Уважаеми кандидат-студенти,

2013-а е годината на Вашето ново начало – първите крачки към кариерното развитие, към отговорната и високоплатена професия на водещи финансисти и банкери, утвърдени експерт-счетоводители, застрахователи и социални мениджъри, предпочитани търговци, иновативни информатици, креативни маркетолози, точни анализатори, прецизни плановици и статистици.

Поздравления за Вашия избор да се присъедините към голямото семейство на единствената в пределите на родна България Академия, в която се преподават икономически науки - Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов.

В наше лице Вие ще намерите коректните партньори, които ще ви помогнат да разкриете своя потенциал и да заявите Вашите претенции към високите постове във водещите публични и частни организации и институции в и извън географската територия на България.

Тук, в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, цялата енергия и научен потенциал е насочен към реализация на нашата основна мисия:

„КАЧЕСТВО, ДОВЕРИЕ, ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕКА”

Пожелавам Ви успех!

Професор д-р Величко Адамов
Ректор на СА "Д. А. Ценов" - Свищов

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНE

За академичната 2013/2014 учебна година, приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” - Свищов се осъществява:
 
 • С оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2013 г.
 • След успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език.
 • С пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище.
 • С оценка от национални и международни олимпиади (кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата).
 


Изискванията към кандидат-студентите за кандидатстване за всички специалности и форми на обучение в СА „Д. А. Ценов“ са следните:

 • Да имат завършено средно образование.
 • Да имат вписани балообразуващи оценки в дипломата за завършено средно образование, необходими за кандидатстване в Стопанска академия.


По реда и условията на българските граждани могат да кандидатстват и чужденци, ако:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България, удостоверен с валиден документ за самоличност;
 • имат статут на бежанци;
 • кандидатите са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
 • кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
 • имат двойно гражданство, едното от които е българско.


Не се допускат да кандидатстват и обучават в СА „Д. А. Ценов“:

 • студенти в същото или в друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали;
 • завършилите висше образование, субсидирано от държавата, с придобита ОКС “бакалавър” в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.
 • чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Р България.
 • лица със следните психични заболявания: шизофрения - изходно състояние (с шизофренен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения - алтернантно и хронично протичане, чести психотични фази; епилепсия - изразена епилептична промяна на личността, чести (особено големи) епилептични припадъци; доказана истинска параноя; травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице:

 • В Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 • В офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна;
 • В офисите на Националната агенция за прием на кандидатстудентски документи;
 • В регионалното бюро в гр. Карлово;
 • Online, съгласно Процедура за електронно подаване на кандидатстудентски документи.

При кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008-2013 г., кандидат-студентите подават следните документи:

 • Молба до Ректора по образец, валиден само за СА;
 • Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата от длъжностното лице, след приемане на кандидатстудентските документи;
 • Лична карта – копие (оригиналът се предоставя за сверка);
 • Документ за внесена такса за кандидатстване.

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

При кандидатстване с конкурсен изпит в СА, кандидат-студентите, завършили през минали години подават следните документи:

 • Молба до Ректора по образец, валиден само за СА.
 • Оригинал и копие  на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата от длъжностното лице, след приемане на кандидатстудентските документи.
 • Лична карта – копие (оригиналът се предоставя за сверка).
 • Документ за внесена такса за кандидатстване.

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

При кандидатстване с конкурсен изпит в СА, кандидат-студентите, завършващи в годината на кандидатстване подават следните документи:

 • Молба до Ректора за участие в кандидатстудентските изпити по образец, валиден само за СА.
 • Лична карта – копие (оригиналът се предоставя за сверка).
 • Документ за внесена такса за кандидатстване.

При явяване на конкурсния изпит, кандидат-студентът представя лична карта и формуляр с входящ номер, получен при подаване на документите.

За да участват в класирането, кандидат-студентите, завършващи в годината на кандидатстване, които са положили успешно конкурсен изпит в СА са длъжни след получаване на дипломата за средно образование да подадат следните документи:

 • Молба до Ректора по образец, валиден само за СА.
 • Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата от длъжностното лице, след приемане на кандидатстудентските документи.
 • Лична карта – копие (оригиналът се предоставя за сверка).

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

При кандидатстване с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, кандидат-студентите подават следните документи:

 • Молба до Ректора по образец, валиден само за СА.
 • Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата от длъжностното лице, след приемане на кандидатстудентските документи.
 • Лична карта – копие (оригиналът се предоставя за сверка).
 • Документ за внесена такса за кандидатстване.
 • Документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище.

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

 • Кандидатстудентската кампания стартира на 3 януари 2013 г.
 • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008-2013 г. и с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище е постоянен.
За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 9 юли 2013 г.
Кандидат-студентите, подали документи след 9 юли 2013 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

 • Сроковете за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с конкурсен изпит са:

Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентските изпити

Изпитна сесия /месец/ Кандидат-студентите, желаещи да участват в изпитните сесии, подават документи в периода:
Януари 03.01.2013 г. – 24.01.2013 г.
Февруари 25.01.2013 г. – 26.02.2013 г.
Март 27.02.2013 г. – 28.03.2013 г.
Април 29.03.2013 г. – 25.04.2013 г.
Май 26.04.2013 г. – 23.05.2013 г.
Юни 24.05.2013 г. – 27.06.2013 г.
Юли 28.06.2013 г. – 25.07.2013 г.
Август 26.07.2013 г. – 29.08.2013 г.
Септември 30.08.2013 г. – 19.09.2013 г.
Октомври до 25.10.2013 г.
За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 27 юни 2013 г.
Кандидат-студентите, подали документи след 27 юни 2013 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота и Неделя от 09:00 ч. до 16:00 ч.

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентска кампания 2013 г. след заплащане на съответните такси:

Такса за кандидатстване с един изпит
50,00 лв.
Такса за кандидатстване за всеки следващ изпит
20,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ
50,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ и конкурсен изпит
70,00 лв.
Такса за кандидатстване с пренесена оценка от положен изпит в друго висше училище
50,00 лв.
Такса за издаване на служебна бележка, удостоверяваща успешното полагане на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия
30,00 лв.

Таксите за кандидатстване се заплащат, както следва:
 • При подаване на документи в гр. Свищов - в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус.
 • При подаване на документите в офисите на Центровете за прием на документи - в съответния офис, където се подават документите (телефоните и адресите на офисите са отразени в Приложения 2, 3 и 4 и на страницата на СА в Интернет /Кандидатстудентски прием 2013/).
 • Таксите за кандидатстване могат да се внасят и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”


От такса се освобождават:
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК;
 • военноинвалиди – представя се документ за инвалидност;
 • кръгли сираци – удостоверява се с актове за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца – представят се актовете за раждане на децата;
 • близнаци – представят се двата акта за раждане (освобождават се от такси, когато са кандидатствали едновременно в СА, в едно и също професионално направление);
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи - представя се удостоверение.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатстудентите могат да подадат лично или чрез друго лице своите документи за участие в КСК 2013 г. в
Kандидатстудентския център при СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов, както и в следните офиси на бюрата „ЦКПИ”, „НАПС” и Регионално бюро - гр. Карлово.

Kандидатстудентски център при СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов

Адрес на центъра Телефон за контакти
ул. "Емануил Чакъров" №2 0882/ 552 523
0631/ 66 381
0631/ 66 431
0631/ 66 225
0631/ 66 226
0631/ 66 227
0631/ 66 234

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота и Неделя от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

Приложение 2

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ /ЦКПИ/

Населено място Адрес Телефони за контакти
Габрово площад “1-ви май” № 1, вх. В, ет. 2. 0889/510 557                 0878/26 42 02
ул. “Х. Димитър” 4, Технически университет - Ректорат 0889/510 557                   0878/26 42 02 
(след 10.06.2013 г.)
Добрич ул. България 1, офис 901, (Централна кооперативна банка) 058/580 623                 0876/650 417
Кърджали СОУ “Отец Паисий” 0361/6 59 12                0886/676 146
Ловеч ул. “Съйко Съев” 31 (Технически колеж) 0886/430 997                0899/852 127
Силистра бул. “Македония” 121, (ПГСУАУ “Атанас Буров”) 086/823 025                 0889/909 141
Стара Загора ул. “Армейска” 9, (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище), 042/257 103           042/646 107 
Хасково Народно читалище “Заря”, ет.1, (Централен вход) 038/665 413                  0887/035 598
Ямбол ж.к. Диана, Студентски общежития, блок 14 046/669 184                 0886/853 731

Приложение 3

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ НАПС ПРЕЗ 2013 г.

Населено място Адрес Телефони за контакти
Плевен пл. “Възраждане” 7 (фонтаните), Читалище “Съгласие” 0887/383 643 0878/708 121
София Бюро за Младежки туризъм “Орбита” ул. Парчевич №7 (до бул. Хр. Ботев) 02/ 986 61 67

Приложение 4

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ в Регионално бюро - гр. Карлово

Населено място

Адрес

Телефон за контакти

Карлово

ул. “Възрожденска” № 2 - Международен университет

0885/056 469

ПРАВИЛНИК за прием на студенти в ОКС "БАКАЛАВЪР" за учебната 2013/2014 година

Съдържание

Приложения

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • За кандидатстудентска кампания 2013 г. в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии.
 • На кандидатстудентски изпит се явяват всички кандидати избрали да участват в прием 2013 г. с конкурсен изпит.
 • Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.
 • Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях.

Сектор „Факултативно обучение” при СА „Д.А.Ценов”
организира интензивни подготвителни кандидатстудентски курсове по:

 • Икономика
 • Икономическа география на България
 • Математика

           Продължителност на курса – 30 уч.часа.
           Цена на курса - 169 лв.

Курсът ще се проведе в периода:
22-25 февруари 2013 год.
28-31 март 2013 год.
                                               
Курсът ще се проведе само при наличие на минимум 10 курсиста в група!

Справки и записване:
„Център за следдипломно и факултативно обучение”
 Сектор Факултативно обучение
 п.к. 5250, гр. Свищов, ул. „Цар Борис  I” № 1, ет. 2
 е-mail: cfe@uni-svishtov.bg
 тел.: 0882 / 552 520
 тел.: 0882 / 552 521

ГРАФИК
за провеждане на кандидатстудентските изпити
в СА “Д. А. Ценов” – Свищов

Кандидатстудентски изпити   Икономика Математика Икономическа
география на България
Чужди езици
И
з
п
и
т
н
и

с
е
с
и
и
Януари Дата 26.01. (13:00 ч.)
Февруари Дата 28.02. (13:00 ч.)
Март Дата 30.03. (13:00 ч.)
Април Дата 27.04. (13:00 ч.)
Май Дата 25.05. (13:00 ч.)
Юни Дата 29.06. 29.06. 30.06. 30.06.
Час 09:00 13:00 09:00 13:00
Юли Дата  27.07. (13:00 ч.)
Август Дата  31.08. (13:00 ч.)
Септeмври Дата  21.09. (13:00 ч.)
Октомври Дата  26.10. (13:00 ч.)

ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ


 

ИКОНОМИКА

Тема 1. Организация и функциониране на икономиката. Типове икономически системи. Традиционна, частно-пазарна и централно-управляема икономика. Моделът на смесената икономика. Ключови проблеми на икономиката. Граница на производствените възможности. Как работи пазарната икономика? Модел на функциониране и “правила на играта”.

Тема 2. Търсене и предлагане на стоки. Индивидуално и пазарно търсене. Закон на търсенето. Фактори. Стоково предлагане. Закон на предлагането. Фактори. Еластичност на търсенето и предлагането.

Тема 3. Пазарно равновесие. Същност на пазарното равновесие: равновесна цена, равновесни количества и пазарно равновесие. Излишно търсене и дефицит. Излишно предлагане. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие. Текущо, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие.

Тема 4. Потребителски избор. Подходи и хипотези за изучаване на потребителския избор. Видове полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Кардинален подход (подход на пределната полезност) и потребителско равновесие. Ординален подход (на кривите на безразличие) и пределна норма на заместване на благата. Бюджетно ограничение и равновесие на потребителя. Влияние на промените в дохода и цените върху потреблението. Ефект на заместването и ефект на дохода.

Тема 5. Краткосрочно приспособяване на производството. Краткосрочен период. Общ, среден и пределен продукт на труда. Закон за намаляващата възвръщаемост и конфигурация на кривите на общия, средния и пределен продукт на труда. Етапи на изменение на ефективността. Равновесие на производителя.

Тема 6. Дългосрочно приспособяване на производството. Дългосрочен период и технологичен избор. Механизъм на равновесие на производителя. Ефект на заместването и ефект на дохода при производството. Икономии и загуби от мащаба на производството.

Тема 7. Производствени разходи и приходи. Същност и видове разходи (постоянни, променливи, общи, средни, пределни; явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Минимизиране на производствените разходи в кратък срок: критерии МС = АТС. Понятие за приходи. Общ, среден и пределен приход. Същност и форми на доходите.

Тема 8. Организация на бизнеса. Фирмите – основни икономически субекти. Функционална структура и среда на фирмата. Същност и функции на предприемачеството. Избор на организационно-правна форма на фирмена дейност: еднолични, дружествени фирми и акционерни дружества – предимства и недостатъци.

Тема 9. Конкуренция. Същност, видове и значение на конкуренцията. Съвършена конкуренция. Условие за възникване и характерни черти. Подходи на ценообразуване при съвършената конкуренция. Несъвършена конкуренция. Същност, причини за възникване и форми. Монополистична конкуренция, чист монопол и олигопол.

Тема 10. Пазар на труда и работната заплата. Обща характеристика на трудовия пазар. Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция. Пазарно равновесие на трудовия пазар. Работна заплата – същност и видове.

Тема 11. Капитал и лихва. Същност на капитала. Основен и оборотен капитал (дълготрайни и краткотрайни активи). Амортизация и изхабяване на активите. Методи на амортизация. Същност и норма на лихвата. Фактори. Номинален и реален лихвен процент. Покупна цена на капиталовите активи.

Тема 12. Пазар на земята. Поземлена рента. Особености на земята като производствен фактор. Рентата като факторен доход. Рента и аренда. Видове ренти. Диференциална рента. Търсене и предлагане на земя. Цена на земята.

Тема 13. Основни индикатори на равнището на производството. БВП. Подходи за измерване. Номинален и реален, потенциален и фактически БВП. Други показатели на макроикономическата активност. Предимства и недостатъци при измерване на БВП. БВП и икономическо благосъстояние.

Тема 14. Съвкупно предлагане. Същност и фактори на съвкупното предлагане. Краткосрочна крива на съвкупното предлагане: конфигурация на кривата. Дългосрочна крива на съвкупното предлагане – ценови и неценови фактори и механизъм на нейното изместване.

Тема 15. Съвкупно търсене. Същност и компоненти. Потребление и спестяване. Зависимост “доход-потребление-спестяване”. Функция на потреблението и функция на спестяването. Средна и пределна склонност към потребление и към спестяване. Инвестиции. Същност, видове, детерминанти, източници и функция на автономните инвестиции.

Тема 16. Икономически цикли. Обща характеристика на цикличното развитие. Видове икономически цикли. Бизнес-цикъл: фази, характеристика и последици. Подходи за обяснение на причините и механизмите на бизнесциклите. Антициклична политика.

Тема 17. Заетост и безработица. Трудови ресурси и заетост на работната сила. Безработица – същност и измерване и форми. Естествена норма на безработицата. Подходи за обяснение на причините за безработицата. “Цена” на безработицата. Социално-икономически последици от безработицата и мерки за нейното ограничаване.

Тема 18. Инфлация. Същност и измерване. Видове инфлация. Икономически и социални ефекти от инфлацията. Инфлация и безработица. Крива на Филипс.

Тема 19. Парична политика на държавата. Търсене и предлагане на пари. Банките и паричното предлагане, депозитен мултипликатор. Парични агрегати. Същност и основни функции на Централната банка. Цели, видове и инструменти на паричната политика.

Тема 20. Фискална политика на държавата. Същност и структура на държавния бюджет. Същност, цели и инструменти на фискалната политика. Видове фискална политика: недискреционна и дискреционна, експанзивна и рестриктивна политика. Данъци и данъчен мултипликатор.

Тема 21. Външна търговия. Интернационализация и глобализация на икономиката. Тенденции на външната търговия. Сравнителни предимства и изгоди. Измерители на външнотърговската дейност. Външнотърговска политика. Тарифни и нетарифни ограничения.

Тема 22. Икономически растеж. Понятие, значение и видове икономически растеж. Измерване на икономическия растеж. Фактори на икономическия растеж. Типове икономически растеж – екстензивен и интензивен.
  

І. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1. Кирев Л. и колектив. Икономика. Учебно пособие за кандидат-студенти. В. Търново, Абагар, 2006.
2. Кирев, Л. и колектив. Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти. АИ “Ценов”, 2009.
3. Кънев, М. и колектив. Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2004.
4. Кънев, М., Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2005.
5. Кирев, Л. и колектив. Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусия. В. Търново, Абагар, 2011.
6. Найденова, Сн. и колектив. Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусия. В. Търново, Абагар, 2010.
7. Кирев и колектив. Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти, В. Търново, Абагар, 2012.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Кънев, М. и колектив. Микроикономика. Пето преработено и допълнено издание. Свищов, АИ “Ценов”, 2007.
2. Кирев, Л. и колектив. Макроикономика. Четвърто преработено и допълнено издание. Свищов, АИ “Ценов”, 2008.
3. Савов, С. и колектив. Икономикс. С., Люрен, 1993.
4. Спасов, Тр., Микроикономика. УИ “Стопанство”, 1998.
5. Спасов, Тр., Макроикономика. УИ “Стопанство”, 2001.
6. Микроикономика. Под общата редакция на доц. д-р З. Младенова. Варна, Стено, 2001.
7. Макроикономика. Под общата редакция на доц. д-р В. Владимиров. Варна, Стено, 2005.
8. Икономикс. Учебен речник, ч. І, от А до К. С., 1993.
9. Икономикс. Учебен речник, ч. ІІ, от Л до Я. С., 1993.

Указания

Икономиката (микро- и макроикономиката) е фундамент за изучаване на системата на икономиката и основа на останалите икономически дисциплини. Тя може да се оприличи като “анатомия” (наука за вътрешния строеж) и “физиология” (наука за процесите и функциите на икономическия организъм. В нея са обединени теориите, изучаващи поведението на микроикономическите единици (индивиди, домакинства, фирми) и тези, изучаващи функционирането и развитието на икономиката като цяло в дадена страна.

Икономиката изучава стопанския живот на обществото, учи хората на избор на най-ефективен начин на използване на факторите на производството с цел разрешаване на противоречието между неограничеността на потребностите и ограничените ресурси и блага за тяхното удовлетворяване. Тя спомага за изработване на икономически начин на мислене, за вземане на правилни и обосновани решения в деловия живот.

