION GUIDELINES

A submission to the creative session is only for students. Faculty members may only serve as an advisor.
Submission to this category will be solely focused on social entrepreneurship. Participants must address a social problem and propose an innovative, scalable and sustainable solution.
Submission should include (1) PowerPoint presentation in PechaKucha format (20 slides * 20 seconds = 6.40 minutes, http://en.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha), (2) business plan with Excel model and Word file with project description, (3) VIDEO with presenters deivering their slides, 6.40 minutes long.

The presentation must cover key financial parameters of the project.

AWARDS: The conference will include two awards: “Best paper in the proceedings” and Best Case Study. All papers/case studies will be considered for publication in esteemed peer-reviewed journal: Review of Business and Economic Studies, published by International Finance Faculty of Financial University

NEED ASSISTANCE? Please contact Inna Lukashenko or Alexander Didenko, IFF/Finuniversity, email: ivlukashenko@fa.ru or alexander.didenko@gmail.comМеждународна конференция организирана от Колежа по бизнес администрация към Университета в Опава, Чехия - 16-18 септември 2014 г.

Dear colleagues, dear friends,

it is our pleasure to invite you to the 12th International Scientific Conference on Economic Policy in the European Union Member Countries which will be organized by the Department of Economics Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina in cooperation with the Department of National Economy, Economic Faculty, Technical University in Ostrava, with the financial support of the Moravian-Silesian Region.

The conference is being held from September 16 to September 18, 2014 at the BELTINE Forest Hotel in Ostravice in Beskydy Mountains. Those who are unable to attend the conference in person but wish to participate with their research in this international event, virtual presentation is available for reduced fee. For further information see www.opf.slu.cz/konference_kek_2014.

Selected papers of the conference will be published in proceedings that will be submitted to Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index for evaluation for inclusion in the list.

Proceedings with selected papers of the 10th conference in 2012 have already been included in the Web of Science citation databases of Thomson Reuters and the conference proceedings from 2013 is in the evaluation process.

This conference aims to bring together scholars to share their knowledge and ideas on the solution of various economic problems that EU currently facing. During the conference, you cannot only acquire knowledge about the latest trends in economic policies of individual countries of the EU, but also to discuss with colleagues from different research institutions and universities in the Czech Republic and abroad.

We firmly believe that you will accept our invitation and we are looking forward to meet you.

Sincerely
Pavel Tuleja and organising committee

-------------------------------------------
Ing. Kuric Miroslav
Member of organising committee
Department of Economics
Silesian University
School of Business Administration
Univerzitni nam. 1934/3
733 40 Karvina
Czech Republic

Информация:Симпозиум организиран от Университета "Валахия" - Търговище, Румъния - 17-18 Октомври 2014г.

Chers collegues, 
  Veuillez trouver ci joint la presentation du seminaire international “Espaces europeens” organise par
  l’Universite Valahia de Targoviste dans la periode 17-18 octobre 2014.
 
  Nous esperons que la thematique retenue sera interessante pour vous et vos collegues et que nous nous rejouissons de
  votre participation au seminaire.
 
  N’hesitez pas a nous contacter pour tout autre renseignement supplementaire.
 
  Cordialement,
  Les organisateurs
 
 Dear colleagues, 
  Please find enclosed the presentation for the international symposium “European Spaces” organized by Valahia
  University of Targoviste on October 17th-18th, 2014.
 
  We hope that our topics are interesting for you and your colleagues and we’ll be pleased to see you at the
  symposium.
 
  Do not hesitate to contact us for any other information you need.
  Sincerely yours,
  Organization committee

LE SEMINAIRE INTERNATIONAL ESPACES EUROPÉENS
THE INTERNATIONAL SEMINAR EUROPEAN SPACESМеждународная научно-практическая конференция "Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы", 9-10 Октобря 2014 г., Гомель, Беларусь

Уважаемые коллеги!

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»  приглашает к участию в международной научно-практической конференции «Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы», посвященной 50-летию основания университета , преподавателей, аспирантов и магистрантов учреждений высшего образования, представителей бизнеса и профессиональных ассоциаций, практических работников, а также всех лиц, проявляющих интерес к рассматриваемым проблемам!

Конференция состоится 9-10 октября 2014 года.

Приглашаем Вас принять участие в конференции!
Подробная информация содержится в информационном письме. Каждый участник получит сборник научных статей.

Информация:Международна научна конференция "The Financial and Real Economy: Toward Sustainable Growth" - 17 октомври 2014 г., Ниш, Сърбия

Икономическият факултет на Университета в Ниш, Сърбия организира научна конференция с международно участие на тема: "The Global Economic Crises and the Future of European  Integration".
Конференцията ще се проведе в град Ниш, Република Сърбия на 17 Октомври 2014 г.


Информация:Международна научно-практическа конференция - "Управление на стопанските обекти:проблеми и перспективи на развитие" - Житомир, Украйна - 22-24 май 2014 г.

Комуникационни аспекти на европейската интеграция на Република Молдова, 11 април 2014 г., Кишинев, Молдова


Молдовската икономическа академия в Кишинев организира Международна научно-практическа конференция на тема: "Комуникационни аспекти на европейската интеграция на Република Молдова", която ще се състои на 11 април 2014 г.

Покана
Заявка за участие

 3rd International Staff Training Week, 26-30 май 2014г., Рига, Латвия

Riga Technical University is pleased to announce its 3rd International Staff Training Week, which will take place from 26 to 30 May 2014 in Riga – the European capital of culture 2014. The five-day program consists of plenary sessions, workshops, presentations and social events.


Програма
Формуляр за участие8th International Scientific and Practical Conference ASPECTS OF STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS, 24-25 април 2014г., Уман, Украйна

V National Students’ Scientific Conference YOUNG ECONOMY, 10 април 2014г., Уман, Украйна

XI International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Shevchenkivska Vesna 2014: Economics", 24-28 март 2014 г., Киев, УкрайнаDear Colleagues,

Scientific association of students and postgraduates of Taras Shevchenko National University of Kyiv invites you to participate in the 12th International Scientific Conference of Students and Young Scientists «Shevchenkivska Vesna 2014: Economics».
 
This conference will be held from 24 to 28 March 2014 in Kiev at Faculty of Economics of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Registration and paper submission deadline: 10.02.2014

More information can be found in attachments. Please spread this information to potentially interested people.

The previous conference was attended by 300 participants from 21 countries, namely Belarus, Czech Republic, Denmark, Italy, Germany, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Portugal, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey and Ukraine.

In order to keep up to date with the Conference news, please follow us: https://www.facebook.com/Shevchenkivska.Vesna.Economics

Sincerely, Organizing Committee.

Информация:Международная научно-практическая конференция "Регион – 2014: стратегия оптимального развития",6-7 ноември 2014 г., Харков, Украйна

Информационное сообщение о проведении
международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня основания кафедры социально-экономической
географии и регионоведения
 «Регион – 2014: стратегия оптимального развития»

Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Украинское географическое общество, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко‚ Харьковская областная станция юных туристов (Украина), Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Курский государственный университет (Россия), Университет Николая Коперника в Торуни (Польша), Ассоциация InterRegioNovation (Франция) проводят 6–7 ноября 2014 г. международную научно-практическую конференцию, посвященную 80-летию со дня основания кафедры социально-экономической географии и регионоведения «Регион – 2014: стратегия оптимального развития» с целью интеграции усилий ученых, научно-педагогических работников, общественных организаций, представителей органов государственной исполнительной власти, бизнес-структур для решения современных проблем развития наук в области регионального социально-экономического развития, охраны окружающей среды, поиска путей подготовки специалистов для оптимального развития регионов, разработки планов и стратегий для будущего регионального развития.
Конференция проводится при информационной поддержке журналов «Часопис соціально-економічної географії» (Украина). Лучшие статьи при условии их доработки будут опубликованы в журнале.  

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
Научные направления конференции:

 • Теория и методология региональных исследований.
 • Междисциплинарный подход в разработке стратегии оптимального развития регионов.
 • Социально-экономическое развитие регионов.
 • Природно-ресурсный потенциал и экологическая региональная политика.
 • Образование для оптимального развития региона.

В рамках конференции планируется проведение круглого стола по теме: «Новые подходы в комплексных региональных исследованиях».

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2014 г. подать в Оргкомитет заявку на участие в конференции.
Заявка в электронном виде подается на каждого участника в отдельности. Пример названия файла: Petrenko_zayavka.doc.
В заявке необходимо указать:

 • Фамилия, имя, отчество.
 • Должность, ученая степень, научное звание.
 • Организация (ВУЗ, факультет, НИИ, подразделение и т.п.), ее адрес.
 • Страна, город.
 • Почтовый адрес для переписки, контактный телефон, факс, е-mail.
 • Необходимость отправки сборника по почте (в случае заочного участия)
 • Название научного направления.
 • Название доклада.
 • Научный руководитель (для студентов и аспирантов)
 • Технические средства, необходимые для доклада.
 • Форма участия в конференции (очная или заочная).
 • Необходимость поселения.

Ждите подтверждения принятия заявки оргкомитетом. Просьба в заявке и в теме письма указать название конференции.

До 1 октября 2014 г. необходимо подать:

Материалы доклада.
Материалы доклада присылаются по электронной почтес подтверждением получения оргкомитетом. Формат файлов *.doc. Название файла – фамилия первого автора (например, Petrenko.doc).
Требования к оформлению материалов доклада:
Объем – до 4 страниц. Редактор Word for Windows, версия 2003 года, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, формат А4, ориентация книжная. Все поля по 2 см, абзац 1 см, междустрочный интервал 1,5.
Расположение на странице: в левом верхнем углу УДК, ниже (на следующей строке) название доклада большими буквами полужирным шрифтом, выравнивание – по центру, через строчку – инициалы и фамилия автора (авторов) полужирным шрифтом, курсив, выравнивание по центру, под ними – электронный адрес автора (авторов), курсив, выравнивание по центру. На следующей строке – полное название организации, город, страна курсивом. Через строку с абзаца размещается текст доклада. Ссылки на источники необходимо давать в квадратных скобках. Под текстом (через строку) с абзаца печатается список использованных источников в строчку курсивом размером 12 пт.
Желательно не размещать в тексте сложный графический материал и большие таблицы.
Принимаются только те материалы, которые полностью отвечают тематике конференции и указанным требованиям. Студенты могут публиковаться только в соавторстве с научным руководителем. За содержание материалов ответственность несут авторы. Каждый участник конференции присылает только одну статью (единоличную или в соавторстве).

Заявки и материалы присылать на електронный адрес:
konfregion1@yandex.ru

Квитанцию об оплате организационного взноса в размере 170 гривен, который включает затраты на организацию конференции и публикацию материалов (сборник материалов издается на 1 статью). В случае необходимости отправки сборника по почте необходимо доплатить 20 гривен для участников из Украины и 80 гривен для иностранных участников. За дополнительную копию сборника оплачивается 40 гривен и затраты на пересылку (в случае необходимости). Оргвзносы присылать единым платежом почтовым или электронным переводом (в системах Money Gram, Western Union, свифт-переводом в долларах) по адресу: Кафедра социально-экономической географии и регионоведения, геолого-географический факультет, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61022, на имя Кобылина Павла Алексеевича.

Оплату совершать только после подачи статьи и ее принятия оргкомитетом конференции.

Приглашение, план и порядок проведения конференции будут разосланы дополнительно согласно заявкам. Участники конференции из других городов поселяются в общежитии или (по желанию) в гостиницах Харькова. Проживание, питание, экскурсии оплачивается участниками конференции.
Телефоны для справок:
(+38-057) 707-52-74 – кафедра социально-экономической географии и регионоведения
+38-050-643-31-44 – Кандыба Юрий Иванович
+38-096-375-15-91 – Кобылин Павел Алексеевич
E-mail: konfregion1@yandex.ru. Дополнительные e-mail: kobilin3@rambler.ru, kobilin3@mail.ru (Кобылин Павел Алексеевич, +38-096-375-15-91)                                                                                                  


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА

Территориальные особенности сельскохозяйственного
производства в харьковском регионе 

С.П. Коваленко
koval3@rambler.ru
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Текст доклада

   Список использованных источников: 1. Сільське господарство Харківської області (статистичний збірник) / [відп. за вип. Г.А. Хлудєєва]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2010. – 159 с.  2. Соціально-економічне становище Харківської області за 2010 рік (повідомлення для засобів масової інформації) / [відп. за вип. М.О. Григорчук]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2011. – 17 с.  3. Харківська область у 2010 році (статистичний щорічник) [Електронний ресурс] / [за ред. О.С. Никифорова]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2010.

 2nd International Conference on Marketing and Business Development,26-28 юни 2014 г., Букурещ, Румъния

Dear colleagues,

This is the first call for papers for the 2nd International Conference on Marketing and Business Development, hosted by the Marketing School from The Bucharest University of Economic Studies, on 26th-28th June 2014.
This call will close on 16th of March 2014.
The conference is designed to facilitate the communication within a worldwide community of marketing and business specialists. The event aims to become a scientific forum to discuss the state of the art, innovative strategies, new researches and recent marketing developments in the context of the latest changes in global business environment.
Call for paper is available at http://www.marketingevents.ro/mbd/MBD2014_call.pdf
For further details and news, visit http://www.marketingevents.ro/mbd/ or follow us on www.facebook.com/mbdconference.
Looking forward to meeting you in Bucharest,

Mihaela Constantinescu, Associate Professor, PhD
Conference Organizing Committee Director Marketing School Bucharest University of Economic Studies
E-mail: mbd@marketingevents.ro
facebook.com/mbdconference
www.marketingevents.ro/mbd“Problems of administration in conditions of contemporary development of economy and the ways of their solving”, 25 април 2014 г., Харков, Украйна

"The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world" EBEEC 2014, 9-10 Май 2014 г., Ниш, Сърбия

Dear friends and colleagues,

this is the first call for the forthcoming 6th International Conference of ‘The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world’, EBEEC 2014, that will be held in Nis, Serbia, in May 9-10, 2014.

The 6th conference is co-organized by
1. Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology (former TEI of Kavala)
2. University of Nis, Serbia
3. ASECU, a network of universities from Balkan and East Europe area.

Publication Opportunity
Selected papers that will be presented at the conference will be considered for publication in special issues of the:

 • Springer Edition
 • Procedia - Finance and Economics, Elsevier
 • International Journal of Economic Sciences and Applied Research (IJESAR), online at www.ijesar.org
 • Scientific Bulletin - Economic Sciences, online at http://www.economic.upit.ro/buletin.php
 • South Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE), online at http://www.asecu.gr/Seeje/index.html
 • Economics and Finance Notes

We invite you all to participate in EBEEC 2014 by sending your paper. For more information, you can visit the website of the conference (http://ebeec.teikav.edu.gr/).

We would like to include you to the subscribers list of the International Journal of Economic Sciences and Applied Research - IJESAR. For this reason please visit the website http://www.ijesar.org/newsletter.php and fill in your name and email and click "submit".

We are looking forward in seeing you all in Nis.

Best regards,

Anastasios Karasavvoglou, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Greece
Arandjelovic Zoran, University of Nis, SerbiaНаучно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Регион-2014: общественно-географические аспекты", 3-4 април 2014 г., Харков, Украйна

Информационное сообщение
о проведении научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных с международным участием

«Регион-2014: общественно-географические аспекты»

Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьковская областная станция юных туристов проводят 3-4 апреля 2014 года научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых учёных с международным участием «Регион-2014: общественно-географические аспекты» с целью объединения усилий молодых ученых для решения современных региональных проблем, вопросов, которые возникают перед общественными и естественными науками, а также поиска путей повышения качества подготовки специалистов-географов.
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.

Научные направления конференции:

 • Теория и методика общественно-географических исследований.
 • Современные проблемы регионального развития.
 • Геодемографические исследования.
 • Рекреационная география и туризм.
 • Рациональное природопользование и устойчивое развитие на региональном уровне.

Для участия в конференции необходимо до 2 марта 2014 года подать в оргкомитет:
Заявка на участие в конференции (в электронном виде) подается по образцу (название файла – фамилия автора: например, Petrova_zayavka.doc):

 • Фамилия, имя и отчество.
 • Город, ВУЗ и его адрес.
 • Факультет, кафедра, курс.
 • Контактный телефон, е-maіl, почтовый адрес для переписки.
 • Необходимость отправки сборника по почте (в случае заочного участия)
 • Название научного направления конференции.
 • Название доклада.
 • Научный руководитель (для студентов и аспирантов).
 • Форма участия в конференции (очная или заочная).
 • Потребность в мультимедийном оборудовании и других технических средствах.
 • Предварительный заказ на проживание.

Материалы доклада.
Все материалы
присылать по почте или (лучше) по электронной почте.
Материалы и заявка присылаются по электронной почте  с подтверждением получения оргкомитетом. Формат файлов *.doc. Название файла – фамилия первого автора латиницей (например, Petrova.doc). Статьи должны быть тщательно отредактированы и проверены научным руководителем. Принимаются лишь те материалы, которые полностью соответствуют тематике конференции и указанным требованиям. Каждый участник конференции присылает только одну статью (единоличную или в соавторстве).

Требования к оформлению материалов доклада:
Объем – до 4-х страниц. Редактор Mіcrosoft Word версия 2003 года, формат А4, ориентация книжная, все поля по 2 см; шрифт Tіmes New Roman, размер 14 пт, абзац 1 см, междустрочный интервал 1,5.
Размещение на странице: в левом верхнем углу УДК, ниже (на следующей строке) инициалы и фамилия автора (авторов) полужирным шрифтом курсивом, выравнивание по правому краю; на следующей строке – электронный адрес автора (авторов), ниже – ученая степень и ученое звание, инициалы и фамилия научного руководителя, курсивом, выравнивание по правому краю; на следующей строке – полное название организации, город, страна. Через строку – название доклада большими буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру. Ниже через строку после отступа размещается текст доклада. Ссылки на использованные источники подаются в квадратных скобках. Под текстом через строку с отступлением печатается список использованной литературы курсивом размером 12 пт.

Желательно не размещать в тексте сложный графический материал и большие таблицы.

Заявки и материалы присылать на электронный адрес: konfregіon@yandex.ru

 • После подтверждения принятия оргкомитетом материалов конференции необходимо оплатить организационный взнос в размере 150 гривен, который включает затраты на проведение конференции и публикацию материалов (сборник материалов конференции издается на 1 статью). В случае необходимости отправки сборника по почте необходимо доплатить 20 гривен для участников конференции из Украины и 80 гривен для иностранных участников. За дополнительную копию сборника оплачивается 40 гривен и за затраты на пересылку сборника (в случае необходимости). Оргвзносы присылать почтовым или электронным переводом единым платежом на имя Кобылин Павел Алексеевич, кафедра социально-экономической географии и регионоведения, геолого-географический факультет, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61022. Просьба присылатьквитанцию об оплате.

Культурная программа предусматривает экскурсии по г. Харькову.
Участники конференции с других городов размещаются на Харьковской областной станции юных туристов.
Проживание, питание, проезд и экскурсии оплачиваются участниками конференции самостоятельно.
Проезд к станциям метро «Университет» или «Госпром».
Обратные билеты просьба покупать заранее.

Приглашение, план и программа проведения конференции будут разосланы дополнительно согласно  представленным заявкам.

Телефоны для справок:
+380 (57) 707-52-74 – кафедра социально-экономической географии и регионоведения
 +380 (96) 375-15-91 – Кобылин Павел Алексеевич
 E-mail: konfregion@yandex.ru. Дополнительные e-mail: kobilin3@rambler.ru, kobilin3@mail.ru


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

УДК 911.3

 И.С. Коваленко
koval3@rambler.ru
Научный руководитель – канд. геогр. наук, доц. А.А. Кулешова
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Текст доклада

Список использованных источников: 1. Бакланов И.Я. Динамические пространственные системы промышленности: Теоретический анализ / И.Я. Бакланов. – Г.: Наука, 2008. – 132 с.;          2. Іnternatіonal Assocіatіon of Scіence Parks statіstіcs. – Mode access:  http://www.іasp.ws/publіco/іndex.jsp?enl=215th International Scientific and Professional Conference Accounting and Management - AM 2014, 5-7 юни 2014 г., Ровин, Хърватска

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to participate at the 15th International Scientific and Professional Conference Accounting and Management - AM 2014, organized by the RRiF College of Financial Management, Zagreb in collaboration with the Association "Croatian Accountant".

The conference will be held from 5 to 7 June 2014 in Rovinj, Croatia.

For our Erasmus partners we have prepared special discounts for the participation fee. We invite you to share the information with your colleagues on the institution.

For more information about the conference please visit the website of the conference *AM 2014.
http://www.hrvatski-racunovodja.hr/index.php/konferencije/66-accounting-and-management-2014

Kind regards and hope to see you in Rovinj, the blue pearl of the Adriatic!

Martina Herceg Rendeli
RRiF College of Financial Management
Marti?eva 29/3, Zagreb
Croatia
www.visoka-skola-rrif.hr
e-mail: martina@rrif.hr
phone: 00385 1 4699 735
fax: 00385 1 4699 736International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2014, 23-25 май 2014 г., езеро Бор, Сърбия

Dear colleagues,
The application of the abstracts for the International May conference on strategic management 2014, has started.
Details about the conference are available at: http://mksm.sjm06.com/
Abstracts can be submitted using the following contact:

Prof. dr Ivan Mihajlovic
University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management department
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Telephone: +381(64) 227 36 21
Send the abstract using following Email: imihajlovic@tf.bor.ac.rs
Deadline for abstract submission is 30. April 2014.

All submitted papers will be published in Book of abstracts (before the conference) and the Book of proceedings (after the conference). Selected papers will also be published in the journal: Serbian Journal of Management (www.sjm06.com) and Journal Acta Oeconomica Universitatis Selye (http://www.acta.selyeuni.sk/ ),after the conference.
In the attachment please find the detailed announcement for the MKSM2014 conference

Poštovane kolege,
Prijava izvoda radova za Internacionalnu Majsku konferenciju o strategijskom menadžmentu (MKSM2014) je već počela. Izvode treba poslati na sledeći kontakt:
Dr Ivan Mihajlović, vanredni professor
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Odsek za inženjerski menadžment,
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Telefon: +381(64) 227 36 21
Najpraktičnije je izvod poslati na moju email adresu: imihajlovic@tf.bor.ac.rs
Krajnji rok za slanje abstrakta je 30 april 2014.
Svi abstrakti prijavljeni za MKSM2014 biće štampani u zborniku izvoda radova (pre konferencije) kao i u zborniku celih radova (nakon konferencije). Odabrani radovi biće objavljeni u časopisu Serbian Journal of Management (www.sjm06.com), kao i u časopisu Acta Oeconomica Universitatis Selye (http://www.acta.selyeuni.sk/ ), nakon konferencije.
Detaljno obaveštenje o konferenciji se nalazi u atačmentu, kao i na zvaničnom sajtu konferencije: http://mksm.sjm06.com/17th International Conference on "Applications of Mathematics and Statistics in Economics (AMSE 2014)" - 27-31 August, PolandInternational Scientific Conference "INNOVATIONS AND ENTREPRENEURSHIP. THEORY AND PRACTICE" 24-25 April 2014, Banská Bystrica, Slovakia

Международна конференция, организирана от Черкаския държавен университет - Украйна - 15 май 2014 г., Черкаси, Украйна

Virtual Innovative Government Doctrine International Research Conference, April 18, 2014, 10:00 AM - 6:00 PM.

Dear colleagues,

We invite you to take part in the "Virtual Innovative Government Doctrine Implementation and Constitution Development: from the Theory to Practice" International Research Conference.

The university professors, researchers and experts in technical sciences and humanities, businessmen, economists, experts in finance and other fields, undergraduate and postgraduate students, doctoral degree seekers from universities of technology and humanities of different countries are invited to participate.

