КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ И АВТОРИТЕ НА ГОДИШЕН АЛМАНАХ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ"


Годишен Алманах "Научни изследвания на докторанти"
е първото издание на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов, предназначено за авторски научни изследвания - студии и статии на докторанти.Цели на изданието

1. Осигуряване на публичност за резултатите от научни изследвания на докторанти от професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление", когато са достигнати определени практически и теоретико-приложни постижения.
2. Създаване на условия и дискусионни възможности за представяне на резултати от научни изследвания на докторанти в рамките на ежегоден академичен форум (докторантска научна сесия).
3. Подпомагане развитието на дисертационните изследвания и подготовката за тяхната защита.

 Брой 1  Брой 2  Брой 3  Брой 4  Брой 5  Брой 6  Брой 7  Брой 8  Брой 9  Брой 10  Брой 11  Брой 12

Представените материали представляват лични виждания на техните автори. Изказаните тези, обоснованите изводи и твърдения не обвързват Редакционния съвет с тяхната защита.
Изданието се публикува под регистрационен номер: ISSN 1313-6542.
Редколегия:
 1. Доц. д-р Стефан Маринов Симеонов– главен редактор
 2. Доц. д-р Росица Христова Колева– зам.главен редактор
 3. Доц. д-р Марина Ангелова Николова
 4. Доц. д-р Красимира Борисова Славева
 5. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки

Екип за техническо обслужване:
 1. Проф. д-р ик. н. Радко Радков – стилов редактор
 2. Ст. преп. Маргарита Евгениева Михайлова - превод и стилов редактор на английски език
 3. Милена Димитрова Александрова – технически секретар

I. Процедура за публикуване

Публикуването в Годишен Алманах „Научни изследвания на докторанти” се извършва в следната последователност:

 • Статия или студия, положително становище от научния ръководител и препис-извлечение от протокол от заседание на катедрения съвет;
 • Участие в докторантската научна сесия с презентация, удостоверява се със сертификат за отчитане активността по индивидуалния план на докторанта;
 • Решение на редколегията относно допускане за рецензиране.
 • Рецензия от редколегията (или друг специалист в областта).
 • Решение на редколегията за публикуване.

Докторанти от други висши училища публикуват студии в изданието, като заплащат такса 65 лв. (за участие в научната сесия, рецензиране и публикуване).

II. Изисквания за публикациите:

1. Студии:

 • Актуалност на темата и съдържанието, в т.ч. наличие на дискусионен концептуален или практически проблем;
 • Ясно дефинирани: обект, предмет, теза, цел и задачи на изследването;
 • Кратко представяне на достиженията по темата;
 • Аргументирано подбрана и коректно приложена методология;
 • Задълбочено теоретично и/или емпирично изследване;
 • Подходящо структуриране;
 • Откроени резултати и изводи от изследването;
 • Обем от 30 до 40 стр.

2. Статии:

 • Актуалност на темата и дефиниран проблем;
 • Формулирани цел и задачи на изследването;
 • Аргументирано подбрана и коректно приложена методология;
 • Задълбочено теоретично или емпирично изследване;
 • Откроени резултати и изводи от изследването;
 • Обем от 15 до 25 стандартни стр.

3. Технически характеристики:
-  изпълнение Word 2003 (минимум);
-  размер на страницата - А4, 29-31 реда и 60-65 знака на ред;
-  разстояние между редовете 1,5 lines (At least 22 pt);
-  шрифт - Times New Roman 14 pt;
-  полета - Top - 2.54 см.; Bottom - 2.54 см; Left - 3.17 см; Right - 3.17 см;
-  номерация на страницата - долу вдясно;
-  текст под линия - размер 10 pt;
-  графики и фигури - Word 2003 или Power Point.

4. Оформление:
 • наименование на пибликацията, име на автора, научна степен, научно звание - шрифт Times New Roman, 14 pt, с големи букви Bold - центрирано;
 • наименование и адрес на местоработата; телефони за контакти и е-mail;
 • резюме до 15 реда и ключови думи от 3 до 5 на български и английски език;
 • JEL класификация на публикациите с икономически характер (http://ideas.repec.org/j/index.html);
 • основен текст (изложение);
 • таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста (да позволяват езикова корекция и превод на английски). Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman 12 pt;
 • формулите се създават с Equation Editor;
 • списък с цитираната литература, подреден по азбучен ред - на кирилица и на латиница.

5. Правила за цитиране под линия:
 • Библиографското цитиране се извършва съобразно APA стандарт, посочен ТУК.
 • Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието и техническото оформление на своя текст.

6. Депозиране на материалите: на хартиен носител и в електронен вид (на е-mail или CD).

7. Контакти:

Главен редактор: (00359-631-66-250)  доц. д-р Стефан Симеонов
Зам.главен редактор: (00359-631-66-315)  доц. д-р Росица Колева
Член на редколегията: (00359-631-66-300)  доц. д-р Красимира Славева
Технически секретар: (00359-882-552-516)  Милена Александрова

E-mail: almanah-phd@uni-svishtov.bg
Адрес:
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ул. "Е. Чакъров" № 2
Свищов 5250
България
ГОДИШЕН АЛМАНАХ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ“

Във връзка с провеждането на ежегодна докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в срок до 15 ноември участниците-докторанти следва да депозират до доц. д-р Красимира Славева – катедра „Математика и статистика”:

 • екземпляр от научното изследване (студия) на хартиен и електронен носител;
 • становище на представената разработка от научния ръководител на докторанта;
 • препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта;

Презентация на научното изследване (PowerPoint), с която докторантът ще участва на Докторантската научна сесия на е-mail: almanah-phd@uni-svishtov.bg.

Докторантската научна сесия се провежда в периода 1 – 8 декември.