Програмата, изготвена за писмения тестов приемен изпит по “Икономика”, обхваща учебен материал, изучаван в професионалните гимназии по икономика и търговия. В програмата не са засегнати всички теми от изучаваните курсове по Микроикономика и Макроикономика в средните училища, както и всички въпроси от дадена тема. Поради това в изпитния тест не са включени въпроси по темите, които не фигурират в настоящата програма.

 

МАТЕМАТИКА

 

1. Рационални числа. Абсолютна стойност на рационално число. Разлагане многочлени на множители. Тъждествени преобразувания на изрази.
2. Линейно уравнение с едно неизвестно. Линейно неравенство с едно неизвестно.
3. Линейна функция. Система линейни уравнения с две и три неизвестни.
4. Радикал. Ирационален израз. Квадратно уравнение. Квадратна функция. Неравенства от втора степен с едно неизвестно.
5. Биквадратно уравнение. Ирационално уравнение. Ирационално неравенство. Някои общи задачи, решавани с квадратно уравнение.
6. Система уравнения от втора и по-висока степен с две и три неизвестни.
7. Математическа индукция.
8. Безкрайни числови редици. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия.
9. Показателна функция. Показателно неравенство. Показателно уравнение.
10. Логаритмична функция. Логаритмично неравенство. Логаритмично уравнение.
11. Функция.
12. Еквивалентност на уравнения, неравенства и системи уравнения.
13. Гониометрия. Тригонометрично уравнение. Тригонометрично неравенство.
14. Приложение на тригонометрията.
15. Еднаквости и еднакви фигури. Еднакви триъгълници. Неравенства в триъгълника.
16. Успоредни прави. Четириъгълник.
17. Медицентър на триъгълник. Множество от точки в равнината.
18. Окръжност. Вписан и описан четириъгълник.
19. Осева симетрия. Транслация. Ротация.
20. Свойство на ъглополовящата на триъгълника.
21. Подобни триъгълници. Хомотетия.
22. Зависимости между дължините на отсечки в триъгълника и окръжността.
23. Лице на правоъгълник и квадрат.
24. Лице на триъгълник, четириъгълник и многоъгълник.
25. Преобразуване на многоъгълник в равнолицев нему триъгълник или квадрат.
26. Дължина на окръжност. Лице на кръг.
27. Аксиоми в стереометрията и някои следствия от тях.
28. Взаимни положения на прави в пространството.
29. Успоредни прави и равнина в пространството.
30. Успоредни равнини.
31. Права и равнина, взаимно перпендикулярни.
32. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонени.
33. Перпендикулярни равнини.
34. Многостенен ъгъл. Многостен. Призма. Пирамида.
35. Цилиндър. Конус.
36. Сфера. Кълбо.
 

*     *     *


Конкурсният изпит по Математика се изразява в решаване на тест, включващ 60 сравнително леки задачи, в които се използват знания от задължителната учебна програма. Изпитът е писмен, с продължителност 3 часа. Целесъобразно е подготовката за изпита да се извършва на два етапа. През първия етап кандидат-студентът следва да овладее задълбочено различните понятия, теореми и формули, като за целта се използват съответните учебници. В този преговор кандидат-студентът трябва да си изясни за какви цели може да се използва всяка теорема и формула, да умее да ги прилага при решаването на задачи.
През втория етап трябва да се премине към решаване на по-сложни задачи. За целта – да се използват сборниците от задачи за кандидат-студенти. Тук най-същественото е да се вникне в методите за решаване на задачите и открояването на отделните етапи в решенията им.

Всички задачи от теста са с избор на отговор (задачи със структуриран отговор). Верният отговор е само един от изброените пет. Той съответства на формулировката на задачата.
За да бъде резултатна Вашата подготовка и успешно представянето Ви на кандидат-студентския изпит е важно да имате изградена правилна стратегия. На финалния етап от подготовката си решавайте тестове от показаните в литературата по-надолу.


Оценяването на отговорите Ви ще се извърши по схемата:

- за всеки верен отговор се присъждат по 4 точки ;
- за всеки грешен отговор или посочен повече от един отговор на задача се отнема по 1 точка;
- за непосочен отговор не се присъждат и не се отнемат точки.

Сумата от точките формира вашия точков резултат, който след това се преобразува в цифрова оценка по шестобалната система, която познавате от училище.
Надяваме се да направите подготовката си за кандидат-студентския изпит ефективна и да придобиете така необходимата Ви увереност и съответно бързина и точност при решаване на задачите от теста.

ЛИТЕРАТУРА

1. АНГЕЛОВ, В. и др. Конкурсите по математика в техничeските и икономическите университети 1999-2001. Анубис, София, 2002, и 2002-2004, 2004.
2. КОПРИНСКИ, С., А. Топалов. Ръководство и задачи по математика. София, 1992.
3. МАТЕМАТИКА. София, 2000-2010.
4. МАТЕМАТИКА ПЛЮС. София, 2000-2010.
5. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. София, 2000-2010.
6. КУЧИНОВ, Й., Д. ШОПОВА. Ръководство за самостоятелна подготовка на кандидат-студенти за приемем изпит по математика за постъпване във ВУЗ. Свитъци 1-8. Издателство МОДУЛ, София, 2000.
7. СТОИЛОВ, П. За подготовка на кандидат-студенти 2005. Решения на основните задачи от кандидат-студентските изпити по математика, проведени в университетите и колежите през 2004. Варна, 2004.
8. ТОДОРОВ, Д., Н. БОЖИНОВ, М. УЗУНОВ, Ц. БЪЧВАРОВА, М. ХРИСТОВА, М. ДИМИТРОВ, И. СЪБЕВ. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври), Модул 2: Математика – основи (Обща част). Университет за национално и световно стопанство, София, 2007, с. 114-274.
9. ТОДОРОВ, Д., Н. БОЖИНОВ, М. УЗУНОВ, Ц. БЪЧВАРОВА, М. ХРИСТОВА, М. ДИМИТРОВ, И. СЪБЕВ, Б. АТАНАСОВ, С. СТЕФАНОВ. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври). Модул 3: Математика (Специална част). Университет за национално и световно стопанство. София, 2007, 186 с.
10. Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Специална част. Модул 3. Математика. София, УНСС, 2007.
11. СТЕФАНОВ, С., К. ЧИПРИЯНОВА, М. ШОПОВА. Тестове за кандидат-студенти. Математика I и II ниво, 2007, Свищов, АИ “Ценов”, 107 с и 159 с.
12. Интернет-базиран курс за кандидат-студенти по Математика: http://moodle.eacademy.bg.

 

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

 

1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ
Същност и значение на географското положение – астрономическо, природогеографско, икономгеографско, транспортно-географско, политикогеографско. Основни изменения в териториалния обхват на България. Граници на съвременна България и тяхното значение.

ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ

2. РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ
Същност и особености. Видове скали. Палеографско развитие на релефа – етапи и особености. Основни морфоструктури. Оформяне на днешния облик на релефа на България – основни фактори и процеси. Геоморфоложки области. Стопанско значение на релефа.

3. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Видове полезни изкопаеми – количествена и качествена характеристика. Стопанска оценка. Закономерности на разполагане и проблеми при проучване и добиване на полезните изкопаеми.

4. КЛИМАТ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Климатични фактори. Елементи на климата – количествени и качествена характеристика. Климатични области. Стопанска оценка на климатичните ресурси.

5. ВОДИ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Хидроложки фактори. Класификация, количествена и качествена характеристика на водите. Хидроложки области. Използване и опазване на водите.

6. ПОЧВИ,РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ НА БЪЛГАРИЯ
Почви – същност и значение. Фактори за почвообразователния процес. Почвени типове и териториално разположение. Използване и опазване на почвите. Растителност – значение и особености. Фактори за формиране на видовото разнообразие на растителността. Типове растителни съобщества. Растителни пояси (вертикално зониране). Животински свят – значение и особности. Етапи на развитие и фактори за формиране на фаунистичното разнообразие. Фаунистични области. Проблеми на използването и опазването на флората и фауната.

 

 

ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА

7. ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Етнокултурен облик на българския народ. Основни тенденции в изменението на броя и териториалното разпределение на населението. Естествено движение. Миграции на населението. Видове структури. Работна сила, заетост и безработица. Проблеми на социалната политика.

8. ГЕОГРАФИЯ НА СЕЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
Същност. Възникване и развитие на селищата. Фактори. Типове населени места – класификация. Селищна мрежа и съвременна териториална организация. Урбанизация. Проблеми на селищата.

 

ГЕОГРАФИЯ НА ОТРАСЛИТЕ

ПЪРВИЧЕН СЕКТОР

ГЕОГРАФИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

9. ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури. Развитие и териториално разположение. Райони на зърнопроизводството. Проблеми и тенденции на развитието.

10. ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури – развитие и териториално разположение. Райони на производството. Проблеми и тенденции на развитието.

11. ГЕОГРАФИЯ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение. Условия и фактори за развитие. Зеленчукопроизводство – значение, фактори, видове култури – развитие и териториално разположение. Райони. Лозарство – значение, фактори, развитие и териториално разположение, райони. Овощарство. Значение. Фактори за развитието. Видове култури. Овощарски райони. Проблеми и тенденции на развитието.

12. ГЕОГРАФИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на животновъдството. Фактори и условия за развитие. Структура на животновъдството. Подотрасли. Проблеми и тенденции на развитието.

 

 

ВТОРИЧЕН СЕКТОР

ГЕОГРАФИЯ НА ИНДУСТРИЯТА

13. ГЕОГРАФИЯ НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Добив на енергийни ресурси. Производство на електроенергия. Видове електроцентрали. Електропреносна мрежа. Енергийни райони. Проблеми и тенденции на развитието.

14. ГЕОГРАФИЯ НА МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Черна металургия – фактори за развитие и териториално разположение. Цветна металургия. Добив на руди. Развитие, състояние и териториално разположение. Металургични райони. Проблеми и тенденции на развитието.

15. ГЕОГРАФИЯ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Особености. Фактори за развитие и териториално разположение. Отраслова структура. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

16. ГЕОГРАФИЯ НА ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитие и териториално разположение. Възникване и развитие. Отраслова структура. Трикотажна и шивашка промишленост. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

17. ГЕОГРАФИЯ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитие. Отраслова структура. Райони на хранително-вкусовата промишленост. Проблеми и тенденции на развитието.

 

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР

18. ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на транспорта. Фактори за развитието. Видове транспорт. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

19. ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитието на туризма и туристическите ресурси. Материално-техническа база. Развитие на туризма. Видове туризъм. Райони на туризма. Проблеми и тенденции на развитието.

 

 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ

20. ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

21. ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

22. СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН
За всеки регион следва да се използва следният план:
-Граници и териториален обхват.
-Икономгеографска оценка на природните условия и ресурси.
-Население.
-Селищна мрежа.
-Стопанска структура – първичен и вторичен сектор.
-Третичен сектор.
-Административно-териториално деление и характеристика на по-главните селища.
-Проблеми и тенденции на развитието на региона.

Икономическата география е една от учебните дисциплини, които дават базисна общонаучна подготовка. Чрез нея се получават познания за териториалната диференциация на икономическите и социалните процеси и явления, които протичат на земната повъхност.

Програмата, изготвена за приемния изпит по “Икономическа география на България”, обхваща учебен материал, изучаван в средното общообразователно училище. Застъпен е целият спектър от различни аспекти на родната икономическа география – оценка на природния потенциал, географското положение и граници, проблемите на населението и селищата, стопанските сектори, отрасли и региони.
           

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Димов, Н. и др. География и икономика, С., Просвета.
2. Пенин, Р. и др. География и икономика, С., Булвест.
3. Петров П. и др. География и икономика, С., Анубис.
4. Попов А. и др. География и икономика, С., Гея либрис.
5. География на България – физическа и социално-икономическа география, авт. Кол., С., Фарком, 2002 г.
6. Личев, Т., Р. Владева, П. Русева, С. Манова, В. Стоилова – Тестове по Икономическа география на България, АИ “Ценов”, Свищов, 2011, 2012, 2013 г.
7. Личев, Т. и Н. Иванова – Икономическа география, Свищов, АИ “Ценов”, 2013 г.;
8. Личев Т. и Кр. Кръстев – Икономическа география, Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 2008 г.
9. Дончев, Д. и Хр. Каракашев – Физическа и социално-икономическа география на България, Сиела, 2010, 2011, 2012 г.
10. Каракашев, Хр., Д. Дончев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев и М. Пенерлиев – Единен приемен изпит за кандидат-студенти, (ръководство за самоподготовка с примерни тестове), модул 3 – География на България, УИ “Стопанство”, С., 2009 г.
11. Пенин, Р., География на България за кандидат-студенти, С., 2005 г.
12. Славейков, П., Д. Златунова, География на България І и ІІ част, “Интегра”, С., 2006 г.
12. Статистически годишник на Република България, С., НСИ, 2009, 2010 г.
13. Статистически справочник, С., НСИ, 2009, 2010,2011, 2012 г.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Кандидатстудентските изпити по чужди езици в СА “Д. А. Ценов” се провеждат на една и съща, предварително оповестена дата  и имат времетраене три астрономически часа.
Изпитът по чужд език (английски, немски, френски, руски и испански) включва следните компоненти:

 

 1. Четене с разбиране (научнопопулярни или художествени текстове за четене, към които има въпроси);
 2. Лексикограматически задачи.

Тестът се състои от общо 60 въпроси от типа поливариантен избор.

Езиково ниво
Кандидатстудентският изпит по чужд език е съобразен по трудност с учебните програми в средните общообразователни училища или втори задължителен чужд език в езиковите гимназии.

Цели и изисквания

 1. Четене с разбиране. Целта на този компонент е да се провери могат ли кандидатите да разбират ключова информация в непознат за тях текст. Към въпросите след текста за четене са предложени пет възможни отговора, от които е верен само един. В текста за четене е възможно да има непознати думи, като се очаква кандидат-студентите да могат да отгатнат значението на такива думи от контекста.
 2. Лексикограматически тест. Целта на този компонент е да се провери нивото на владеене на определен лексикален и граматически материал, изучаван в средното училище. Предложените възможни отговора са пет, от които само един отговор е правилен.

Оценяване
Всички въпроси са с еднакво относително тегло и носят еднакъв брой точки, които се сумират и приравняват към оценка от 2 до 6.

 

 

 

ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Член: определителен и неопределителен. Основна употреба и изпускане на члена.
2. Съществителни имена: форми, образуване и употреба.
3. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни.
4. Прилагателни имена: образуване, степенуване и употреба.
5. Наречия: видове наречия. Образуване, степенуване и употреба.
6. Предлози и употребата им.
7. Числителни: бройни и редни.
8. Глагол: видове глаголи - смислови, спомагателни и модални, безлична и възвратна употреба на глагола.
9. Основни форми на глаголите: правилни и неправилни глаголи.
10. Нелични глаголни форми (инфинитив, герундий, причастия).
11. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни - форми и употреба.
12. Страдателен залог на глаголните времена.
13. Съгласуване на времената. Пряка и непряка реч.
14. Словоред на простото изречение. Мястото на прякото и непрякото допълнение, на обстоятелственото пояснение за време, място и начин.
15. Въпросителни изречения - видове.
16. Условни подчинителни изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Узунова Е., New sample tests in English, Свищов, 2012
2. Боянова С., Илиева Л. Английска граматика с упражнения, В. Търново, 2000.
3. Murphy Raymond, English Grammar in Use - Intermediate, Cambridge University Press.
4. Диков В., Михайлова М., Атанасова Л., Стоилова Д., Шенкова Ц., Денева Р., Узунова Е., Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”, Свищов, 2011.
5. Hewings Martin, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2000.
6. Диков В., Михайлова М., Атанасова Л., Шенкова Ц., Примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”, Свищов, 2011.

 

 

ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

За да се справите успешно със задачите от изпита, трябва да имате познания по следния граматически материал:
1. Глагол (наклонения, времена, правилни и неправилни глаголи).
2. Съществително име (род, число, образуване, склонение, фразеология).
3. Падежи - употреба.
4. Член - употреба на определителен и неопределителен член.
5. Прилагателно име (образуване и видове прилагателни, склонение, степенуване).
6. Предлози.
7. Числителни имена(видове, образуване, употреба).
8. Местоимения (видове, склонения, употреба).
9. Инфинитив (видове, употреба, инфинитивна група).
10. Причастие (видове, употреба).
11. Страдателен залог (видове, образуване на формите, употреба).
12. Наречия (видове, степенуване).
13. Съюзи.
14. Словоред в просто и сложно изречение.
15. Видове подчинени изречения.
16. Определение (видове, включително и разширено определение).

 

 

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Apelt, Wortschatz und mehr: Verlag für Deutsch, Ismaning, 2002
2. Dreke, Salgueiro: Wortschatz & Grammatik, Langenscheidt, Berlin und München, 2005
3. Jankova, Rumjana: Bist du sooo gut in Deutsch? Lettera, Plovdiv 2003
4. Maenner, Dieter: Prüfungstraining Zertifikat Deutsch, Cornelsen Verlag, Berlin 2008
5. Matecki, Uta: Dreimal Deutsch, Klett Verlag, Stuttgart 2005
6. Георгиева, Д., Владова, Л., Кържиев, А.: Рекцията в немския език, Просвета, София 2001 г.

 

 

ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Член: форми и употреба.
2. Съществително име: образуване на женски род и мн. число.
3. Прилагателно име.
а) качествени прилагателни: образуване на женски род и мн. число, степени за сравнение;
б) показателни прилагателни;
в) притежателни прилагателни;
г) неопределителни прилагателни;
4. Местоимения:
а) лични местоимения:
- зависими лични местоимения - форми, място и употреба;
- независими лични местоимения - форми, място и употреба
б) относителни местоимения - прости и сложни форми, употреба;
в) показателни местоимения - форми и употреба;
г) притежателни местоимения - форми и употреба;
д) въпросителни местоимения - форми и употреба;
е) неопределителни местоимения - форми и употреба;
5. Наречие: образуване на наречията на ment: степени за сравнения.
- Местоименни наречия - еn и y.
6. Глагол:
а) видове глаголи: спомагателни, преходни, непреходни, възвратни, безлични;
б) залог на глагола;
в) наклонение на глагола: изявително, повелително, условно и подчинително; времена (съгласуване на времената); употреба.
7. Причастие: сегашно, деепричастие, минало (съгласуване на миналото причастие).
8. Наречия: видове и степени.
9. Предлози: видове, форми и употреба.
10. Съюзи: видове и употреба.
11. Пряка и непряка реч.
12. Главни и второстепенни части на изречението.
13. Словоред на простото изречение.
14. Сложно изречение - видове и образуване.

 

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Михов, Николай. Кратка френска граматика. Наука и изкуство, София, 1985.
2. Христов, Паисий, Йорданка Крумова, Георги Попов. Ръководство по френски правопис. УИ “Кирил и Методий”, В. Търново, 1993.
3. Чаушев, Асен. Практическа френска граматика. Везни-4, София, 1998.
4. Ботева, Силвия. Глаголът във френския и българския език. Функционално-семантична граматика. Колибри, С., 2000.
5. Въртигоров, Георги. Le français par la dictée. Колибри, София, 1999.
6. Кръстева, Лиляна. Френският правопис. Наука и изкуство, София, 1981.
7. Кръстева, Жана, Силвия Ботева, Елена Метева. Réussir le concours de français à l’Université. ИК “Колибри”, София, 2001.
8. Guénova, Vesséla, Albéna Vassiléva, Michel Nikov (eds). Pour réussir votre concours d’admission à l’Université de Sofia. 16 tests de français avec corrigés, Lettera, Plovdiv, 1996.
9. Данчева, Кера, Виргиния Пешева-Тошева. Vers l’expression écrite. Народна просвета, София, 1999.
10. Николова, Лиляна, Елена Станимирова. Réussir le concours à l’Academie économique “D. A. Tsénov” - Svichtov. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2003.
11. Станимирова, Е. – Практическа френска граматика. АИ “Ценов”, Свищов, 2005.

 

 

ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

1. Определителен и неопределителен член: особени случаи на употреба и изпускане.
2. Съществително име: род и число; умалителни и уголемителни форми.
3. Прилагателно име: род и число; съгласуване със съществителните; място в изречението; степени на сравнение.
4. Местоимения: видове; особености; употреба; място в изреченията.
5. Числителни имена: бройни и редни.
6. Глагол: граматически категории – време, наклонение, залог.
7. Глаголни перифрази.
8. Нелични глаголни форми: инфинитив, герундий, причастие.
9. Съгласуване на времената.
10. Наречия: образуване; видове; степенуване; употреба.
11. Предлози и съюзи: употреба.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Español, curso preparatorio, 8o, 90, Просвета, 2000, 2001.
2. Миткова, Кючукова-Петринска Практическа испанска граматика. София.

 

 

ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва практически да са овладели следния граматичен материал:
1. Съществително име – род, число, склонение, неодушевени/ одушевени съществителни, основни падежни значения.
2. Прилагателно име – склонение, съгласуване по род, число и падеж със съществителното име, степени за сравнение.
3. Местоимения – склонение и употреба в речта на основните видове местоимения, включени в учебните програми.
4. Глагол – І и ІІ спрежение на глаголите, вид и време, инфинитив и основни случаи на употребата му в типови фрази, императив и условно наклонение, глаголно управление в рамките на изучената активна лексика, основни модални глаголи, глаголи за движение и употребата им в речта.
5. Причастия – действителни (активни) и страдателни (пасивни) в сегашно и минало време.
6. Числителни – бройни (основни правила за съгласуване със съществителните имена), редни.
7. Наречия – за място, време, начин.
8. Предлози и тяхната употреба в речта.
9. Словосъчетания – основни модели за съгласуване, управление и присъединяване.
10. Основни типове модели на простото изречение – двусъставни, едносъставни.
11. Сложно изречение – основни модели на сложносъчинени и сложноподчинени изречения.

 

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Учебници по руски език за СОУ.
2. Грамматика русского языка. Учебник для единой средней политехнической школы с преподаванием на русском языке (для 8, 9 и 10-ых классов). С., Народна просвета (различни издания).
3. Иванова, И., В. Статева, П. Евтимова, П. Петков. Примерни варианти за кандидатстудентския изпит по руски език. Свищов, 2009.
4. Практическа руска граматика с упражнения и отговори. Практическая грамматика русского языка, Емилия Гочева, Лиана Гочева, изд. Везни-4, първо издание
5. Руската граматика в 348 упражнения + 4 комплексни теста, 56 израза за общуване, руско-български речник, скала за самооценка, ключ с отговори, Емилия Гочева, Лиана Гочева, ИК “Колибри” 2008.
6. Русский язык, Учебник, Ирина Иванова, Вера Статева, Петранка Евтимова, изд. Абагар, Велико Търново, 2010.
7. Розенталь, Д. Э. Русский язык. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. Дрофа, М, 2001.
8. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. Изд. Велес, 2002.
9. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Синтаксис. Изд. Велес, 2002.
10. Практикум по русской орфографии, Дамян Митев, Ценка Митева, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005.
11. Сопоставительная болгарско-русская грамматика, том 1 Фонетика, Тотка Стоева, Стефана Димитрова, Добрина Даскалова, Татьяна Чалыкова, Университетское издательство им. Епископа Константина Преславского, 2009.
12. Сопоставительная болгарско-русская грамматика, том 2 Синтаксис, Елена Иванова, изд. Велес, 2009.
13. Нов руско-български речник, Сергей Влахов, изд. Парадигма, 2004.
14. http://www.spelling.spb.ru/rosental.alpha
15. http://gramota.ru
16. http://navigator.gramota.ru
17. Ангелова, Н. Нов учебен руско-български, българо-руски речник. Изд. Слово ВТ, 2003.
18. Николова, Г. Българско-руски разговорник. Изд. Гамма Плевен, 2005.
19. Петров, М. Да научим руски бързо и лесно. Изд. АВМ-Епсилон С, 2005.

Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от изпитите.

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ

ИКОНОМИКА

Изберете един верен отговор във всеки от посочените по-долу въпроси:

1Когато трите кардинални икономически проблема “какво, как и за кого да се произвежда” се решават частично от пазара и частично от държавата (правителствата), икономиката е: а) командно-административна; б) пазарна; в) натурална; г) смесена (социално-пазарна); д) нито една от посочените.

2. Във всяка икономическа система кардиналните въпроси “какво, как и за кого да се произвежда” се решават на микро- и макроравнище. Кой от изброените въпроси може да се реши на микроикономическо равнище? а) как да се стимулира икономическия растеж; б) как да се минимизират производствените разходи; в) как да се достигне пълна заетост; г) как да се достигнат стабилни цени; д) как да се достигне ниска безработица.

3. Микроикономиката се занимава с: а) осигуряване достойно равнище на живот на хората; б) осигуряване на пълна заетост и стабилни цени; в) осигуряване постоянно усъвършенстване на техниката и технологията на производството; г) осигуряване на максимална полезност от потреблението на благата; д) всичко посочено.

4. Ако националната икономика се характеризира с внедряване на енергоспестяващи технологии във всички отрасли, това ще се изрази в: а) изместване надясно на границата на производствените възможности; б) изместване наляво на границата на производствените възможности; в) засилване изпъкналостта на границата на производствените възможности; г) засилване вдлъбнатостта на границата на производствените възможности; д) нито едно от посочените.

5. Ограничеността на ресурсите се отнася: а) само за природните ресурси; б) за всички икономически блага; в) само за благата, които се продават на пазара под формата на стоки; г) само за социално значимите блага; д) само за свободните блага.

6. В опростения двусекторен модел на функциониране на пазарната икономика са включени: а) полиполистичните, олигополистичните и монополистичните пазари; б) локалните, регионалните и националните пазари; в) централизираните, продуктовите и капиталовите пазари; г) продуктовите, паричните и ресурсните пазари; д) всички посочени.

7. Кривата на търсене представлява линия, която отразява: а) желанието на купувачите да закупят определено количество от стоката; б) желанието и възможностите на купувачите да закупят определено количество от стоката; в) размера на търсеното количество от дадено благо и промените в цената му; г) готовността на потребителите да жертват алтернативните възможности, заради дадената стока; д) измененията в степента на дефицитност на търсенето. 

8. С какво може да се обясни изместването на кривата на търсене на стоката “Х”? а) предлагането на стоката по дадена причина е спаднало; б) цената на стоката “Х” е нараснала и потребителите са решили да купуват по-малко от нея; в) цената на стоката “Х” е спаднала и купувачите са решили да купуват повече от нея; г) поради промяна на потребителските вкусове е нараснал интереса към стоката “Х” и потребителите купуват повече от нея; д) цената на стоката е останала неизменна.

9. С какво може да се обясни движението по кривата на предлагане на стоката? а) спадане на предлагането на стоката; б) нарастване на предлагането на стоката; в) нарастване на доходите на потребителите; г) нарастване на интереса и потребителските предпочитания на купувачите към стоката; д) промяна в цената на стоката.

10. Ако цената на дадена стока спадне с 1%, а търсенето й нарасне с 2%, търсенето е: а) нееластично; б) симетрично; в) еластично; г) безкрайно еластично; д) абсолютно нееластично.

11. Усъвършенстването на технологиите ще породи: а) изместване на кривата на търсене наляво; б) изместване на кривата на търсене надясно; в) изместване на кривата на предлагане надясно; г) изместване на кривата на предлагане наляво; д) няма да породи измесване нито на кривата на търсене, нито на кривата на предлагане.

12. Най-вероятната причина за спадналата цена на дадена стока, е: а) нарастване на потребителските доходи; б) нарастване на броя на купувачите; в) нарастване на корпоративните данъци; г) спадане на цените на производствените ресурси; д) спад в цената на взаимодопълващите стоки.

13. Ако в дадена икономика се очаква повишаване на общото равнище на цените, в настоящия момент това ще доведе до: а) намаляване предлагането на дадената стока; б) намаляване търсенето на дадената стока; в) появата на излишък от дадената стока на пазара; г) по-високи печалби за производителите; д) нито едно от посочените.

14. Кръстосаната ценова еластичност се изчислява по формулата: а) ?Q (%) / ?P (%); б) ?P (%) / ?Q (%); в) ?Q / ?P (%); г) ?Q x  (%) / ?P y (%); д) ?Q x (%) / P y (%).

15. Ако кръстосаната еластичност на две блага е отрицателна, това означава, че: а) благата са допълващи се; б) благата са взаимозаменяеми; в) благата са “превъзходни” (луксозни); г) благата са малоценни; д) нито едно от посочените.

16. Малоценни са благата: а) които имат ниски производствени разходи; б) нанасят вреда на здравето на потребителите; в) продават се по цени под себестойността; г) характеризират се с намаляващо търсене при нарастване доходите на потребителите; д) всички отговори са верни.

17. Пределната норма на заместване на едно благо с друго е: а) количественото отношение, в което едно благо се замества с друго, без да се променя равнището на съвкупната полезност; б) количествената величина, показваща на потребителя изгодите от потреблението на едно благо, в сравнение с друго, при равни цени; в) количествената величина, показваща съотношението на благата в потребителската кошница, която осигурява на потребителя максимална обща полезност; г) количествената величина, показваща пределните възможности за потребление на благата; д) нито едно от посочените.

18. Кривите на безразличие показват: а) различните комбинации от две блага, които имат еднаква съвкупна полезност; б) еднакви по полезност потребителски блага; в) ефективната замяна на едно благо с друго; г) всички комбинации от две блага, които потребителят може да закупи с дохода си; д) всички отговори са верни.

19. Производствената функция представлява: а) оценка на алтернативните технологично ефективни методи на производство; б) математическата зависимост между крайната продукция и входящите производствени фактори; в) аналитичен инструмент, използван за оптимизация на производството; г) конкретна технико-технологична и организационно-икономическа връзка между количеството на произведената продукция и количеството на използваните производствени фактори; д) всичко посочено е вярно.

20. Използваният при анализа на производството “дългосрочен период” означава: а) период от време с продължителност по-малка от една година; б) период от време през който поне един от производствените фактори е постоянен и не може да се променя; в) период от време, през който могат да се променят всички производствени фактори; г) технологии с дългосрочен производствен цикъл; д) всичко посочено е вярно.

21. Ако количеството на произведения продукт нараства по-бързо от увеличението на производствените фактори е налице: а) икономии от мащаба; б) загуби от мащаба; в) неизменна възвръщаемост; г) спадаща ефективност на производството; д) всичко посочено.

22. Балансовата (остатъчна) стойност на дълготрайния актив представлява: а) цената на придобиване на дълготрайния актив; б) сумата, с която се обезценява дълготрайния актив; в) непренесената в стойността на готовите продукти стойност на дълготрайния актив; г)  пренесената под формата на амортизационни отчисления стойност на дълготрайните активи в готовите продукти; д) нито едно от посочените.

23. Кое от посочените твърдения за краткотрайните активи НЕ е вярно? а) икономическата изгода от тях се черпи еднократно; б) икономическата изгода от тях се черпи в рамките на една година; в) икономическата изгода от тях се черпи за повече от дванадесет месеца; г) те включват в себе си стоково-материалните запаси на фирмите; д) включват в себе си краткосрочните вземания и разходи за бъдещи периоди.

24. Първоначалната стойност на даден ДМА е равна на 400 х. лв. със срок на използване 8 години. На колко ще бъде равна балансовата стойност на актива на края на 5 година? а) 400 х. лв.; б) 50 х. лв.; в) 80 х. лв.; г) 300 х. лв; д) 150 х. лв.

25. Появата на аналогични, но по-евтини капиталови блага се отнася към: а) физическото износване на ДМА; б) морално изхабяване първи род; в) морално изхабяване втори род; г) новите форми на морално изхабяване; д) нито едно от посочените.

26. Терминът “несъвършен конкурент” в пазарната икономика се отнася за продавач, който е: а) фирма с малък относителен дял на продажбите и невъзможност за влияние върху пазарните цени; б) фирма, която използва неефективни начини на производство; в) фирма, която предлага достатъчно количество стоки за да влияе върху пазарните цени; г) фирма, която се опитва да разруши стандартите на потребителските предпочитания; д) фирма със свободен достъп до всеки отрасъл и пазар и свободно излизане от тях.   

27. Кой от посочените по-долу случаи се включва при изчисляването на БВП? а) продажбата на лека кола втора употреба; б) продажбата на старо жилище; в) произведените зеленчуци за собствено потребление; г) самостоятелно извършения ремонт на жилището; д) лека кола, която е произведена през настоящата година, но не е продадена;

28. Пример за доход, който е заработен, но не е получен, е: а) неразпределената печалба; б) трансферното плащане; в) обезщетението за нетрудоспособност; г) обезщетението за безработица; д) изплатените стипендии.

29. Нетният (чистият) вътрешен продукт е: а) сумата от пазарната стойност на произведените крайни стоки и услуги, без благата, предназначени за възстановяване на изхабеното оборудване; б) съвкупността от доходите на собствениците на производствени фактори; в) сумата от пазарните стойности на крайните стоки и услуги, произведени в дадена икономика за определен период; г) сумата от пазарните стойности на крайните стоки и услуги, произведени от националните фирми с национални ресурси за определен период; д) сумата от заработените и незаработените доходи на хората.

30. В БВП, изчислен по доходния подход, не се включват: а) рентните плащания; б) корпоративната печалба; в) нетният експорт; г) доходите от самонаемане; д) косвените данъци.

31. Кое от посочените твърдения не се отнася за класическата теория? а) предлагането само си създава търсене; б) търсенето определя адекватно на себе си предлагане; в) производството генерира сума на търсене, еквивалентно на стойността на произведените стоки; г) гъвкавостта на заплатите и цените предизвиква движение към пълна заетост на ресурсите; д) гъвкавостта на лихвения процент осигурява необходимото спестяване, което се трансформира в инвестиции.

32. Ако реалният БВП е 200, а номиналният 250, дефлаторът на БВП е равен на: а) 50; б) 80; в) 125; г) 500; д) нито един от посочените.

33. Ако обемът на разполагаемия доход спадне, при равни други условия: а) намаляват и потребителските разходи, и спестяванията; б) ще нараснат и потребителските разходи, и спестяванията; в) потребителските разходи ще нараснат, а спестяванията ще спадат; в) потребителските разходи ще спаднат, а спестяванията ще нараснат; д) всички отговори са грешни.

34. Кое от посоченото е недостатък на БВП като измерител на икономическата активност? а) не отчита стойността на продуктите от домашното стопанство; б) не отчита дейността на икономиката в сянка; в) не отчита ценността на свободното време; г) включването в БВП на т.нар. условна рента; д) всичко посочено.

35. В кейнсианския регион краткосрочната крива на съвкупното предлагане е: а) линия с положителен наклон; б) линия с отрицателен наклон; в) хоризонтална линия; г) вертикална линия; д) нито едно от посочените.

36. Връзката между пределната склонност към потребление и пределната склонност към спестяване се изразява в следното: а) сборът им е по-голям от единица; б) сборът им е по-малък от единица; в) сборът им е равен на единица; г) отношението между тях характеризира средната склонност към потребление; д) отношението между тях характеризира средната склонност към спестяване.

37. Пределната склонност към потребление е: а) отношението между съвкупното потребление и съвкупния доход; б) отношението между прираста на потреблението към прираста на дохода; в) отношението на частта от дохода за текущо потребление към целия доход; г) отношението между прираста на потреблението към прираста на спестяването; д) нито едно от посочените.

38. Делът на всяка единица разполагаем доход, който се спестява се нарича: а) средна склонност към потребление; б) средна склонност към спестяване; в) пределна склонност към потребление; г) пределна склонност към спестяване; д) недоспестяване.

39. Върху равнището на инвестициите влияят: а) равнището на лихвения процент; б) технологичните промени; в) цените на производствените фактори; г) очакваните продажби и печалби; д) всичко посочено.

40. Кое от следното може да се приеме за инвестиция от гледна точка на Макроикономиката? а) закупуване на жилище; б) закупуване на акции; в) депозиране на сума в банка; г) вложения в запаси от суровини, материали и полуфабрикати; д) всичко посочено.

41. Фирма има намерение да инвестира в ДМА 200 х. лв. чрез използване на банков кредит при годишен лихвен процент от 8 %. Пределният приход от новата инвестиция е 250 х. лв. При тези условия фирмата: а) ще инвестира в ДМА; б) няма да инвестира в ДМА; в) не може да вземе решение поради липса на достатъчна информация; г) независимо от загубите ще инвестира в ДМА; д) нито едно от посочените.  

42. Принудителната безработица възниква поради: а)  несъответствие между характера на подготовката и квалификацията на предлаганата работната сила и изискванията на работното място; б) постоянните промени на трудовия пазар и естественото движение (текучество) на кадрите; в) свиване на общото търсене на работната сила, поради цикличния характер на икономическото развитие; г) по-високото заплащане на труда, фиксирано в трудовите договори, в сравнение равновесното равнище; д) сезонния характер на някои видове дейности.

43. Равнището на произведения БВП, което се свързва с естественото равнище на безработица, е: а) реален БВП; б) фактически БВП; в) потенциален БВП; г) номинален БВП; д) нито едно от посочените.  

44. За развитието на икономиката в рамките на бизнес-цикъла се съди по: а) размера на БВП по съпоставими цени; б) индексите на цените на едро и дребно; в) равнището на безработица; г) броя на сключените договори за ново производствено оборудване; д) всичко посочено.

45. Размерът на кой от посочените показатели спада във фазата на подема и расте във фазата на спада? а) на стоковите запаси; б) на БВП; в) курса на ценните книжа; г) на промишленото производство; д) на инвестициите.

46. Средната продължителност на класическия дългосрочен (Кондратиев) цикъл е: а) 7-8 години; б) 10-20 години; в) 30-40 години; г) 50-60 години; д) 70-80 години.

47. Кой от изброените ефекти на инфлацията не е верен? а) нарастване на покупателната способност на паричната единица; б) обезценяване на спестяванията; в) обезценяване на постоянните доходи; г) преразпределение на доходи; д) дестабилизация на икономиката.

48. Операциите на търговските банки по набиране на парични ресурси са: а) активни; б) пасивни; в) посреднически; г) предпазни; д) спекулативни.

49. Ако нормата на задължителните частични минимални резерви на търговските банки в Централната банка е 8%, депозитният мултипликатор ще бъде равен на: а) 8; б) 12,5; в) – 8; г) 92; д) нито едно от посочените.

50. Кое от посоченото НЕ е инструмент на паричната политика? а) операциите на открития (публичен) пазар; б) процентът на задължителните частични минимални резерви на търговските банки в Централната банка в) държавните (публичните) разходи; г) дисконтният процент; д) нито едно от посочените.

51. Данъчният мултипликатор се изчислява по формулата: а) Мт = ?Y / ?I;  б) Мт = - МРС/ 1 – МРС; в) Мт = 1/ 1-МРС; г) Мт = 1/ МРS  д) Мт = (MR – MC) / MC.

52. Ако държавата по време на криза увеличи държавните разходи с 1 млрд. лева, а МРС е равна на 0,8, то БВП ще: а) ще спадне с 5 млрд. лв.; б) ще остане неизменен; в) ще нарасне с 5 млрд. лв.; г) ще нарасне с 8 млрд. лв.; д) ще нарасне с 1,25 млрд. лв. 

53. Деленето на фискалната политика на експанзивна и рестриктивна е според: а) обекта; б) срока на осъществяване; в) начина на осъществяване; г) преследваните цели; д) нито едно от посоченото.

54. В ролята на автоматични стабилизатори НЕ могат да бъдат: а) подоходните данъци; б) помощите за безработни; в) разходите за национална отбрана и сигурност; г) разходите за социално подпомагане; д) разходите за пенсии, стипендии.

55. Теорията за сравнителните предимства в международната търговия е изградена върху схващането за: а) различията в относителните разходи при производството на стоките в отделните страни; б) различията в абсолютните разходи при производството на стоките в отделните страни; в) различията в относителното изобилие или оскъдност на производствените фактори; г) пределната склонност към износ; д) пределната склонност към внос.

56. Ефективната (реална) митническа защита се използва за: а) да стимулира износа на страната; б) да ограничи вноса в страната; в) да стимулира износа и ограничи вноса в страната; г) да защити националната добавена стойност в местните стоки, когато се произвеждат с вносни суровини; д) нито едно от посочените.   

57. Външнотърговската квота на дадена страна се изчислява по формулата: а) (Ехp + Imp) / Y х 100; б) (?Exp / ?Y св) х 100; в) (Exp /Y) х 100; г) (?Imp / ?Y) х 100; д) (Y / Exp) х 100.

58. Към коя от посочените групи преки административни инструменти на външнотърговската политика спада изискването за употреба на местни компоненти? а) митнически; б) количествени; в) финансови; г) скрити; д) нито едно от посочените.

59. На изхода на икономическата система основен фактор на икономическия растеж е: а) производствените технологии; б) организацията на производството; в) вещественият капитал; г) природните ресурси; д) потреблението на произведените блага.

60. Икономическият растеж, основан на увеличения брой на работната сила в производството, е: а) интензивен; б) екстензивен; в) деинтензивен; г) очакван; д) планиран.

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

1. Крайната южна и крайната западна точка на България са:
а) устието на река Тимок и нос Шабла; б) връх Тумба и връх Циганско градище; в) връх Вейката и връх Китка; г) Гюмюрджински снежник и връх Българка; д) връх Баба и устието на река Резовска.

2. С каква площ е Княжество България според Берлинския договор (1878 г.)?
а) 160 хил.кв.км; б) 63 хил.кв.км; в) 98 хил.кв.км;
г) 111 хил.кв.км; д) 103 хил.кв.км.
3. Посочете откъде през територията на Република България преминава коридор №-8:
а) Видин-София-Кулата; б) всички пристанища по река Дунав;
в) Калотина-София-Свиленград; г) Гюешево-София-Бургас-Варна;
д) Русе-Кърджали-Маказа.

4. Посочете правилното съчетание на ГКПП и граница:
а) Станке Лисичково (Лагодаш) с Македония, Калотина със Сърбия, Йовково с Румъния;
б) Връшка чука с Македония, Гюешево със Сърбия, Малко Търново с Гърция;
в) Кулата с Румъния, Илинден с Турция, Оряхово с Македония;
г) Златарево със Сърбия, Брегово с Македония, Лесово с Гърция;
д) Дуранкулак с Турция, Илинден с Румъния, Гюешево със Сърбия.

5. Свободните безмитни зони в България са в:
а) София, Плевен, Стара Загора, Кулата, Свищов, Шумен;
б) Велико Търново, Хасково, Капитан Андреево, Сливен;
в) Лом, Кюстендил, Пазарджик, Ивайловград, Царево;
г) Бургас, Видин, Драгоман, Пловдив, Русе, Свиленград;
д) Сандански, Кърджали, Перник, Разград, Карлово.

6. Лесово е ГКПП на границата на България с:
а) Румъния; б) Гърция; в) Турция; г) Сърбия; д) Македония.

7. Седиментни скали са:
а) гранити, сиенити, диорити;
б) кристалинни шисти, мрамори, гнайси;
в) варовици, конгломерати, пясъчници;  г) андезити, габро, глина;
д) трахити, базалт, чакъл.

8. При изветряне и денудация се образуват:
а) свлачища по черноморския и дунавския бряг, срутища в планините;
б) ерозионни бразди и ровини в Дунавската равнина, речни долини, крайбрежни низини;
в) каменни реки на Витоша, скални пирамиди при Мелник, сипеи в планините;
г) плажни ивици по черноморското крайбрежие, клифов бряг при н. Емине и Калиакра;
д) циркусни езера, карлинги и трогови долини в Рила и Пирин.

9. Коя двойка планина – река е неправилна?
а) Рила – Струма, Сакар – Велека;
б) Рила – Марица, Стара планина –Камчия;
в) Рила – Места, Родопи – Арда; г) Стара планина – Тунджа, Стара планина – Осъм;
д) Рила – Искър, Стара планина – Янтра.

10. Находищата на лигнитни въглища - Габер, Алдомировци, Станянци и Чукурово са част от:
а) Западномаришкия басейн; б) Източномаришкия басейн;
в) Ломския басейн; г) Елховския басейн;
д) Софийския басейн.

11. Находища на природен газ има при:
а) Тюленово, Долни Дъбник, Долни Луковит, Селановци;
б) Чирен, Деветаки, Долен чифлик;
в) Калипетрово, Българово, Сливен, Кърджали.
г) Козлодуй, Враца, Бургас, Русе;
д) Перник, Рудозем, Кнежа.

12. Находища на мрамор има в района на:
а) Свищов, Самоков, Гулянци;
б) Силистра, Балчик, Шабла;
в) Сливен, Перник, Криводол;
г) Берковица, Велинград, Малко Търново;
д) Лозница, Камено, София.

13. Най – малка е продължителността на слънчевото греене в:
а) Дунавската равнина; б) Санданско – Петричкото поле;
в) високите части на планините; г) Предбалкана;
д) Задбалканските котловини.

14. Максимална средногодишна валежна сума е характерна за:
а) Дунавската равнина; б) Рила; в) Стара планина;
г) Предбалкана; д) Горнотракийската низина.

15. Най-ниската регистрирана температура в станция Трън е при състояние на:
а) фьон; б) действие на антициклон; в) температурна инверсия ;
г) нахлуване на арктичен въздух; д) всички изброени.

16. Абсолютни минимални температури са измерени в станциите:
а) Трън,Кнежа,Севлиево; б) връх Мусала,връх Ботев,Кнежа;
в) Сливен,Севлиево,Трън г) Трън,Кнежа,връх Мусала;
д) Стара Загора,Свищов,Севлиево.

17. Главният вододел на страната преминава през:
а) Странджа, Стидовска планина, билото на Централна Стара планина;
б) Източни Родопи, Горнотракийска низина, Сърнена Средна гора;
в) Милевско – Конявска планинска редица, долината на река Струма, Сакар;
г) Дервенски възвишения, Рила, Старозагорско поле;
д) Пирин, Славянка, долината на река Арда.

18. Отточният коефициент показва:
а) водоносността на територията и се измерва в л/сек/км²;
б) количеството вода, което протича през определено място на речното легло за една година и се измерва в млрд. м³;
в) какъв % от валежите, паднали върху територията, протичат като отток;
г) площта на водосборния басейн;
д) разпределението на оттока през годината.
19. Проломите Земенски и Рупелски са на река:
а) Дунав; б) Струма; в) Огоста; г) Искър; д) Камчия.

20. Кои от посочените две реки се вливат директно в Черно море:
а) Камчия, Върбица; б) Батова, Камчия; в) Скът, Арчар;
г) Бистрица, Росица; д) Съзлийка, Ропотамо.

21. Към азоналните почви не се отнасят:
а) алувиално-ливадни; б) кафяви горски;
в) засолени; г) блатни; д) хумусно-карбонатни.

22. Сивите горски почви не са разпространени в:
а) Бургаската низина; б) южните части на Дунавската равнина;
в) части от Лудогорието; г) Франгенското плато;
д) високите части на Дунавската равнина.

23. Кои от посочените резервати не се намират в Рила?
а) “Риломанастирска гора” и “Скакавица”; б) “Парангалица” и “Ибър”;
в) “Скакавица” и “Централен Рилски резерват”;
г) “Баюви дупки-Джинджирица” и “Юлен”;
д) нито един от изброените.

 

24. Колко е средната гъстота на населението на България през 2009 г?
а) 68,2 д./ кв.км;    б) 71,3 д./ кв.км; в) 75,8 д./ кв.км;
г) 79 д./ кв.км;       д) 81,6 д./ кв.км.

25. Коефициентът на раждаемост на населението на България през 2009 г. е:
а) 7,6 %о; б) 9,6 %о;в) 9,9 %о; г) 10,2 %о; д) 10,7 %о.

26. След подписването на Крайовската спогодба през 1940 г. се осъществява размяна на българско и:
а) турско население; б) румънско население; в) гръцко население;
г) македонско население; д) сръбско население.

27. Коя е годината, в която е отчетено най-ниско ниво на раждаемостта в България след Втората световна война?
а) 1946; б) 1965; в) 1976; г) 1985; д) 1997.

28. Какъв тип възпроизводство е характерен  за населението на България през последните години?
а) прогресивен; б) регресивен; в) стационарен;
г) скокообразен; д) линеен.

29. Кой от регионите е с най-ниска безработица през 2009 г?
а) Северозападна България; б) Северна Централна България;
в) Югозападна България; г) Югоизточна България;
д) Южна Централна България.

30. Кое от селищата се развива благодарение на добива и преработката на полезни изкопаеми?
а) Самоков; б) Левски; в) Лом; г) Карлово; д) Кюстендил.

31. Град Лом възниква през епохата на :
а) римляните; б) траките; в) първа българска държава;
г) Възраждането; д) Средновековието.

32. През кой от периодите се наблюдава най-голямо увеличение на броя на градовете?
а) 1879-1900 г.; б)  1900-1946 г.; в)  1946-1975 г.;
г) 1975-1992 г.;  д)  1992-2005 г.

 

33. Как се нарича процесът на концентрация на населението, производствената и социална дейност в градовете?
а) конурбация; б) урбанизация;в) дезурбанизация;
г) субурбанизация; д) реурбанизация.

34.Кой манастир има статут на селище?
а) Бачковски; б) Соколовски; в) Клисурски;
г) Троянски; д) Драгалевски.

35. През 2009 г. производството на пшеница в България бележи намаление в сравнение с 2008 г. и е:
а) 2,3 млн.т; б) 3,5 млн.т; в) 3,9 млн.т ; г) 4,6 млн.т; д) 5,2 млн.т.

36. Колко са площите засети с ечемик в България през 2009г?
а) 123 хил. ха ;б) 180 хил. ха; в) 258 хил. ха г) 670 хил. ха; д) 790 хил. ха
37. Териториалното разположение на коя техническа култура съвпада с това на слънчогледа?
а) коноп; б) лавандула; в) захарно цвекло; г) фъстъци; д) сусам.

38. В коя двойка земеделска култура – район на разпространение е допусната грешка?
а) фасул – Добруджа;
б)  ръж – Самоковска котловина;
в) ечемик – Източни Родопи;
г) пшеница – Бургаска низина;
д) царевица – Дунавска равнина.

39. Колко е площта на засетия слънчоглед през 2009 г.?
а) 350 хил. ха; б) 402 хил. ха; в) 420 хил. ха;
г) 550 хил. ха; д) 684 хил. ха.

40.Колко е средният добив на слънчоглед в България през 2009 г?
а) 1520 кг/ ха ; б) 1640 кг/ ха ; в) 1750 кг/ ха ;
г) 1928 кг/ ха ;  д) 2100 кг/ ха.

41.Какви площи са заемали лозовите масиви на България в края на ХІХ век?
а) 2,1 млн. дка; б) 0,5 млн. дка; в) 1,7 млн. дка;
г) 1,2 млн. дка; д) 0,9 млн. дка.

42Сортовете “Джонатан”, “Канадска Ренета”, “Златна превъзходна” са сортове:
а) праскови; б) вишни; в) круши; г) кайсии; д) ябълки.

43. Как се нарича най-разпространената порода биволи в България?
а) “Плевенска”; б) “ Искърска”; в) “Източнобългарска”;
г) “Българска мура”; д) “Бяла южнобългарска”.

44. В коя група са включени породите в птицевъдството, които са за яйца?
а) “Легхорн” и “Родайланд”;
б) “Плимутрок” и “Нюхемпшир”;
в) “Черна шуменска” и “Легхорн”;
г) “Родайланд” и “Нюхемпшир”;
д) “Старозагорска червена” и “Черна шуменска”.

45. Къде в България е открита първата соларна електроцентрала?
а) Петрич; б) Сандански; в) с. Пауново, общ. Ихтиман;
г) Кърджали;  д) с. Петърч, обл. София.

46. За 2009 година в Енергетиката са ангажирани:
а) 27853 души; б) 32498 души; в) 36347 души;
г) 53233 души; д) 33999 души.

47. В кое от посочените находища на полезни изкопаеми се добива нефт?
а) Бохот; б) Деветаки; в) Габра;
г) Кремиковци; д) Асарел.

48. С каква мощност работи АЕЦ “Козлодуй” след 2006 година?
а) 3760 MW; б) 2800 MW; в) 1760 MW;
г) 2000 MW; д) 1800 MW.

49. Производството на топлоенергия през 2007 година драстично намалява и възлиза на:
а) 30,2 млрд.квтч.; б) 18,6 млрд.квтч.; в) 14,5 млрд.квтч.;
г) 26,1 млрд.квтч.; д) 42,5 млрд.квтч.

50. Флотацията е процес, довършващ:
а) доменното производство;
б) добива на руди;
в) прокатното производство;
г) електролитното пречистване на метала;
д) не е свързана с металургията.

51. В находищата Маджарово и Гюешево се добиват:
а) манганови руди;
б) оловно-цинкови руди;
в) медни руди;
г) хромови руди;
д) железни руди.

52. Колко олово и цинк са произведени в България през 2008 година?
а) 179 хил.т.;
б) 197 хил.т.;
в) 153 хил.т.;
г) 130 хил.т.;
д) 458 хил.т.

53. Къде се намира находището на каменна сол, осигуряващо суровина за “Солвей - Соди” Девня?
а) с. Мирово (Варненска област);
б) с. Марково (Шуменска област);
в) Опака;
г) Поморие;
д) Омуртаг.

54. През 2007 година произведеното дизелово гориво е:
а) 2148 хил.т.; б) 2318 хил.т.; в) 2219 хил.т.;
г) 3618 хил.т.; д) 1409 хил.т.

55. Пазарджик, Провадия, Самоков са центрове за производство на:
а) вълнени тъкани; б) копринени тъкани; в) обувки;
г) конопени и ленени тъкани; д) памучни тъкани.

56. Производството на памучни тъкани за 2008 г. е:
а) 33.4млн.кв.м.; б) 31.1млн.кв.м.; в) 72.5млн.кв.м.;
г) 95.1млн.кв.м.; д) 69.0млн.кв.

57 Колко е производството на растителни масла в България през 2008 г.?
а) 30 хил.т.; б) 55 хил.т.; в) 79 хил.т.; г) 90 хил.т. д) 85 хил.т.

58. През коя година е открита първата жп линия в България?
а) 1895 г.; б) 1875 г.; в) 1866 г.; г) 1900 г.; д) 1885 г.

59. От колко туристи е посетена  България през 2009 г.?
а) 7.9 млн.души;
б) 6.2 млн.души;
в) 10.0 млн.души;
г) 5.6 млн.души;
д) 8.1 млн.души.

60. Населението на Югозападен регион към 31.12 2009 г. е:
а) 2112 хил. д.;
б) 1190 хил. д.;
в) 1870 хил. д.;
г) 1136 хил. д.;
д) 785 хил.д.

МАТЕМАТИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 1. Reading

Read the text and choose the best answer to each question.

Making cooking pay

Once upon a time in Britain, food was just something you ate. Now it is a national obsession thanks to the likes of media chef Delia Smith.
Delia Smith is one of the most successful women in Britain. She is worth more than £ 20 million and apparently “she doesn’t cook Christmas lunch because at Christmas she is normally in Barbados.” Unlike other television cooks, who have already established their reputation in the restaurant trade, Delia Smith has no such qualifications. Indeed, she disarms critics by saying: “I’m not a great cook and I’ve never been interested in being one.” But she is reliable and she is trusted by the British public. As people continually say: “Delia Smith may be boring, but her recipes always work.” She wrote her first book, HOW TO CHEAT AT COOKING, in 1971 and began her TV career two years later with a programme called FAMILY FARE. It was an unexceptional programme, giving little idea of what was to come. Her 1998 series, DELIA SMITH’S COOKERY COURSE was more successful, leading to a bestselling book and a growing reputation as the cookery writer to trust. Subsequently she wrote books and appeared in her own TV shows with titles like DELIA SMITH’S CHRISTMAS, DELIA SMITH’S SUMMER COLLECTION AND DELIA SMITH’S WINTER COLLECTION. By last year, with HOW TO COOK, her reputation and her popularity were second to none. Delia Smith is famously secretive about her private life, she is married to Michael Wynn-Jones, a publisher, with whom fortunes have grown. Last year they bought 60% of Norwich Football Club, which has helped them prosper even more.

 1. “She is worth more than £ 20 million …” refers to
 2. the valuables of Delia Smith;
 3. the profits Delia Smith has made from her books and TV shows;
 4. the price of her books;
 5. how much Delia Smith and her husband have earned after buying 60% of Norwich Football Club.
 6. According to the author “She disarms critics by saying…” means that
 7. Delia Smith is armed.
 8. Delia Smith reduces the number of arms.
 9. Delia Smith fights with critics.
 10. Delia Smith overcomes the hostility of the critics.
 11. Which of the following is NOT a TV show?
 12. DELIA SMITH’S CHRISTMAS
 13. HOW TO CHEAT AT COOKING
 14. DELIA SMITH’S SUMMER COLLECTION
 15. DELIA SMITH’S WINTER COLLECTION

 

 1. Delia Smith’s first TV show was …

a) exceptional.      b) ordinary.      c) exciting.                   d) exclusive.

 1. Delia Smith established her reputation

       a) in the restaurant business.         b) acquiring cooking qualifications.
c) after marrying a publisher.       d) with her recipes which always work.

 1. By saying “By last year, with HOW TO COOK, her reputation and her popularity were second to none.” the author implies that
 2. Delia Smith was the second most popular and trusted person in the cookery writing and TV shows business  in Britain.
 3. Delia Smith was the most popular and trusted person in the cookery writing and TV show business  in Britain.
 4. Delia Smith won a second place in a cooking competition.
 5. Last year Delia Smith finally learned how to cook.

 

 1. Delia Smith’s TV career started

a) in 1971.            b) in 1973        c) in 1998.       d) last year.

 1. What is true about Delia Smith’s private life?
 2. She keeps it secret from the journalists and the public.
 3. It is well known to the public.
 4. It is top secret.
 5. The meaning of life is a mystery to her.

 

 1. It is most possible to find the text about Delia Smith in
 2. a cookery book.
 3. a textbook about food and diets.
 4. a magazine about restaurant and kitchen equipment.
 5. a magazine about famous people from show business.
 6. “Prosper” in the last sentence DOESN’T refer to
 7. success in professional career.
 8. success in family life.
 9. increase in profits from the football business.
 10. prosperity of Delia Smith’s children.

Answer key
1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – B; 5 – D; 6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – D; 10 – D

 

II. USE OF ENGLISH

 1. Sentence completion.

Choose the best answer to complete the sentences.

1. The Titanic may ________ but thanks to the film of the same name, the cruise industry is enjoying an unexpected lift.
a) be going down   b) go down      c) have gone down      d) gone down

2. If Elvis was alive, he _______ one of the best selling artists.
a) will be                 b) is                             c) would be                 d) was

3. __________ all the stories about young Internet experts who seem to appear out of nowhere and make millions almost for a night, the truth is that most of them had the help of rich parents,
a) although .           b) despite of                c) in spite                     d) despite

4. The sofa was _______ big that it had to be taken in through the balcony.
a) so                        b) very                         c) such             d) absolutely

5. Before sending their kids out, Italian mothers scrutinize the sky and consult with _________ over whether or not it will rain.
a) one another         b) the others    c) each another            d) the other

6. Many _________ pop groups don’t actually play their own music.
a) success                b) succeed       c) successful                d) successive

7. Tired of dealing with impolite and inefficient shop assistants? A Japanese entrepreneur has designed Roboshop Super 24, a _________ store in Tokyo staffed entirely by robots.
a) convenience        b) comfort       c) comfortable             d) suitable
8. Inflation in Ireland is now at ________ than 2 percent, and more than 150,000 jobs have been added in the three years that ended in April.
a) little                    b) less                          c) least             d) last

9. Mahatma Gandhi, an ambassador for world peace, is remembered for his role in achieving independence for India and for the creation of Indian _________ rights movement.
a) civilized              b) civilization              c) civil             d) civilian

10. The _________ of population of Ireland is due, in part, to the fact that the country is becoming an immigrant nation, attracting young people.
a) raise                    b) rising                       c) rise                           d) rose

Answer key
1- C ; 2 - C ; 3 -D  ; 4 - A  ; 5 - A   ; 6 - B  ; 7 - A ; 8 - B ; 9 -C  ; 10 - C

 1. Error Identification

On your answer sheet mark the letter which corresponds to the error in the sentence.

 1. It (A) was in order (B) to encourage independent film projects (C) that Robert Redford (D) found the Sundance Film Institute in 1981.

 

 1. Women annoy men by (A) insisting on (B) them (C) going into every shop and trying everything (D) on in every size and colour.
 1. (A) Most people tend to (B) associate Utah with the Church of the Latter – day Saints, (C) better known D) by the Mormons.

 

 1. There (A)is no other student in class (B)who is (C) as good (D)than John.
 1. Biotech Inc., the company (A) where James (B)joined in 1999 and (C)where he (D) has worked ever since, will close next month.
 2. I (A) wish I (B) bought a flat ten years ago when (C) prices weren’t so (D)unbearably high.

 

 1. (A) Neither the wolf (B) or the fox are (C) among the endangered (D)species in our country.
 2. (A) The ozone is a form of (B) oxygen which (C) is found (D)in both the upper and lower atmosphere.
 1. (A) Men’s search for meaning (B) is the (C) primary motivation in his life and not (D) a “secondary rationalization” of instinctual drives.

 

 1. (A) Half-truths are (B) technical not lies, but (C) they are just (D)as dishonest.

Answer key
1 – D; 2- B; 3 – D; 4 – D; 5- A; 6- B; 7 – B; 8 – A; 9 –A; 10 - B

 1. Paraphrasing

Which is the best paraphrase of the sentence?

1. Although there were some problems we made a very good presentation.

 1. We made a very good presentation despite of the problems.
 2. We made a very good presentation in spite of the fact that there were some problems.
 3. Although some problems we made a very good presentation.
 4. In despite of the problems we made a very good presentation.

2. I regret taking up smoking.

 1. I am sorry I am taking up smoking.    
 2. b. I wish I had taken up smoking.
 1. I wish I could give up smoking.                      
 2. d. I regret I have given up smoking.

3. I find driving on the left in Britain very strange.

 1. I am used to driving on the left in England.
 2. I am not accustomed to driving on the left in England.
 3. I find very strange driving in England.
 4. Very strangely, driving in England is on the left

4. Because it snowed heavily during the night the roads are closed.

 1. The roads are closed because of the heavy snows.
 2. The roads are closed because snowed heavily during the night.
 3. The roads are closed due to the heavy snowfall during the night.
 4. As a result from the heavy snow the roads are closed.

5. Did you manage to get in touch with the manager today?

 1. Did you succeed in contacting the manager today?
 2. Did you succeed to contact the manager today?
 3. Did you manage to touch the manager today?
 4. Did you contact with the manager today?

6. People change the world by the way that they live.         
a. The world is changed by the way people live.
b. The world is not going to change.
c. People will try to change the world.
d. The world is unchanged by people.

7. Many endangered animals have been saved by laws.
a. Laws have saved many endangered animals.
b. Laws will save many endangered animals.
c. Many animals are extinct because of laws.
d. Laws must save endangered animals.

8. Jennifer doesn't have as much luggage to carry as the others.
a. Jennifer doesn't like carrying luggage.
b. Her luggage isn't as heavy as the others.
c. Jennifer has less luggage to carry than the others.
d. Jennifer's luggage isn't enough for her to carry.

9. Despite the bad weather, the mountaineers set off for the summit.
a. Although the weather was bad, the mountaineers set off for the summit.
b. Although the weather was good, the mountaineers didn't set off for the summit.
c. Although the weather wasn't bad, the mountaineers didn't set off for the summit.
d. The mountaineers quickly set off for the summit when the weather is good.

10. If I were you, I wouldn't buy a dog.
a. I don't think you should have bought a dog.    
b. I think you must buy a dog.
c. I don't think you should buy a dog.                 
d. Be careful if you want to buy a dog.

Answer key

 1. - B; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - A; 7 - A; 8 - C; 9 - A; 10 - A

 

 

 1. Sentence Correction

Choose the correct word or phrase to replace the underlined part of the sentence.

1. If the books have been cataloged last week, why haven't they been placed on the shelf?
a. have been cataloged                         b. would have been cataloged
c. were cataloged                     d. had been cataloged

2. Arctic trees are scrubbiest than trees in milder climates.
a. scrubbier then trees             b. scrubbiest than are trees
c. scrubbier than are trees        d. scrubbier than trees

3. Quebec rises in a magnificent way above the St. Lawrence River.
a. rises in a magnificent way, way above        
b. rises magnificently above
c. rises magnificently way above                    
d. is raised in a magnificent way above

4. The helium- filled balloon rose in the air.
a. was rising in the air.                         b. was in the air.
c. rose into the air.                   d. would rise in the air.

5. If I had the address, I would have delivered the package myself.
a. had the address;                   b. had the address-
c. had had the address;                         d. had had the address,

6. Do you know that these gloves have lay on the bureau all week?
a. have laid on             b. would lie on             c. had laid on               d. have lain on

7. By the time we get to the picnic area, the rain will stop.
a. will stop                               b. shall stop    
c. shall have stopped                d. will have stopped

8. If he would have revised his first draft, he would have received a better grade.
a. had revised               b. could of revised      
c. had of revised          d. would revise

9. Alex claims that cats made the best pets.
a. made the best pets.               b. could be the best pets.        
c. make of the best pets           d. make the best pets.

10. By next month Ms. Jones will be Mayor of Tallahassee for two years.
a. will be Mayor of Tallahassee          
b. will be mayor of Tallahassee
c. will have been mayor of Tallahassee          
d. could have been mayor of Tallahassee

Answer key
1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - D; 6 - D; 7 - D; 8 - A; 9 - D; 10 - C

 1. GapFillingMultipleChoice

Read the text and decide which choice A, B, C or D best fits each numbered gap.

As time ............ (1), the power of newspapers seems to be on the ............ (2). This is odd because in the relatively ............ (3) past people were predicting that the influence of the written word would diminish in ............ (4) proportion to the rate of increase of the spoken word and moving image through TV and video. The Internet, cable and satellite television, Teletext and multi-media computers in ............ (5) other home should surely have ............ (6) for newspapers by now, particularly alongside a perceptible resurgence in the audiences for news-carrying radio stations. How have these organs survived, let alone ............ (7), particularly on a Sunday? Why do people who have seen a football or tennis ............ (8) live or on the small screen rush the next day to read a ............ (9) version of it in four or five columns which surely cannot mean more to the reader than that self-same viewer of the previous afternoon or evening? Why would anyone who has seen a film and formed a ............(10) impression of it the following day read a review of the aforesaid film in a newspaper? To see if s/he is right? Isn't that what friends are for? Don't we have colleagues for just that purpose - to see if our ideas on any given song, film or programme tally with others'?

1 A flies

B passes

C goes

D drags

2 A increase

B rise

C expansion

D build

3 A latest

B distant

C immediate

D recent

4 A exact

B direct

C precise

D equal

5 A all

B any

C every

D one

6 A done

B gone

C stood

D set

7 A flourished

B bloomed

C flowered

D rooted

8 A game

B set

C match

D meeting

9 A curtailed

B cut

C reduced

D potted

10 A vivid

B coloured

C bright

D direct

Answer key
1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C; 6 - A; 7 - A; 8 - C; 9 - D; 10 - A

НЕМСКИ ЕЗИК

TESTAUFGABE 1. Lesen Sie bitte den Text “Das Beste aus meinem Leben”. Wählen Sie die richtige Antwort zu den 10 Aussagen nach dem Text. Es gibt nur eine richtige Lösung zu jedem Punkt. Kreuzen Sie bitte Ihre Lösungen an.

Das Beste aus meinem Leben

Eine Zeit lang hatte man in München das Gefühl, wo immer ein Geschäft irgendeiner Art die Pforten schließe, werde alsbald ein Friseurladen eröffnet. Das war ein Trend, den ich aus keiner anderen deutschen Großstadt kannte: diese unglaubliche Gier nach Friseuren. Drogerien, Schraubenfachgeschäfte, Metzgereien, Reisebüros – alles wurde durch Friseure ersetzt, obwohl die Menschen in München ja nicht mehr Haare als anderswo haben. Aber sie lassen diese Haare anscheinend öfter waschen, schneiden, föhnen. Sie sind gepflegter.

Das war ein Trend, mit dem man leben konnte. Nichts, was man herbeigesehnt hätte, aber wenigstens etwas München-Spezifisches, etwas, das die anderen nicht hatten. Zu einer echten heimlichen Hauptstadt gehören nun einmal Friseure, sonst wäre es keine Haupt-Stadt.

Aber diese Entwicklung ist gestoppt. Wer weiß, warum? Wir haben die maximale Friseurdichte erreicht, zwischen den Coiffeursalons finden sich nur noch einige Läden zur Deckung des notwendigsten Lebensbedarfs.

An die Stelle des Friseurtrends ist ein anderer getreten. Wo immer nun ein Geschäft geschlossen wird, eine Drogerie, ein Schraubenfachgeschäft, eine Metzgerei oder ein Reisebüro, da eröffnet eine Kaffeebude, ja, bereits müssen erste Haarsalons den Kaffeeschenken weichen, einem von diesen Läden, in denen sich Latte-macchiato-Mütter mit ihrem Stoff versorgen. In denen der Kaffee mit Milch small oder tall in Becher gegossen wird, auf die ein Deckel kommt – und mit diesem Deckelbecher in der Hand schlendern die Menschen dann durch die Straßen. (Wenn sie nicht eine Flasche in der Hand tragen! Eine der größten Ängste des Bürgers, des jungen zumal, scheint ja die Angst zu sein, mitten in der Stadt plötzlich und schlagartig zu verdursten, anders ist es nicht erklärlich, dass kaum noch jemand ohne Wasserflasche flanieren geht.)

Quelle: Axel Hacke, Süddeutsche Zeitung Magazin

1. Der Autor …
a) wohnt in München.            
b) besucht München sehr oft.
c) möchte München einmal wieder besuchen.
d) wohnt in Stuttgart.

2. Die Eröffnung von neuen Friseurläden findet er …
a) sehr positiv.
b) irgendwie verblüffend.
c) ganz normal.
d) absurd.

3. Axel hat den Eindruck, …
a) als ob überall nur Friseurläden entstehen.
b) als ob zu wenig Friseurläden da sind.
c) dass man Friseurläden nicht gerne hat.
d) dass die Leute andere Geschäfte dringend benötigen.

4. Das war ein Trend, …
a) mit dem man leben könnte.
b) den man nicht dulden wollte.
c) der keine einzige Person interessierte.
d) der immer weiter ging.

5. Der Autor meint ferner,  …
a) viele Friseurläden sind etwas Typisches für München.
b) Friseurläden seien etwas Untypisches für München.
c) Friseurläden seine etwas Außerordentliches.
d) Friseurläden haben keinen Platz in München.

6. Diese Entwicklung …
a) konnte nicht rechtzeitig gestoppt werden.
b) wurde vom Senat der Stadt energisch gestoppt.
c) interessiert nur wenige Leute.
d) wurde unterbrochen.

7. Der Grund für diesen Trend …
a) ist unbekannt.
b) ist nur den Friseuren selbst bekannt.
c) ist der Radaktion bekannt.
d) wird von Wissenschaftlern intensiv erforscht.

8. Neuerdings …
a) werden immer mehr Friseurläden eröffnet.
b) werden keine Friseurläden mehr eröffnet.
c) sind Eröffnungen von Friseurläden untersagt.
d) werden fast alle Friseurläden geschlossen.

9. Der neueste Trend ist Eröffnung von …
a) Kaffeehäusern.
b) Kinos.
c) Multiplexen.
d) Einkaufszentren.

10. Es ist sogar so,  …
a) dass einige Friseurläden den Kaffeehäusern weichen müssen.
b) dass einige Friseurläden mit einem Kaffeehaus erweitert werden.
c) dass Friseurläden wieder beliebter werden.
d) dass Einkaufszentren die Kaffeehäuser verdrängen..

 

TESTAUFGABE 2. Wählen Sie das passende Wort. Für jede Lücke gibt es nur eine richtige Lösung. Kreuzen Sie bitte Ihre Lösungen an.

Die Brüder Grimm
In Kassel wurde 1812 ein ................... [1] aus dem achten Jahrhundert veröffentlicht. Es berichtet in altertümlichen Versen vom Kampf der germanischen Helden Hildebrand und Hadubrand. Die Titelseite nannte als Herausgeber dieser ältesten Dichtung in ................... [2] Sprache “Die Brüder Grimm”. Seitdem gelten Jakob und Wilhelm Grimm als Paar; man spricht gewöhnlich nur noch von den Brüdern Grimm. “Sie haben wirklich aus ihren beiden Leben ein einziges gemacht”, schrieb der Dichter Carl Zuckmayer.
So wie es noch ihr Vater gewünscht hatte, ................... [3] die Brüder zunächst Jura, Wilhelm legte auch ein Examen ab. Aber schon bald erkannten die beiden, dass ihre Interessen mehr auf anderen Gebieten lagen. Sie gaben deshalb die Rechtswissenschaften auf und wandten sich der Germanistik zu. Bei ihrer ................... [4] Arbeit in diesem Fach wurden sie im Laufe der Zeit das unzertrennliche Paar, als das sie heute in aller Welt bekannt sind.
Dabei waren sie sehr ................... [5]. Wilhelm galt als “ein feiner, artiger, junger Mann”, an dem Beobachter eine “sanfte Bescheidenheit” feststellten. Jakob dagegen war eher verbissen, empfindlich gegen Widerspruch und gegen Konkurrenz. Als ................... [6] und in seinem gesellschaftlichen Rang stand er über seinem jüngeren Bruder. Er beschäftigte sich auch mit politischen Fragen und wurde 1848 als Abgeordneter in das erste deutsche Parlament gewählt. Aber an ihrer bekanntesten Arbeit, den Märchen, hat Wilhelm den größeren Anteil.
Begonnen hatten sie diese Arbeit ................... [7] zufällig. Der Dichter Clemens Brentano sammelte gemeinsam mit einem Freund alte deutsche Volkslieder. Bei einem Juristen in Kassel, den er gut kannte, fragte er eines Tages an: “Haben Sie in Kassel keinen Freund, der sich dort auf der Bibliothek umtun könnte, ob keine alten Liedlein dort sind?” Der Jurist empfahl ................... [8] Jakob Grimm. Jakob bat Wilhelm um seine Hilfe. Von dieser Zeit an sammelten die beiden bei Kollegen, Freunden und Bekannten alles, was ihnen geeignet erschien. Aber sie sammelten nicht bloß “Liedlein”, sondern auch mündlich überlieferte Märchen.
Und bald ................... [9] legten sie ihre erste Märchensammlung vor, sie wurde in nur 900 Exemplaren gedruckt. Vor der Veröffentlichung hatte es noch Differenzen zwischen den Brüdern gegeben. Jakob wollte die Texte unbearbeitet herausgeben. Wilhelm dagegen wollte sie sprachlich neu gestalten. Er setzte sich schließlich durch und schuf damit den Märchenton, der heute noch berühmt ist. Ein schönes Beispiel dafür sind die Einleitungsworte zum “Froschkönig”, dem ersten Märchen in der Sammlung: “In den alten Zeiten, ................... [10] das Wünschen noch geholfen hat, ...”

Quelle: Ralf Kinas

1. a) Gedicht               b) Wissenschaftler       c) wo               d) darauf
2. a) rein                      b) deutscher                c) ihm              d) Gedicht
3. a) darauf                  b) unterschiedlich        c) studierten    d) ihm
4. a) gemeinsamen       b) deutscher                c) studierten    d) Gedicht
5. a) ihm                      b) unterschiedlich        c) wo               d) rein
6. a) Wissenschaftler   b) Gedicht                   c) darauf                      d) ihm
7. a) darauf                  b) unterschiedlich        c) gemeinsamen           d) rein
8. a) Wissenschftler     b) ihm                          c) rein                          d) wo
9. a) wo                       b) rein                          c) darauf                      d) ihm
10. a) darauf                b) deutscher                c) Gedicht                   d) wo

 

TESTAUFGABE 3. Wählen Sie die richtige Antwort a), b), c) oder d). Es gibt nur eine richtige Lösung. Kreuzen Sie Ihre Antworten an.

1. Ich wäre froh, wenn du mich nicht mehr danach fragen ... .
            a) wärest          b) seist             c) wurdest       d) würdest

2. Könntest du mir ... tun?
            a) eins Gefallen           b) ein Gefallen            c) einen Gefallen        
d) Gefallen

3. Das wäre einfach viel ...  
a) zu schön      b) schön           c) gut   d) sinnvoll

4. Sie hat dunkle Augenringe. Sie scheint nicht ...
a) geschlafen zu haben                                    b) geschlafen haben   
c) geschlafen zu sein                                       d) schlafen haben

5. Alles ist besser gegangen, als sie ...
a) erwarteten   b) erwartet hatten        c) erwarten könnten    d) erwarten

6. Alles hat einen Preis, es ist ....
            a) gleich           b) halt so         c) sodann         d) ziemlich

7. Geht es dir gut, darfts du weiter machen. Aber du musst nicht außer Acht ..., dass die Konkurrenz auch auf dem Markt ist.
            a) machen        b) lassen          c) stellen          d) zeigen        

8. Wilhelm Hauff ist nicht in Vergessenheit ... wie viele andere.
            a) geraten        b) setzen          c) stehen          d) tauchen
9. Das war ein Schuss ins Schwarze! Das war ...
a) mein voller Erfolg                                       b) mein mäßiger Erfolg
c) eine Katastrophe                                         d) ein Abenteuer
10. Kannst du mir das Buch geben, ... du gehst?
a) seitdem        b) bevor           c) wann           d) nach

11. Freunde kann man sich aussuchen, ... - nicht.
            a) Verwandter             b) Verwandte              c) Verwandten           
d) Verwandtes

12. Gestern habe ich mich schwarz geärgert. So ... habe ich nie erlebt!
            a) kleinen Ärger                                              b) großen Ärger
            c) einen schönen Tag                                       d) eine Erfrischung    

13. Kannst du bloß kein Blatt vor den Mund nehmen? Du sagst deine Meinung ...
            a) nie offen      b) immer offen            c) nur ab und zu          d) nie

14. Ich empfehle den Gästen immer das Hotel “Dunav Plaza” in Svishtov. Was ... du ihnen?
a) empfehlst    b) empfehlen   c) empfehlt      d) empfiehlst

15. Ich fange jetzt mit den Aufgaben. Wann ... er an?
a) fängt            b)  fangt          c) fangst          d) fangen

16. Ich halte mir einen Hund. ... ihr auch einen?
a) Halt             b) Halten         c) Haltet          d) Halte

17. Leider vergesse ich die Namen so leicht. - ... du sie auch so leicht?
a) Vergisst       b) Vergesst      c) Vergiss        d) Vergessen

18. Ich suche ..., ... , nicht zu teure Schuhe.
a) flache – dunkle                                           b) flachen – dunklen  
c) flache – dunkel                                           d) flachere – dunkle

19. Können Sie mir sagen, wie das bei euch ...?
a) organisiert wird                                           b) wird organisiert      
c) organisiert worden                                      d) organisiert würde
20. Mein Kollege hat einen neuen Mercedes gekauft. Der alte Opel hat verkauft ...
a) worden müssen                                           b) werden müssen      
c) gemusst                                                       d) müssen werden

21. Nachdem ich mit dir ... , schrieb ich ihr eine E-Mail.
a) telefonierte                                                  b) telefoniert hatte     
c) telefoniert habe                                           d) telefoniert hätte

22. Welcher ... von deinem Bruder studiert in Gießen?
a) Bekannten               b) Bekannter               c) Bekannte                
d) Bekanntem

23. Nur wenige Journalisten haben ... der Konferenz beigewohnt.
a) -                   b) bei               c) auf               d) an

24. Das war ein Schuss ins Blaue von dir! Du hast praktisch ...
            a) nichts erreicht                                  b) alle Ziele erreicht
c) alles falsch gemacht                        d) ein schönes Bild gemalt

25. Herr Reinradt? Ich kann mich nicht mehr ... erinnern.
a) daran                       b) darin                        c) an ihn         
d) danach

26. Da ich neulich den Computer ..., kann ich den Aufsatz nicht schreiben.
a) hatte reparieren lassen                     b) hatte repariert                     
c) reparieren lassen habe                      d) habe reparieren lassen

27. Zur Party kommen nur diese Gäste, ... eine Einladung geschickt haben.
a) den wir                    b) denen wir                c) die wir                    
d) deren wir

28. Er scheint das Lied ...
a) gehört werden         b) gehört haben           c) gehört zu haben      
d) hörten

29. Wie lange haben Sie die Schmerzen? - ... Woche.
a) Seit eine                   b) Seit einer                 c) Vor einer                
d) In einer
30. Was ist neulich in dieser Sache ... ...?
a) gemacht worden      b) machen werden       c) machen würden      
d) machten

31. Die Fabrik liefert ... ... .
a) der Firma die Ware                         b) die Ware der Firma
c) die Firma die Ware                         d) Ware die Firma

32. Der Junge hatte nichts anderes im Kopf, ... mit dem Motorrad herumzufahren.
a) als                b) wie              c) sonst            d) so   

33. Sie ist in aller Munde! – Meinst du wirklich, dass Sie wirklich ... ist?
            a) sehr bekannt            b) total unbekannt       c) kaum bekannt         
d) bescheiden

34. Er zeigt ... seine Bildersammlung.
a) dem Besucher          b) der Besucher           c) des Besuchers        
d) die Besucher

35. Gib mir das Paket. Ich werde ...  ... morgen früh geben.
            a) es ihm          b) es ihn           c) ihm es          d) ihn es

 

TESTAUFGABE 4. Korrigieren Sie die Fehler. In jedem Punkt ist maximal nur ein grammatischer Fehler. Kreuzen Sie Ihre Antworten an.

PC-Fehlerprotokoll
36. Beschreiben Sie Ihr Problem. Jetzt beschreiben Sie bitte Ihr Problem genau und ohne lästiger Füllkommentare.
            a) Ihr Problem             b) genau                      c) ohne lästiger           
d) kein Fehler

37. Wie schwer wiegend ist das Problem: Lebensnotwendig, extrem wichtig, unglaublich wichtig, ultimativ wichtig.
            a) schwer                     b) extrem                     c) unglaublich             
d) kein Fehler
38. Ist der Computer an der Stromversorgung angeschlossen?   ja __nein __
            a) Ist                b) der               c) Stromversorgung     d) kein Fehler

39. Hat ein Kollege, der “alles vom Computer” weiß, versucht, das Problem zu lösen?
            ja         __        nein __
            a) Kollege        b) der               c) vom             d) kein Fehler

40. Falls Sie dem Handbuch gelesen haben: haben Sie es verstanden?
            a) Falls b) dem             c) verstanden   d) kein Fehler 

Lösungen:
TA 1   1a        2b        3a        4a        5a        6d        7a        8b       9a        10a
TA 2   1a        2b        3c        4a        5b        6a        7d        8b        9c        10d
TA 3   1d        2c        3a        4a        5c        6b        7b        8a        9a        10b      11b      12b      13b      14d      15a            16c      17a      18a      19a      20b      21b      22c      23a      24a      25c      26c      27b      28c      29b      30a            31a      32a      33a      34a      35a     
TA 4   36c      37d      38b      39c      40b

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

І. TEXTE DE COMPRÉHENSION

Ma vie
Je suis né à Paris il y a 52 ans, d'une mère française et d'un père qui a choisi la France lorsque son pays, la Hongrie, a été envahi par la Russie communiste. J'ai été élevé d'abord à Paris, puis à Neuilly où j'habite jusqu'à ce jour. Ma famille m'a enseigné les valeurs du gaullisme : l'amour de la France et le refus de la fatalité.
Après des études de droit et de sciences politiques, je suis devenu avocat à vingt-six ans. Pendant plus de vingt ans, j'ai exercé ce métier en plus de mes activités politiques. Il m'a permis de garder un contact quotidien avec la société française.
Je suis gaulliste depuis l'enfance, et c'est dans le parti gaulliste que j'ai toujours poursuivi ma carrière politique. J'étais encore un militant étudiant quand je fus élu conseiller municipal en 1977. Six ans plus tard, j'ai été élu maire de Neuilly. Je suis particulièrement fier d'avoir gardé la confiance des électeurs qui m'ont permis de servir à ce poste pendant dix-neuf ans. Parmi mes autres fonctions électives, j'ai été conseiller régional d'Île-de-France, député à l'Assemblée Nationale et au Parlement européen et vice-président - puis, depuis 2004, président - du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Je suis entré au gouvernement pour la première fois en 1993, comme ministre du budget et porte-parole du Premier ministre Edouard Balladur. Après la victoire de Jacques Chirac en 2002, je suis revenu au gouvernement comme ministre de l'intérieur, puis ministre des finances en 2004. Dans ces deux postes, j'ai voulu montrer qu'avec de la volonté, ce qu'on croyait hors d'atteinte peut redevenir possible. La présence policière a augmenté dans les rues françaises, l'augmentation de la délinquance a été stoppée, Alstom a été sauvé de la faillite, EDF et GDF ont ouvert leur capital et les prix de détail ont baissé dans la grande distribution.
Quand les militants de l'UMP m'ont élu à la tête du parti en novembre 2004, j'ai quitté le gouvernement. J'y suis revenu en mai 2005, à la demande de Jacques Chirac, comme ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
J'ai été marié deux fois et j'ai trois enfants. Pierre et Jean, les deux aînés, voteront pour la première fois cette année dans des élections présidentielles et législatives. Leur soutien, comme celui de ma femme Cécilia et de mon plus jeune fils Louis, me sera, dans les mois qui viennent, plus précieux que je ne peux le dire.

                                                                                                                      Nicolas Sarkozy

 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Pourquoi le père de Nicolas Sarkosy a choisi la France ?
A/ La Hongrie a été libérée par l’Union Soviétique.
B/ Sa patrie a été envahie par la Russie communiste.
C/ La Hongrie a été occupée par les nazis.
D/ Son pays est resté indépendant.

2. Quelles études Nicolas Sarkosy a-t-il fait?
A/ Il était étudiant en droit.                                              
B/ Il a fait des études de sciences politiques.
C/ Il a fait des études de droit et de sciences politiques.
D/ Il était étudiant en économie.

3. Quel métier a-t-il exercé plus de vingt ans?
A/ Il était économiste.                        B/ Il était financier.
C/ Il était avocat.                                                D/ Il était juge.

4. Qu’est-ce que c’est le parti gaulliste?
A/ C’est un parti de droite, dans un cadre républicain et démocratique, des successeurs du général de Gaulle.
B/ C’est un parti socialiste.
C/ C’est un parti communiste.
D/ C’est un parti d’extrême droite.

5. Pendant combien de temps a-t-il été maire de Neuilly?
A/ 6 ans                                                 B/ 19 ans
C/ 20 ans                                               D/ 3 ans

6. Quelle fonction élective n’a-t-il pas ?
A/ Président de la République française         B/ Député à l'Assemblée Nationale
C/ Député au Parlement européen                   D/ Maire de Paris

7. Quel poste gouvernemental n’a-t-il pas occupé?
A/ Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
B/ Ministre des affaires étrangères
C/ Ministre du budget
D/ Ministre des finances

8. Que signifie l’UMP dans le texte?
A/ Union pour un Mouvement Populaire       B/ Urgences Médicales de Paris
C/ Union pour la majorité présidentielle         D/ Union pour une majorité populaire

9. Quel était le premier poste gouvernemental de Nicolas Sarkosy ?
A/ Il était ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
B/ Il était ministre du budget et porte-parole du Premier ministre Edouard Balladur.
C/ Il était ministre d'Etat.
D/ Il était ministre des finances.

10. Comment s’appelle son plus jeune enfant?
A/ Pierre                                                 B/ Jean
C/ Cécilia                                                              D/ Louis

 

II. ÉPREUVE DE GRAMMAIRE

Cochez la réponse correcte !

1. Au magasin il y a de l’eau minérale. Pierre … prend 2 bouteilles.


A/ les

B/ y

C/ la

D/ en

2. Les piétons … le boulevard.


A/ est traversé

B/ ont traversé

C/ a traversé

D/ sont traversé

3. Vous avez invité les Lambert. Vous … avez servi du rôti.


A/ les

B/ vous

C/ leur

D/ leurs

4. En hiver il fait … ski.


A/ le

B/ du

C/ un

D/ de

5. L’anniversaire de votre père approche. Pensez-…!


A/ y

B/ le

C/ lui

D/ en

 

6. Je … du personnel.


A/ occupe

B/ s’occupe

C/ m’occupe

D/ lui occupe

7. J’ai bu … thé qui était dans le bol.


A/ du

B/ de

C/ les

D/ le

8. J’ai parlé à mes amis du centre Pompidou. Aujourd’hui je … montre.


A/ leur le

B/ le leur

C/ en leur

D/ le leurs

9. Si tu avais le temps, tu … tes parents.


A/ visites

B/ visiteras

C/ avais visité

D/ visiterais

10. … orangeade me rafraîchit pendant les journées chaudes.


A/ l’

B/ de l’

C/ d’

D/ une

11. Les livres que tu lis, ce sont … que ton professeur t’a recommandés.


A/ celles

B/ ceux

C/ celui

D/ ces

12. Nous souhaitons que vous … de grands succès.


A/ avez

B/ auriez

C/ ayez

D/ aurez

13. Ils n’ont pas … amis à l’étranger.


A/ les

B/ des

C/ de

D/ d’

14. Les déménageurs … les meubles dans mon appartement.


A/ ont monté

B/ sont monté

C/ ont montés

D/ sont montés

15. Si vous … , je serais venu vous voir.


A/ m’invitiez

B/ m’invitez

C/ m’inviterez

D/ m’aviez invité

16. Nous ne préférons pas … voyage en avion.


A/ du

B/ le

C/ de

D/ au

17. Jean et Marie … chez eux.


A/ sont rentré

B/ ont rentré

C/ sont rentrées

D/ sont rentrés

18. Elles … devant la grande glace.


A/ se sont maquillées

B/ s’ont maquillé

C/ se sont maquillé

D/ se sont maquillés

19. L’année passée nous sommes descendus dans … hôtel.


A/ ce

B/ ces

C/ cet

D/ cette

20. L’histoire … vous venez de me raconter, est très intéressante.


A/ dont

B/ qui

C/ que

D/ quoi

21. Joséphine … des chaussettes rouges.


A/ s’est mise

B/ s’est mis

C/ s’est mises

D/ s’a mis

22. Tu parles à … enfants. (aux enfants des Demy)


A/ leurs

B/ leur

C/ tes

D/ ses

23. J’ai tous les disques de ce chanteur … on parle beaucoup en ce moment.


A/ où

B/ que

C/ qui

D/ dont

24. Elle a demandé à ses voisins … de bruit.


A/ de ne faire pas

B/ de ne pas faire

C/ de faire ne pas

D/ ne pas de faire

25. Il sort avec sa fille. Il … conduit chez le dentiste.


A/ la

B/ le

C/ en

D/ y

26. Voici les garçons que le professeur … au cinéma.


A/ a emmené

B/ a emmenée

C/ a emmenés

D/ a emmenées

27. Ils … de grand voyage.


A/ ne pas ont fait

B/ n’ont fait pas

C/ ont ne fait pas

D/ n’ont pas fait

28. Les pêches n’étaient pas bonnes. Je … .


A/ n’en ai pas pris

B/ en n’ai pas pris

C/ n’en ai pris pas

D/ en ai ne pris pas

 

29. Ma mère … par le docteur Leblond.


A/ est opéré

B/ a opéré

C/ est opérée

D/ a opérée

30. Hier il a plu … la journée.


A/ tout

B/ tous

C/ toutes

D/ toute

31. Google Chrome est disponible ……… à présent pour Linux.


A/ ça fait

B/ depuis

C/ pendant

D/ dès

32. ……. aide est la bienvenue.


A/ la moindre

B/ le meilleur

C/ la moins

D/ la plus

33. Des milices sunnites ………………… leurs armes contre Al-Qaïda.


A/ sont retourné

B/ ont retourné

C/ sont retournés

D/ sont retournées

34. J'ai flashé sur une robe …… .


A/ marrone

B/ marronne

C/ marron

D/ maron

35. La corruption dans le pays …… la Banque mondiale.


A/ inquiet

B/ inquiète

C/ inquiette

D/ s’inquiète

36. Ce site propose des informations régulièrement mises à jour …… créer ou reprendre une entreprise.


A/ comme

B/ à

C/ de

D/ pour

37. Il … ses ennemis.


A/ menaçant

B/ menaça

C/ menaceait

D/ menacait

38. …… m’a appelé ce soir?


A/ Qu’est-ce qui

B/ Qui est-ce que

C/ Qui est-ce qui

D/ Qu'est-ce que

39. … tu fasses, ils ne sont pas contents.


A/ Quoi que

B/ N’importe que

C/ Quoique

D/ Dès que

40. Un skieur français a été tué dans une avalanche dans la région d'Uzungol, en Turquie.


A/ Une avalanche s’est produite spontanément dans la région d'Uzungol, en Turquie.

B/ Il y a eu un accident d’avalanche mortel dans la région d'Uzungol, en Turquie.

C/ Un skieur français a été tué dans la région d'Uzungol, en Turquie.

D/ Un skieur français est mort dans une avalanche dans la région d'Uzungol, en Turquie.