Date and time: April 18, 2014, 10:00 AM - 6:00 PM.
Venue: Moscow, Leningradsky Prospekt, 55, 3rd floor, Concert and Cinema Hall.
Personal or virtual presence is required from the participants.
Working languages of the Conference: Russian and English.

Research done at the Chair "Constitutional and Municipal Law" and Chair "Theory and History of State and Law" of Financial University into the phenomena of the IT law, network community and network government led to the development of the Virtual Innovative Government Doctrine authored by Professor Goloskokov, Doctor of Law. Within the doctrine, the author suggests that a transfer should be made from the theory to practice and a significantly simplified government simulation should be made where the majority of common institutions, bodies and functions of the state will be lacking but where the elements will be present which can be replicated in the simulation without such attributes of the state as the territory, borders, customs, army, etc. This is the function of an investment made into innovative development and acceleration of the modernization process in the country as far as the technological development and other aspects are concerned. The key function of the new virtual government is observed here.

We have the following objectives here:

To accelerate the process of raising funds to invest into innovation in order to expand production of new goods, services, technologies, including the breakthrough technologies, and in order to modernize the government institutions and find new formats and models of interaction between individuals and the state using a thoughtful harmonious combination of democratic principles in the public administration and expert knowledge;

To attract the intellectual establishment members to the new government, to promote maximally its creative projects and initiatives aimed at commercialization of the research findings, discoveries, inventions and production of profit;

To distribute profits fairly between citizens of the new state institutions;

To implement the principles of justice, personal liability, the principles of every citizen’s participation in the new state building and constitution development;

To implement the ideological, educational and other components of the Doctrine and to develop the doctrine further.


The aim of the Conference is to create a working virtual innovative government simulation. It is not the key goal of the Conference to publish conference proceedings. The Conference organizers may resolve to publish some material during the Conference. Only the materials that foster implementation of the Conference mission and are in line with the Conference goals and objectives can be accepted for publication.

The Conference goals and objectives to be achieved during the Conference and during the groundwork period are:

To form physical and virtual venues in order to achieve the Conference objectives;

To define and describe in detail the research component of the new state which will form the basis for making decisions related to the virtual government formation and development;

To form working groups or centers that will develop and implement legal and administrative mechanisms and government institutions in the course of virtual government construction;

To build mechanisms in order to implement one of the most important principles and driving forces behind the project, that is, the individuals’ financial interest;

To develop and implement principles and methods for the research groups’ and centers’ efforts coordination;

To build a research group and center network management system and the research center management system that will be engaged in commercialization of the research findings, patents, projects’ products;

To develop and discuss the new state Constitution formation proposals, to develop its key provisions and implementation mechanisms;

To develop the new state’s ideology and use it in the course of the state construction and constitution development;

To identify the methods and principles of interaction between the new virtual government and the governments of the real states, their citizens, commercial and not-for-profit organizations, religious associations, networks, and other subjects of national and international law;

To apply to practice the methods of interaction between the virtual state and the real states in order to transfer knowledge, intellectual capital, and build new management models and large group interaction schemes, and in order to share the experience gained by effective virtual government institutions and the experience gained when implementing the constitutional norms;

To implement the Virtual Innovative Government Doctrine and build a working new law-based state simulation;

Using the possibilities and advantages of the existing working new virtual innovative government simulation, to do the appropriate groundwork in order to further accelerate the scientific discovery processes in the new social reality; to offer project development proposals, to develop methods and technologies that will lead to the breakthrough solutions which will become the basis for the implementation of highly profitable commercial projects on a worldwide scale and of not-for-profit organizations’ projects on the international level.


Conference Organizing Committee

Leonid V. Goloskokov, Chairman, Doctor of Law, Professor at the Chair "Theory and History of State and Law", Professor at the Chair "Constitutional and Municipal Law" at Financial University.

Ruslan V. Puzikov, Co-Chairman, PhD (Law), Associate Professor at the Chair "Civil Law", Derzhavin Tambov State University, member of the Russian Academy of Natural Sciences, Honored Worker of Science and Education, Editor-in-chief, Doktrina Prava (Doctrine of Law) journal, member of the Scientific Committee (Editorial Board) of Doktrina journal (Warsaw, Poland).


The conference proposals and materials should be presented in the most compact form. Their volume should not exceed 15 pages. They should be of practical nature, contain answers to the questions that might arise in the course of the virtual innovative government formation, when finding solutions to various issues. They should contain proposals as to the author’s (or his/her colleagues’) participation in resolving specific issues or as to performance of certain types of work.

Materials on the new state development theory, its ideology, institutions, and other humanitarian aspects should contain proposals, methods and implementation plans, a list of persons (incl. the authors) who could explore some issues and resolve them using their own resources.

Materials, proposals, information about the authors should be sent to: finuniver.confer.april.2014@mail.ru.

If you wish to be personally present at the Conference, please inform us before 1 April 2014.

Contact information
Prof. L.V. Goloskokov
Mob. Tel.: +7 (929) 668 70 49
E-mail: L.V.Goloskokov@mail.ruНаучна конференция с международно участие, организирана от университета "Александру Йоан Куза" - Яш, Румъния, 10-12 април 2014 г.

Dear Partners,

I would like to draw your attention to the conference hosted by our faculty and organized through a Jean Monnet project.
Please find below the official invitation message addressed by Prof. Angela Roman, project coordinator. We would be happy to welcome you in Iasi. For any further information, please browse the conference’s website: www.mbf-eu.info. In case this message does not concern you, we would be grateful if you could distribute it to the interested persons. Thank you for your time and availability.

“We are very pleased to invite you to the International Conference "Monetary, Banking, and Financial Issues in Central and Eastern EU member countries: How Can Central and Eastern EU Members Overcome the Current Economic Crisis?” which will be held during April 10-12, 2014 in Iasi, Romania.
The Conference is hosted by “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (Romania), Faculty of Economics and Business Administration and is organized within a Jean Monnet project financed by the European Union.
There is no conference fee. All the expenses related to conference materials, paper publication, coffee breaks and conference lunch will be supported from the funds provided by the “Monetary, Banking and Financial Issues in Central and Eastern EU member countries” project, Reference 542830-LLP-1-2013-1-RO-AJM-IC, within the Jean Monnet Life Long Learning Programme – Key Activity 1.

During the conference a round table debate will be organised. Students will be encouraged to submit their essays on the theme of the conference. These essays will be also posted on the conference web-site.
You can find the conference topics as well as further information on the conference website www.mbf-eu.info
Looking forward to seeing you soon in Iasi, Romania,
Kind regards,

Angela Roman
Jean Monnet Project Coordinator & Conference Manager
Organizing Committee MBF-EU 2014

Dorina Moisa
International Relations Office
Faculty of Economics and Business Administration
"Al.I.Cuza" University of Iasi, Romania
Bld. Carol I, nr. 22, 700505, B407
Tel./Fax: 00 40 232 201627
E-mail: dorina.moisa@uaic.roМеждународна научно-практическа интернет конференция "Информационна и икономическа безопастност (INFECO-2014)" - 15-16 май 2014 г., Харков, Украйна

Младежки конкурс за бизнес модели "Кооперация" - 23 април 2014 г., Гомел, Беларус

III-ти международен форум за млади научни работници "Младежта за науката и бизнеса: разработки и перспективи" - 21-23 май 2014 г., Гомел, Беларус

IX-та международна научна конференция "Scientia Iuventa 2014" за докторанти и млади научни работници - 24 април 2014 г., Банска Бистрица, Словакия

Международна научно-практическа конференция "Актуални проблеми на развитието на икономиката и науката" - 27-28 юни 2014 г., Тбилиси, Грузия

Тематика конференции:
Доклады могут быть посвящены любому актуальному вопросу развития экономики и экономической науки на современном этапе. 

Секции конференции:

 1. Экономическая теория.
 2. Мировая экономика и международные экономические отношения.
 3. Макроэкономика.
 4. Микроэкономика.
 5. Бизнес администрирование.
 6. Финансы и Банковское дело.
 7. Экономика села.
 8. Инновационная экономика.
 9. Секторная и региональная экономика.
 10. Природопользование и охрана окружающей среды.
 11. Посткммунистическое преобразование экономики.
 12. Глобализация и национальние экономики.
 13. Экономико-математическое моделирование.
 14. Демографические проблемы.

Рабочие языки Конференции: английский, русский, грузинский.

Условия и сроки проведения конференции:
Материалы принимаются в формате Microsoft Word Document, А4, шрифт Times New Roman №12, интервал между строками – 1.5, поля – 2,5 см с каждой стороны.
К материалам должна прилагаться информация об авторе – ФИО, ученая степень, место работы, должность, адрес электронной почты, телефон, адрес местожительства.
Материалы будут напечатаны на одном из трёх языков (английский, русский, грузинский).
К русскоязычным статьям должна быть приложена аннотация на английском языке.
Материалы принимаются к публикации и в том случае, если автор не сможет лично присутствовать на конференции.
Материалы будут опубликованы в Сборнике до начала конференции.
Принять участие в конференции могут также студенты высших учебных заведений (бакалавриатов, магистратур и докторантур).

Участник конференции должен оплатить следующие расходы:

 1. Публикация материала (до 8 страниц текста), включая высылку только электоронной версии сборника конференции – 30$. Публикация каждой последующей страницы сверх 85 $. Высылка автору одного экземпляра сборника (посредством почты Грузии) – 60$ (для участников из стран бывших советских республик) и 70 $ (для участников из других стран).
 2. Культурные мероприятия  – 100$.
 3. Проживание и питание – за счет участников (в случае необходимости предварительную информацию относительно условий проживания в гостиницах и отелях можем сообщить заранее).

Участник, непосредственно не присутствующий на конференции, оплачивает расходы только по первому пункту.

Высылка материалов для публикации (на адрес электронной почты Института:
economics­_institute@yahoo.com) и оплата расходов (на соответствующий банковский счёт) должны быть осуществлены до 1–го мая 2014 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Грузия, Тбилиси, Г. Кикодзе,14, Институт Экономики Паата Гугушвили ТГУ

За дополнительной информацией обращаться к организационной группе:

Темур Гогохия (руководитель)
(для русскоязычных участников)  
Тел.:  +995 (591) 338955
E-mail: economics­_institute@yahoo.com
Нино Кедия
(для англоязычных участников)
Тел.:   +995 (555) 133050
E-mail: economics­_institute@yahoo.com

Банковский счёт конференции

USD

BENEFICIARY

Beneficiary’s name: TBILISI STATE UNIVERSITY

Beneficiary’s IBAN  NO: GE72 BR00 0001 0405 5894 42

BENEFICIARY BANK

BANK “REPUBLIC” Tbilisi, Georgia

Correspondent Acc. 00195464
SWIFT: REPL  GE  22

INTERMEDIARY BANK

SOCIETE  GENERALE, N.Y., USA

SWIFT: SOGE US 33Втора научно-практическа конференция "Актуални проблеми на устойчивото развитие в модерното общество: проблеми и перспективи" - 13-14 март 2014 г., Кременчуг, Украйна

VII Международна научна конференция «Инвестиционно – инновационна стратегия за развитие на националната икономика в условията на глобалната икономическа система» - гр. Мариупол (Украина), 23-25 май 2014 г.

Кафедра экономической теории ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» и кафедра интеллектуальной собственности и права, совместно с Мариупольской торгово-промышленной палатой (Украина), Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палатой (Российская Федерация), ОО «НТО Приазовская научная диаспора», Научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности АПрН Украины и Институтом интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке Донецкой областной администрации и Всеукраинского союза учёных - экономистов и Регионального филиала Национального института стратегических исследований при Президенте Украины (г. Донецк), 23 – 25 мая 2014 года проводят VII Международную научную конференцию «Инвестиционно – инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях глобальной экономической системы» в городе Мариуполе (Украина), посвященную десятилетию кафедры «Интеллектуальная собственность и право», с целью консолидации усилий научной общественности и практических взглядов на развитие инновационной деятельности в современных условиях.
Имеем честь пригласить Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции.
Круг рассматриваемых вопросов на конференции:

 • инновационная деятельность и её проблемы в современных условиях
 • проблемы интеллектуальной собственности на современном этапе;
 • интеллектуальный капитал предприятия как составляющая его развития и функционирования;
 • управление интеллектуальной собственностью в условиях функционирования современного предприятия;
 • научно-практические и методологические аспекты управления промышленными предприятиями;
 • внешнеэкономическая деятельность предприятий;
 • экологическая, экономическая, и  энергетическая безопасность развития регионов в условиях глобализации;
 • инвестиционная привлекательность регионов Украины;
 • конкурентоспособность Украины в контексте глобализации мировой экономики;
 • функционирование глобальной экономической системы;

Рабочие языки: украинский, русский, английский.
Срок предоставления заявок и статей - до 01.04.2014 г.
Требования к оформлению статей и заявка  на участие представлены в приложении А.
Условия оплаты участия в конференции и публикации научных трудов:
Оплата за участие в конференции на одного участника составляет 1500 грн., которая включает комплект участника, публикацию статьи, экскурсионное обслуживание с транспортным обеспечением, кофе-брейк, питание и проживание, банкет.
Оргвзнос за участие только в Мариупольской части (комплект участника, кофе-брейк и обед) составляет – 200 грн.
Стоимость только публикации в сборнике научных трудов «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности» – 400 ГРИВЕН (С УЧЕТОМ РАССЫЛКИ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ «НОВА ПОШТА»). Сборник «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности» включён в перечень научных специализированных изданий ВАК Украины (постановление Президиума ВАК от 08.07.2009 г. №1-05/3).
Официальный сайт сборника: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407
Сборник включен в Международную науко-метрическую базу Index Copernicus ICV: 3,68 (2012 г.)     http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=9076  
Наши реквизиты: ОО «НТО «Приазовская научная диаспора»
р/с 26002001020657 в АТ «Сбербанк России» Донецк, ОКПО 34440593, МФО 320627 или
карта ПРИВАТБАНКА № 5211 5374 1407 3051 Анисимова Ольга Николаевна
Назначение платежа: за участие в конференции
Материалы подавать по адресу*: 87500, Украина, Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Университетская, 7, ауд. 5.312, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», Дьяковой Марине Сергеевне и по е-mail: kapranova.larisa@gmail.com  
Телефоны для справок: 0629 44 63 46 - Анисимова Ольга Николаевна, зав. каф. экономической теории
098 2589447      066 9161537  – Капранова Лариса Григорьевна, секретарь редакционной коллегии сборника

 

ПЛАНИРУЕМАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ:

23.05 – пятница

м. Мариуполь, ул. Университетская, 7
5 корпус


08.30. – 10.00.

Регистрация участников конференции

10.00. – 13.30.

Торжественное открытие.
Пленарное заседание

13.30. – 14.00.

Обед

14.00. – 17.00.

Экскурсия по г. Мариуполю

17.00. – 17.10.

Отъезд в п. Мелекино

18.00. – 19.00.

Размещение в пансионате

19.00.

Дружественный ужин

24.05 – суббота, п. Мелекино

09.00. – 10.00.

Завтрак

10.00. – 11.45.

Работа секций

11.45. – 12.00.

Кофе-брейк

12.00. – 14.00.

Работа секций

14.00. ‑ 15.00.

Обед

15.00. – 16.30.

Подведение итогов

16.30. – 19.30.

Свободное время

19.30.

Торжественный ужин

25.05 – воскресенье

09.00.

Завтрак

10.00.

Отъезд участников и гостей конференции в  г. Мариуполь

Программа конференции может незначительно измениться к моменту проведения конференции

Обращаем ваше внимание, что доклады, присланные на другие электронные адреса, оформленные не по требованиям, а также без заявок рассматриваться к публикации не будут. Оргкомитет оставляет за собою право выбора статей, которые войдут в сборник.


Приложение А

ICV: 3,68 (2012 год)
Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи.
В СТРУКТУРЕ СТАТЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТОБРАЖЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ МОН УКРАИНЫ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ (Постановление Президиума ВАК Украины от 15.01.2003р. № 7-05/1) и методологии оценки Index Copernicus.

При подготовке материалов для публикации редакционная коллегия сборника просят авторов придерживаться следующих требований:
                индекс УДК (в начале с левой стороны);
                название статьи (по центру, ПРОПИСНЫМИ, полужирным);
                данные об авторе (ниже под заголовком с левой стороны) – фамилия и инициалы (полностью в именительном падеже, полужирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без сокращений);
аннотации украинским, русским и английским языками в таком порядке и виде: фамилия, имя и отчество автора (выделить полужирным); название статьи (выделить полужирным); текст аннотации (200 – 250 слов  по методологии оценки Index Copernicus  и в структурированном виде, то есть отражать структуру статьи);
постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;
анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор;
выделение нерешенной проблемы, которым посвящается статья;
цель статьи;
результаты исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
выводы и (или) предложения в данном направлении.
                список использованных источников, оформленный в соответствии со стандартами (ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93). Список литературы должен быть представлен в последовательном порядке (по упоминанию в тексте). 
ключевые слова (5-11 слов) на украинском, русском и английском языках (ключевые слова не должны повторять название статьи.).

 • объем статьи, в том числе со списком использованных источников, таблицами, схемами, аннотациями и тому подобное не должен превышать 8 страниц (ф. А4); страницы не пронумерованы;
 • текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 интервала; поля: верхнее - 2 см, нижнее – 2 см,  левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25 см.
 • сноски и примечания должны отвечать следующим требованиям: сноски на источники оформляются по правилам библиографического описания литературы (в квадратных скобках номер источника со ссылкой на страницу, например [7, С. 11]);
 • иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графики и диаграммы должны быть сделаны в Microsoft Excel; формулы должны быть должным образом оформлены  в Math Type 6.0 или Microsoft Equation, рисунки должны быть сгруппированы;
 • статья (имя файла включает фамилию автора на английском языке) должна быть набрана на компьютере (редактор Microsoft Word 97-2003);
 • статья должна подаваться с рецензией доктора экономических наук (Приказ МОНмолодьспорту № 1111 от 17.10.2012);
 • НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: РАЗРЫВ СТРАНИЦ И КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ.

текст статьи, завизированный автором собственноручной подписью, подаётся в одном экземпляре вместе с диском, заявкой и рецензией; и по электронной почте: kapranova.larisa@gmail.com  
Редакционная  коллегия может сокращать и редактировать материал;  Ответственность за содержание несет автор. После обработки материала бумажный вариант и диск автору не возвращаются.
ПРИ ПОДАЧЕ СТАТЬИ  (ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ) НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ ПЯТЬ ФАЙЛОВ (название файлов на английском языке):
Например:
Ivanov_article_ukr(ru) (статья на русском или украинском языке)
Ivanov_article_еnglish (статья на английском языке)
Ivanov_zayavka
Ivanov_oplata  (отсканированная копия оплаченной квитанции)
Ivanov_rezension (отсканированная копия)

ОРИГИНАЛ РЕЦЕНЗИИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВЕРЕННЫЙ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ, ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ.


ЗАЯВКА
на участие в  VIІ Международной научной конференции
«Инвестиционно - инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях глобальной экономической системы»
(23 - 25  мая 2014 г., г. Мариуполь, Украина)

ФИО участника __*Іванов Петро Семенович
Должность/ученая степень *_______________________________
ВУЗ/Организация *_______________________________________
Тема доклада/выступления *_______________________________
Почтовый адрес, *_______________________________________
телефоны (в т.ч. мобильный)_____________________________
Адрес электронной почты ________________________________
Планирую выступить       (нужное отметить)__________________

Выступить с докладом (10 мин)

 

Выступить с информацией (5 мин)

 

Принять участие как слушатель

 

Использование проекционной техники ______________

* заполняется только на украинском языке

УДК 347.78

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Петренко М. І., к.е.н, доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, м. Київ

Петренко Микола Ігоревич Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. Зроблено аналіз …
Петренко Николай Игоревич Проблемы разработки инновационной деятельности в Украине. Сделан анализ …
Petrenko Nicholas. Problems of Innovative Activity Development in Ukraine. The article shows…

Постановка проблеми ….
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті - зробити аналіз …
Викладення основного матеріалу. У 2007 р. загальний обсяг …
Висновки:

 • Тенденція інноваційної діяльності
 • Рівень використання інновацій

Список використаних джерел:
Ключові слова: інновації, технопарк, …
Ключевые слова: инновации, технопарк, …
Key words: innovations, …

БЛАГОДАРИМ ЗА ТОЧНУЮ И ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ЗАРАНЕЕ.Приглашение к сотрудничеству в рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, молодых ученых, докторантов, аспирантов, соискателей, адъюнктов, магистрантов, студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных работников, практиков

Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к сотрудничеству в рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, молодых ученых, докторантов, аспирантов, соискателей, адъюнктов, магистрантов, студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных работников, практиков.
Периодичность - 1 раз в месяц
Язык издания: украинский, русский, английский.
Рубрики научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ":

1. Экономика и управление национальным хозяйством.
2. Экономика и управление предприятием.
3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
4. Деньги, финансы и кредит.5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
6. Налогообложение и бюджетная система.
7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
8. Математические методы в экономике.
9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
10. Экономика права.
Авторам статей выдается справка об участии в разработке научных тем:
1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической деятельностью предприятий (номер государственной регистрации 0113U007514).
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования (номер государственной регистрации 0113U007515).
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации мировой экономики (номер государственной регистрации 0113U007516).

Edition of the scientific journal "Economy and Finance" is looking for in the publication of scientific articles of doctors and candidates of science, young scientists, PhD students, post-graduates, job seekers, adjuncts, graduate students, young professionals, educators, researchers, practitioners.

Frequency - 1 time a month

Language : Ukrainian, Russian, English.

Headings of the scientific journal "Economy and Finance":

1. Economics and management of the national economy.
2. Economics and business administration.
3. The development of productive forces and regional economy.
4. Money, finance and credit.
5. Accounting, analysis and audit.
6. Taxation and budgeting system.
7. The economic security of business entities.
8. Mathematical Methods in Economics.
9. Governance, government and public service.
10 . Economy Law.

Authors of articles issued a certificate of participation in the development of one of the research topics:
1) Formation of the mechanism of effective regulation and management of the economic activity of enterprises (state registration number 0113U007514).
2) The theory and practice of management and accounting, analysis and audit of business entities (state registration number 0113U007515).
3) Development of the concept of economic security in a globalized world economy (state registration number 0113U007516).

Editorial Board Publication of external and internal review of all the articles.

The publication of research of modern problems of economic theory , the concept of economic development enterprise, the system of finance, accounting, analysis, auditing, economic security, taxation and management, mathematical methods and information technologies in the economy, modern management and other areas of economic science in Ukraine and in the world.

С уважением,
Редакция научного журнала "Экономика и Финансы"
ecofin.at.uaЮбилейный XX Международный научно-практический семинар «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». 31.01-02.02.2014 г., Донецк и Святогорск,Украйна

Икономическият факултет на Донецкия университет кани за участие преподавателите от СА в ежегодния Светогорски семинар с международно участие, който ще се проведе в периода 31 януари - 2 февруари 2014 г.

 Срок за подаване с цел научна редакция и селекция на докладите до 5 декември 2013.

