Алманах “Научни изследвания” е специализирано издание на Института за научни изследвания.
Идеята за издаването му възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележат 60 години от създаването на СА “Димитър А. Ценов” с подходящ научен продукт. От 2002 г. в Алманаха всяка година се публикуват студии върху резултатите от проекти, които са финансирани по Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (ДВ, бр. 73 от 19 август 2003 г., изм., бр. 74 от 15 септември 2009 г.) и от академичния бюджет. До 2015 г. са издадени 34 тома.

Мисията на Алманаха е:
* Да идентифицира и легитимира научната общност на СА "Димитър А. Ценов".
* Да има представителни цели.
* Да обслужва маркетинга на научния продукт на СА "Димитър А. Ценов".

Редакционен съвет:
  1. Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова   – главен редактор
  2. Доц. д-р Людмил Иванов Несторов – зам. главен редактор
  3. Проф. д-р Румяна Лилова Найденова
  4. Доц. д-р Пламен Иванов Петков
  5. Доц. д-р Веселин Димитров Попов
  6. Доц. д-р Росица Цветанова Симеонова

Екип за техническо обслужване:
Анка Танева  – стилов редактор
Ивелина Станева – технически секретар

 Брой 5  Брой 6  Брой 7  Брой 8  Брой 9  Брой 10  Брой 11  Брой 12  Брой 13  Брой 14  Брой 15  Брой 16  Брой 17  Брой 18  Брой 19  Брой 20  Брой 21  Брой 22

Томове от 1 до 9 съдържат публикации на отделни катедри и са посветени на 60-ата годишнина на СА «Димитър А. Ценов». Тези девет тома заедно представляват Юбилеен алманах 1996 г.
Том 10 Юбилеен алманах 2001 г. “МОДЕЛИ НА ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ”.
Том 11 Юбилеен алманах 2001 г. “ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК”.
Том 12 Алманах «Научни изследвания» 2002 г. “ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК”. От този том започва ежегодно публикуване на студии за резултатите от организирания от ИНИ системен процес за научноизследователски проекти.
Том 1 (13) Алманах «Научни изследвания» 2003 г. “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”. През 2003 г. се променя номерацията с въвеждане на международният идентификационен номер ISSN 1312-3815.
Том 2 (14) Алманах «Научни изследвания» 2004 г. «ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУЦИИ И ОБЩИНИ».
Том 3 (15) Алманах «Научни изследвания» 2005 г. «ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА, АГРОБИЗНЕСА И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ».
Том 4 (16) Алманах «Научни изследвания» 2006 г. «АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕССИСТЕМИ, ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ».
Том 5 (17) Юбилеен алманах 2006 г. “ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”.
Том 6 (18) Юбилеен алманах 2006 г. “БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА-РЕАЛНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.
Том 7 (19) Алманах “Научни изследвания” 2007 г. “МАКРОРЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ”.
Том 8 (20) Алманах “Научни изследвания” 2008 г. “ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И НА ОТДЕЛНИ НЕЙНИ СЕКТОРИ”.
Том 9 (21) Алманах “Научни изследвания” 2009 г. “ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИОННОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ”.
Том 10 (22) Алманах “Научни изследвания” 2009 г. “ПРОБЛЕМИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ”.
Том 11 (23) Алманах “Научни изследвания” 2010 г. “ПРОБЛЕМИ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО”.
Том 12 (24) Алманах “Научни изследвания” 2010 г. “ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 13 (25) Алманах “Научни изследвания” 2010 г. “ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕССЕКТОРИ И БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИ”.
Том 14 (26) Алманах “Научни изследвания” 2011 г. “ПРОБЛЕМИ НА НАЦИОНАЛНОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”.
Том 15 (27) Алманах “Научни изследвания” 2011 г. “ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 16 (28) Алманах “Научни изследвания” 2012 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИКА И НА НЕЙНИ СЕКТОРИ”.
Том 17 (29) Алманах “Научни изследвания” 2012 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИРМИ, ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ, РЕГИОНИ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 18 (30) Юбилеен алманах 2012 г. “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСОВАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”.
Том 19 (31) Алманах “Научни изследвания” 2013 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИКА И НА НЕЙНИТЕ СЕКТОРИ”.
Том 20 (32) Алманах “Научни изследвания” 2013 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИРМЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И СИСТЕМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 21 (33) Алманах “Научни изследвания” 2014 г. “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”.
Том 22 (34) Алманах “Научни изследвания” 2015 г. “ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО ПО ПЪТЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ РАСТЕЖ”.

