Семестриални такси за обучение през учебната 2012/2013 г.

Наименование на таксата Стойност
Семестриална такса за редовно обучение в ОКС “Бакалавър” 175,00 лв.
Семестриална такса за задочно обучение в ОКС “Бакалавър” 150,00 лв.

Таксите се внасят в офисите на банките в Академичния кампус или се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За “основание за плащане” се изписва “СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА”