Nikola Yankov, PhD

Образование и квалификация:
Институция: С А "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 1978
Институция: С А "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, не е посочено до 1974
Позиции:
Работодател: Стопанска академия, ,
Заемана длъжност: професор, от 23.02.2012
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 10.05.1984
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски C1 C1 B2 C1 C1
румънски C1 B2 C1 C1 B2
руски B1 B1 B1 B1 A2
Проекти:
Организация: СА "Д. Ценов" - Институт за научни изследвания , Свищов
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (АМО) В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ” , не е посочено
Описание: Целта на проекта е да се изследва маркетинговата парадигма, как тя се отразява върху образователния процес по маркетинг. Специално авторът разработва проблемите на трансфор-мирането на този процес като систематизира предпоставките за маркетингов професионализъм и компетентност. Структурират се определени конвенционални и неконвенционални средства за обучение. Коментира се траекторията на преход към постмодерни (активни и интерактивни) образователни технологии. Счита се, че е най-добро обучението, което въздейства комплексно върху сензориума на обучаващите се. По-нататък се очертава Системата от активни и интерактивни средства за обучение (САИСО) по пазарно-ориентирани дисциплини. Авторът очертава и модел на логистиката на системата на САИСО.
Организация: Институт за научни изследвания - СА "Д" Ценов" , Свищов
Заглавие: СЪЗДАВАНЕ НА ВИЖДАНЕ ЗА РАЗВИТИЕ СИСТЕМАТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА В СА „Д. ЦЕНОВ” , не е посочено
Описание: Целта на проекта е да се подходи системно към очертаване е на конфигурация (виждането за развитие) на академичната Система за научноизследователска работа и за ролята на Института за научни изследвания (СНИР-ИНИ) в нея. На първо място се представя концепцията за СНИР-ИНИ и степента на нейната развитост. След това се прави анализ на, и изводи от, функционирането та научноизследователската дейност на СА „Д. Ценов”. Следващото изложение представя виждането за СНИР-ИНИ В проекта основно място се отделя на диадата „Централизирано определяне на научните изследвания (инициатива отгоре)” - „Децентрализирано определяне на научните изследвания (инициатива отдолу)”. Предлагат се конкретни модели за структурата и за функционирането на СНИР-ИНИ. Определят се и стратегически траектории и вектори, очертават се основните зони (полета на действие). Представя се и модел на виждане за превръщане на СНИР-ИНИ в мрежа. Предлагат се идеи за създаване на определени нейни възли като „научни екипи”, „студентски научни изследвания”, „типове изследователи” и др.
Организация: Институт за научни изследвания - СА "Д. Ценов" - Свищов , Свищов
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРС-КАТА ФИРМА В ПРЕХОД ОТ ПЛАНОВА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА , не е посочено
Описание: Този проект започна да се реализира през 2001 г. като след това бяха привлечени и участници от университета Хюстън-Даунтаун – Тексас. Неговата цел е се направи модел на бизнесорганизацията, които трябва да се справя с предизвикателствата на пазарната икономика. В рамките на този проект авторът изследва визуално-графически модели за очертаване контурите на модерната бизнесорганизация и на процеса на нейното интегрално развитие. Предлага се и инструментариум за концептуализиране-стратегиране-планиране. По-конкретно се счита, че той може да включва: концептуално-графичното моделиране, методите на диадите, триадите, полиадите и хиперполиадите,интегриращия подход, мрежовият подход, стратегически футуромодел и др.
Организация: СА „Д. Ценов”, УНСС- София, Teeside Business school; University of Teesside University of Limerick Business school – Ireland; University of Braga Business school – Portugal
Заглавие: SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN BULGARIA – ТЕМПУС JEP 3468 1993 , не е посочено
Описание: Целта на проекта е да се направи трансфер на опит от западни университети на знания, ноу-нау, добри преподавателски и маркетингови практики по отношение на системата на малкия и средния бизнес в България.
Организация: Програма Phare 2005 CBC– за трансгранично коопериране меж-ду Румъния и България с участ-ето на СА „Д. Ценов”(Институт за научни изслед-вания) и Център за регионална интег-рация и развитие – Свищов (България) и Асоциация „Ромфра” – гр. Алек-сандрия (Румъния)
Заглавие: PLAN DE АCTIUNE TRANSFRONTALIER IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARE PROFESIONALE (ПЛАН ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ФОРМИРАНЕ) № 2006/018-445.01.04.07. Програма Phare 2005 CBC– за трансгранично коопериране между Румъния и България 2009 г. , не е посочено
Описание: Създаване на план за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в сферата на образованието
Организация: Съвместен проект между Стопанска академия Д. Ценов и Университете Хюстън Даунтаун,
Заглавие: JOINT RESEARCH PROGRAM FOR THE ADVANCEMENT OF BULGARIAN FIRMS IN TRANSITION FROM A PLANNED TO A FREE MARKET ECONOMY , не е посочено
Описание: Създаване на научна група за изследване на българската икономика и съвместни публикации по моделиране на бизнесорганизациите
Организация: Международен търговски център Контр/сто и Русенска търговско-индеструална камара -
Заглавие: Търговски тайни” - Най-често задаваните въпроси, свързани с експорта (Trade secrets), 2001 г, съвместно участие на СА “Д. Ценов” с International trade centre (КОНТР/СТО – Женева), Русенската индустриално-търговска камара и Асоциацията за развитие на Северния централен планов район – Русе, 2001 , не е посочено
Описание: Подпомагане на малкия и средния бизнес в неговата експортна дейност1.