Экономический факультет, кафедры «Международная экономика» и «Международный бизнес и прикладная экономика» Донецкого национального университета совместно с Центром экономического образования и консалтинга «Внешконсалт» и Донецкой областной государственной администрацией, при поддержке Регионального филиала Национального института стратегических исследований в г. Донецке, 31 января по 2 февраля 2014 г. в городах Донецке и Святогорске проводит Юбилейный XX Международный научно-практический семинар «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект».
31 января 2014 года состоится открытие и Пленарное заседание в г. Донецке (Дворец Донецкой торгово-промышленной палаты, пр. Киевский 87).
Семинар будет посвящен проблемам практической деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности и разработке рекомендаций по развитию внешнеэкономических связей Украины и Донецкого региона на период до 2020 года:

 • повышение инвестиционной привлекательности предприятий и регионов, поиск путей решения проблем, связанных с деятельностью иностранных инвесторов на рынке Украины, современные методы разработки и анализа инновационных и инвестиционных проектов;
 • разработка стратегии повышения конкурентоспособности продукции и вывода ее на внутренние и внешние рынки с целью импортозамещения; структурные преобразования в отраслях хозяйственного комплекса Украины с целью повышения их конкурентоспособности в условиях кризиса и посткризисного восстановления;
 • проблемы функционирования специальных экономических зон, территорий приоритетного развития и технопарков, кластерных структур в регионах страны и отраслях хозяйственного комплекса; проблемы профилактики возможных коррупционных проявлений на территориях с особым таможенным и налоговым режимом;
 • мультивекторность интеграции Украины; участие в международных региональных интеграционных объединениях (ЕС, СНГ, ЧЭС, ТС), транспограничном сотрудничестве, еврорегионах; разработка комплексной стратегии развития предприятий и регионов на различных сегментах внешних рынков;
 • структурные преобразования в экономике Украины в условиях Евроатлантической интеграции и членства во Всемирной торговой организации; государственные и таможенные методы регулирования внешнеэкономической деятельности в Украине в условиях кризиса;
 • новые методы интерактивного обучения и научного анализа, реализация новых образовательных программ.

Доклады будут сделаны представителями Торгово-промышленной палаты, таможни, Донецкой областной государственной администрации, представителями исполнительной и законодательной власти, отечественными экономистами и зарубежными специалистами из США, Англии, Германии, России, Сербии, Польши, Болгарии, Китая и других стран.
Организационный комитет семинара ставит перед собой задачи:

 • обмен практическими наработками предпринимателей и результатами научных исследований украинских и зарубежных экономистов в области расширения внешнеэкономических связей;
 • разработка рекомендаций для руководящих органов регионов Украины, Управления внешних экономических связей Донецкой области, ТПП, правительства Украины по вопросам реализации Программы научно-технического развития Донецкого региона на период до 2020 года и дипломатических представительств иностранных государств в сфере приоритетных направлений привлечения иностранных инвестиций и расширения практики ведения внешнеэкономической деятельности.

Ждем Ваших предложений по количеству участников и интересующим Вас вопросам для рассмотрения на семинаре.
Ранее не опубликованные статьи присылать до 10.12.2013 г. по электронной почте на адрес winter_seminar@mail.ru. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО доклады, присланные на другие электронные адреса, а также оформленные не по требованиям рассматриваться к публикации не будут.
Официальные языки семинара: украинский, русский, английский
Вместе с материалами предоставить Вашу анкету с указанием: Ф.И.О. (полностью), место работы, должность, контактный телефон, факс, E-mail.
Сума за участие в семинаре в Святогорске (питание, проживание, экскурсионное и транспортное обслуживание) будет уточнена после 1 января 2014 г.
Стоимость статьи 50 долларов США. Рассылка издания осуществляется за дополнительную оплату. Все расчеты производить по курсу Национального банка Украины на день оплаты.
Наши реквизиты: ЦЭОК «Внешконсалт», ОКПО 25605313 р/c 26003000099350 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 300023.
Назначение платежа: «Спонсорская помощь на проведение 20-го МНПС от ФИО автора. Без НДС.»

Наш адрес:
кафедра «Международная экономика»
Донецкий национальный университет
ул. Университетская, 24
г. Донецк, 83001

тел./факс: +38 062 302 09 73
е-mail: winter_seminar@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

   Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи. Объем статьи не должен превышать 8 полных страниц, включая рисунки, таблицы, список источников. Статья предоставляется на электронную почту winter_seminar@mail.ru  в виде файла в формате не выше  Microsoft Word 2003. Основной текст статьи – шрифт Times New Roman, размер 10, формулы Times New Roman, Symbol, поля зеркальные: везде – 25 мм. Междустрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1 см. Страницы не нумеруются. Не использовать функции сносок, разрывов страниц, разделов.
    Текст должен отвечать структурной схеме: название (по центру страницы большими буквами), следующая строка, выравнивание по левому краю: фамилия, инициалы автора, научная степень, должность, место работы полностью. Если авторов несколько для каждого из авторов, сведения приводятся по вышеупомянутому образцу.
    Название статьи, текст аннотации (1000-1200 знаков) с ключевыми словами приводится перед основным текстом статьи на трех языках (украинском, русском, английском). Перечень  источников приводится общим списком в конце рукописи  в алфавитном порядке соответственно с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Ссылка на источник приводится в квадратных скобках.  Согласно требованиям Министерства образования и науки Украины, каждая научная статья должна содержать такие разделы: постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций; выделение нерешенной проблемы; цель научной статьи; результаты исследования; выводы и предложения.
    Рисунки и таблицы оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Каждый рисунок имеет подпись внизу, а таблица – заголовок. Все рисунки и таблицы должны быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами. Каждый рисунок должен быть сгруппирован и расположен в тексте.
    Статья не докторов наук сопровождается рецензией доктора наук заверенная печатью организации. Оригинал рецензии направлять в адрес оргкомитета.
    Отправляя статью, автор соглашается с тем, что в нее могут быть внесены правки без согласия автора, и статья будет находиться в открытом доступе. Ответственность за правдивость и достоверность информации, изложенной в статье, берет на себя автор.  В случае не соответствия требованиям, статья не будет опубликована.

Образец оформления статьи

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ

Петренко И.П., д.э.н., профессор, профессор кафедры международных финансов Донецкого национального университета (Украина)

Петренко І.П. Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв"язків.
У статті розглядається методологія проведення економічних досліджень. Визначено загальнометодологічні підходи у дослідженнях зовнішньоторговельних зв"язків. Розглянуто об"єктивний характер специфічних, загальних та особливих економічних законів. В існуючій статистичної звітності інформація по зовнішній торгівлі представляється у вигляді десятизначного цифрового коду. Такий підхід, незважаючи на його простоту, виключає вплив структурних зрушень в межах позиції, які можуть бути значні. економічні фактори, що впливають на формування умов зовнішньої торгівлі характеризуються значною диференціацією, не є цілком визначеними, їх прояв характеризуються особливо значною кількістю коливань та відхилень на обсяги зовнішньої торгівлі, і спроби суто емпіричного їх опису приводять до заплутаних, нечітких і громіздких формулювань. Розглянуто особливості трьох варіантів визначення ціни покупця та запропоновано етапи вирішення цього завдання. Розраховано структуру експорту металургійної промисловості на основі товарних підкатегорій товарної позиції 7207 у 2008 р.
Ключові слова: економічний закон, економічна категорія, ринок, ціна, методи аналізу, еластичність, “умови” торгівлі.
Петренко І.П. Методологические принципы исследования внешнеторговых связей.
В статье рассматривается методология проведения экономических исследований. Определены общеметодологические подходы в исследованиях внешнеторговых связей. Рассмотрен объективный характер специфических, общих и особых экономических законов. В существующей статистической отчетности информация по внешней торговле представляется в виде десятизначного цифрового кода. Такой подход, несмотря на его простоту, исключает влияние структурных сдвигов в рамках позиции, которые могут быть значительны. Экономические факторы, влияющие на формирование условий внешней торговли, характеризуются значительной дифференциацией, не является вполне определенными, их проявление характеризуются особенно значительным количеством колебаний и отклонений по объемам внешней торговли и попытки чисто эмпирического их описания приводят к запутанным, нечетким и громоздким формулировкам. Рассмотрены особенности трех вариантов определения цены покупателя и предложены этапы решения этой задачи. Рассчитано структуру экспорта металлургической промышленности на основе подкатегорий товарной позиции 7207 в 2008 г.
Ключевые слова: экономический закон, экономическая категория, рынок, цена, методы анализа, эластичность, “условия” торговли.
Petrenko I. Methodological principles study of foreign trade.
The article discusses the methodology of economic research. General methodological approaches identified in the studies of foreign trade. We consider the objective of specific, general and special economic laws. In the existing statistical reporting information on foreign trade is in the form of ten-digit numeric code. This approach, despite its simplicity, excludes the impact of structural changes in the position, which may be significant. Economic factors affecting the formation of the terms of trade are characterized by considerable differentiation is not well defined, and their manifestation characterized by a particularly significant number of variations and deviations in terms of foreign trade and purely empirical attempts to describe them lead to confusing, unclear and cumbersome formulas. The features of the three options for determining the price the buyer and the proposed steps to solve this problem. The structure of the export of metallurgical industry on the basis of subcategories of heading 7207 to 2008 y.
Keywords: economic law, economic category, market, price, methods of analysis, elasticity, the "conditions" of trade.

ТЕКСТ СТАТЬИ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВUniversity of Calabria offers 80 scholarships to international students

Dear Sir/Madam,
We have the pleasure to inform you that also this year University of Calabria offers 80 scholarships to international students who wish to be enrolled in a Laurea Magistrale (2nd Cycle Degree) during next academic year (2014/2015).
These scholarships consist of free services by its Residential Centre
(board and lodging for the period of the degree course, 2 years) and an intensive course of Italian language and culture (80 hours), free of charge. 
The call for applications is published on www.unicaladmission.it.
We remind that all foreign students, including those who will be awarded of the scholarship, 
must follow the pre-registration and registration procedures required by law.

Deadline: January 8, 2014

Best regards,
dr. Gianpiero Barbuto
Manager of International Relations 
and the staff of International Relations and Welcome Office
of University of Calabria

    
Welcome Officewelcomeoffice.unical.it
University of Calabriawww.unical.it

P Please consider the environment before printing this e-mail. 

**** Riservatezza / Confidentiality ****
In accordance with D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 concerning the protection of personal data, the information contained in this message is strictly confidential and exclusively directed to the indicated address (or the responsible to return it to the right address). You are hereby notified that any use, copying or dissemination of this message is prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender and destroy this message.2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF TOURISM, HOSPITALITY AND RECREATION 2014! Poznan, Poland, 19-21.05.2014

WELCOME TO 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF TOURISM, HOSPITALITY AND RECREATION 2014!  Poznan, Poland,  19-21.05.2014

The International Conference of Tourism, Hospitality and Recreation 2014 (EJTHR 2014) that will take place in Poznan (Poland), on 19th -21st May, is co-organized by the GITUR – Tourism Research Unit of the Polytechnic Institute of Leiria (Portugal) and two Polish universities: the University School of Physical Education in Poznan and the University of Economy in Bydgoszcz.
The conference is promoted by the European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation (EJTHR), and its aim is to bring together scholars, researchers, practitioners and students from all areas of Tourism, that includes all domains of tourism and leisure research.   
The EJTHR 2014 intends to promote mutual dialog, interaction and understanding of various stakeholders of tourism research outputs, including academic researchers and scholars, industry professionals, and tourism policy makers and national tourism organizations.
Our keynote speakers are:
·         Professor Dimitrios Buhalis   (Bournemouth University),
·         Profesor Alexis Papathanassis  (The Bremerhaven University of Applied Sciences) ,
·         Professor Carlos Costa (The University of Aveiro - Portugal),
·         Professor Antonio Magliulo (President of the Academic Committee of NECSTouR - Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism),
·         Professor Ewa Dziedzic (Warsaw School of Economics, Poland),
·         Dr. Lóránt Dávid (The Károly Róbert College, Gyöngyös, The Honorary Associate Professor at Szent István University, Gödöllő in Hungary),
·         Dr. Sofia Eurico (Polytechnic Institute of Leiria, the associate member  of the Tourism Research Group - GITUR),
·         Rob Davidson (University of  Greenwich).

More information you can find on our website http://www.icthr.byd.pl/index.php?id=1
Feel invited!I Всеукраинской научно-практической Интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Современная экономическая наука: новые гипотезы, тенденции и перспективы развития”, 25-30 ноември 2013г., Луганск, УкрайнаИзточноукраинският национален университет "Владимир Дал", организира I Всеобща украинска научно-практическа Интернет-конференция за студенти, аспиранти и млади учени “Съвременната икономическа наука: нови хипотези, тенденции и перспективи на развитие”, която ще се проведе в периода 25-30 ноември 2013 г., Луганск, Украйна

ИнформацияII Международна научно-практическа конференция «Модернизация на икономиката и управлението», Ставропол, Руска Федерация-27.02.2014 г.

Институтът за икономика и управление при Северокавказския федерален университет град Ставропол, организира
II Международна научно-практическа конференция «Модернизация на икономиката и управлението», която ще се проведе на 27.02.2014 г. - Ставропол, Руска Федерация

ИнформацияМеждународна научно-практическа конференция „Стратегически императиви на модерното управление” 22-23 май 2014, Киев -Украйна

Международна научно-практическа конференция „Стратегически императиви на модерното управление”
22-23 май 2014, Киев  -Украйна, организирана с участието на Киевски Национален Икономически Университет.
Срок за подаване с цел научна редакция и селекция на докладите до 20 ноември 2013.
За повече информация, свързана с организацията на конференцията: katerina.nuzhnenko@gmail.comМеждународна научно-практическа конференция «Трансформация на националните модели на икономическо развитие в условията на глобализация», Киев, 20-22 ноември 2013 г.

3-rd International Symposium Shaping Europe 2020: socio – economic challenges, Bucharest, 15th – 16th November 2013

Review of Applied Socio- Economic Research Pro Global Science Association
ISSN: 2247-6172 Bucharest, Romania
URL: http://www.reaser.eu e-mail: office@reaser.eu
e-mail: editors@reaser.eu
PRO GLOBAL SCIENCE ASSOCIATION
Call for papers
3-rd International Symposium
Shaping Europe 2020: socio – economic challenges
Bucharest, 15th – 16th November 2013

       Dear Madam / Sir,
On behalf of the Organizing Committee we are glad to invite you to submit your abstracts and participate in the
3-rd International Symposium "Shaping Europe 2020: socio – economic challenges" held by Pro Global Science
Association in Bucharest (Romania) on the 15th and 16th of November 2013.

The objective of the symposium is to share our experiences in the socio-economic field in the context of Europe
2020. We are living a moment of transformation, and the only way to cope with it is to build a powerful strategy for EU"s
growth that will reflect on our everyday lives. Three ambitious pillars are established for this strategy: EU economy
should become a smart, sustainable and inclusive economy for the mutual benefit of EU member states and to
sustain their effort to deliver high levels of employment, productivity and social cohesion. To measure in meeting the
Europe 2020 goals, it has also been agreed upon five ambitious targets on employment, innovation, education,
social inclusion and climate/energy. This set of EU-level targets is translated into national strategies in each EU
country, reflecting different situations and circumstances.

This symposium is the 3-rd International Forum for Ph D students and Post Docs, lecturers, researchers,
professors, educational scientists, technologists and European projects experts, who can present their contribution on
the above topics. A special attention will be paid to young researchers PhD students and Post Docs who are
encouraged to express their original ideas in a particular part of the plenary session.

We are all responsible for the next generation"s future and it is also our duty as academics or researchers to
find the right paths to follow.

We welcome papers on the following topics (but not limited to):
     - smart growth, sustainable growth and inclusive growth for Europe 2020
     - sustainable lifestyles and green economy
     - regional and global development challenges
     - growth, employment and competitiveness
     - overcoming youth unemployment
     - the future of welfare state
     - social entrepreneurship, inclusive societies, social innovation
     - education and changing societies
     - research and new Horizon 2020
     - demographic change, migration and integration
     - facing ageing societies
     - cultural challenges in an enlarged EU
     - EU citizenship and European Year of Citizens 2013 (special panel for this edition)

You can present your contributions in two ways:
     • In person: oral presentations (max.15 minutes).
     • Virtually: if you cannot attend in person.

Deadlines:
     • Abstract submission: 1st October 2013
     • Acceptance notification: 5th October 2013
     • Final paper submission: 22nd October 2013
     • Registration / payment deadline for authors: 22nd October 2013

Publication:
Authors whose abstracts have been accepted should submit their final paper according to the Guide for Authors
of the Review of Applied Socio-Economic Research: http://www.reaser.eu/Guide-for-authors.php, using also the
recommended Paper Template.
Papers will be published in the 6th Volume of Review of Applied Socio-Economic Research (December
2013). The Review of Applied Socio-Economic Research is an online peer-reviewed scientific journal with international
Editorial Board, ISSN 2247-6172, indexed in international databases REPEC, EBSCO, EconLit, Index Copernicus,
NewJour. You can see the Current Issue: http://www.reaser.eu/Current-issue.php

Registration:
Registration fee:

 

In Person Participants

Virtual Participants

Standard fee Fee for PhD stud.and
Post Docs
Standard fee Fee for PhD stud.and
Post Docs

Early registration - Before1st October

130 Euro 100 Euro 120 Euro 90 Euro

Standard registration - From 1st.Oct. to 10th Oct.

150 Euro 130 Euro 140 Euro 120 Euro

Late registration - From 11h Oct. to 22th Oct.

170 Euro 150 Euro 160 Euro 140 Euro


Contact: symposium@reaser.eu

Web-site: http://www.reaser.eu/symposium/

In addition to the technical aspects of the programme, also see our website which provides you with useful and detailed
information about the symposium.
We look forward to seeing you in Bucharest on 15th – 16th November 2013!
Scientific and Organizing Committee
PRO GLOBAL SCIENCE ASSOCIATIONХІІ-ой Международной научной конференции «Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития современных концепций управления»-Житомир, 24-25 октября 2013 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в работе ХІІ-ой Международной научной конференции
 «Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития современных концепций управления»,
которая состоится 24-25 октября 2013 г.

РАБОЧИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

 1. 1. Управленческий аспект развития бухгалтерского учета, экономического анализа и контроля как сфера междисциплинарного исследования.
 2. 2. ерспективы развития бухгалтерского учета, экономического анализа и контроля в системе управления организацией.
 3. 3. Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития концепции стоимостно-ориентированного управления.
 4. 4. Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития концепции стратегического управления.
 5. 5. Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития концепции экологического управления.
 6. 6. Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития концепции социально-ориентированного управления.
 7. 7. Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в условиях формирования и развития концепции ресурсного управления.
 8. 8. Бухгалтерский учет, экономический анализ и контроль в системе финансового менеджмента.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
И ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
ХІІ-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В ФОРМАТЕ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ.
Тезисы участников будут размещены на сайте http://www.ztu.edu.ua и открыты для конструктивной дискуссии.
По результатам конференции будет опубликован сборник тезисов. Стоимость размещения тезисов в сборнике – 100 грн. для участников из Украины. Тезисы докторов экономических наук и иностранных участников размещаются бесплатно.
Тезисы принимаются до 14 октября 2013 г. (включительно).
Объем тезисов – 2 страницы. Количество соавторов – не более двух.
Содержание тезисов рассматривается оргкомитетом. Тезисы, отклоненные оргкомитетом, будут возвращены авторам для доработки с возможностью дальнейшей публикации.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Олейник Оксана Викторовна
д.э.н., проф., первый проректор Житомирского государственного технологического университета,
профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа по видам экономической деятельности института учета и финансов ЖГТУ

Евдокимов Виктор Валерьевич
д.э.н., проф., проректор по научно-педагогической работе и социальному развитию Житомирского государственного технологического университета, профессор кафедры учета и аудита института учета и финансов ЖГТУ

Петрук Александр Михайлович
д.э.н., проф., директор института учета и финансов Житомирского государственного технологического университета, заведующий кафедрой финансов и кредитаинститута учета и финансов ЖГТУ

Легенчук Сергей Федорович
д.э.н., проф., заведующий кафедрой учета и аудита института учета и финансов ЖГТУ

Замула Ирина Валерьевна
д.э.н., проф., заведующая кафедрой бухгалтерского учета
и анализа по видам экономической деятельности
института учета и финансов ЖГТУ

Козлова Мария Олеговна
к.э.н., доц., доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа по видам экономической деятельности, координатор по международным связям института учета и финансов ЖГТУ

Назаренко Татьяна Петровна
к.э.н., доц., доцент кафедры учета и аудита
института учета и финансов ЖГТУ

Супрунова Ирина Валерьевна
к.э.н., доц., доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа по видам экономической деятельности
института учета и финансов ЖГТУ

Зеленина Елена Александровна
к.э.н., доцент кафедры учета и аудита института учета и финансов ЖГТУ


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

К печати принимаются тезисы, выполненные в текстовом редакторе Microsoft Word 6.0 или 7.0.
Объем тезисов: 2 страницы
Шрифт: Arial, 11
Междустрочный интервал: 1,1
Абзац: 10 мм
Поля со всех сторон страницы: 28,6 мм
Колонтитулы: к верхнему – 17 мм
                            к нижнему – 17 мм
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation (внутренний редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Рисунки и таблицы: шрифт Arial, 10; одинарный междустрочный интервал. Рисунки необходимо выполнять в редакторе Microsoft Word с помощью функции “Создать рисунок”. Не выполнять рисунок поверх текста. Не допускаются рисунки, выполненные как растровые изображения или не поддающиеся редактированию.

Название файла должно содержать фамилию автора (авторов) латиницей.

Обязательно отметьте рубрику и индекс УДК в правом верхнем углу тезисов.

ТЕЗИСЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Житомирский государственный технологический университет
Черняховского 103, Житомир
10005 Украина

Zhytomyr State Technological
University
Chernyakhovskogo 103, Zhytomyr
10005 Ukraine

Tel. +38 0412 240991
e-mail: kaf_oa@ztu.edu.ua
http://www.ztu.edu.ua

Ответственность за содержание материалов, наличие орфографических, грамматических, фактических и других ошибок несет автор.

 

ЗАЯВКА
участника ХІІ-ой Международной научной конференции
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Фамилия _________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________
Научная степень __________________________________________________________
Ученое звание ____________________________________________________________
Место работы (название учреждения (организации), адрес) _______________________
_________________________________________________________________________
Должность _______________________________________________________________
Рабочий адрес _____________________________________________________________
Контактные телефоны:
раб.______________________________________________________
моб._______________________________________________________________
дом._______________________________________________________________
Факс, e-mail ______________________________________________________________
Тема публикации __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Секция __________________________________________________________________

Адрес для получения заявок и материалов:

Кафедра учета и аудита
Института учета и финансов ЖГТУ
ул. Черняховского, 103
г. Житомир
Украина
10005

тел.: раб. (+ 3 8 0412) 240991

e-mail: kaf_oa@ztu.edu.ua

http://www.ztu.edu.ua

 

 XІ Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и студентов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ЧЕРКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРКАССКОГО ГОРИСПОЛКОМА
УНИВЕРСИТЕТ «ПРОФ., Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ» (БУРГАС, БОЛГАРИЯ)
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ (СВИЩОВ, БОЛГАРИЯ)

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОСКВА, РОССИЯ) 

ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. ДЖАВАХИШВИЛИ (ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ)


XІ Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и студентов

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ"

17 октября в 2013 г.

 Заочная 

ПРИГЛАШЕНИЕ

 

 Черкассы ЧГТУ 2013


Информация:18-я Международная научно-практическая конференция "ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ"

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

18-я Международная научно-практическая конференция ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ с изданием сборника трудов конференции 11-12 октября 2013 г.

Официальные языки: русский, английский.

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Красная, 7

Тел./факс. (8793)39-31-85, 39-31-84, (8928) 362-30-95, (8961) 4444-095, maft-r@yandex.ru ,

Ответственный за проведение конференции - Президент Международной академии финансовых технологий, д.э.н, профессор Медовый Александр Ефимович

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на мероприятие – 18-ю Международную научно-практическую конференцию: «Экономика, социология и право в современном мире: проблемы и поиски решений"11-12 июня 2013 года в г. Пятигорске.

Участники ученые и специалисты российских и зарубежных научных и учебных заведений, практики рынка. В предыдущих научных конференциях участвовали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова на Дону, Владивостока, Кемерова, - практически из всех областей нашей необъятной страны, а также участники из Грузии, Азербайджана, Литвы, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Беларуси, Чехии, Германии, Эстонии, Финляндии, Дании, Америки (назвать всех просто невозможно).

Желаю вам здоровья, счастья, успехов в науке, образовании и практической деятельности.

Ждем от вас тексты статей и сообщений. Тексты для участников заочной форме принимаем до 11 октября 2013 года. Сборник предполагается разослать в конце октября 2013 года.

Просим сообщить о проведении данного мероприятия всем заинтересованным сотрудникам вашего учебного заведения и вывесить информационное письмо на стенд, опубликовать сообщение на сайте.

Всегда рады ответить на ваши звонки и письма. Готовы к широкому спектру научного сотрудничества.

Телефоны (8793) 39-31-85, 39-31-84, 33-93-18, (8928) 362-30-95, (8961) 4444-095,
Адрес электронной почты maft-r@yandex.ru (тексты статей направляйте на этот электронный адрес).
Адрес электронной почты для справок Finteh1@narod.ru

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Основные  аспекты экономической теории, теории экономических процессов, экономической истории.

2. Проблемы экономики и управления народным хозяйством, в  частности теории управления экономическими системами, макроэкономики, экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами, управления инновациями и инвестиционной деятельностью, региональной экономики, логистики, экономики труда. Правовые аспекты управления в экономике в  целом и в отдельных отраслях и секторах.

3. Развитие исследований в области финансов, денежного обращения, оценки имущества, имущественных прав, ценных бумаг, кредитования, в том числе ипотеки, экономических аспектов налогообложения, правового регулирования финансов (финансовое право.)

4. Совершенствование теории, методики и практики бухгалтерского учета, контроллинга, управленческого и налогового учета, совершенствование права в области налогов и налогообложения.

5. Развитие математических и инструментальных методов в экономике и праве, их практическое применение.

6. Ассимиляция российской экономики в  мировые экономические системы. Мировая экономика и ее влияние на отечественные экономические процессы. Успехи развития экономики отдельных стран, правовое регулирование экономики за рубежом.

7. Основные проблемы социологии. Социология управления. Социологический анализ и социологические парадигмы. Социальная коммуникация. Социальные институты в современной структуре обществе.

8. Роль права в экономике: теоретические аспекты теории государства и права в экономических процессах, вопросы цивилистики в современном  рыночно-ориентированном государстве.

9. Совершенствование государственного регулирования экономики и правового регулирования экономических процессов.

10.  Проблемы процессуального права. Место и роль альтернативного (в т.ч. третейского) судебного урегулирования экономических споров в экономике.

11. Предпринимательство и его роль в развитии экономики, правовое регулирование предпринимательства.

12. Проблемы подготовки специалистов в области экономики и права, совершенствование системы высшего и  среднего специального профессионального образования, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, управление в образовании;

13. Вопросы экономической географии, социологии и демографии, социологии управления.

 Конференция проводится в очной форме (для иногородних и иностранных авторов - заочное участие)

Изданный сборник трудов международной научной конференции будет направлен участникам в конце октября 2013 г. по адресам, указанным в заявке (при условии перечисления организационного взноса)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить тексты статей и сообщений объемом  6 стр. и более  (0,4 п.л.) на электронный адрес: Maft-r@yandex.ru

Формат текста: Word for Windows -95/97. Формат страницы: А4. Поля: 20мм – сверху, справа, слева; 30мм – снизу. Шрифт: размер (кегель) -14; тип –Times New Roman, цвет текста – черный, подчеркивания и курсива нет,  отступы и интервалы 0, выравнивание по ширине, уровень – основной текст, интервал 1,5. В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 110×170 мм в формате *jpg, *bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом  листа не допускаются. Кегль таблиц допускается 12. Название статьи  печатается прописными буквами, шрифт–полужирный, по центру. Ниже через строку строчными буквами – фамилия и инициалы автора (ов), полное название организации (ВУЗа), город, страна. Через строку следует текст, печатаемый с полуторным интервалом. Ссылки в тексте по типу [5, с.7], постраничные ссылки не допускаются. Список литературы не обязателен. Студенты  публикуют свои работы в соавторстве со своими научными руководителями.

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS Word (файлы с расширением *doc или *rtf). Архивные файлы не принимаются. 

При отправке материалов электронной почтой, убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за проведение конференции, если вы не дождетесь ответа по электронной почте в течение 5-и дней, При отсутствии ответа, направьте файлы заявки и статьи (доклада) вновь.

Заявка высылается в отдельном файле. Название заявки по фамилии и инициалам автора.

Благодарим за участие!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР) СОСТАВЛЯЕТ 850 РУБЛЕЙ, для участников из-за рубежа (включая ближнее зарубежье) – 50$

В оплату включается публикация статьи в  Сборнике трудов и отсылка Сборника по указанному вами адресу. В случае если число страниц вашей публикации более 6 (0,4 п.л.), дополнительно оплачивается 100 рублей (для зарубежных участников 4$) за каждый лист свыше 6. Дополнительно высылается диск с текстом Сборника, стоимость 150 рублей (6$). Начало рассылки Сборника – конец апреля 2013 года.

Оплата перечисляется через Сбербанк или другие банки, реквизиты следующие. Получатель ЗАО «Международная академия финансовых технологий»  г. Пятигорск,

ОГРН 1022601931087, дата внесения записи 23 июля 2002 года Инспекцией МНС России по Промышленному району г. Ставрополя, свидетельство серия 26 №000718108, ИНН 2634021879   КПП 263201001, код ОКПО 32638891. Расчетный счет  40702810746010000018 в СТАФ ОАО «МДМ БАНК», г. Ставрополь, БИК040702791,  кор. счет  30101810100000000791

 Назначение платежа. «За участие в конференции», НДС нет, указать фамилию автора.

Оплату можно произвести в центрах  мобильной связи «Связной», пополнение карты № 2989249912894 (внимательно пишите номер!!!)  По электронной почте пришлите сканированную квитанцию с указанием фамилии и инициалов автора.

Для зарубежных участников оплата производится по системам «Лидер», «Контакт», «Вестерн-Юнион» на имя Medovyy Aleksandr (затем по электронной почте сообщается номер перевода, сумма, город и ф.и.о. плательщика).

Ссылка на сайт в интернете где опубликовано информационное письмо и приглашение http://konferencii.ru/info/104690 

Dear colleagues!

International academy of Financial Technology (Pjatigorsk, Russia) glad to invite you to participate in the international conference "ECONOMY, SOCIOLOGY ANL LAW RESOURCES", which will be hosted by Pjatygorsk, Russia,  October 11-12, 2013. The conference will be organized on International academy of Financial Technology. Leading representatives of universities and specialists from Germany, Italy, Russia, Turkey, Sweden, Finland, Poland, Lithuania, Belarus and other countries have expressed willingness to participate in the conference. Conference languages - Russian (with simultaneous translation in English), English. The organizing committee will be grateful to you if you share this information with your colleagues who may be interested to participate in the conference.

You will find more info in the attached information letter in Russian.

Please don"t hesitate to contact us with any questions regarding this event.

If you wish to publish article, you should send it by e-mail: maft-r@yandex.ru

http://konferencii.ru/info/104690

Kind regards, Medovyy Alexandr, professor, the co-organizer of the conference International academy of Financial Technology (Pjatygorsk, Russia).

We hope to see you as a participant of the 18-rd International conference!


Название: 18-я Международная научно-практическая конференция ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ

Дата и время: 11 Окт 2013, 00:00 по 12 Окт 2013, 00:00

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Красная, 7 Тел./факс. (8793)39-31-85, 39-31-84, (8928) 362-30-95, (8961) 4444-095, maft-r@yandex.ru

Узнать подробнее


„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА”

ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
МЛАДИТЕ УЧЕНИ

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА”

4 ноември 2013 г., София, УНСС

Финансово-счетоводен факултет

 

Уважаеми дами и господа,
От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Деветата международна научна конференция на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА”, която ще се проведе на 4 ноември 2013 г. в УНСС, София.
Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
Целта на конференцията е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за девети пореден път като публикуваните научни резултати от предходните осем конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.
Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.

Доц. д-р Силвия Трифонова,
Председател на Организационния комитет

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Проф. д-р Снежана Башева – председател
Проф. д-р Стоян Стоянов
Проф. д-р Огнян Симеонов
Доц. д-р Стоян Александров
Доц. д-р Григорий Вазов
Проф.д-р Надежда Николова
Проф.д.ик.н. Николай Неновски
Проф. д-р Емилия Миланова
Проф.д-р Янаки Андреев
Проф.д-р Бисер Славков

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Силвия Трифонова – председател
Доц. д-р Румяна Пожаревска – зам.-председател
Проф. д-р Маргарита Александрова
Доц.д-р Олег Димов
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Доц. д-р Емил Асенов
Гл.ас. Радостин Вазов
Д-р Аглика Кънева – организационен секретар

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване
2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол
3. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС

Работни езици на конференцията: български, английски и руски
Място на провеждане на конференцията: УНСС, София
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
30 септември 2013 г.
- Краен срок за изпращане на заявката за участие в конференцията по електронен път на следния e-mail адрес: mladiucheni2013@gmail.com

15 октомври 2013 г.
- Краен срок за изпращане на докладa (оформен съгласно изискванията) на следния e-mail адрес: mladiucheni2013@gmail.com
- Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ (ЗА ВЪНШНИ УЧАСТНИЦИ):
Таксата за правоучастие в конференцията за външни лица е 120.00 (сто и двадесет) лв. (с ДДС) за български участници.
Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 50.00 (петдесет) евро.

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:
Банка: БНБ
BIC на БНБ: BNBGBGSD
IBAN: BG03BNBG96613100174601.
Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 9 конференция на младите учени”.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Д-р Аглика Кънева
Организационен секретар на конференцията
Моб.тел.: 0885285954; E-mail: mladiucheni2013@gmail.com  
Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026, УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”
Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на УНСС: www.unwe.bg и на Финансово-счетоводния факултет: http://faculties.unwe.bg/finacc

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
1. Максималният обем на доклада е 8 страници, вкл. фигури, таблици и библиография
2. Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично
3. Докладите се представят в посочения срок на e-mail адреса на конференцията, а по време на конференцията - на хартиен носител и на CD
4. Докладите могат да се представят на български, английски или руски език
5. Заглавието на доклада, научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота, резюмето и ключовите думи за българските участници – задължително трябва да бъдат на български и английски език
6. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени
7. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница)
8. Последователност при оформяне на докладите:

 • Заглавие на доклада
 • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота на автора
 • Резюме / Abstract
 • Ключови думи / Keywords
 • Изложение
 • Библиография

9. При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания:

 • Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см
 • Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal; междуредие: 1,5
 • Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered
 • Номерация на страниците: долу, центрирано
 • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота (разположени след един празен ред след заглавието): шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered
 • Резюме / Abstract (разположени след един празен ред след научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified
 • Ключови думи / Keywords (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified
 • Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered
 • Формулите да са центрирани и номерирани отдясно
 • Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани спрямо самите таблици и фигури
 • Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal
 • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до “n”; шрифт на бележки под линия – Times New Roman, 10 pt, normal
 • Библиографията следва да бъде подредена по следния начин:

1. Иванов, И., Икономиката на България, УИ „Стопанство”, София, 2010.
2. Clauss, G., Offshore Structures, Prentice Hall, New Jersey, 2010.
3. Nikolov, K., “Bubbles, Banks and Financial Stability”, Research Bulletin, No. 15, ECB, Spring 2012.

 • Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в сборник от конференцията. На участниците с доклади ще се предостави по един екземпляр от сборника, който ще бъде публикуван след конференцията
 • Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути

 

Изтеглете ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕМеждународной научно-практической Интернет – конференции «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кафедра учета и аудита
Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля (г. Днепропетровск)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Кафедра экономики промышленности и организации производства
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»
(г. Днепропетровск)
Кафедра управления персоналом и социологии
Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)
Институт экономики и менеджмента
ВУЗ «Открытый международный университет развития человека «Украина» (г. Киев)
Красноярский институт экономики
Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия)
Полтавская государственная аграрная академия (г. Полтава)
НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС)
(г. Москва, Россия)
НОУ ВПО Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
(г. Тула, Россия)
ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления» (г. Ижевск, Россия)
ВУЗ Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности 
(г. Днепропетровск)
приглашают принять участие в
Международной научно-практической Интернет – конференции:

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,
которая состоится
12-13 сентября 2013 года


Тематические направления конференции:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Экономика и управление предприятием.
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 8. Математические методы в экономике.
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 10.Экономика права.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.

Контрольные даты конференции:

Дата проведения конференции 12-13 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
Последний срок представления материалов 11 сентября 2013 г.
Срок выхода из печати сборника 30 сентября 2013 г.

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
По результатам работы конференции каждому участнику будет направлен сборник тезисов.
Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте: conf.at.ua

Условия участия в конференции:

 1. Тезисы докладов направляются только в электронном виде на e-mail: conf.at.ua@gmail.com
 2. Не позже установленного срока необходимо подать на электронный адрес оргкомитета: заявку на участие; материалы доклада; сканированную копию квитанции.
 3. Файлы называть по примеру: Заявка_Петров; Тезисы_Петров; Чек_Петров.
 4. После отправки материалов обязательно ожидайте подтверждения об их получении.
 5. Стоимость участия в конференции, публикации тезисов доклада и пересылки печатных материалов составляет:
  – для участников из Украины – 120 грн.;
  – для участников из стран СНГ и других стран – 40 USD или 40 .
 6. Стоимость дополнительного экземпляра сборника составляет 40 грн.; 20 USD; 20 .

Платежные реквизиты:

Для участников из Украины:
Получатель: Дробязко Светлана Игоревна
Банк получателя: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129
Текущий счет: 26002060367610
Назначение платежа: за участие в конференции и публикацию тезисов (указать фамилию).

Для иностранных участников
:
Получатель (Beneficiary): DROBYAZKO SVETLANA IGOREVNA
оплата через платежные системы Western Union, Money Gram, «Золотая корона», Contact, Unistream, Migom.

Требования к оформлению тезисов:

 1. Участник имеет право представить несколько докладов, которые ранее не публиковались.
 2. Максимальное количество авторов одного доклада – три автора.
 3. Если научный руководитель не является соавтором тезисов, то указывать его в тексте не нужно.
 4. Объем материалов не более 5 страниц, которые не нумеруют.
 5. Формат – А4, гарнитура – MS Word.
 6. Шрифт – TNR, кегль (размер) – 14, междустрочный интервал – 1,5; абзац – 1,25 см.
 7. Поля: сверху, снизу, справа, слева - 20 мм.
 8. По центру строки полужирным шрифтом - фамилия и инициалы автора (авторов), ниже - обычным шрифтом научная степень, научное звание, ниже курсивом - учреждение.
 9. Ниже – через один интервал – название доклада (заглавными буквами по центру полужирным шрифтом) - не более 8 слов.
 10. Ниже – через один интервал – текст доклада (тезисов).
 11. В конце текста – через один интервал – Литература (полужирным шрифтом по центру). Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках в соответствии с порядком упоминания,  например: [5, с.18].
 12. Использование иллюстративных материалов, формул, в тезисах должно быть минимальным.
 13. Формат таблиц и рисунков должен быть исключительно книжным.
 14. Рисунки, диаграммы, таблицы, строятся с использованием черно-белой гаммы. Использование цвета и фона не допускается. Все рисунки и таблицы должны иметь название. Для названий таблиц, подписей рисунков, использовать шрифт Times| New Roman 14. Все рисунки должны быть сгруппированы как единый объект. Формулы располагать по центру с нумерацией по правому краю. При наборе формул использовать редактор формул Мs Office. Запрещается использовать сканируемые объекты!
 15. Формулы следует печатать с помощью редактора формул Microsoft Equation и нумеровать в круглых скобках, например (2).
 16. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования научных докладов.
 17. Материалы, которые не отвечают установленным требованиям, рассматриваться не будут.

Образец оформления тезисов:

Иваненко А.П.
к.э.н., доцент,
Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, (для иностранных авторов указать страну)

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ

      В современных условиях хозяйствования возникла насущная потребность в эффективной методике позиционирования и формирования расходов предприятия, которая бы соответствовала информационным запросам пользователей.…

Литература
1. Атамас П.И. Управленческий учет: Учебное пособие. – Д. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 440 с.

Тезисы докладов, которые не отвечают требованиям, высланы без оплаты или позже указанного срока не рассматриваются.
По желанию автора возможна публикация статьи в:
Научном журнале «Экономика. Финансы. Право» (постановление Президиума ВАК Украины № 2-01/10 от 13.12.2000 г.), который включен в перечень специализированных изданий по экономике по направлению 08 – Экономические науки и праву, представлен в информационной базе Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского. Периодичность выхода научного журнала – 12 раз в год.
Научном журнале «Новая экономика» (Беларусь), входит в перечень ВАК РБ. Объем статьи 10-16 стр., выход - 2 раза в год (апрель, октябрь). Язык публикации – русский, английский.
Детальная информация на сайте: conf.at.ua


Заявка
на участие в Международной научно-практической Интернет-конференции:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,
которая состоится
12-13 сентября 2013 года

Фамилия

 

Имя  
Отчество  
Научная степень  
Ученое звание  
Учреждение, организация, учебное заведение  
Должность  
Название доклада  
Секция №  
Почтовый адрес
(для отправки материалов конференции)
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
ул. Московская, д. 13, кв. 65
г. Днепропетровск, 49063
Потребность в дополнительных сборниках тезисов  
Почтовый адрес для отправки дополнительных сборников тезисов  
Е-mail:  
Телефоны (мобильный, домашний, рабочий)  
Дата заполнения  

 

Все пункты заявки обязательны для заполнения

Координатор конференции:
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52

E-mail: conf.at.ua@gmail.com

Сайт конференції: conf.at.uaThe Global Economic Crises and the Future of European Integration, Niš, Republic of Serbia, on 18 October, 2013


Стопанския факултет на Университета в Ниш, Сърбия, с който Стопанска Академия има подписан договор за сътрудничество, организира научна конференция с международно участие на тема: "The Global Economic Crises and the Future of European  Integration".
Конференцията ще се проведе в град Ниш, Република Сърбия на 18 Октомври 2013 г.

ИнформацияXI Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества", 19 - 22 сентября 2013 г., Ростов на Дону(Российская Федерация)

Кафедры "Международная экономика" и «Прикладная экономика и бизнес-администрирование», экономический факультет Донецкого национального университета, Ростовский государственный экономический  университет «РИНХ» (Российская Федерация), Региональный филиал Национального института стратегических исследований в городе Донецке, Приазовский государственный технический университет совместно с Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палатой (Российская Федерация) при поддержке постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАЧЭС, а также ЦЭОК «Внешконсалт» организуют XI Международную научно-практическую конференцию "Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества". Конференция будет проходить с 19 по 22 сентября  2013 г. в Ростов-на-Дону (Российская Федерация).
Конференция будет посвящена проблемам развития экономического сотрудничества, создания общеевропейского экономического пространства, а также достижения более высокой степени интеграции стран-участниц в мировую экономику, содействию расширения их взаимного обмена товарами и услугами и созданию благоприятствующих этому условий путем дальнейшего сокращения и ликвидации всевозможных барьеров, не препятствуя при этом выполнению их обязательств перед третьими странами.
Круг рассматриваемых вопросов на конференции:
Интеграционные процессы в рамках ЧЭС;
Глобализация и регионализация современных национальных экономик;
Экологическая, экономическая, и  энергетическая безопасность развития регионов в условиях глобализации;
Инновационная политика, трансфер знаний;
Регионалистика, планирование развития регионов;
Развитие трансграничного сотрудничества, єврорегионы;
Оценка эффективности внешнеэкономических связей стран ОЧЭС;
Развитие сферы услуг, туризма и рекреационных ресурсов;
Рыночная инфраструктура ЧЭС - реальности и тенденции;
Развитие международных транспортных коридоров, участие в ТРАСЕКА, Балто-Черноморская ось.
Рабочие языки: украинский, русский, английский.
Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи.
Стоимость публикации в сборнике научных трудов конференции составляет 440 грн. (40 евро) для статей с числом авторов не более 2 человек. Платеж производится в гривнах согласно курсу НБУ на день оплаты. За каждого дополнительного автора доплата составляет 110 грн. (10 евро). Почтовая пересылка сборников осуществляется только на условиях дополнительной оплаты.
Наши реквизиты: ЦЭОК «Внешконсалт», ОКПО 25605313 р/c 26003000099350 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 300023. Назначение платежа: «Оргвзнос на проведение 11 МНК от ФИО. Без НДС.»
Статьи и заявки на участие в конференции принимаются до 15 июля 2013 г.

Ориентировочная стоимость за номер в Конгресс-Отеле «Ростов» с завтраком (шведский стол), росс. руб.


Тип номера
Одноместное
размещение, руб.
Двухместное
размещение, руб.
Стандарт 2-мест - 4400
Стандарт 1-мест 3300 -
Стандарт улучшенный 3900 -
Бизнес 2-мест - 4900
Бизнес 1-мест 4200 -
Бизнес улучшенный 4900 5100

Стоимость экскурсии на теплоходе до Старочеркасска с фуршетом – 2100 росс.руб., заключительный банкет в этно-ресторане «Петровский причал» - 2500 росс.руб.

Адреса организаторов


Украинская сторона:   Кафедра “Международная экономика”

Донецкий национальный университет
ул. Университетская, 24
г. Донецк 83001, Украина

тел/факс +380 62 302 09 73  BSEC_Ukraine@mail.ru

тел. +38 050 156 51 55 Кравченко Виктория Александровна
тел. +38 095 361 86 83 Яценко Ашхен Борисовна
тел. +38 050 597 40 16 Хаджинов Илья Васильевич

ЗАЯВКА
на участие в 11-й Международной научно-практической конференции
"Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках  Черноморского экономического сотрудничества" (сентябрь,  2013 г.)

ФИО участника __________________________________________________________________
Должность/ученая степень ________________________________________________________
ВУЗ/Организация _______________________________________________________
Тема доклада/выступления_______________________________________________________
Почтовый адрес, телефон/факс___________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________
Планирую выступить       (нужное отметить)

Выступить с докладом (10 мин)  
Выступить с информацией (5 мин)  
Принять участие как слушатель  

Использование проекционной техники

Да Нет
   

Прошу забронировать место в гостинице (необходимое отметить)

с 19.09.13 по 22.09.13 (в рамках конференции)    
другие дни (указать даты)  
одноместное  размещение, тип номера  
место в двухместном номере, тип номера  

Поеду на экскурсию на теплоходе

Да Нет
   

Пойду на банкет

Да Нет
   

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи.
Объем статьи не должен превышать 7 полных страниц, включая рисунки, таблицы, список литературы. Статья предоставляется   на электронную почту BSEC_Ukraine@mail.ru в виде файла в формате не выше  Microsoft Word 2003. Основной текст статьи – шрифт Times New Roman, размер 10, формулы Times New Roman, Symbol, поля зеркальные: везде – 25 мм. Междустрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1 см. Страницы не нумеруются. Не использовать функции сносок, разрывов страниц, разделов.
Текст должен отвечать структурной схеме: название (по центру страницы большими буквами), следующая строка, выравнивание по левому краю: фамилия, инициалы автора, научная степень, должность, место работы полностью. Если авторов несколько для каждого из авторов, сведения приводятся по вышеупомянутому образцу.
Название статьи, текст аннотации (1000-1200 знаков) с ключевыми словами приводится перед основным текстом статьи на трех языках (украинском, русском, английском). Перечень литературных источников приводится общим списком в конце рукописи  в алфавитном порядке соответственно с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Ссылка на источник приводится в квадратных скобках.  Согласно требованиям Министерства образования и науки Украины, каждая научная статья должна содержать такие разделы: постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций; выделение нерешенной проблемы; цель научной статьи; результаты исследования; выводы и предложения, резюме.
Рисунки и таблицы оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Каждый рисунок имеет подпись, а таблица – заголовок. Все рисунки и таблицы должны быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами. Каждый рисунок должен быть сгруппирован и расположен в тексте.
Статья не докторов наук сопровождается рецензией доктора наук заверенная печатью организации. Оригинал рецензии направлять в адрес оргкомитета с украинской стороны.
Отправляя статью, автор соглашается с тем, что в нее могут быть внесены правки без согласия автора, и статья будет находиться в открытом доступе. Ответственность за правдивость и достоверность информации, изложенной в статье, берет на себя автор.  В случае не соответствия требованиям, статья не будет опубликована.

Образец оформления статьи

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ

Петренко И.П., д.э.н., профессор, профессор кафедры международных финансов Донецкого национального университета

Петренко І.П. Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв"язків.
У статті розглядається методологія проведення економічних досліджень. Визначено загальнометодологічні підходи у дослідженнях зовнішньоторговельних зв"язків. Розглянуто об"єктивний характер специфічних, загальних та особливих економічних законів. В існуючій статистичної звітності інформація по зовнішній торгівлі представляється у вигляді десятизначного цифрового коду. Такий підхід, незважаючи на його простоту, виключає вплив структурних зрушень в межах позиції, які можуть бути значні. економічні фактори, що впливають на формування умов зовнішньої торгівлі характеризуються значною диференціацією, не є цілком визначеними, їх прояв характеризуються особливо значною кількістю коливань та відхилень на обсяги зовнішньої торгівлі, і спроби суто емпіричного їх опису приводять до заплутаних, нечітких і громіздких формулювань. Розглянуто особливості трьох варіантів визначення ціни покупця та запропоновано етапи вирішення цього завдання. Розраховано структуру експорту металургійної промисловості на основі товарних підкатегорій товарної позиції 7207 у 2008 р.
Ключові слова: економічний закон, економічна категорія, ринок, ціна, методи аналізу, еластичність, “умови” торгівлі.
Петренко І.П. Методологические принципы исследования внешнеторговых связей.
В статье рассматривается методология проведения экономических исследований. Определены общеметодологические подходы в исследованиях внешнеторговых связей. Рассмотрен объективный характер специфических, общих и особых экономических законов. В существующей статистической отчетности информация по внешней торговле представляется в виде десятизначного цифрового кода. Такой подход, несмотря на его простоту, исключает влияние структурных сдвигов в рамках позиции, которые могут быть значительны. Экономические факторы, влияющие на формирование условий внешней торговли, характеризуются значительной дифференциацией, не является вполне определенными, их проявление характеризуются особенно значительным количеством колебаний и отклонений по объемам внешней торговли и попытки чисто эмпирического их описания приводят к запутанным, нечетким и громоздким формулировкам. Рассмотрены особенности трех вариантов определения цены покупателя и предложены этапы решения этой задачи. Рассчитано структуру экспорта металлургической промышленности на основе подкатегорий товарной позиции 7207 в 2008 г.
Ключевые слова: экономический закон, экономическая категория, рынок, цена, методы анализа, эластичность, “условия” торговли.
Petrenko I. Methodological principles study of foreign trade.
The article discusses the methodology of economic research. General methodological approaches identified in the studies of foreign trade. We consider the objective of specific, general and special economic laws. In the existing statistical reporting information on foreign trade is in the form of ten-digit numeric code. This approach, despite its simplicity, excludes the impact of structural changes in the position, which may be significant. Economic factors affecting the formation of the terms of trade are characterized by considerable differentiation is not well defined, and their manifestation characterized by a particularly significant number of variations and deviations in terms of foreign trade and purely empirical attempts to describe them lead to confusing, unclear and cumbersome formulas. The features of the three options for determining the price the buyer and the proposed steps to solve this problem. The structure of the export of metallurgical industry on the basis of subcategories of heading 7207 to 2008 y.
Keywords: economic law, economic category, market, price, methods of analysis, elasticity, the "conditions" of trade.

ТЕКСТ СТАТЬИ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВThe Kyrgyzstan Municipal and Infrastructure Investment Conference, 26th of September 2013

Dear Sir/Madam ,

We have thought that you would appreciate an update on the Kyrgyzstan Municipal / Rural Infrastructure & New Energy Investment Conference taking place on 26th September 2013 at the Hyatt Regency Hotel in Bishkek.

Kyrgyzstan is clearly gaining momentum and the country is currently looking to attract participation of foreign investors in several areas of the economy.

Strategically located in the heart of Central Asia, the country is offering a big investment potential in such sectors as transport and roads, railways, construction and tourism, hydropower and water supply and the other municipal and rural infrastructure projects.

To receive the latest information on the programme, registration form and fees, simply drop us an email to: administration@euroconventionglobal.com.

Key services and industry operators will participate along with public sector investors, IFIs, lawyers, consultants, PPP advisors, banks, financiers and all those interested parties involved in municipal and rural infrastructure, environmental urban planning projects, transports and new energy sources.

This Conference presents itself as an unrivalled opportunity to access a senior audience in a cost effective and productive way over the course of the event. By branding your institution, taking a stand space or booking for a speaking slot as Silver Sponsor, you will have the opportunity to raise your company profile and highlight your expertise towards an audience of key decision makers.

Find out more about exhibiting, sponsoring and promoting your services by contacting us at:

- Michel or Max T: +32 2 662 16 12 e-mail: administration@euroconventionglobal.com, mdecraecker@euroconventionglobal.com

- Preslav T: + 421 257 272 856 e-mail: pbobev@euroconventionglobal.com

We look forward to discussing further your participation to this unique Conference and to arrange the best format of presence for your company.


web: http://www.euroconventionglobal.com28-ма научно-практическа конференция с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост", Варна 29.11.2013 г.

Уважаеми колеги,

По случай 60 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството", Ви каним най-учтиво да участвате в 28-ма научно-практическа конференция с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост", която ще се проведе на 29 ноември 2013  в Икономически университет - Варна.(http://www.profuturo.agh.edu.pl/index.php?id_m=111&projekt=konferencja-eng)
Заявки за участие се приемат до 06 септември 2013
в Икономически университет - Варна, кабинет Н-111 или на e-mail: katedra_ius@abv.bg

За контакти и допълнителна информация:
9002 Варна, бул. "Княз Борис I" 77

Икономически университет - Варна, катедра "ИУС", кабинет Н-111
тел: 0882/164 782 (Любомира Петранова - Инспектор УД)

e-mail: katedra_ius@abv.bg


Покана
Заявка за участиеThe VIII Krakow Conference of Young Scientists, 26-28 September 2013, Krakow

 

The VIII Krakow Conference of Young Scientists is held under the patronage of the Association of Rectors of Higher Education Institutions in Kraków. This annual scientific event is dedicated to PhD students and young researchers.

Conference meetings will be held 26-28 September 2013 at AGH University of Science and Technology in Krakow and poster session will be held in Korzkiew Castle near Krakow.

The VIII Krakow Conference of Young Scientists theme is devoted to the widely understood domain of logistics encompassing sessions devoted to:

• Innovative Technologies

• Modern Engineering

• Economical Sciences

• Environmental Engineering

• Social Sciences and Humanities

 

Detailed information is to be found on the website of the Conference:

http://www.profuturo.agh.edu.pl/index.php?id_m=111&projekt=konferencja-engManagement, Knowledge and Learning International Conference 2013 Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation Zadar, Croatia 19-21 June 2013

CALL FOR PAPERS

Management, Knowledge and Learning International Conference 2013

Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation

Zadar, Croatia 19-21 June 2013, http://makelearn.issbs.si/

International School for Social and Business Studies and the University of Zadar, Croatia with co-organizers Kasetsart University, Thailand, Maria Curie-Skłodowska University, Poland and Al Akhawayn University, Morocco would like to cordially invite you to participate in the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013. Conference will be held in Zadar, Croatia 19-21 June 2013. The MakeLearn 2013 will have very broad appeal, drawing many scolars and colleagues from around the globe.

The title of the MakeLearn 2013 is Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation. We welcome topics on the content of general management, business process management, management of education and training, human resource management, information technology management, knowledge management, innovation management, organizational learning and especially in the following areas:

- knowledge as a means of improving active citizenship;
- knowledge management as an opportunity for enhancing inclusion in a society, responsibility and solidarity;
- informatics and social networks as an approach to strengthen social democracy; and
- innovation as a key success factor in modern societies.

The conference programme features two Keynote Addresses, Academic Leadership Forum, Editors" Panel, Business Excellence Forum, Exhibition of Journals and high-quality research paper presentations in concurrent sessions. MakeLearn 2013 registered delegates will have opportunity to meet face to face with editors of several academic journals.

All submitted papers will be double-blind reviewed. Conference Programme Booklet will be available in printed edition. Accepted papers will be included in the Conference Proceedings in CD form; published online; in Econpapers and in EconomistsOnline.

Authors of selected full-length papers will be given the opportunity to revise their papers for possible inclusion in a future issue of several highly regarded academic journals according to the guidelines for publication and editorial decision as specified in each journal.

Important Dates:

Full paper/abstract submission due:

15 February 2013 - extended to 1 March 2013

Notification of acceptance:

15 March 2013

Final (revised) paper submission due:

15 April 2013

Early registration:

1 April 2013 (300 €; Student Registration Fee 180 €)

Regular registration:

10 June 2013 (400 €; Student Registration Fee 240 €)

Conference dates:

19-21 June 2013

Boat trip to Kornati islands:

21 June 2013

Post-conference programme:

21-22 June 2013

Post-conference programme includes Doctoral Students" Workshop on Academic Writing for Publishing Scientific Papers in International Journals. The workshop will be held 21-22 June 2013 in Zadar, Croatia by internationally recognized scholar prof. dr. Binshan Lin (College of Business Administration, Louisiana State University, USA). Please click here for more information regarding the workshop.

Venue and Accommodation:

Conference will be held at the premises of the University of Zadar in Zadar, Croatia. Situated in the heart of the Adriatic, Zadar is the urban centre of northern Dalmatia as administrative, economic, cultural and political centre. The archipelago of about 300 islands, 5 national parks and 3 nature parks with untouched nature classifies Zadar and its surroundings at the very top of the Croatian tourist offer. Please click here for more information regarding the venue. Conference hotel Kolovare**** is offered for a special price to all conference participants. More information on accommodation is available here.

All details of the conference are available online - please check the following webpage: http://makelearn.issbs.si/.

We look forward to receiving your contributions and kindly ask you to disseminate the call to other possible interested participants or institutions. Please do not hesitate to contact us if you need any further information (goran.dakovic@mfdps.si).XVIII научна конференция "Регионално развитие и демографски промени на страните от Югоизточна Европа", Ниш, Република Сърбия, 21.06.2013 г.

През юни 2013 г. предстои конференция в Икономическия факултет на Университета в Ниш, Сърбия, с който Стопанска Академия има подписан договор за сътрудничество. Във връзка с получената покана и нарасналия интерес за участие съобщаваме на всички желаещи, че ще се проведе предварителна селекция на разработените доклади, за да се излъчат представители от Стопанска Академия.
Срокът за представяне на докладите е до 30 март 2013 в офиса на ЦМСП.
Детайлите за участие в конференцията и оформянето на докладите можете да проучите от самата покана.

ИнформацияThe 1st Global Virtual Conference (GV-conf 2013) April 8 - 12, 2013

1-ва Глобална Виртуална Конференция ще се проведе в периода 8-12 април 2013 г.

За повече информация: www.gv-conference.com
или на е-мейл:
info@gv-conference.com


Call  for Papers

The 1st Global Virtual Conference
(GV-conf 2013)
April 8 - 12, 2013
www.gv-conference.com

==========================
IMPORTANT DATES
==========================
Paper Submission Deadline: February 28, 2013
Author Notification: March 27, 2013
Final Manuscript Due: April 5, 2013
GV-conf 2012: April 8 - 12, 2013

It is our great pleasure to invite you to participate at the upcoming
conference (GV-conf 2013, Global Virtual Conference).

GV-conf 2013 (Global Virtual Conference) gives you a great opportunity
to participate in the fully fledged, scientific and professional
conference without personal participation. The GV-conf will run
continuously during April 8 to 12, 2013 at www.gv-conference.com.
Global Virtual Conference (GV-conf) is designed for all scientific groups.
The conference will bring the scientific debate among the scientists.
At the virtual conference, you have access to all papers in the
conference at any time and can use virtual discussion with the author
of any article at any time.

==========================
PAPERS
==========================
Papers will be reviewed and published in official Conference Proceedings
"Proceedings of the Global Virtual Conference 2013" with ISBN.
Top rated papers will be sent for indexing in SCOPUS database and
published in scientific journals (for more info see: www.gv-conference.com)

Technical and scientific papers describing original, previously unpublished
work are solicited in the areas of all scientific fields. Prospective
authors are invited to submit papers in any of the following areas (not limited to):

- Business Management
- Marketing
- Economy and Business Economics
- Public service, Law
- Financing and Accounting
- Psychology, Sociology and Pedagogy, Social Science
- Medicine
- Veterinary medicine
- Art, Religion, History, Culturology, Philosophy
- Linguistics
- Ecology
- Natural science - mathematics
- Natural science - chemistry
- Natural science - biology
- Natural science - physics
- Electronics, Electrical Systems, Electrical Engineering
- Industrial and Civil Engineering
- Informatics
- Information Technology
- Transport and Logistics
- Energy
- Agriculture

================================
FURTHER INFORMATION
================================
For further information, please contact us at info@gv-conference.com.

 „ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ 2020” КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 50 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КОЛЕЖА ПО ТУРИЗЪМ-ВАРНА, 4-5 октомври 2013 г.

VI Международная научная конференция «Инвестиционно – инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях глобальной экономической системы» в городе Мариуполе (Украина), 24 - 26 мая 2013

Кафедра экономической теории ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», совместно с Мариупольской торгово-промышленной палатой (Украина), Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палатой (Российская Федерация) и ОО «НТО Приазовская научная диаспора», при поддержке Всеукраинского союза учёных - экономистов и Регионального филиала Национального института стратегических исследований при Президенте Украины (г. Донецк), 24 – 26 мая 2013 года проводят VI Международную научную конференцию «Инвестиционно – инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях глобальной экономической системы» в городе Мариуполе (Украина), с целью консолидации усилий научной общественности и практических взглядов на развитие инновационной деятельности в современных условиях.
Имеем честь пригласить Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции.
Круг рассматриваемых вопросов на конференции:

 • инновационная деятельность и её проблемы в современных условиях
 • проблемы интеллектуальной собственности на современном этапе;
 • интеллектуальный капитал предприятия как составляющая его развития и функционирования;
 • научно-практические и методологические аспекты управления промышленными предприятиями;
 • внешнеэкономическая деятельность предприятий;
 • экологическая, экономическая, и  энергетическая безопасность развития регионов в условиях глобализации;
 • инвестиционная привлекательность регионов Украины;
 • конкурентоспособность Украины в контексте глобализации мировой экономики;
 • функционирование глобальной экономической системы;

Рабочие языки: украинский, русский, английский.
Срок предоставления заявок и статей - до 01.04.2013 г.
Требования к оформлению статей и заявка  на участие представлены в приложении А.
Условия оплаты участия в конференции и публикации научных трудов:
Оплата за участие в конференции на одного участника составляет 1500 грн., которая включает комплект участника, публикацию статьи, экскурсионное обслуживание с транспортным обеспечением, кофе-брейк, питание и проживание, банкет.
Оргвзнос за участие только в Мариупольской части (комплект участника, кофе-брейк и обед) составляет – 200 грн.
Стоимость только публикации в сборнике научных трудов «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности» – 300 гривен. Рассылка сборников осуществляется наложенным платежом.
Сборник «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности» включён в перечень научных специализированных изданий ВАК Украины (постановление Президиума ВАК от 08.07.2009 г. №1-05/3).
Официальный сайт сборника: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407
Сборник включен в Международную научно-метрическую базу Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=9076
Наши реквизиты: ОО НТО «Приазовская научная диаспора» р/с. 26009198077891 в ДФ ОАО «КРЕДИТПРОМБАНК» Донецк, ОКПО 34440593, МФО 335593.
Назначение платежа: за участие в конференции
Материалы подавать по адресу: 87500, Украина, Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Университетская, 7, ауд. 5.312, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», Капрановой Ларисе Григорьевне и по е-mail: konferenciya.pstu@gmail.com
Телефоны для справок: 0629 44 63 46 - Анисимова Ольга Николаевна, зав. каф. экономической теории
098 258 94 47; 066 9161537Капранова Лариса Григорьевна, секретарь сборника

ПЛАНИРУЕМАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ:

24.05 – пятница

м. Мариуполь, ул. Университетская, 7
5 корпус

08.30 – 10.00 Регистрация участников
конференции
10.00 – 13.30 Торжественное открытие.
Пленарное заседание
13.30 – 14.00 Обед
14.00 – 17.00 Экскурсия по г. Мариуполю
17.00 – 17.10 Отъезд в п. Мелекино
18.00 – 19.00 Размещение в пансионате
19.00 Дружественный ужин

25.05 – суббота, п. Мелекино

09.00. – 10.00. Завтрак
10.00. – 11.45. Работа секций
11.45. – 12.00. Кофе-брейк
12.00. – 14.00. Работа секций
14.00. – 15.00. Обед
15.00. – 16.30. Подведение итогов
16.30. – 19.30. Свободное время
19.30. Торжественный ужин

26.05 – воскресенье

09.00.    - Завтрак
10.00.    - Отъезд участников и гостей конференции в  г. Мариуполь

Программа конференции может незначительно измениться к моменту проведения конференции

Обращаем ваше внимание, что доклады, присланные на другие электронные адреса, оформленные не по требованиям, а также без заявок рассматриваться к публикации не будут. Оргкомитет оставляет за собою право выбора статей, которые войдут в сборник.


Приложение А

 

Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи.
В СТРУКТУРЕ СТАТЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТОБРАЖЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ МОНмолодьспорту УКРАИНЫ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ (Постановление Президиума ВАК Украины от 15.01.2003р. № 7-05/1) и методологии оценки Index Copernicus.

При подготовке материалов для публикации редакционная коллегия сборника просят авторов придерживаться следующих требований:
                индекс УДК (в начале с левой стороны);
                название статьи (по центру, ПРОПИСНЫМИ, полужирным);
                данные об авторе (ниже под заголовком с левой стороны) – фамилия и инициалы (полностью в именительном падеже, полужирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без сокращений);
аннотации украинским, русским и английским языками в таком порядке и виде: фамилия, имя и отчество автора (выделить полужирным); название статьи (выделить полужирным); текст аннотации (200 – 250 слов  по методологии оценки Index Copernicus  и в структурированном виде, то есть отражать структуру статьи);
постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;
анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор;
выделение нерешенной проблемы, которым посвящается статья;
цель статьи;
результаты исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
выводы и (или) предложения в данном направлении.
                список использованных источников, оформленный в соответствии со стандартами (ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93). Список литературы должен быть представлен в последовательном порядке (по упоминанию в тексте). 
ключевые слова (5-11 слов) на украинском, русском и английском языках (ключевые слова не должны повторять название статьи.).

 • объем статьи, в том числе со списком использованных источников, таблицами, схемами, аннотациями и тому подобное не должен превышать 8 страниц (ф. А4); страницы не пронумерованы;
 • текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 интервала; поля: верхнее - 2 см, нижнее – 2 см,  левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25 см.
 • сноски и примечания должны отвечать следующим требованиям: сноски на источники оформляются по правилам библиографического описания литературы (в квадратных скобках номер источника с ссылкой на страницу, например [7, С. 11]);
 • иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графики и диаграммы должны быть сделаны в Microsoft Excel; формулы должны быть должным образом оформлены  в Math Type 6.0 или Microsoft Equation, рисунки должны быть сгруппированы;
 • статья (имя файла включает фамилию автора на английском языке) должна быть набрана на компьютере (редактор Microsoft Word 97-2003);
 • статья должна подаваться с рецензией доктора экономических наук (Приказ МОНмолодьспорту № 1111 от 17.10.2012);
 • НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: РАЗРЫВ СТРАНИЦ И КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ.

текст статьи, завизированный автором собственноручной подписью, подаётся в одном экземпляре вместе с диском, заявкой и рецензией; и по электронной почте: konferenciya.pstu@gmail.com
Редакционная  коллегия может сокращать и редактировать материал;  Ответственность за содержание несет автор. После обработки материала бумажный вариант и диск автору не возвращаются.


ЗАЯВКА
на участие в  VI Международной научной конференции
«Инвестиционно - инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях глобальной экономической системы»
(24 - 26  мая 2013 г., г. Мариуполь, Украина)

ФИО участника __*Іванов Петро Семенович
Должность/ученая степень *_______________________________
ВУЗ/Организация *_______________________________________
Тема доклада/выступления *_______________________________
Почтовый адрес, *_______________________________________
телефоны (в т.ч. мобильный)_____________________________
Адрес электронной почты ________________________________
Планирую выступить       (нужное отметить)__________________

Выступить с докладом (10 мин)

 

Выступить с информацией (5 мин)

 

Принять участие как слушатель

 

Использование проекционной техники ______________

* заполняется только на украинском языке

УДК 347.78

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Петренко М. І., к.е.н, доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, м. Київ

Петренко Микола Ігоревич Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. Зроблено аналіз …
Петренко Николай Игоревич Проблемы разработки инновационной деятельности в Украине. Сделан анализ …
Petrenko Nicholas. Problems of Innovative Activity Development in Ukraine. The article shows…

Постановка проблеми ….
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті - зробити аналіз …
Викладення основного матеріалу. У 2007 р. загальний обсяг …
Висновки:

 • Тенденція інноваційної діяльності
 • Рівень використання інновацій

Список використаних джерел:
Ключові слова: інновації, технопарк, …
Ключевые слова: инновации, технопарк, …
Key words: innovations, …

БЛАГОДАРИМ ЗА ТОЧНУЮ И ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ЗАРАНЕЕ.

Като документX Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ЧЕРКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРКАССКОГО ГОРИСПОЛКОМА

УНИВЕРСИТЕТ «ПРОФ., Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ» (БУРГАС, БОЛГАРИЯ)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ (СВИШТОВ, БОЛГАРИЯ)

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОСКВА, РОССИЯ)

ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. Джавахишвили

(ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ)X Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов

 „АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ"

18-19 апреля в 2013 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ

 Черкассы ЧДТУ 2013

 
ИнформацияIBW International Business Week, March 9th - 16th 2013, Israel

IBW  International Business Week
March 9th - 16th  2013 | Israel

We are happy to address you to invite you to apply to the 4th* International
Business Week* (IBW) in Israel, from March 9th to 16th 2013 which will be
hosted by *StarTau,* the Entrepreneurship Center at Tel Aviv University.

We are happy to announce that registration for the 4th edition of our
successful one week program is now open!

Participants of the IBW will attend professional lectures on topics such as
starting a business, raising capital, managing their resources effectively
and strategic planning. They will also be presented the opportunity to
develop their pitching skills in front of recognized local entrepreneurs
and angel investors.   The plan includes meeting with hi-tech executives
and networking sessions, group visits to Start-up companies and excursions
across the country.