41. Peu d’étudiants … des textes d’antiquité.


A/ a connu

B/ connaissent

C/ connaît

D/ aient connu

42. Il est possible de se développer ………… l’environnement.


A/ en protègent

B/ en protègeant

C/ en protégeant

D/ en protegant

43. Il lui… une carte de vœux pour son anniversaire.


A/ envoyerra

B/ envoyera

C/ enverra

D/ envoit

44. Lui et toi, … en vacances.


A/ vous partez

B/ tu pars

C/ il part

D/ ils partent

45. Les écosystèmes évoluent ……. vers un état stable.


A/ constement

B/ constemment

C/ constament

D/ constamment

46. Elles …… pendant des heures.


A/ s’étaient parlés

B/ se sont parlées

C/ se sont parlé

D/ s’étaient parlées

47. Les……………, type poire ou pommes, ont des durées de consommation.


A/ fruits à pépin

B/ fruits à pépins

C/ fruit à pépins

D/ fruit à pépin

 

48. Lis distinctement de façon que tout le monde …… !


A/ te comprenait

B/ te comprend

C/ te comprendra

D/ te comprenne

49. ..… intelligents qu’ils soient, ils m’ennuient parfois.


A/ quel que

B/ quelques

C/ quelque

D/ quels que

50. Le bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat de Chine a invité des journalistes étrangers à inspecter une usine pharmaceutique.


A/ Des journalistes étrangers ont reçu une invitation à inspecter une usine pharmaceutique.

B/ Le bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat de Chine a organisé une inspection d’une usine pharmaceutique.

C/ L’ usine pharmaceutique a été inspectée.

D/ Une usine pharmaceutique est inspectée par des journalistes étrangers.

CORRIGÉS :

І. TEXTE DE COMPRÉHENSION :
1. B; 2. C; 3. C; 4. A; 5. B; 6. D; 7. B; 8. A; 9. B10. D.

II. ÉPREUVE DE GRAMMAIRE :
  1. d ; 2. b ; 3. c ; 4. b ; 5. a ; 6. c ; 7. d ; 8. b ; 9. d ; 10. a ; 11. b; 12. c; 13. d; 14. a; 15. d; 16. b; 17. d; 18. a; 19. c; 20. c; 21. b; 22. a; 23. d; 24. b; 25. a; 26. c; 27. d; 28. a; 29. c; 30. d; 31. d; 32. a; 33. b; 34. c; 35. b; 36. d; 37. b; 38. c; 39. a; 40. d; 41. b; 42. c; 43. c; 44.a; 45. d; 46. c; 47. b; 48. d; 49. b; 50. a.

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Hablar de la arepa es hablar de Venezuela, forma parte de nuestra cultura y de la mesa de
cada día, es nuestra expresión culinaria mas autóctona.
La arepa es una expresión nacional y se puede encontrar en ____1____ ciudad venezolana.
Su preparación procede de nuestros antiguos indígenas, que ____2 ____ el maíz. La arepa es
el resultado de una masa hecha con maíz cocido y molido: los indígenas, antiguamente, el
grano ____3____ molían entre dos piedras lisas y llanas y ____4____ hacían pequeñas bolas
que se asaban en un “aripo”: especie de plancha un poquito curva que se ____5____ para
la cocción, fabricada en barro; del nombre de este utensilio deriva la palabra “arepa”. Sin
embargo, este no era el único utensilio. También _____6_____ que mencionar una variedad
del “aripo” conocida como “burade”. En la actualidad ____7____ usan planchas y parrillas de
hierro para que los cocineros ____8_____ asar las arepas, de manera mas cómoda, en su casa
o en los restaurantes.
Esta comida es leal compañera del venezolano y ____9____ pueden encontrar en la mesa
mas honorable, asi como en la mas humilde; en el mas pequeño ___10____ los pueblos o en
restaurantes y en abundantes areperas de las ____11____ ciudades. Esta masa es la reina de
nuestros desayunos y ____12____ excelente acompañante de primeros platos en almuerzos
y cenas.
Los venezolanos _____13____ comerlas rellenas con queso y mantequilla, carne mechada,
con jamón, o con casi todo lo que se les ____14____. Una arepa recién asada rellena con un
queso de Apure trae la gloria al paladar del ___15___ la prueba. Si quiere disfrutar de un
desayuno típicamente venezolano solo _____16____ que acompañarla de suero con leche o
caraotas fritas.
De la ____17_____ masa de la que se hacen las arepas se obtienen otros platos también
típicos de Venezuela, tales _____18_____ los riquísimos bollitos cubiertos con hojas de maíz
y hervidos en agua. También se utiliza esta masa ____19_____ la preparación de abrebocas:
arepitas pequeñas en _____20____ de bolitas pequeñas que se agregan a algunas sopas.
Le damos infinidad de usos a la masa que se obtiene del maíz, pero definitivamente, entre
todos, la reina es la arepa.

Opciones

1. a) cualquiera b) cualquier c) alguna  d) algún  e) según
2. a) plantaron b) plantaran c) habrían plantado  d) plantarían  e) plantar
3. a) lo b) le c) la  d) un  e) una
4. a) luego b) durante c) pronto  d) después  e) antes
5. a) utiliza b) utilizan c) utilizamos  d) utilizaran  e) utiliza
6. a) debemos b) necesitamos c) tenemos  d) podemos  e) queremos
7. a) le b) las c) se  d) nos  e) os
8. a) pueden b) puedan c) podrán  d) pudiesen  e) podrían
9. a) lo b) la c) le  d)  un  e) una
10. a) que b) de c) en  d) por  e) como
11. a) diferentes b) desiguales c) algunas  d)  siempre  e) nunca
12. a) tampoco b) incluso c) también  d) casi  e) nada
13. a) acostumbran b) frecuentan c) suelen  d) hacen  e) tienen
14. a) ocurre b) ocurra c) ocurrirá  d) ocurriese  e) habría ocurrido
15. a) que b) cual c) quien  d) como  e) cuando
16. a) hay b) hubo c) haya  d) habrá   e) habría
17. a) igual b) similar c) misma  d) nada  e) poco
18. a) como b) que c) cuales  d) para  e) en
19. a) por b) a c) para  d) donde  e) porque
20. a) forma b) manera c) modo  d) manía  e) histeria


                                       EQUIVALENCIA.

 

21. – ¿Te gusta tu nuevo trabajo?
        – Sí, mucho. Y además ahora no tengo que madrugar.
                a) levantarme temprano  b) llegar pronto  c) hacer horas extras  d)  llegar tarde
            d) demorarse
22. – ¿Viste al Sr. Mendoza el jueves?
        – Quedé con él pero me dio plantón.
                a) no firmamos el acuerdo  b) no se presentó  c) anuló la cita   d) vino rápido
            e) llego tarde
23. – Nos han dicho que tenemos que repetir el trabajo porque faltan datos.
        – Pues yo ya estoy hasta las narices.
                a) nervioso            b) harto   c) enfermo  d) contento   e) cansado

24. – ¿Te has enterado de lo que le ha pasado a Rosa?
        – Sí, y no me lo quito de la cabeza.
                a) lo comprendo  b) se me olvida     c) me importa  d) me duele la cabeza  e) de acuerdo

25. – ¿Sabes que Perico ha salido en la tele?
        – ¡Venga ya!
                a) No lo he visto  b) Ya lo sabía.  c) No me lo creo  d) seguro  e)  para nada

26. – ¿Sabes que Gerardo no nos habla por la broma de ayer?
        – Pues no es para tanto.
                a) es exagerado  b) es extraño  c) es lógico   d) es normal   e) esta bien

27. – ¿Qué te parecieron los garbanzos?
        – ¡Asquerosos!
                a) Sabían mal      b) Estaban ricos  c) Estaban crujientes  d) muy sabrosos  e) exquisitos

28. – ¿Qué tal estás? Hace mucho que no sé nada de ti.
        – Últimamente ando muy agobiado: los niños, los viajes...
                a) estresado          b) feliz                    c) enfadado    d)  triste   e)  enfadado

29. – ¿Sabías que Rosario ha suspendido el examen de conducir?
        – Sí, me ha contado que se puso como un flan.
                a) se concentró poco           b) estuvo muy nerviosa  c) se sintió incómoda   d) estaba feliz
            e)  tenia hambre
30. – Oye, tenemos que cambiar la rueda antes de que sea de noche.
        – Eso es pan comido.
                a) imposible          b) necesario          c) fácil    d) ha comido pan   e) no había comido

 

GRAMATICALES

31. – ¿Qué tal tu nueva habitación?
        – Me gusta porque __________ luminosa.
                a) es        b) está    c) ha estado   d) estará  e) vendrá

32. – ¿Esa mesa __________ hecha de madera de pino?
        – Sí, ¿te gusta? La encargué en Santiago de Chile.
                a) es        b) está     c) será     d)  tendrá    e) tendrá

33. – Este dibujo no __________ nada mal.
        – Creo que todavía se puede mejorar un poco.
                a) está         b) es     c)  será    d) estará  e) convendrá

34. – Oye, ¿dónde _________ la reunión ayer?
        – En la sucursal de Quito.
                a) estuvo   b) fue   c)  estará   d)  será  e)  estaría

35. – ¿Por qué no me llamaste?
        – Porque me __________ dormida.
                a) quedé                b) quedaba    c) quedaría dormida   d) estuve    e) estaría

36. – Hace mucho que no salimos juntos a tomar un café.
        – Es verdad, antes __________ todos los viernes.
                a) quedábamos  b) quedamos   c)  hemos quedado   d) quedaríamos  e) vamos a quedar

37. – ¿Me podrías dar un refresco? Es que tengo mucha sed.
        – __________ ahí debe de quedar alguna lata, ahora la busco.
                a) Por         b) Para   c) para que      d)  según   e)   en

38. – Hace mucho que no veo a Pablo. __________ aquella época éramos muy amigos.
        – Creo que ahora se dedica a la venta de coches de segunda mano.
                a) Por       b) Para  c) En   d)  según   e)  con

39. – ¿Me aconsejas un buen restaurante para el aniversario de mis padres?
        – Pues ahora no me acuerdo de __________.
                a) ningún               b) ninguno    c)  ninguna    d)  alguno     e) algún

40. – ¿Queda algo para comer?
        – Ya no queda casi __________. Tenemos que hacer la compra.
                a) ningún               b) nada      c)  ningunas   d)  algunas    e) algún

 

41. – ¿Qué hiciste ayer?
        – Me quedé en casa, __________ no me importó porque vi una película en la tele.
                a) en cuanto         b) aunque              c) si         d) ya que   e)  desde que

42. – Por favor ¿puede levantarse ____________ lleva el abrigo azul?
        – ¿Se refiere a mí?
                a) el que b) cuando              c) que        d) el cual     e)  al que

43. – __________ me den ese trabajo, voy a celebrarlo con una gran fiesta.
– Yo te dejo mi casa.
                a) Porque               b) Si                        c) Ya que               d) Como    e) por si

44. – ¿Has vuelto a ver a Tomás?
        – __________ me casé no he vuelto a saber nada de él.
                a) Desde que         b) En cuanto         c) Cuando             d) Después     e)  cuanto

45. – ¿Qué te ha pasado?
        – Nada grave: __________ abrir la puerta, me pillé un dedo.
                a) al        b) antes de que     c) cuando              d) en cuanto    e) con

46. – ¿Cuánto cuesta un boleto de ida a Buenos Aires?
        – No estoy seguro, pero creo que viene __________ costar sesenta pesos.
                a) en                       b) a                         c) por                      d) con     e)  para

47. – Siempre te estás quejando __________ todo.
        – Es que en esta casa no funciona nada.
                a) de          b) para                c) a                         d) en      e)  con

48. – ¿Cuáles son tus planes para este año?
        – Estoy pensando __________ cambiar de empresa.
                a) a                         b) de                       c) en                       d) para     e)  por

49. – Muchas gracias, ha sido una fiesta estupenda.
        – Gracias a ti __________ venir.
                a) para                   b) por                     c) a                         d) de     e)  con

50. – ¿A qué hora llegaste anoche a casa?
– __________ las diez más o menos.
                a) En                      b) Con                    c) Sobre d) De    e)  Por

51. – Está lloviendo mucho.
– Pues cierra la ventana antes de que __________ el agua.
                a) entrará              b) entra  c) entre   d) entrara     e)  entraría

52. – ¿Sabes que Laura no se presentó al examen?
        – Pues yo hablé con ella y le aconsejé que lo __________.
                a) hizo                    b) haga  c) hiciera                d) haría  e) habría hecho

53. – ¿Quieres que te llame?
        – Sí, por favor, en cuanto __________ del trabajo.
                a) saldrías             b) saldrás               c) habías salido    d) salgas   e)  sales

54. – Carlos y Damián se parecen muchísimo.
        – Se nota que __________ hermanos.
                a) son                     b) sean                   c) serán  d) serían     e)  estarán

55. – Es mejor que __________ de vacaciones a Puerto Escondido porque es más barato.
        – Totalmente de acuerdo.
                a) iremos               b) vayamos          c) vamos               d) iríamos   e)  fuéramos

56. – Conozco a una chica que _________ tres trabajos.
        – Pues qué cansada debe de estar.
                a) tenga b) tuviera               c) tiene   d) tendría     e) tendría

57. – ¿Te gusta el baloncesto?
– Sí, me gusta _________ como el fútbol.
                a) tan       b) tanto                c) así                      d) más     d)  mucho     e) alguno

58. – De primero podemos pedir una ensalada, ¿no te parece?
        – No __________ ensalada, en este restaurante no la preparan bien.
                a) pides    b) pidas                c) pedirás               d) pidieras    e)  pedir

59. – Estoy fatal. Me han suspendido las matemáticas.
        – Te __________ advertí, tenías que haber estudiado mucho más.
                a) le        b) lo                        c) se                        d) la        e)  las
60. – ¿Has escrito a tu sobrina?
        – Todas las semanas sin falta. Es que __________ echo mucho de menos.
                a) lo           b) le                     c) la                        d) se       e)  te

РУСКИ ЕЗИК

Примерный вариант для вступительного экзамена по русскому языку

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста.

Наталья Вавилова готова вернуться
Уйти из кино актрису заставило предательство.
В этом году исполняется 30 лет, как на экраны вышел замечательный фильм режиссера Владимира Меньшова “Москва слезам не верит”. А 26 января 50-летний юбилей отметила актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в картине дочку главной героини - Александру. Более десяти лет актриса не снимается. Она не появляется на светских мероприятиях, отказывается общаться с прессой. О ней вообще известно немного: живет в загородном доме с супругом, режиссером Самвелом Гаспаровым, занимается хозяйством и благотворительностью. Уговорить актрису на интервью так и не удалось. Зато ее муж Самвел Владимирович все же согласился рассказать, чем сейчас живет его любимая женщина.
- Наташа была сильно травмирована сплетнями, что распускали про нее газеты, - объяснил Гаспаров “затворничество” любимой супруги. - Поэтому и я вам долго отказывал. Слишком негативен опыт общения с прессой. В конце 90-х - начале 2000-х годов прошла серия публикаций о Наталье: и разбилась, и так располнела, что не может ходить, и вышла замуж за немца, уехала в Германию с ребенком, потом развелась и сейчас живет в Израиле. Больше всего возмущает, что эту ложь газетчикам преподнесли люди из кинематографического мира. Те, кто хорошо знают, что мы женаты с Наташей более 20 лет. Как-то прихожу в Дом кино, где бываю крайне редко, и встречаю одного публичного человека, моего сокурсника. Он удивленно таращит глаза: “Ты живой?! А мы тебя давно похоронили, так переживали, напились по этому поводу, нам сказали, что тебя убили!” Они пили за упокой моей души, но не позвонили Наташе и не спросили, правда ли, что Сема погиб? Чему же удивляться, что ни я, ни Наташа не нашли себя в этой порочной среде? Поэтому мы и просим всех: не трогайте нас. Пожалуйста, оставьте в покое.
                                                                                                                Наталья Цыганова

1. Это интервью ..........................
              а) известной актрисы Вавиловой.                 б) замечательного режиссера Меньшова.
в) режиссера Гаспарова.                                 г) известного спортсмена

2. Наталья Вавилова играла в фильме
а) “Москва слезам не верить”                        б) “С легким паром”
в) “Однажды будет любовь”                          г) “Давай поженимся!”

3. Кто супруг Натальи Вавиловой?
а) режиссер Владимир Меньшов                  б) режиссер Самвел Гаспаров
в) режиссер Самвел Меньшов                        г) вышла замуж за немца
4. Как долго они женаты?
а) более двадцати лет                                      б) более двух лет
в) двадцать лет назад они развелись         г) Наталья Вавилова никогда не выходила замуж
5. Как приняла Наталья Вавилова славу и известность?
а) с удовольствием
б) пользовалась всеми благами известности
в) участвовала в съемках десятков фильмов
г) уже десять лет она не снимается

6. Сколько лет исполнилось актрисе?
а) пятьдесят                                         б) пятьдесят пять
в) пять                                                    г) пятьсот

7. Чем занимается сейчас Наталья Вавилова?
а) работает режиссером                  б) заботится о своей семье
в) помогает мужу                               г) работает в сфере экономики

8. Что травмировало Наташу?
а) интриги в ее адрес                        б) неласковые отзывы о ее работе
в) развод с мужем                              г) отношение ее семьи

9. Какую сплетню распространяли о самом Семе Гаспарове?
а) что уехал в Германию                 б) что живет с ребенком в Израиле
в) что умер                                           г) что располнел так, что не может ходить

10. Какую просьбу выразил Самвел Владимирович?
а) чтобы газетчики оставили их в покое
б) чтобы пресса помогала им больше
в) чтобы давали жене больше возможностей сниматься в кино
г) чтобы на него возлагали режиссуру как можно больше фильмов
11. Как можете определить отношение газетчиков и коллег к семье выдающейся актрисы?
а) как корректное                                               б) как подлое
в) как отношение добрых людей                   г) как заботливое, теплое чувство

Ответы: 1в, 2а, 3б, 4а, 5г, 6а, 7б, 8а, 9в, 10а, 11б

Задание 2. Выберите вариант А, Б, В или Г, учитывая связанность текста по смыслу или грамматическую правильность слов.
- Но ведь тот факт, что Наташа получила .............. (12) на съемках и после этого ушла из кино - не сплетня?
- Это случилось на ........ (13) “Николай Подвойский”, который снимал Юрий Борецкий. Наталья играла там .......... (14) роль. По сюжету требовалось скакать на.......... (15), и она задолго до начала съемок начала тренироваться, прекрасно держалась в седле. Но на четвертый день ей по ......... (16) вывели другую лошадь, с больной спиной. Животное встало на дыбы и понесло. Даже со стороны смотреть на это было........(17). Когда сил не осталось, Наталья отпустила поводья. Она .......... (18) травму позвоночника. Девочка две недели пролежала в больнице. И как повел себя режиссер? Ну, объяснил бы: Наташа, нам нужно снимать, долго ждать не можем, давай придем к ............. (19) консенсусу. Тем более, вина в ........ (20) чрезвычайном происшествии полностью была их! Но нет! Пришли к ней в палату: “Наташа, не .......... (21), пожалуйста, как это произошло. Иначе нас всех уволят! А мы тебя будем ждать, сколько нужно:..... (22), два. В этой роли видим только...... (23)! “Наталья - золотой души человек! “Да не расстраивайтесь! Ну, случилось и случилось…” А ........... (24) два дня ей заявили: “Извини, студия план не выполняет, мы взяли другую актрису”. Наталья все.........(25). Встречаю через некоторое время этого режиссера, он спрашивает: “Ну, как Наташа?” Было огромное желание дать ему по морде. Но я решил не пачкать руки. А ведь ждать ее нужно было совсем немного - через две недели врачи, спасибо им, поставили Наташеньку........... (26). Я увез ее на полтора месяца в Европу - восстановить душевные силы после такого предательства. Мы ездили на машине по городам, осматривали достопримечательности, радовались жизни, были счастливы. И в Наташе стало вызревать решение…

А                                             Б                                             В                                             Г


12 травму

травма

травмы

травм

13 фильм

фильме

фильмы

фильмов

14 главной

главные

главнюю

главную

15 лошадей

лошад

лошади

лошадь

16 ошибке

ошибку

ошипку

ошибки

17 страшно

весело

правильно

положительно

18 получило

получила

отдала

получит

19 какому-то

какой-то

которому

которой

20 ту

той

этом

это

21 говори

скажи

говорь

скажь

22 лет

год

году

года

23 меня

себя

тебя

тобой

24 до

после

перед

через

25 понял

понимающая

поняла

понявшая

26 на ноги

на голову

на бок

на руку

   Ответ: 12А, 13Б, 14Г, 15В, 16А, 17А, 18Б, 19А, 20В, 21А, 22Б, 23В, 24Г, 25В, 26А.