Изисквания към съдържанието на студия за Алманах „Научни изследвания”

Резюме
В резюмето в 20 реда накратко да са описани цели, задачи, теза, изводи/резултати.
Редакционният съвет на Алманах „Научни изследвания” обръща специално внимание на качеството на резюмето. То представлява самостоятелна част от студията, която се включва в международни бази данни и в този смисъл е лицето на авторите пред широк кръг потенциални читатели.

Увод
В увода да са описани актуалност на проблема, цел, задачи, теза, обект, предмет, методика на изследването.

Изложение
Изложението да съдържа:
- основен текст;
- систематизация на направените от авторите научни приноси;
- предложения за решаване на разкритите от изследването проблеми.

Заключение

Използвана литература

Изисквания към студията:
1. Обем:
Максимум 30 страници, форматирани според посочените в т.3 технически характеристики.
Структурата на студията НЕ дублира структурата на Втори раздел „Изследователска част” на Научния и финансов отчет по проекта, т.е. отделните части не са Глави, а точки, които авторите обособяват по тяхно усмотрение.
2. Депозиране на материалите:
В един екземпляр на хартия в офиса на ИНИ и по електронната поща на ini@uni-svishtov.bg.
Наименованието на приложения файл да има следния вид: № на проекта-studia-godina.docx. Например: 01-studia-2014.docх.

3. Технически характеристики:
- изпълнение Word 2003 (минимум);
- размер на страницата – А4;
- разстояние между редовете – Single;
- шрифт на основния текст - Times New Roman 11 pt, подравнено от двете страни;
- полета: Top 6 см, Bottom 4 см, Left 4 см, Right 4,5 см;
- номерация на страницата – долу вдясно;
- текст под линия: Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни, с отстъп 1,25 см.
- графики и фигури – Word 2003 или Power Point.

4. Таблици, графики и фигури:
Да са в рамките на размерите по т. 3, да не бъдат по-широки от текста. Фигурите и графиките да бъдат групирани.
Наименованията на фигурите или графиките да бъдат разположени на отделен ред, центрирано, под тях, през един ред. Ако те са направени с продукт, различен от Word, заглавието да не е вградено в тях.
Заглавието на таблицата да е центрирано, един ред преди самата нея. Номерът й да е на отделен ред, преди заглавието и самата таблица.

5. Оформяне:
Използвайте този шаблон за оформяне на първата страница и на останалия текст.
Когато студията е разработена от повече от един автор, в бележка под линия към заглавието следва да бъде посочено персоналното участие на всеки в нейното написване.
В края на студията да бъде представен списък с използваната литература, подредена по азбучен ред – първо на кирилица, след това на латиница.

5.1. Заглавие на студията на български език – Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано.

5.2. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на български език – Times New Roman, 12 pt, центрирано.

5.3. Резюме на български език – Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни.

5.4. Ключови думи – до пет ключови думи

5.5. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) – до 5 индекса

5.6. Заглавие на студията на английски език – Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано.

5.7. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на английски език – Times New Roman, 12 pt, центрирано.

5.8. Резюме (Abstract) на английски език – Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни.

5.9. Key words – до пет ключови думи

5.10. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) - до 5 индекса

5.11. Заглавия на точките – Times New Roman,12 pt, ляво подравнени.

6. Правила за цитиране под линия:
При цитиране да се спазват изискванията на БДС 17377-96 Библиографско цитиране публикувани ТУК.