Learn more about IBW | International Business Week:
http://www.startau.org/ibw

Contact us at:
ibw@startau.co.il

IBW | Inetrnational Business Week is organized and hosted by StarTau
http://startau.org/ - Tel Aviv University Entrepreneurship Center

http://cp.responder.co.il/link.php?lid=2285463&sid=61704567&k=c5837730f664293fdc74736a7f811e5d
StarTau - Tel Aviv University Entrepreneurship
Center http://www.startau.org/
 
Federico Gaon
International Affairs Department
StarTau - Tel Aviv University Entrepreneurship Center
Email: int4@startau.co.il
Web: http://www.startau.co.il
Tel: +972-3-6405544
Cell:+972-52-41727804th INTERNATIONAL ADVERTISING FILM REVIEW, Gdansk, 15-19 April 2013

Every year the GSB Business Week brings to light exciting new directions and fresh voices in independent marketing and advertisement thinking.
And this year will be no different!
We are honoured to invite you to take part in this international event
after which advertising will hold no secrets from you!
Business Week overview:
Business Week is like a multi-disciplinary course provides an overview of the whole process of shooting an ad film for the screen and offers an opportunity to shoot a high resolution short ad film on a high definition camera. You will experience the collaborative nature of film making through the pre-production, production and post-production of studio-shot scenes.
Business week each year has a different theme, which is to provide students of different nationalities and diverse cultures with the opportunity to share their opinions and experiences with others and discuss the topic closest. This year we will talk about the solidarity. The panel discussion will be attended by the experts and a special guest, who will outline The NEW Meaning of Solidarity.
Key Disciplines Throughout a number of practical sessions you cover the key disciplines: screenwriting, directing, camera and lighting, sound recording, shooting, editing, producing and production management.

4th INTERNATIONAL ADVERTISING FILM REVIEW – competition!

There are two ways of how to participate in the competition:
    1. During the BW in Gdansk- international teams of students from different countries under supervision of Professional Directors will create movie scenarios that will be recorded ONE PRIZE
    2. Without coming to Gdansk - just create your own work on the following subject: ONE PRIZE
        - an ad of your understanding of SOLIDARITY,
        - an ad of the Gdansk School of Banking or any other product
and send it on DVD to us till 15th of March 2013 Business Week in The Gdansk School of Banking
15-19 April 2013 www.wsb.gda.pl/business-week

PLEASE NOTE

First come, first served- there is a limited number of places in the workshop.
All students interested in participation in the BW are to send an application form till 8th March 2013
to the e-mail: business-week@wsb.gda.pl and pay 150 € tuition fee till 15th March 2013.
The bank account number is: PL 66 1500 1171 1211 7001 8975 0000
SWIFT/BIC: KRDBPLPW Kredyt Bank SA II Oddział KB SA w Gdansku ul. Grunwaldzka 345 80-309 Gdansk
We look forward to welcoming you soon!
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by e-mail to:
business-week@wsb.gda.pl (contact person: Anna Modrzejewska)
More details on Business Week, International Advertising Film Review and application form are available on the website.

STEP INTO THE ART WORLD

Business Week in the Gdansk School of Banking
Gdansk School of Banking
INTERNATIONAL OFFICE Business Week in The Gdansk School of Banking
8 Dolna Brama str 15-19 April 2013 www.wsb.gda.pl/business-week
80-821 Gdansk, POLAND
15-19

 
Read moreII INTERNATIONAL SPRING FORUM “INNOVATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS-EDUCATION”, Gomel, Belarus 21-24 May, 2013

 Belarusian Trade and Economics University
 of Consumer Cooperatives, Gomel
Information Educational Institution ‘New Eurasia’
21-24 May, 2013
II International Spring Forum
INNOVATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS-EDUCATION
dedicated to the 30th anniversary of the creation of Information and Computer Systems Department and to the 10th anniversary of Business Education Center of BTEU
Aims of the Forum:

 • Cooperation of science, education and business;
 • Development partnership relations between education and business institutions;
 • Discuss the working experience in the sphere of management staff training;
 • Development of international cooperation.

In the framework of the Forum it is planned: on 21 May – arrival of participants, visits to business organizations. On 22 May (9:00) - a ceremonial opening of the Forum and a plenary meeting; excursions. On 23 May – discussion panels, a round table with the participation of science and business representatives. On 24 May – departure of participants.
Before the beginning of the forum - publication of a series of articles.
Discussion panels of the Forum:

 1. Computer technologies in economic processes and business-education (IT- technologies, e-learning, automation of business analysis, corporate information systems, corporate training, innovation in computer science teaching, computer specialist training).

        Scientific moderator: Semeniuta Andrei, D.E., Professor, Head of Department of ICS

 1. Adaptation of business-education to labour market demands (business activity, adult education, complementary education, language education, independent student study work, education management, personnel management, creation of personnel resources among students).

       Scientific moderator: Trusevich Irina, Candidate of Economics, Associate Professor, Head of Business Education  Center

 1. World and National Economy (modern trends in world markets of goods, services, intellectual property, capital, labour; trade policy; investment, innovation, foreign economic activity; international economic integration, sustainable development of the regions; development of cross-border cooperation and of international transport corridors, tourism; labour migration, labor motivation, etc.)

      Research Moderator: Sviatlana Lebedzeva, Doctor of Economics, Professor and acting Rector of BTEU, Head of World and National Economy Department

 1. Innovations in education and management organizations (economy at the enterprise, management, marketing, accounting, law, logistics, finance and etc.).

       Research Moderator: Korobkin Anatoli, Candidate of Economics, Associate Professor, Head of Economics and Law Department
Participants: scientists, professors, doctorate students, post-graduate students, experts, organizers and participants of the programmes and projects in business-education, entrepreneurs, members of public organizations.
Deadline of article admission: till 15 January 2013 to the e-mail address: ISForum@mail.ru, with the theme “Author’s name” and send a copy to the following e-mail: trusevich@mail.ru.
Additional Information: Project manager is Trusevich Irina - Associate Professor of ICS, Candidate of Economics, Associate Professor, Head of Business Education  Center, trusevich@mail.ru;
(+375 29) 653-68-70, fax: (+375 232) 47-80-68; www.i-bteu.by.


Demands to the form of scientific articles:

 • The title of an article in capitals, large print, centered, Times New Roman (12 tp.), one-spaced.
 • Full names, surname, e-mail address: small letters, large print, cursive, left-centered (12 tp.).
 • The name of the organization/university, city, country: small letters, large print, cursive, left-centered (12 tp.), no paragraphs.
 • The size of the scientific article: up to 6 pages, one-spaced (12 tp.).
 • Margins: top, right, left, bottom – 25 mm, paragraph margin  - 1cm.
 • Abstract (annotation) in Russian and English, 12 tp., cursive.

The form of scientific articles must correspond to the ‘Instruction on Form of Dissertations, Auto reports and Publications on Dissertation Subject asserted by High Attestation Commission of The Republic of Belarus order on 22 February 2006 №2, and must consist of the following elements:

 • Index UDC (Universal Decimal Codification)
 • Title of the article (title should outline the main idea of the research, should be short if possible, contain key-words which would permit to index the given article).
 • Author’s/authors’ names and surname.
 • Annotation in Russian and English.
 • Introduction (in the introduction there should be given a short overview of the bibliography on the problem, indicated unsolved questions, formulated and grounded the aim of the research, and if necessary, indicated its connection with the important scientific and practical trends.
 • Main part (the main part should describe the methodic, equipment, objects of the research and describe in detail the research conducted by the author/s. The main part can be divided into subparts (with titles explaining the contents of the subpart) and should contain the analyses of the recent published articles dedicated to solving problems related to the subparts. Illustrations, formulaе, equations and footnotes met in the article must be enumerated according to the order they appear in the text).
 • Conclusions clearly formulated (In the conclusion the main results should be formulated with indication of their novelty, advantages, possible spheres of practical application).
 • Bibliography (the list should be placed at the end of the text; footnotes are numerated according to the order they appear in the text. The numerals of footnotes should be written in square brackets (for example: [1], [2]).

The Editorial Board reviews submissions and reserves the right to reject articles, as well as the right not to lead the discussion on explanation of the rejection. The manuscript, which does not meet the requirements of registration are not considered and aren’t be returned to the author.

APPLICATION FORM FOR PARTICIPATION
IN THE II INTERNATIONAL SPRING FORUM
“INNOVATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS-EDUCATION”


Name, surname

 

University, organization

 

Department

 

Position

 

Degree

 

Faculty, specialization, year, group (for students and post-graduate students)

 

Address of the university or organization (zip code, country, city, street)
Tel., fax, Email, www.

 

To whom the letter of invitation should be sent (Name, surname of the Rector, director)

 

Participant’s address (zip code, country, city, street)
Tel., fax, Email, www.

 

Title of the report

 

Discussion panel

 

Date and time of arrival

 

Date and time of departure

 

Need of a hotel room

 

Necessities for the project (technical and data equipment)

 

Date of application

 

 INTERNATIONAL CONFERENCE „Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations”

 INVITATION

 INTERNATIONAL CONFERENCE

 „Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations”

 Friday, April 5, 2013

 Kishinau, ASEM, B. Bodoni str., 61.

Dear Ladies,
Dear Gentlemens,

The faculty of Accounting of the Academy of Economic Studies of Moldova in a partnership with the Association of Professional Accountants and Auditors of Moldova and  the ACCA gladly invites you to participate in the International Conference „Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations”

 

The Conference will be divided into four panel sessions:

10.00 – 12.00
   Panel I: Transition to IFRS and new accounting regulations: problems and solutions

12.30 – 14.00   Panel II: Problems of audit in conditions of ISA implementations

15.00 – 16.30   Panel III: Managerial accounting and analysis adaptation to rigors of international regulations

17.00 - 18.00
   Panel IV: Cooperation between academics, professional organizations and business world

Please send your papers before February 15, 2013 on email:                 
grigoroi@ase.md, lilia@grigoroi.com, lgrigoroi@gmail.com

The manuscript format:
Papers will be of max. 5 pages length including a short abstract in English or French (format A4, Times New Roman, 12 ppt Word, line-spacing 1.5)

Structure of paper:
the title centered, all in capital letters; under the title in the right corner indicate author(s): first name and last name, scientific and academic degree, affiliation (full name of the institution)

Working languages: Romanian, Russian, English

There are no any participation fees.

Individual participants will cover accommodation and transportation expenses.Национальная конференция с международным участием "СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ" Кишинев, Молдова, 29-30 марта 2013 г.

 

Национальная конференция с международным участием

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

 Уважаемые коллеги,

Организационный комитет приглашает Вас стать участниками Национальной конференции с международным участием СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ, проводимую Кафедрой Менеджмента, Факультетом Бизнеса и Делового Администрирования Академии Экономических Знаний Республики Молдова в период 29 - 30 марта 2013.

 Участие в конференции предполагает разнообразие взглядов и обмен опытом между специалистами различных областей относительно разработки и развития стратегий и политик менеджмента для предприятий Республики Молдова в контексте интеграции нашей страны в Европейское Сообщество.

Рабочие языки конференции - румынский, русский, английский.

На конференции предполагается работа секций по следующим направлениям:

o Стратегии менеджмента в конкурентной экономике
o
Развитие предпринимательства

 Важные даты:

o Заявку на участие в конференции (образец прилагается) и тезисы доклада просим прислать до 15  февраля 2013 в электронном виде на e-mail: conf.ba@ase.md
o
Период рецензирования работ: 16 – 24 февраля 2013
o
Срок извещения авторов об утверждении работы: 26 февраля 2013.

 
Утвержденные работы будут опубликованы в Сборнике тезисов докладов конференции СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Сборнику будет присвоен европейский ISSN. Участие бесплатное.

За дополнительной информацией обращаться в оргкомитет конференции: conf.ba@ase.md или др., к.э.н. Цуркану Георге, email: gheorghe.turcanu@gmail.com, tel 373 22 402 723.

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

 С уважением,
Организационный комитет


Заявка на участие
Формат публикации
Программа конференции

 Jubilee International Scientific Conference "STANDARDS IN AND CHALLENGES TO PUBLIC ADMINISTRATION IN the XXI CENTURY" Dedicated to the 20th Anniversary of Public Administration Bachelor Programme at D. A. Tsenov Academy of Economics Svishtov, 10-11 May 2013

 PROGRAMME COMMITTEE

Prof. Velichko Adamov, Ph.D. - Rector of D. A. Tsenov Academy of Economics
Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D. - Head of Department of Strategic Planning
Prof. Violeta Kraeva, Ph.D. - Dean of Faculty of Management and Marketing
Prof. Lyuben Kirev, Ph.D. - Vice Rector of Bachelor and Master Training
Prof. Ivan Varbanov, Ph.D. - Vice Rector of Scientific Research and Development of Academic Staff
Assoc. Prof. Teodora Dimitrova, Ph.D. - Vice Rector of Student, Information and Social Policy
Prof. Pencho Penchev, Ph.D. - Regional Governor of Veliko Tarnovo District


ORGANIZING COMMITTEE


Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D.
Prof. Borislav Borisov, Ph.D.
Assoc. Prof. Nedelcho Mitev, Ph.D.
Assoc. Prof. Mihail Chipriyanov, Ph.D.
Assoc. Prof. Anastasiya Marcheva, Ph.D.
Head Assist. Prof. Nadezhda Veselinova, Ph.D.
Head Assist. Prof. Eva Tsvetanova, Ph.D.
Assist. Prof. Yuliyan Gospodinov, Ph.D.
Assist. Prof. Evelina Parashkevova-Velikova
Assist. Prof. Miglena Vachevska
Assist. Prof. Evgeni Todorov
Assist. Prof. Elitsa Lazarova

 
SCIENTIFIC T
OPICS

•      Standards in and Challenges to Education and Training in Public Administration
•      Innovative Public Sector Models and Tools
•      Public Policies for Smart, Sustainable and Inclusive Growth
•      E-government and E-administration


INFORMATION FOR PARTICIPANTS

1.Submission of participation application forms and abstracts – up to ½ page
  Participation application form
  Absract

      Deadline: 30 March 2013  

      The approved application forms will be confirmed by the organizers via e-mail.
      Abstracts will be published in a collection of papers and will be provided to participants on the opening day of the conference.

2.Full paper submission via e-mail
    Paper format requirements

      Deadline: 10 May 2013

3.Registration of participants:                         9 May 2013, from 5:00 p.m. to 6:00 p.m.
                                                                  10 May 2013, from 9:00 a.m. to 10:00 a.m.
                                                                  Yug Academic Campus

4.Opening of the conference:                        10 May 2013, 10:00 a.m.
                                                                  Conference room of the Yug Academic Campus

Languages of the conference:                        Bulgarian, Russian, and English
Participation fee:                                          50 EUR
Deadline for conference fee payment:            10 May 2013

BANK ACCOUNT FOR PARTICIPATION FEE TRANSFER:
Municipal Bank PLC.
IBAN: BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02 – EUR
Reason for transfer: Conference of Department of Strategic Planning

The fee includes: participation in the work sessions; coffee breaks s and cocktail; proceedings of the conference.

ADDITIONAL INFORMATION

The submitted papers presented at the conference will be published in an edited collection of papers after the conference.
Accommodation: The Yug Academic Campus Hotel, Phone: +359 0882 552 517

CONTACTS

2 Emanuil Chakarov Str.
Svishtov - post code 5250, Bulgaria
D. A. Tsenov Academy of Economics
Department of Strategic Planning

Ralitsa Ivanova - Inspector at the Department of Strategic Planning
Phone: (+359 631) 66 296, 66 406
E-mail: pa20_conference@uni-svishtov.bg

 The 2nd International Virtual Conference ICTIC 2013 March 25. - 29., 2013, Zilina, Slovakia

 Call for Papers

ICTIC 2013 (March 25-29, 2013) is an International Virtual Conference organized by the Faculty of Management Science and Informatics at the University of Žilina in Slovakia. The conference will be held online as virtual conference at the address www.ictic.sk.

 The aim of this conference is to provide a worldwide forum, where the international participants can share their research knowledge and ideas on the recent and latest research and map out the directions for future researchers and collaborations. Researchers and graduate students are welcomed to participate in the conference to exchange research findings in the frontier areas of ICT for Business, Management, Informatics, Computer science and so on.

 The conference covers these areas:

- Business Management, Resource Management,
- Marketing, Marketing Research and Strategy,
- Economy and Business Economics,
- Financing and Accounting, Public Economics and Finance,
- Applied informatics,
- Information networks,
- Information and Communication Technology,
- Computer science,
- Wireless technologies,
- Databases, distributed systems,
- Object-oriented solutions and technologies,
- Artificial Intelligence and Image processing,
- Parallel computing,
- Software design,
- Robotics,
- Networking and network design,
- Optimization and algoritmization,
- ICT in medicine, humanities, education, science, etc,
- and other related topics

=======================================================================
IMPORTANT DATES
=======================================================================

Full Paper Submission Deadline:       March 1, 2013

Acceptance notification:                   March 18, 2013

Early bird payment:                         March 22, 2013

ICTIC2013 - Virtual Conference day: March 25-29, 2013

=======================================================================
PAPERS
=====================================================================

All conference articles will be peer reviewed.

Accepted articles will be published in the conference proceedings.

Selected articles will be published in International Journal.

Conference proceedings of ICTIC 2013 will be sent for evaluation into indexing databases (SCOPUS, ProQuest, etc.).

=======================================================================
FURTHER INFORMATION
=======================================================================

Please contact us for more information at info@ictic.sk.Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations – “The future of integration, the future of the European Union”

The D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS – SVISHTOV

Department of International Economic Relations

INVITATION

to a

JubileeInternational Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations – “The future of integration, the future of the European Union

16-17 May 2013

 

PROGRAMME COMMITTEE:

Prof. Velichko Adamov, Ph.D. – Rector of the D. A. Tsenov Academy of Economics

Prof. Atanas Damyanov, D.Sc. – Head of the Department of “International Economic Relations”

Prof. Violeta Kraeva, Ph.D. – Dean of the Faculty of “Management and Marketing”

Prof. Ivan Varbanov, Ph.D. – Vice Rector for “Research and Academic Staff Development”

Prof. Ljuben Kirev, Ph.D. – Vice Rector for “Bachelor’s and Master’s degrees in Education”

Assoc. Prof. Teodora Dimitrova, Ph.D. – Vice Rector for “Student’s Information and Social Policy”

Prof. Tania Gorcheva, D.Sc. – Director of the “Centre for International Cooperation and Projects”

 

ORGANISING COMMITTEE:

Assoc. Prof. Galina Zaharieva, Ph.D.

Assoc. Prof. Dragomir Iliev, Ph.D.

Assoc. Prof. Zdravko Ljubenov, Ph.D.

Head Assist. Prof. Karina Sarkisian, Ph.D.

Head Assist. Prof. Galin Stefanov, Ph.D.

Head Assist. Prof. Simeon Momchev, Ph.D.

Assist. Prof. Ivaylo Petrov

Assist. Prof. Nikolay Yordanov

Assist. Prof. Yordan Neykov

 

 

SCIENTIFIC TOPICS

Perspectives of the processes of global integration;

European Union development scenarios;

Global entrepreneurship development;

Cross-border cooperation;

 

PARTICIPANT INFORMATION

 

IMPORTANT DATES

 

01 March 2013 – Deadline for abstract and application submissions (via e-mail). All submitted abstracts will be considered by an expert commission for consistency with the scientific topics of the conference.

16-31 March 2013 – Abstract acceptance notification; preliminary programme; paper template; information on accommodation

15 April 2013 – Deadline for conference fee payment..

26 April 2013 – Full paper submission. All submitted papers will be published provided that they are presented at the conference.

Registration – May 16 from 3:00 pm to 5:00 pm; May 17 from 8:30 am to 9:30 am

Conference Opening – May 17 at 10:00 am

 

PAPER FORMAT REQUIREMENTS:

Maximum pages – 6-8 (tables, figures and bibliography included)

Font: Times New Roman 12 pt.

Paper Size: A4

Margins: Top – 6 cm, Bottom -3 cm, Left – 4 cm, Right -4 cm

Line spacing: Single

Paper Title – Bold, 14 pt., Centre, all capitals

Academic title, degree, name and surname of author, place of occupation: below the title, 12 pt., centred

Footnotes: 10 pt.

Download file formatting characteristics here

 

 CONFERENCE FEE: The fee covers conference proceedings and participation in the official cocktails.

 

50 leva (25 Euros) – Researchers and businessmen

5 leva (2,5 Euros) – Students

 

Official language: English

 

E-mail: conf_mio20@uni-svishtov.bg

 

BANK ACCOUNT FOR FEE TRANSFER:

Municipal Bank PLC.

IBAN-BG78SOMB913031TSENOV00 – in Leva

IBAN-BG96SOMB913034TSENOV02 – in Euros

Transfer reason – International Economic Department Conference10th Jubilee International Information Security Conference "Securitatea Informationala-2013"

Международной научно-методической конференции «Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России».

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-методической конференции «Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России».
Конференция состоится 27-28 марта 2013 г. в Финансовом университете по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49.
Целью конференции является обмен опытом и обсуждение актуальных проблем повышения качества уровневого финансово-экономического образования в России, состояния и перспектив развития взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями.
На пленарном заседании конференции планируются выступления руководителей Аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, институтов Российской академии наук, объединений работодателей и др.
В рамках конференции совместно c представителями вузов – членов УМО и зарубежных учебных заведений предполагается обсудить следующие приоритетные направления и актуальные вопросы:

 • Задачи Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в области высшего и среднего профессионального образования и пути их решения;
 • Роль финансово-экономических вузов в реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы;
 • Современные требования к образованию в соответствии с законопроектом «Об образовании в Российской Федерации»;
 • Международный опыт в области общественно-профессиональной сертификации образовательных программ и квалификаций выпускников вузов;
 • Опыт интеграции образовательных учреждений: проблемы и преимущества;
 • Соответствие структуры учреждений и организаций профессионального образования задачам инновационного развития страны;
 • Вопросы реализации программ прикладного бакалавриата в рамках финансово-экономических направлений подготовки и специальностей СПО;
 • Индивидуализация обучения – важнейшее требование Болонского процесса;
 • Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
 • Междисциплинарное взаимодействие в процессе подготовки бакалавров и магистров;
 • Основные направления повышения квалификации преподавателей финансово-экономических вузов;
 • Опыт создания фондов оценочных средств для оценки компетенций студентов бакалавриата.

Для участников конференции предусмотрены раздаточные материалы учебно-методической и учебно-программной документации.
В период проведения конференции ведущими издательствами страны и управлением полиграфии Финуниверситета будут организованы выставки – продажи учебной и научной литературы.В рамках конференции будут проведены заседания УМС УМО и тематические круглые столы.

Информация.

 Юбилейна международна научна конференция на тема “ 50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

На 10 май 2013 г. във Велико Търново ще се проведе Юбилейна международна научна конференция на тема “ 50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” със следните секции:

1. Филологически факултет
2. Исторически факултет
3. Факултет Изобразително изкуство
4. Педагогически факултет
5. Православен богословски факултет
6. Стопански факултет
7. Философски факултет
8. Факултет Математика и информатика
9. Юридически факултет

При желание за участие изпратете попълнена Заявка и анотация на доклада до 28.02.2013 г.
на E-mail: conf_vtu50@uni-vt.bg
или
на адрес:
гр. Велико Търново 5003
ул. “Теодосий Търновски” № 2
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Ректорат, кабинет 505

Заявка за участие в конференцията може да изтеглите от ТУК.

Изискванията за техническото оформяне на докладите може да изтеглите от ТУК.Management, Knowledge and Learning International Conference 2013

 

Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation


Zadar, Croatia 19-21 June 2013, http://makelearn.issbs.si/


International School for Social and Business Studies and the University of Zadar, Croatia with co-organizers Kasetsart University, Thailand, Maria Curie-Skłodowska University, Poland and Al Akhawayn University, Morocco would like to cordially invite you to participate in the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013. Conference will be held in Zadar, Croatia 19-21 June 2013. The MakeLearn 2013 will have very broad appeal, drawing many scolars and colleagues from around the globe.
The title of the MakeLearn 2013 is Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation. We welcome topics on the content of general management, business process management, management of education and training, human resource management, information technology management, knowledge management, innovation management, organizational learning and especially in the following areas:
- knowledge as a means of improving active citizenship;
- knowledge management as an opportunity for enhancing inclusion in a society, responsibility and solidarity;
- informatics and social networks as an approach to strengthen social democracy; and
- innovation as a key success factor in modern societies.
The conference programme features two Keynote Addresses, Academic Leadership Forum, Editors" Panel, Business Excellence Forum, Exhibition of Journals and high-quality research paper presentations in concurrent sessions. MakeLearn 2013 registered delegates will have opportunity to meet face to face with editors of several academic journals.
All submitted papers will be double-blind reviewed. Conference Programme Booklet will be available in printed edition. Accepted papers will be included in the Conference Proceedings in CD form; published online; in Econpapers and in EconomistsOnline.
Authors of selected full-length papers will be given the opportunity to revise their papers for possible inclusion in a future issue of several highly regarded academic journals according to the guidelines for publication and editorial decision as specified in each journal.

 

Important Dates:


Full paper/abstract submission due:

15 February 2013

Notification of acceptance:

15 March 2013

Final (revised) paper submission due:

15 April 2013

Early registration:

1 April 2013 (300 €; Student Registration Fee 180 €)

Regular registration:

10 June 2013 (400 €; Student Registration Fee 240 €)

Conference dates:

19-21 June 2013

Boat trip to Kornati islands:

21 June 2013

Post-conference programme:

21-22 June 2013

Post-conference programme includes Doctoral Students" Workshop on Academic Writing for Publishing Scientific Papers in International Journals. The workshop will be held 21-22 June 2013 in Zadar, Croatia by internationally recognized scholar prof. dr. Binshan Lin (College of Business Administration, Louisiana State University, USA). Please click here for more information regarding the workshop.
Venue and Accommodation:
Conference will be held at the premises of the University of Zadar in Zadar, Croatia. Situated in the heart of the Adriatic, Zadar is the urban centre of northern Dalmatia as administrative, economic, cultural and political centre. The archipelago of about 300 islands, 5 national parks and 3 nature parks with untouched nature classifies Zadar and its surroundings at the very top of the Croatian tourist offer. Please click here for more information regarding the venue. Conference hotel Kolovare**** is offered for a special price to all conference participants. More information on accommodation is available here.
All details of the conference are available online - please check the following webpage: http://makelearn.issbs.si/.
We look forward to receiving your contributions and kindly ask you to disseminate the call to other possible interested participants or institutions. Please do not hesitate to contact us if you need any further information (goran.dakovic@mfdps.si).

 The 1st Global Virtual Conference (GV-conf 2013) April 8 - 12, 2013

The 1st Global Virtual Conference
(GV-conf 2013)
April 8 - 12, 2013
www.gv-conference.com

==========================
IMPORTANT DATES
==========================
Paper Submission Deadline: February 28, 2013
Author Notification: March 27, 2013
Final Manuscript Due: April 5, 2013
GV-conf 2012: April 8 - 12, 2013

It is our great pleasure to invite you to participate at the upcoming conference (GV-conf 2013, Global Virtual Conference).

GV-conf 2013 (Global Virtual Conference) gives you a great opportunity to participate in the fully fledged, scientific and professional conference without personal participation. The GV-conf will run continuously during April 8 to 12, 2013 at www.gv-conference.com.
Global Virtual Conference (GV-conf) is designed for all scientific groups.
The conference will bring the scientific debate among the scientists.
At the virtual conference, you have access to all papers in the conference at any time and can use virtual discussion with the author of any article at any time.

==========================
PAPERS
==========================
Papers will be reviewed and published in official Conference Proceedings "Proceedings of the Global Virtual Conference 2013" with ISBN.
Top rated papers will be sent for indexing in SCOPUS database and published in scientific journals (for more info see: www.gv-conference.com)

Technical and scientific papers describing original, previously unpublished work are solicited in the areas of all scientific fields. Prospective authors are invited to submit papers in any of the following areas (not limited to):

- Business Management
- Marketing
- Economy and Business Economics
- Public service, Law
- Financing and Accounting
- Psychology, Sociology and Pedagogy, Social Science
- Medicine
- Veterinary medicine
- Art, Religion, History, Philosophy
- Linguistics
- Ecology
- Natural science - mathematics
- Natural science - chemistry
- Natural science - biology
- Natural science - physics
- Electronics, Electrical Systems, Electrical Engineering
- Industrial and Civil Engineering
- Informatics
- Information Technology

================================
FURTHER INFORMATION
================================
For further information, please contact us at info@gv-conference.com.Международен научно-технически семинар, организиран от Донецкия национален университет/International scientific and technical seminar, organized by Donetsk National University


Донецкия национален университет, организира традиоционния международен научно-технически семинар.
Събитието ще се състои на 25 - 27 януари 2013 г. в Светогорск, Украйна.

Тема на семинара - "Проблеми на развитието на външноикономическите връзки и привличането на инвестиции - регионални аспекти".

Повече информация може да намерите ТУК.
______________________________________________________________________________________________

Donetsk National University organized the traditional international scientific and technical seminar on the topic of "Problems of the development of foreign economic relations and attracting investments - regional aspects".
The event will be held on 25-27 January 2013 in Svetogorsk, Ukraine.

For more information, please click HERE.XI International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Shevchenkivska Vesna 2013: Economics"

International Student Week in Ilmenau 31th May - 9th June 2013За повече информация посетете сайта на конференцията.

 13-та Международна мултидисциплинарна научна геоконференция и международно изложение - SGEM 2013, която ще се проведе на 16-22 юни 2013 г. в к.к. Албена.Геоконференцията се фокусира върху последните изследвания и технологии в геонауките, покриващи 25 научни теми от фундаменталните и приложни науки.

За повече информация: www.sgem.org

 Международна конференция на тема „Насърчаване на предприемачеството и иновации в екосистемата“, която ще се проведе на 29-30 ноември 2012 г. в историческата аула на Технологичния университет в Каунас, Литва.

Подробна информация относно конференцията можете да намерите на сайта: http://www.ktu.lt/feie/

За повече информация, моля свържете се с:
Tomas Proscevicius tomas.proscevicius@ktu.lt
Justina Pletaite justina.pletaite@ktu.lt

 Електронни международни научно-практически конференции /Интернет-конференции/

Call for Papers The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields (ARSA-2012)

Call for Papers

The 1st Virtual International Conference on Advanced Research
in Scientific Fields (ARSA-2012)
December 3 - 7, 2012
http://www.arsa-conf.com/

==================================================================
IMPORTANT DATES
==================================================================
Paper Submission Deadline: November 9, 2012
Author Notification: November 23, 2012
Final Manuscript Due: December 1, 2012
ARSA 2012: December 3 - 7, 2012

ARSA-conference 2012 (virtual conference) gives you a great opportunity to participate in the fully fledged, scientific and professional conference without personal participation. The ARSA Virtual Conference will run continuously during December 3 to 7, 2012 at http://www.arsa-conf.com/.
ARSA Virtual Conference is designed for all scientific groups.
The conference will bring the scientific debate among the scientists.
At the virtual conference, you have access to all articles in the conference at any time and can use virtual discussion with the author of any article at any time.

==================================================================
PAPERS
==================================================================
All conference articles will be reviewed.
Accepted articles will be published in the conference proceedings "Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012 with ISBN and ISSN."
Top rated papers will be sent for indexing in SCOPUS database.

Technical and scientific papers describing original, previously unpublished work are solicited in the areas of all scientific fields.
Prospective authors are invited to submit papers in any of the following areas (not limited to):

- Business Management
- Marketing
- Economy and Business Economics
- Public service, Law
- Financing and Accounting
- Psychology, Sociology and Pedagogy
- Art, Religion, History, Philosophy
- Linguistics
- Ecology
- Natural science (mathematics, chemistry, biology, physics)
- Electronics, Electrical Systems, Electrical Engineering
- Industrial and Civil Engineering
- Informatics
- Information Technology

==================================================================
FURTHER INFORMATION
==================================================================
For further information, Please contact us for more information at info@arsa-conf.com.

 XI-та Международна научна конференция в Житомирски Държавен Технологически Университет на тема „Икономическите теории като основа за развитието на счетоводството, контрола и икономическия анализ”, която ще се проведе в Житомирски Държавен Технологически Университет на 18-20 октомври 2012 г. в гр. Житомир, Украйна.

Международна научно-практическа конференция в Донецки Национален Университет на тема „Актуални направления за развитието на маркетинга, логистиката и управлението на човешките ресурси: теоретични и приложни аспекти”, която ще се проведе в Донецки Национален Университет на 15-17 ноември 2012 г. в гр. Донецк, Украйна.

Научна конференция на тема "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата"

Организационният комитет
най-учтиво Ви кани да участвате
в работата
на Научна конференция на тема “Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”,
която ще се проведе
на 25-26 октомври 2012 г.
във Велико Търново

Председател:
Бригаден генерал инж. Цветан Харизанов

Научен секретар:
Полковник инж. професор д-р Георги Камарашев

Членове на Организационния комитет:

Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Михаил Харалампиев – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Христо Иванов – ВСУ „Черноризец Храбър”
Полковник доцент доктор Мирослав Димитров – ВА „Георги Раковски”
Полковник доцент доктор Мирослав Стефанов – НВУ „Васил Левски”
Капитан І ранг доцент доктор Калин Калинов – ВВМУ „Никола Вапцаров”
Доцент доктор Златка Мирчева – НВУ „Васил Левски”
Доцент доктор Ради Ганев – ВСУ „Любен Каравелов”
Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”

Технически секретар:
Майор Иванка Георгиева

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Икономически аспекти на защитата на населението и инфраструктурата;
 • Техническо осигуряване на защитата на населението и инфраструктурата;
 • Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата;
 • Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 24 септември 2012 г.
Докладът да бъде изпратен не по-късно от 30 септември 2012 г. на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта на НВУ „Васил Левски” до 19 октомври 2012 г.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За научна конференция 2012
Телефони:  062/618875       0888131479      майор Георги Георгиев
                   062/618807       0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс:          062/618899

За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.

Образец на заявката за участие може да получите тук.

 Международную научную конференцию «Конкурентоспособность и инновации в экономическом образовании»

Министерство образования Республики Молдова
Экономической Академии Молдовы и
Национальный институт экономических исследований Румынской Академии
организует в сентябре с 21 по 22, 2012 г., Международную научную конференцию
«Конкурентоспособность и инновации в экономическом образовании»
Секции конференции:

1. Повышение экономической конкурентоспособности и развития инноваций в современных условиях
2. Проблемы устойчивого развития в контексте экономического образования
3. Конкурентоспособность и инновации в контексте региональной экономической интеграции
4.Информационная поддержка и количественные методы в экономике.
5. Финансовая система с точки зрения конкурентоспособности и инновационной деятельности
6. Сравнение бухгалтерского учета, аудита и анализа корпоративной системы в Молдове в соответствии с законодательством ЕС
Общая информация:
• Официальные рабочие языки конференции - румынский, английский, французский, русский.
• Работы будкт опубликованы только после конференции и те которые будут  представлены на конференции.
• От каждого автора принимается только одна работа.
• Текст должен быть представлен в электронном виде и на бумажном носителе, а также подписан автором.
• Требования к оформлению работы: работа должна содержать не более 6 страниц (А4, шрифт Times New Roman размер шрифта 12 п.п. в Word, интервал между строками - 1,5), с резюме на английском или французском языках.
• Структура: Название по центру заглавными буквами набраны под заголовком справа, с указанием автора (авторов), фамилию и имя, отчество, название специальности и наименование учреждения.
• Программа конференции будет включать в себявыступления  участников имеющих контрактные соглашения с МЭА и официальных гостей и институтов в Молдове и за рубежом.
Организационные условия:
• Участники должны до  19  прислать Название выступленияния, фамилию и полное имя автора, наименование учреждения.
• Представление работ для публикации осуществляется лично, не позднее чем через 10 дней после завершения работ по секциям.
• За участие не взимается плата.
• Покрытия расходов на проживание и питание МЭА организует только тем,  кто имеет официальное приглашение.
• Проездные расходы осуществляют сами участники.
Дополнительная информация:
тел.: (+373 22) 402-993
Электронная почта: stiinta@ase.md
Контакты: Центральный офис "Наука" Евгений ГырлэУчене през целия живот. Опитът на Норвегия

Списание „Човешки ресурси”, Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и „Национално сдружение на организациите за социални услуги”
с подкрепата на Нов български университет
и със съдействието на Посолство на Кралство Норвегия в София
организират

БЪЛГАРО-НОРВЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. ОПИТЪТ НА НОРВЕГИЯ”


14 октомври 2012 г. (неделя),
9:30 ч.,аула на НБУ

Под патронажа на

Посланика на Кралство Норвегия в България и
проф. д.и.н. Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката

 


Допълнителна информация и заявка за участие«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СТАТИСТИКА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Тематика  конференции: 

 • Бухгалтерский (финансовый) учет
 • Бухгалтерский (управленческий) учет
 • Бухгалтерская (финансовая) отчетность
 • Основные направления развития и проблемы бухгалтерского учета и  налогообложения в бюджетной сфере
 • МСФО
 • Трансформация российской отчетности в соответствии с требованиями МСФО
 • Система бюджетирования и ее роль в формировании модели управленческого учета
 • Организация и проведение аудита
 • Российские правила (стандарты) аудита
 • Аудит эффективности использования государственных средств
 • Проблемы развития и качества работы аудиторских организаций
 • Изменения в налогообложении организаций в 2011 г.
 • Совершенствование налогового администрирования
 • МСА
 • Теория, методология и информационное обеспечение экономического анализа
 • Анализ хозяйственной деятельности в отраслях и сферах экономики
 • Развитие новых направлений экономического анализа в рыночных условиях
 • Проблемы стратегического анализа и прогнозирования
 • Статистические и эконометрические методы анализа социально-экономических процессов
 • Методы оценки финансовых рисков
 • Современные проблемы актуарных расчетов
 • Современные проблемы региональной и муниципальной статистики

Адрес за кореспонденция: marcheva@uni-svishtov.bg
Срок за изпращане на докладите: 13.07.2012 г.
Изисквания за оформяне на доклада
Формат на текста: (текстов редактор Word).
Обем на доклада: до 5 пълни страници
Заглавие: Главни букви, центрирано
Инициали и фамилия на автора, научна степен, звание, организация и катедра, пощенски и електронен адрес
Параметри на страницата: всички полета  – 2 см.
Размер на шрифта: Основен текст– 14 pt, Times New Roman, междуредие – 1.5 см.
Отстъп: 1,27 см, да се използва табулатор
Таблици: оформяне с използване на команда „Таблица“ в активен режим. Да съответстват размера на текста по ширина.
Формули: Използване на  редактор  Microsoft Equation.
Език на публикацията : руски
В името на файла да се посочат фамилията и инициалите на автора.Международна научна сесия '2012, 18-19 октомври 2012 г.,София, България

Международна научнопрактическа конференция "ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА", Албена, 18-19 септември 2012 г.

The deepening crisis in the EU: The need for a fundamental change in policy

Dear colleagues

This year"s EuroMemo Group conference will be held in Poland at the University of Poznan from 28-30 September 2012.

The provisional programme is as follows:

Friday afternoon: The political and economic state of the Union (speakers to be announced)
Saturday morning: Workshops
Saturday afternoon: Plenary on policy proposals from workshops and Special plenary on Trade union strategies to confront the crisis
Sunday morning: Planning meeting: EuroMemorandum 2013 and other activities We would like to invite you to attend the conference and to submit proposals for papers for the workshops in one of the following areas:

We would like to invite you to attend the conference and to submit proposals for papers for the workshops in one of the following areas:

 • Economic and financial policy: a critical assessment of current policies in the EU and their impact; the limits of recent calls for a "growth pact"; the ongoing restructuring and concentration of capital; the failure to address the deepening ecological crisis.
 • Governance in the EU: the shifting power relations in formal and informal structures, the increasing dominance of large states and declining public legitimacy; the need to develop appropriate forms of economic democracy.
 • Restructuring the social agenda: contesting narratives of the crisis; how the crisis is being used to shift to more regressive policies; the impact on wages, labour rights and social programmes.
 • A development strategy for the European periphery: the transformation of industrial and institutional structures and the need for a comprehensive long-term investment programmes based on promoting skills and good jobs.
 • The crisis in global governance: the G20"s failure to develop a coordinated response to the crisis; the WTO"s failure to address global – and especially North-South – trade imbalances; the lack of prospects for advance in global environmental governance ("Rio + 20" conference; climate change).

Call for papers
Hotel booking form
How to get to Poznan

53-та международна научна конференция, 10-12 октомври Рига

The Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical
University within *53rd  International Scientific Conference Dedicated to
the 150th Anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga
Polytechnical Institute/RTU Alumni *is arranging the annual international
scientific conference in Riga on 10-12 October 2012.


Информация
Регистрация
Изисквания за публикуванеМеждународна научно-практическа конференция на тема "Туризъм и Почивка през 21 век: Проблеми и Перспективи"

International Scientific-Practical Conference
“Tourism and Recreation in the 21st Century: Problems and Perspectives”
November 16 – 17, 2012, Baku


Информация

Международна научна конференция на тема "Сърбия и ЕС", 18 октомври 2012 г. гр.Ниш, СърбияИнформация за конференцията

Изисквания за публикуване на материалиЧетвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование 11-13 Май 2012 г., Свищов, БългарияИнформация за конференцията

Програма на конференцията

 VІІІ–ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ", 22-28 юни 2012


Висше Училище Международен Колеж, Добрич/Албена организира VІІІ–ата МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
Конференцията ще се проведе от 18 до 22 юни 2012, Добрич /Албена

Допълнителна информация може да получите на сайта на колежа.47-ми немски колоквиум, 6-8 септември 2012 г., Университет Олстун, Полша

Der Lehrstuhl für Germanistik der Universität Olsztyn in Polen (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) organisiert das 47. Linguistische Kolloquium zum Rahmenthema:

Materialität und Medialität der Sprache

Die Tagung findet vom 6.-8. September 2012 statt.

Weitere Informationen und Anmeldeformular

Допълнителна информация тук.Първа международна конференция "NeMaMat", Дебрецен Унгария 22-28 юли 2012 г.


Debrecen Summer School is pleased to announce the 1st International Conference of "NeMaMat:" Non-Native Theachers of Hungarian Living and Working Abroad and Teachers of Hungarian Language and Culture on Long Assignment in Foreign Countries, which is scheduled to take place in Debrecen, July 22 to 28, 2012, in the first week of DSS"s classic cource on Hungarian language and culture more information; application form.
За повече информация посетете сайта www.nyariegyetem.hu

Допълнителна информация тук.

Формуляр за участие тук.

 

 Научна конференция на тема „Семейство и солидарност между поколенията”

Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А   Н А У К И Т Е
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в организираната от Института за изследване на населението и човека при БАН научна конференция на тема „Семейство и солидарност между поколенията”, която ще се проведе на 17-18.10.2012 г. в София.
Програмата на конференцията включва общо пленарно заседание и четири секционни заседания със следната тематика:

Семейство и социални неравенства
Солидарност между поколенията
История на семейството по българските земи (демографски измерения)
Психологични измерения на отношенията родители – деца

Желаещите да участват да попълнят регистрационния формуляр (по приложения образец) и да го изпратят на е-mail: e_b_atanasova@abv.bg до 31 май 2012 г. Телефон за контакти: 02 979 30 32.
Докладите да са до 15 стандартни страници. Те трябва да са съпроводени с резюме на английски език. Време за презентация по доклада до 15 минути.
Предвидено е материалите да бъдат публикувани в сборник.
Командировъчните са за сметка на участниците.
Таксата за правоучастие е 40 лв. Тя ще се заплаща при регистрацията на участниците, непосредствено преди започване на конференцията.
Текуща информация във връзка с конференцията ще се публикува на сайта на института – www.iphs.eu

Председател на Организационния комитет:
доц. д-р Кремена Борисова - Маринова

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
за участие в научна конференция “Семейство и солидарност между поколенията”
17-18 октомври 2012 г., София

Персонални данни
Име …………………………………        Фамилия ……………………………………
Научна степен ……………………… Академична длъжност ………………………
Месторабота ……………………………………………………………………………
Адрес………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон …………………… Факс …………………… E-mail ……………………

Участие
Желая да участвам в конференцията с доклад на тема
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
в тематично направление
1. Семейство и социални неравенства
2. Солидарност между поколенията
3. История на семейството по българските земи (демографски измерения)
4. Психологични измерения на отношенията родители-деца

Анотация на доклада (до 500 думи) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Техника
За представяне на доклада ще ползвам (няма да ползвам) следната техника ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата ……………

 Втората Научна конференция "Образование, Наука, Иновации - 2012"

Втората Научна конференция "Образование, Наука, Иновации - 2012" ще се проведе на 9-10 юни 2012 г. в гр. Перник, София.
Срокът за представяне на абстракти и заявяване на участие - 30 Април 2012 г.
В конференцията могат да вземат участие преподаватели, докторанти и студенти.

Повече информация може да намерите тук.
Регистрационна форма тук.

 Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
на Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, която ще се проведе на 14-15 юни 2012 г. във Велико Търново

Председател:
бригаден генерал инж. Цветан Харизанов
Научен секретар:
полковник инж. доц. д-р Георги Камарашев
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски, немски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Сигурност и отбрана;
Технически науки;
Природоматематически науки;
Педагогически и хуманитарни науки;
Социални, стопански и правни науки;
Висше образование – тенденции и перспективи.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Заявките за участие се приемат до 15 май 2012 г.
Докладът да бъде изпратен не по-късно от 25 май 2012 г. на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 28 май 2012 г.
ТАКСИ
Таксата за участие е 45 лв, независимо от броя на докладите. Включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове заплаща 20 лв.
Заплащането се извършва по банков път:
Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
Такса за научна конференция 2012
ВАЖНО !
Разхооправдателни документи се издават срещу изпратени на посочения електронен адрес данни за издаването им и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.
ЗА КОНТАКТИ
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За научна конференция 2012
Телефони: 062/618875 0888131479 майор Георги Георгиев
062/618807 0884507065 майор Иванка Георгиева
Факс 062/618899
За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Образец на заявката за участие може да получите тук.

Допълнителна информация може да получите и на следния сайтЮбилеен конгрес с международно участие ТУ-Варна, 4-6 октомври 2012 г.Информация

 Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Юбилейния международен конгрес 2012 свързан с 50-годишнината от създаването на ТУ – Варна.
Конгресът ще се състои на 4, 5 и 6 Октомври 2012 г. в Технически университет - Варна и Курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена”
Подробна информация ще откриете в приложената покана и на уебсайта на конгреса: http://tu-varna.bg/congress

За контакти:
Тел.: +359 52 383 409, технически сътрудник ас. Ивайло Пенев
E-mail: ivailo.penev@tu-varna.bg
Или
Тел.: +359895442751
E-mail: ivailopenev@yahoo.com

С поздрав:
Доц. д-р Христо Скулев
Зам. Ректор по научно-изследователска дейностМеждународна конференция Ниш, Сърбия - "Регионалното развитие и демографските процеси"

Икономическият факултет на Университета в Ниш, Сърбия предлага възможност на преподавателите от СА „Д. А. Ценов“ за публикуване на научни статии/студии

Икономическият факултет на Университета в Ниш, Сърбия предлага възможност на преподавателите от СА „Д. А. Ценов“ за публикуване на научни статии/студии в специалния брой на изданието на факултета „Икономически теми“ по случай 50-та годишнина на журнала.

 Информация1-ва Международна конференция за Европейски и Черноморски региони на тема „Challenges and opportunities for a Multilateral Cooperation”

1-ва Международна конференция за Европейски и Черноморски региони на тема „Challenges and opportunities for a Multilateral Cooperation” ще се проведе в „Christian University“ на 3-5 май 2012 г. в гр. Букурещ, Румъния.

За повече информация: http://eubsr.ucdc.ro/Лаборатория информационной безопасности при Молдавской Экономической Академии объявляет о проведении IX-й Международной конференции по информационной безопасности

1-ва Международна конференция за бизнес икономика и финанси на тема „From Liberalization to Globalization – Challenges in the Changing World” 13-15 септември 2012г. гр. Щип, МакедонияЗа повече информация тук

 IX международная НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

III-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ и ЛОГИСТИКИ

ІХ Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов „АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ”, 6 апреля 2012, Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы, Украина

Согласно договору о международном сотрудничестве между Стопанской Академией "Д. А. Ценов" Свищов, Богранпия и Черкасским государственным технологическим университетом, Черкассы, Украина

приглашаем Вас принять участие в двух научно-практических конференциях которые будут проходить в Черкасском государственном технологическом университете в апреле 2012 года

Рабочие языки конференций:
- украинский, русский, болгарский, английский.

1. ІХ Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ”, 6 апреля 2012, Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы, Украина

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Финансы.
2. Экономика предприятий.
3. Бухгалтерский учет и аудит.
4. Международная экономика.

2. ІХ международная научно-практическая конференция “УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ”,18-19 апреля в 2012, Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы, Украина (для преподавателей)

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Учет, финансы и налогообложения
2. Анализ и контроль предпринимательской деятельности
3. Региональные проблемы экономики
4. Моделирование и прогнозирование экономики

По результатам конференций будут изданы:
- сборники тезисов для студентов
- сборники научных статей для преподавателей

К сведению авторов! Университет выпускает «Сборник научных трудов ЧГТУ. Серия: Экономические науки», которые являются профессиональным изданием по экономическим наукам (постановление президиума ВАК Украины от 10.02.2010 г. № 1-05/1).
Условия конференции на русском и украинском языках прилагаются.
Все расходы болгарской делегации − трансфер по территории Украины, проживание, питание и экскурсия − осуществляется за счет украинской стороны.

Просим указать приемлемые строки пребывания и количественный состав делегации студентов и преподавателей.

Рассчитываем на аналогичный прием в будущем болгарской стороной.
Контактное лицо от Черкасского государственного технологического университета Пасичник Юрий Васильевич.

Информация на руски

Информация на английскиВъзможност за участие на преподаватели и млади научни работници в университетското издание на Университета в Яш, Румъния

«Александу Йоан Куза» Университет в Яш, Румъния предлага възможност за участие на преподаватели и млади научни работници в университетското им издание «Научни анали» за 2012 г., в което е обособена „Секция икономически науки”. Изданието ще излезе от печат през юни 2012 г. Журналът е престижен, тъй като е индексиран в EBSCO и EconLit, достъпен е в  RePec. Набирането на материали за публикуване става по електронен път. Указания за това, както за оформяне на ръкописите са дадени на: http://saaic.feaa.uaic.ro.

За връзка с главния редактор, Проф. д-р Овидиу Стойка на адрес: saaic@uaic.roInternational Symposium ADVANCING SOCIO-ECONOMIC RESEARCH Bucharest, 18–19 May 2012

V Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»

EBEEC 2012

Dear friends and colleagues,

with great pleasure and satisfaction we announce to you the forthcoming 4th  International Conference of The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2012, that will be held in Sofia, Bulgaria, in May 11-13, 2012.

Our purpose is to continue our effort in analyzing and discussing economic and social matters of the countries of Eastern Europe and the Black Sea.

The previous conferences were successful as it appears by their outcomes. Our purpose is to continue our effort in analyzing and discussing economic and social matters of the countries of Eastern Europe and the Black Sea.

We are certain that the next conference in Sofia will be successful and it will conduce to a productive discussion on the relevant matters.

We invite you all to participate in EBEEC 2012 sending your paper.

We point out that selected papers presented at the conference will be considered for publication in special issues of the:

 • Springer Verlag
 • International Journal of Economic Sciences and Applied Research (IJESAR). Online at www.ijesar.org
 • Scientific Bulletin - Economic Sciences. Online at http://www.economic.upit.ro/buletin.php
 • International Review of Applied Economic Research (IRAER)
 • Economics and Finance Notes
 • proceedings of the conference, published as an e-book.

For more information, you can visit the website of the conference (http://ebeec.teikav.edu.gr/).Международна конференция в университета в Алгарве-Португалия за докторанти и млади преподаватели

Call for Papers

III Postgraduate Conference ESGHT 2012 - University of the Algarve

Submission deadline: 12th of March 2012

http://www.esght.ualg.pt/pg2012/


Submission guidelines for papers

Postgraduate students from the fields of Tourism, Management, Languages and Literature and ICT are invited to present a paper or poster at the Third Postgraduate Conference ESGHT 2012 on Friday, 13 July 2012 on topics related to their current research area. We are particularly interested in papers in the following areas:
Tourism
● Tourism Marketing
● Sociology of Tourism
● Psychology of Tourism
● Cultural Tourism
● Tourism Planning
Management:
● Strategic managment
● Marketing
● Financial Management and Taxation
● Human Resources Management
● Quality Management
Languages and Literature:
● Applied Linguistics
● Literacy studies
● Translation studies
● Teaching foreign languages
● Teaching literature

ICT (applied to Tourism, Management or Languages)

Abstracts should be no longer than 500 words and must be submitted according to the template available in the site http://www.esght.ualg.pt/pg2012/. The form should then be e-mailed to seminarioesght2012@gmail.com with a subject named “Abstract”. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту»

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НОВИ ХОРИЗОНТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Трета Международна конференция за нови хоризонти в образованието ще се проведе на 5 -7 юни 2012 г. в Прага, Чехия. Събитието насърчава развитието и разпространението на теоретични знания, концепцуални изследвания и професионални умения и е адресирано към преподавателски и академичен състев в сферата на висшето образование.

За повече информация: www.int-e.netМЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VII" Проекти и региони
10-11 февруари 2012 г.
Бургаският свободен университет организира провеждането на международна конференция.

Тематични направления:

 • Общи управленски проблеми и стратегическо управление
 • Икономическо развитие и управление на отраслите
 • Мегапроекти в регионите и секторите на икономиката (само на англ. език Cross-Sectoral and Regional Megaprojects)
 • Предизвикателства на пазара и маркетинг
 • Инфраструктурни проекти в транспорта (само на англ. език Transport Infrastructure Projects)
 • Проблеми на счетоводната дейност, контрола и одита
 • Финансови инструменти, пазари и технологии
 • Правни аспекти на бизнеса
 • Грантови схеми и проекти за развитие на човешките ресурси

Работни езици на конференцията - български и английски.

Информация за участниците

Регистрация

Заявките за участие в конференцията се изпращат електронно през съответната форма на линка на Конференцията на сайта на БСУ (www.bfu.bg ) Абстрактите (при участие с доклад или с казус ) на български и на английски език и докладите/ казусите, които са на един от избраните езици, с изключение на двете секции, в които докладите/ казусите и участието ще бъде само на английски език – се изпращат на SUPVII@bfu.bg.

Потвърждение за участие ще получите до три дни след представяне на заявката на посочен от Вас e-mail.

Абстрактите следва да бъдат с обем от 300 до 700 думи (1-2 страници) и да отговарят (с изключение на различния обем) на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите/ казусите.

Технически изисквания

За контакти:

e-mail: SUPVII@bfu.bg

 Ежегоден семинар с международно участие на Донецкия университет

Икономическия факултет на Донецкия университет организира ежегоден семинар
с международно участие, който ще се проведе в периода 20-22 яануари 2012 г.
на тема: "Проблеми на развитието на външноикономическите връзки и привличането
на чуждестранни инвестиции: регионални аспекти". Желаещите да участват трябва
да изготвят доклади на руски език.
За повече информация - офиса на ЦМСП.5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

Regional Development for Unleashing Growth Throughout Southeastern Europe

June 1-2,2012

Sofia, Bulgaria

http://iceird2012.fmi.uni-sofia.bg

The International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD) Consortium was formally established in 2008. It is a multi - disciplinary and cross-sectoral network crossing several streams of theory and practice, namely entrepreneurship, innovation, regional economic development and information systems. The ICEIRD Consortium was set-up with members from institutions jointly researching and collaborating in strategising/organising the annual ICEIRD conference and managing joint projects focused on the theory, policy and practice of entrepreneurship and innovation in particular as it pertains to information technologies.

One of the higher concern features of the so-called European Innovation Paradox is the divide between academic research and policy-making, between thinkers and doers. The ICEIRD can become an authoritative reference in bridging this gap by developing analysis in the field of innovation and regional policy, based on high-level academic research, but without neglecting the lessons learnt by policy makers and professionals in the field. Thus establishing experiential feedback learning loops and cross fertilization among two communities which have lived too far away from each other for far too long, and in the European Union in particular.

Scope of the Conference

With acceleration of technological development and adoption and greater market competition, innovation is a prerequisite for enterprise survival. Innovation activity encompasses both manufacturing and service sectors. The objective of the conference is to gather together decision makers (government, ministries and state agencies), innovation experts (universities, research and development centers, technology transfer centers, start-up centres) and practitioners (SMEs, business incubators and business support organisations) to generate discussion and exchange on the potential of entrepreneurship promotion and innovation to national and regional competitiveness.Изложение

В периода от 8 до 11 март 2012 г. в град Виена, Австрия ще се проведе изложението "Професия, обучение и следдипломна квалификация".

Подробно описание на условията за кандидатстване и заплащане може да се намери на интернет страницата www.bestinfo.at

Info
Anmeldeformular
Allgemeine Geschaeftsbedingungen fuer AusstellerНАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:
„МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”,
която ще се проведе
на 30 ноември и 1 декември 2011 г.
във Велико Търново

Председател: 
     -Бригаден генерал инж. Цветан Харизанов
Научен секретар:
     -Полковник инж. доцент доктор Георги Камарашев

Членове на Организационния комитет: 
     - Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
     - Професор доктор Иван Симеонов – НВУ „Васил Левски”
     - Полковник доцент доктор Стойко Стойков – ВА „Георги Раковски”
     - Полковник доцент доктор Христо Атанасов – НВУ „Васил Левски”
     - Подполковник доцент доктор Илиян Лилов – НВУ „Васил Левски”
     - Доцент доктор Ваня Банабакова – НВУ „Васил Левски”
     - Подполковник доктор Николай Ничев – НВУ „Васил Левски”
     - Доктор Елица Петрова – НВУ „Васил Левски”
     - Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”

Технически секретар:
     -Майор Иванка Георгиева

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски, немски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
     - Мениджмънт в сигурността и отбраната;
     - Мениджмънт и логистика;
     - Управление на ресурси и технологии;
     - Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта;
     - Други направления, свързани с мениджмънта.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Заявките за участие се приематна електронен адрес nvu_forum@nvu.bg
до 14 ноември 2011 г.
Докладите могат да бъдат представени по време на конференцията или да бъдат изпратени не по-късно от 16 декември 2011 г. на посочения електронен адрес във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове до края на м. Март 2012 г.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 10 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 21.11 2011 г.

ЗА КОНТАКТИ
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
За научна конференция 2011
Телефони: 0887395307 професор доктор Севдалина Димитрова
062/618875 0884541785 майор Георги Георгиев
062/618807 0884507065 майор Иванка Георгиева
Факс 062/618899

Техническо оформяне на докладите тук
Заявка за участие тукНАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”, 30.11-01.12 2011, В.Търново

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:
„МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”,
която ще се проведе
на 30 ноември и 1 декември 2011 г.
във Велико Търново

Председател:
     -Бригаден генерал инж. Цветан Харизанов
Научен секретар:
     -Полковник инж. доцент доктор Георги Камарашев

Членове на Организационния комитет:
     -Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
     -Професор доктор Иван Симеонов – НВУ „Васил Левски”
     -Полковник доцент доктор Стойко Стойков – ВА „Георги Раковски”
     -Полковник доцент доктор Христо Атанасов – НВУ „Васил Левски”
     -Подполковник доцент доктор Илиян Лилов – НВУ „Васил Левски”
     -Доцент доктор Ваня Банабакова – НВУ „Васил Левски”
     -Подполковник доктор Николай Ничев – НВУ „Васил Левски”
     -Доктор Елица Петрова – НВУ „Васил Левски”
     -Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”

Технически секретар:
     -Майор Иванка Георгиева

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
     -български, руски, английски, немски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
     -Мениджмънт в сигурността и отбраната;
     -Мениджмънт и логистика;
     -Управление на ресурси и технологии;
     -Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта;
     -Други направления, свързани с мениджмънта.

 УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Заявките за участие се приематна електронен адрес nvu_forum@nvu.bg
до 14 ноември 2011 г.
Докладите могат да бъдат представени по време на конференцията или да бъдат изпратени не по-късно от 16 декември 2011 г. на посочения електронен адрес във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове до края на м. Март 2012 г.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 10 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 21.11 2011 г.

ЗА КОНТАКТИ
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
За научна конференция 2011
Телефони: 0887395307 професор доктор Севдалина Димитрова
062/618875 0884541785 майор Георги Георгиев
062/618807 0884507065 майор Иванка Георгиева
Факс 062/618899

Техническо оформяне на докладите тук
Заявка за участие тук

 ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ПОКАНА
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ
„ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК, 21 – 23.10.2011

  Организатор:

Бери Груп България

Дати на провеждане:

21 – 23.10.2011 г.

Място:

Етаж 5, НДК, София

Уважаеми преподаватели, учени и представители на българската академична общност!
Между 21 и 23 октомври ще се проведе най-голямото изложение за образование в България. В списъка на участниците ще намерите представители от цяла Европа, Канада, Русия и Япония.

Специално за Вас немската фондация “Александър фон Хумболд ще представи новите си програми и стипендии на презентация, която ще се проведе на 22 октомври (събота) в НДК, от 14.00 ч. Можете да участвате в семинара за подпомагане на млади учени и да се запознаете с възможностите, които фондацията предоставя.

В новите програми хумболтовите стипендии за постдокторанти се присъждат на учени, които са получили научната си степен през последните 4 години, като продължителността е от 6 до 24 месеца, месечната стипендия е 2250 Евро и се дава допълнително финансиране за изследователски разходи (от 500 до 800 Евро на месец), немскоезиково обучение, пътни, семейни помощи и др.
Академичната организация предоставя стипендии на учени за допълнителна квалификация в Германия, с цел осъществяване на техни конкретни научни проекти и инициативи.

Повече информация за програмата, можете да намерите тук.

Вход свободен!


Организатор
:
Бери Груп България
Ул. Ген. Гурко 74, ет. 1
тел. 02/ 9888 604, факс: 02 950 25 11
www.edu-fair.eu73rd International Atlantic Economic Conference

73rd International Atlantic Economic Conference
CALL FOR PAPERS
Istanbul, Turkey
28-31 March 2012

Be Inspired by the Cultural Center of Turkey!
Submissions close 15 November.

 Mark your calendars now! Abstract submissions close 15 November 2011. Submit up to a 500 word abstract online at the IAES Istanbul Submission Page.

The conference will be held on the European side of the city, with a stunning view of the Asian side and the beautiful Bosphorus Bridge. Visit the crossroads of Europe and Asia, and the former seat of the Ottoman Empire.

Keynote speakers include Alberto Alesina of Harvard University and Turalay Kenc, Deputy Governor of the Central Bank of Turkey. Two plenary symposiums include experts discussing the future of the monetary and financial system and the revival of emerging markets.

Economists from all areas of specialization are invited to Istanbul to discuss cutting edge approaches to the challenges of the world economy. Papers in all interest areas are eligible.

Areas of Special Interest Include:

 1. Will a Tobin Tax Plan Help the EU"s Economy?
 2. After the Global Recession
 3. Turkey"s Pivotal Role Between Europe and Asia
 4. Financial Markets
 5. Has the European Central Bank"s Role Changed?
 6. International Integration
 7. Health Care Reform"s Economic Impact
 8. China"s Growing Economic Strength
 9. Environmental Valuation and the Green Economy
 10. Emerging Markets
 11. Privatization
 12. Political Economy of International Trade
 13. Experimental Economics

The submission fee for abstracts is $85 for members and $135 for non-members. All conference attendees are responsible for paying the conference registration fee. Click here for additional information regarding membership packages.

Program Committee Members Sought

Join the Program Committee by organizing a session with 4 to 6 papers. Paper submission fees are waived for sessions organized by Program Committee members. Not more than 50 percent of the session"s authors or co-authors can be from the same department or center and a person cannot author or co-author more than one paper in the same session. Send an outline of your proposed session to John M. Virgo, Ph.D., Program Chair, at iaes@iaes.org.

If you have any questions, feel free to contact me at iaes@iaes.org

Sincerely,
John M. Virgo, Ph.D.
Professor & Executive Vice President
International Atlantic Economic Society

Suite 650, International Tower
229 Peachtree St. N.E.
Atlanta, GA 30303
Phone: (404) 965-1555
Fax: (404) 965-1556
E-mail: iaes@iaes.org
Website: www.iaes.orgManagement, Knowledge and Learning International Conference 2012

CALL FOR PAPERS
Management, Knowledge and Learning International Conference 2012
Knowledge and Learning: Global Empowerment

International School for Social and Business Studies with co-organizers Kasetsart University, Thailand, Maria Curie-Sklodowska University, Poland and Al Akhawayn University, Morocco would like to cordially invite you to participate in the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2012. Conference will be held in Celje, Slovenia 20-22 June 2012. The MakeLearn 2012 will have very broad appeal, drawing many scolars and colleagues from around the globe.

The title of the MakeLearn 2012 is Knowledge and Learning: Global Empowerment. We welcome topics on the content of general management, business process management, management of education and training, human resource management, information technology management, knowledge maangement and especially in the following areas:

- knowledge and learning as means of individual, organisational and societal performance;
- globalisation as an opportunity and threat for innovation; and
- cooperation, integration and networking as key factors of success in the globalised world.

The conference programme features two Keynote Addresses, Academic Leadership Forum, Editorial Panel, Business Excellence forum, Exhibition of Journals and high-quality research paper presentations in concurrent sessions. MakeLearn 2012 registered delegates will have opportunity to meet face to face with editors of several academic journals.

All submitted papers will be double-blind reviewed. Conference Programme Booklet will be available in printed edition. Accepted papers will be included in the Conference Proceedings in CD form and published online.

Authors of selected full-length papers will be given the opportunity to revise their papers for possible inclusion in a future issue of several highly regarded academic journals according to the guidelines for publication and editorial decision as specified in each journal.

Important Dates:

Abstract or full paper submission due:

15 February 2012

Notification of acceptance:

15 March 2012

Final (revised) paper submission due:

15 April 2012

Early registration:

1 April 2012 (250 €; Student Registration Fee 150 €)

Regular registration:

10 June 2012 (300 €; Student Registration Fee 180 €)

Conference dates:

20-22 June 2012

Guided tour of Celje:

22 June 2012

Post-conference programme:

22-23 June 2012

Post-conference programme includes Doctoral Students" Workshop on Academic Writing for Publishing Scientific Papers in International Journals. The workshop will be held 22-23 June 2012 in Celje, Slovenia by internationally recognized scholar prof. dr. Binshan Lin (College of Business Administration, Louisiana State University, USA). Please click here for more information regarding the workshop.

Venue and Accommodation:

Conference will be held at International School for Social and Business Studies in Celje, Slovenia. Located half way between Venice and Vienna, Celje is a small but quickly developing town where one is never bored. Learn about the famous Counts of Celje, relax in one of the many nearby spa centres, play a round of golf in the heart of a vineyard or simply enjoy a glass of lovely Slovene wine.

Please click here for more information regarding the venue. Several hotels are offered with price of bed&breakfast room for 40-80€/day. More information on accommodation is available here.

All details of the conference are available online - please check the following webpage: http://makelearn.issbs.si/.

We look forward to receiving your contributions and kindly ask you to disseminate the call to other possible interested participants or institutions.

Please do not hesitate to contact us if you need any further information (goran.dakovic@mfdps.si).

MakeLearn 2012 Team

Organised by:
International School for Social and Business Studies

Co-organizers:
Kasetsart University, Thailand
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland
Al Akhawayn University in Ifrane, Morocco

Contact:
International School for Social and Business Studies
Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje, Slovenia
Phone: +386 3 425 82 28 · Fax: +386 3 425 82 22 · E-mail: goran.dakovic@mfdps.siPROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF CONTEMPORARY ECONOMIES

Dear colleagues,

We would like to inform you that the deadline for sending full papers for the International Scientific Conference "PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF CONTEMPORARY ECONOMIES" is extended until September 1st 2011. Accordingly, notice of acceptance of papers will be published by September 30 th.

We would greatly appreciate if you could spread this information to all those interested to participate in the Conference. Full conference information is available on: http://www.eknfak.ni.ac.rs/ISC2011/conference.html

We are looking forward to seeing you in Nis in October 2011!

On behalf of the Organizing Committee,
Prof. dr Evica Petrović,
Dean of the Faculty and Chair of the CommitteeEBES 2011 CONFERENCE

Dear Colleague,

We would like to invite you to participate in the Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2011 Conference - Zagreb, which will bring together many distinguished researchers from all over the world. Participants will find a good opportunity for presenting new research, exchanging information and discussing current issues. Although we focus on Europe and Asia, all papers from major business, finance, and economics fields - theoretical or empirical - are highly encouraged.

The conference will be held on October 13th, 14th and 15th, 2011 at Faculty of Economics and Business, University of Zagreb. Abstract submission for the EBES 2011 Conference - Zagreb is now open. We would like to remind you that the deadline for abstract submission is July 31, 2011.

PUBLICATION OPPORTUNITIES We would also like to announce publication opportunities for qualified papers presented at the EBES 2011 Conference - Zagreb. Qualified papers will be published in the EBES journals (Eurasian Business Review and Eurasian Economic Review) and in special issue of the journal of Emerging Markets Finance and Trade (EMFT). EMFT is indexed in the Social Science Citation Index and EBES journals are indexed in the Cabell"s Directory, Ulrich"s Periodicals Directory, RePEc, EBSCO Business Source Complete, ProQuest ABI / Inform, and EconLit (EER). Interested EBES 2011 Conference participants can also resubmit their full papers for the EBES 2011 Anthology (has an ISBN number) which is published annually and includes papers presented in the EBES 2011 Conferences (Istanbul and Zagreb).

INVITED SPEAKERS We are pleased to announce that distinguished researchers, Ali M. Kutan and Wesley J. Johnston will join the conference as keynote speakers. Professor Kutan is a well-known academician who has published articles in many of the leading economics and finance journals and serves as the editor of Emerging Markets Finance and Trade and the American editor of Economic Systems. Professor Johnston is professor of marketing at Georgia State University and he has published numerous papers in top marketing journals. He also serves as the editor of Journal of Business & Industrial Marketing. For further details please visit our website www.ebesweb.org Best regards,

Ender Demir
Conference Coordinator
Email: demir@ebesweb.org„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОТО”

Седма международна научна конференция на младите научни работници на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОТО”, 18 октомври 2011 г.,  УНСС. Целта на конференцията е младите научни работници – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни преподаватели. Този научен форум се провежда за седми пореден път като публикуваните научни резултати от предходните шест конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите научни работници.

Покана за участие.Kонференция на тема Реформите в глобалната икономика и Украйна

Академията за икономически науки при Тернополски национален икономически университет, Украйна, отправя покана за участие в заключителната международна научна конференция на тема "Реформите в глобалната икономика и Украйна", която ще се проведе в периода 23-30 септември 2011 г., в Крит, Гърция.
Официална поканаНаучно-практическа конференция на Донецки национален университет

Научно-практическа конференция, организирана от Донецки национален университет, Украйна от 22 до 25 септември 2011 г. на тема “Актуални направления в развитието на социално-икономическите системи“. Контактно лице Татяна Орехова: tatianaorekhova@mail.ru.


Частичен превод на поканата (български език)
Покана за конференцията (украински език)

72nd International Atlantic Economic Conference

The International Atlantic Economic Society is pleased to announce the annual

EconSources.com

Best Undergraduate Paper Competition

 With the winner to be selected at the

72nd International Atlantic Economic Conference
 
ashington, D.C. 20-23 October 2011


Повече информация