Задание 3 Выберите тот вариант, который соответствует наиболее точно содержанию предложения.

27. Когда мы вернулись из путешествия, для нее не оказалось серьезных предложений.
а) Вернувшись из путешествия, мы узнали, что для нее есть серьезные предложения.
б) Еще не вернувшись из путешествия, мы узнали, что для нее не оказалось серьезных предложений.
в) Вернувшись из путешествия, оказалось, что для нее нет серьезных предложений.
г) Вернувшись из путешествия, оказалось, что для нее есть серьезные предложения.

28. Она говорит: “Смотри, какую роль мне предлагают”.
а) Она сказала, чтобы я посмотрел какую роль ей предлагают.
б) Она говорит, чтобы я смотрел что ей предложили.
в) Я сказал ей, чтобы она смотрела свою роль.
г) Она говорила, как она смотрела какую роль ей предлагают.

29. Была информация, что Владимир Меньшов, задумав снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, не сумел разыскать Наталью Вавилову.
а) Была информация, что Владимир Меньшов, когда задумал снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, не сумел разыскать Наталью Вавилову.
б) Будет информация, что Владимир Меньшов, когда задумал снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, не сумел разыскать Наталью Вавилову.
в) Была информация, что Владимир Меньшов, задумав снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, сумел разыскать Наталью Вавилову.
г) Была информация, что сумев разыскать Наталью Вавилову, Владимир Меньшов задумал снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”.

30. Он мой однокурсник, знает, что мы с Наташенькой как познакомились на премьере его фильма, так после этого не расставались.
а) Он мой однокурсник, знает, что после того как мы с Наташенькой познакомились на премьере его фильма, не расставались.
б) Он мой однокурсник, знает, что мы с Наташенькой как познакомились на премьере его фильма, так после этого сразу расстались.
в) Он мой однокурсник, не знает, что мы с Наташенькой как познакомились на премьере его фильма, так после этого не расставались.
г) Он мой однокурсник и знает, что познакомившись с Наташенькой, на премьере его фильма мы расстались.

31. Как он мог ее не найти?
а) Как-то он мог ее не найти?
б) Ты думаешь, что он не может найти ее?
в) Может ли он найти ее или нет?
г) Каким способом он мог найти ее?

32. Она совершенно не понимает нынешних нравов, когда со страниц газет и телеэкрана начинают врать или откровенничать о семейных проблемах.  
а) Когда со страниц газет и телеэкрана начинают врать или откровенничать о семейных проблемах, она никак не понимает нынешних нравов.
б) Она никак не хочет понять нынешние нравы, особенно когда со страниц газет и телеэкрана начинают врать или откровенничать о семейных проблемах.
в) Начиная врать или откровенничать о семейных проблемах со страниц газет и телеэкрана, она совершенно понимает нынешние нравы.
г) Совершенно не понимая нынешних нравов, она врет и откровенничит о семейных проблемах со страниц газет и телеэкрана.  

33. И мы никого, кроме близких и друзей, не хотим в эту жизнь впускать.
а) И мы всех близких и друзей не хотим в эту жизнь впускать.
б) В эту жизнь нельзя впускать никого, включая близких и друзей.
в) И мы не допустим до нашей жизни никого, всех близких и друзей.
г) И мы никого не хотим впускать в эту жизнь, исключая близких и друзей.

Ответы: 27в, 28а, 29а, 30а, 31б, 32а, 33г.

Задание 4 Как можем начать или закончить предложение?

34. Есть люди, с которыми мы не друзья, но .........................
а) рады друг друга видеть.
б) никогда не виделись.
в) существует возможность познакомиться.
г) всегда останемся врагами.

35. После просмотра фильмов “Вор” и “Водитель для Веры” Паши Чухрая мы были настолько впечатлены, что.......................
а) их позвонили ему.                                         б) мне позвонил ему.
в) я позвонил ему.                                              г) я позвонил его.

36. Поздравил, выразил Паше восхищение, хотя мы и........................
а) не виделись много лет.                                б) не смотрелись много лет.
в) были откровенны.                                         г) были рады.

37. ..................... гораздо проще и интереснее, чем с режиссерами и актерами, которые крайне амбициозны.
а) Я с ними                                                           б) Ты с ними
в) Мне с ними                                                      г) Мне с них

38. ...................................... или сыграв одну главную роль, человек считает себя звездой и ведет себя соответственно.  
а) Снимая одну хорошую картину
б) Снять одну хорошую картину
в) Сняв одна хорошая картина
г) Сняв одну хорошую картину

39. ............................. “Лучшие уходят первыми, когда Бог нуждается в ангелах…”
а) Кто-нибудь из великих сказал:
б) Кто-то из великих сказал:
в) Кто-то из великих говорить:
г) Кто-либо из великих сказал:

40. ......................... как и у меня, непримиримость к снобизму, наглости, подхалимству, неуважительному отношению к женщине.

а) У ним,                                                                               б) В них,
в) С них,                                                                                г) У них,

Ответы: 34а, 35в, 36а, 37в, 38г, 39б, 40г.

Задание 5 Выберите правильный вариант.

41. – Вы живете на Рублевке?
        - Да, в 12 километрах от кольцевой дороги.
а) в двенадцати километрах
б) в двенадцатью километрах
в) в двенадцать километрах
г) в двенадцати километров

42. Кстати, мы почти не ходим в .............................................
а) тамошние магазины                                     б) тамошные магазины
в) тамошние магазини                                      г) тамосшние магазины

43. Когда заканчиваются продукты, Наташа садится в свою машину (у нее “тойота камри”) и едет  ....................
а) на город.                                                                          б) в город.
в) в городу.                                                                           г) на города.

44. Например, 100 граммов мяса - 700 рублей.
а) семисот рублей                                                              б) семистам рублей
в) семистах рублей                                                            г) семьсот рублей

45. Даже бабулька продает там свои соленья не дешевле 100 долларов за полулитровую баночку.
а) сто долларов                                                  б) ста долларов
в) сот долларов                                                  г) тысячи долларов

46. Из соседей с ........... дружите?
а) кого-то                                                                              б) кому-то
в) кем-то                                                                                г) кто-то

47. Там живет мой брат двоюродный, муж........................
а) Наде Румянцевой                                                          б) Надю Румянцевой
в) Нади Румянцевой                                                          г) Нади Румянцева
48. Когда женщина делает все, ................................, а ты делаешь все, чтобы она была счастлива, - вы всегда будете вместе, любя друг друга.
а) если тебе было комфортно                         б) чтобы тебя было комфортно
в) чтобы тебе была комфортно                      г) чтобы тебе было комфортно

49. Ну как мне передать словами ее доброт.., нежност.., мудрост..., красот...?
а) доброту, нежность, мудрость, красоту
б) доброту, нежности, мудрость, красоту
в) доброту, нежность, мудрости, красоту
г) доброту, нежность, мудрость, красоты

50. Она прекрасная хозяйка, изумительно .......................
а) готовить                                                                           б) готовлит
в) готовит                                                                             г) готовят
Ответы: 41а, 42а, 43б, 44г, 45б, 46в, 47в, 48г, 49а, 50в.

Задание 6 Найдите ошибку. Только один ответ неправильный. Обведите ошибочный вариант.

51. Лучший (А)грузинский, (Б)самый уютный, (В)современный, (Г)теплого ресторан - у меня дома.

52. И с )моей (Б)светловолосую, (В)красивой и (Г)умной дочкой Ниной от первого брака Наташа тоже быстро нашла общий язык.

53. Они очень привязаны друг к другу, жаль только, что видеться нам приходится нечасто, - дочь с (А)внуками, (Б)мужем, (В)брата и (Г)друзьями живут в Тбилиси.

54. Папа ее работал в (А)дипломатическом, (Б)английском, (В)военных, (Г)богатом корпусе.

55. Наташенька была пятым ребенком в семье: (А)Оля, (Б)Толя, (В)Таня, Лариса и (Г)Наташу.

56. После Нового года с одной из девочек жена ездила в (А)Италия, (Б)Францию, (В)Германию и (Г)Монако.

57. Вся жизнь Наташи сегодня - это (А)дом, (Б)музеи, (В)выставки, (Г)храмов, путешествия, общение с близкими, помощь людям. И она счастлива этой жизнью.

58. А я счастлив, что она рядом со (А)мной, с (Б)детей, с (В)близкими, со (Г)всей нашей семьей и не устаю благодарить Бога за нее.

59. И потерял на этом (А)миллион двести тысяч долларов, (Б)миллион триста тысяч долларов, (В)миллион четыреста тысяч долларов, (Г)миллион пятисот тысяч долларов за одну ночь.

60. Восстал весь продюсерский мир (А)нашему, (Б)жадного, (В)злобного, (Г)мстительного шоу-бизнеса.

Ответы: 51Г, 52Б, 53В, 54В, 55Г, 56А, 57Г, 58Б, 59Г, 60А.

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ
ПО РУСКИ ЕЗИК

Примерный вариант для вступительного экзамена по русскому языку

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста.

Наталья Вавилова готова вернуться
Уйти из кино актрису заставило предательство.
В этом году исполняется 30 лет, как на экраны вышел замечательный фильм режиссера Владимира Меньшова “Москва слезам не верит”. А 26 января 50-летний юбилей отметила актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в картине дочку главной героини - Александру. Более десяти лет актриса не снимается. Она не появляется на светских мероприятиях, отказывается общаться с прессой. О ней вообще известно немного: живет в загородном доме с супругом, режиссером Самвелом Гаспаровым, занимается хозяйством и благотворительностью. Уговорить актрису на интервью так и не удалось. Зато ее муж Самвел Владимирович все же согласился рассказать, чем сейчас живет его любимая женщина.
- Наташа была сильно травмирована сплетнями, что распускали про нее газеты, - объяснил Гаспаров “затворничество” любимой супруги. - Поэтому и я вам долго отказывал. Слишком негативен опыт общения с прессой. В конце 90-х - начале 2000-х годов прошла серия публикаций о Наталье: и разбилась, и так располнела, что не может ходить, и вышла замуж за немца, уехала в Германию с ребенком, потом развелась и сейчас живет в Израиле. Больше всего возмущает, что эту ложь газетчикам преподнесли люди из кинематографического мира. Те, кто хорошо знают, что мы женаты с Наташей более 20 лет. Как-то прихожу в Дом кино, где бываю крайне редко, и встречаю одного публичного человека, моего сокурсника. Он удивленно таращит глаза: “Ты живой?! А мы тебя давно похоронили, так переживали, напились по этому поводу, нам сказали, что тебя убили!” Они пили за упокой моей души, но не позвонили Наташе и не спросили, правда ли, что Сема погиб? Чему же удивляться, что ни я, ни Наташа не нашли себя в этой порочной среде? Поэтому мы и просим всех: не трогайте нас. Пожалуйста, оставьте в покое.
                                                                                                                Наталья Цыганова

1. Это интервью ..........................
              а) известной актрисы Вавиловой.                 б) замечательного режиссера Меньшова.
в) режиссера Гаспарова.                                 г) известного спортсмена

2. Наталья Вавилова играла в фильме
а) “Москва слезам не верить”                        б) “С легким паром”
в) “Однажды будет любовь”                          г) “Давай поженимся!”

3. Кто супруг Натальи Вавиловой?
а) режиссер Владимир Меньшов                  б) режиссер Самвел Гаспаров
в) режиссер Самвел Меньшов                        г) вышла замуж за немца
4. Как долго они женаты?
а) более двадцати лет                                      б) более двух лет
в) двадцать лет назад они развелись         г) Наталья Вавилова никогда не выходила замуж
5. Как приняла Наталья Вавилова славу и известность?
а) с удовольствием
б) пользовалась всеми благами известности
в) участвовала в съемках десятков фильмов
г) уже десять лет она не снимается

6. Сколько лет исполнилось актрисе?
а) пятьдесят                                         б) пятьдесят пять
в) пять                                                    г) пятьсот

7. Чем занимается сейчас Наталья Вавилова?
а) работает режиссером                  б) заботится о своей семье
в) помогает мужу                               г) работает в сфере экономики

8. Что травмировало Наташу?
а) интриги в ее адрес                        б) неласковые отзывы о ее работе
в) развод с мужем                              г) отношение ее семьи

9. Какую сплетню распространяли о самом Семе Гаспарове?
а) что уехал в Германию                 б) что живет с ребенком в Израиле
в) что умер                                           г) что располнел так, что не может ходить

10. Какую просьбу выразил Самвел Владимирович?
а) чтобы газетчики оставили их в покое
б) чтобы пресса помогала им больше
в) чтобы давали жене больше возможностей сниматься в кино
г) чтобы на него возлагали режиссуру как можно больше фильмов
11. Как можете определить отношение газетчиков и коллег к семье выдающейся актрисы?
а) как корректное                                               б) как подлое
в) как отношение добрых людей                   г) как заботливое, теплое чувство

Ответы: 1в, 2а, 3б, 4а, 5г, 6а, 7б, 8а, 9в, 10а, 11б

Задание 2. Выберите вариант А, Б, В или Г, учитывая связанность текста по смыслу или грамматическую правильность слов.
- Но ведь тот факт, что Наташа получила .............. (12) на съемках и после этого ушла из кино - не сплетня?
- Это случилось на ........ (13) “Николай Подвойский”, который снимал Юрий Борецкий. Наталья играла там .......... (14) роль. По сюжету требовалось скакать на.......... (15), и она задолго до начала съемок начала тренироваться, прекрасно держалась в седле. Но на четвертый день ей по ......... (16) вывели другую лошадь, с больной спиной. Животное встало на дыбы и понесло. Даже со стороны смотреть на это было........(17). Когда сил не осталось, Наталья отпустила поводья. Она .......... (18) травму позвоночника. Девочка две недели пролежала в больнице. И как повел себя режиссер? Ну, объяснил бы: Наташа, нам нужно снимать, долго ждать не можем, давай придем к ............. (19) консенсусу. Тем более, вина в ........ (20) чрезвычайном происшествии полностью была их! Но нет! Пришли к ней в палату: “Наташа, не .......... (21), пожалуйста, как это произошло. Иначе нас всех уволят! А мы тебя будем ждать, сколько нужно:..... (22), два. В этой роли видим только...... (23)! “Наталья - золотой души человек! “Да не расстраивайтесь! Ну, случилось и случилось…” А ........... (24) два дня ей заявили: “Извини, студия план не выполняет, мы взяли другую актрису”. Наталья все.........(25). Встречаю через некоторое время этого режиссера, он спрашивает: “Ну, как Наташа?” Было огромное желание дать ему по морде. Но я решил не пачкать руки. А ведь ждать ее нужно было совсем немного - через две недели врачи, спасибо им, поставили Наташеньку........... (26). Я увез ее на полтора месяца в Европу - восстановить душевные силы после такого предательства. Мы ездили на машине по городам, осматривали достопримечательности, радовались жизни, были счастливы. И в Наташе стало вызревать решение…

А                                             Б                                             В                                             Г


12 травму

травма

травмы

травм

13 фильм

фильме

фильмы

фильмов

14 главной

главные

главнюю

главную

15 лошадей

лошад

лошади

лошадь

16 ошибке

ошибку

ошипку

ошибки

17 страшно

весело

правильно

положительно

18 получило

получила

отдала

получит

19 какому-то

какой-то

которому

которой

20 ту

той

этом

это

21 говори

скажи

говорь

скажь

22 лет

год

году

года

23 меня

себя

тебя

тобой

24 до

после

перед

через

25 понял

понимающая

поняла

понявшая

26 на ноги

на голову

на бок

на руку

   Ответ: 12А, 13Б, 14Г, 15В, 16А, 17А, 18Б, 19А, 20В, 21А, 22Б, 23В, 24Г, 25В, 26А.

Задание 3 Выберите тот вариант, который соответствует наиболее точно содержанию предложения.

27. Когда мы вернулись из путешествия, для нее не оказалось серьезных предложений.
а) Вернувшись из путешествия, мы узнали, что для нее есть серьезные предложения.
б) Еще не вернувшись из путешествия, мы узнали, что для нее не оказалось серьезных предложений.
в) Вернувшись из путешествия, оказалось, что для нее нет серьезных предложений.
г) Вернувшись из путешествия, оказалось, что для нее есть серьезные предложения.

28. Она говорит: “Смотри, какую роль мне предлагают”.
а) Она сказала, чтобы я посмотрел какую роль ей предлагают.
б) Она говорит, чтобы я смотрел что ей предложили.
в) Я сказал ей, чтобы она смотрела свою роль.
г) Она говорила, как она смотрела какую роль ей предлагают.

29. Была информация, что Владимир Меньшов, задумав снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, не сумел разыскать Наталью Вавилову.
а) Была информация, что Владимир Меньшов, когда задумал снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, не сумел разыскать Наталью Вавилову.
б) Будет информация, что Владимир Меньшов, когда задумал снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, не сумел разыскать Наталью Вавилову.
в) Была информация, что Владимир Меньшов, задумав снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”, сумел разыскать Наталью Вавилову.
г) Была информация, что сумев разыскать Наталью Вавилову, Владимир Меньшов задумал снимать продолжение фильма “Москва слезам не верит”.

30. Он мой однокурсник, знает, что мы с Наташенькой как познакомились на премьере его фильма, так после этого не расставались.
а) Он мой однокурсник, знает, что после того как мы с Наташенькой познакомились на премьере его фильма, не расставались.
б) Он мой однокурсник, знает, что мы с Наташенькой как познакомились на премьере его фильма, так после этого сразу расстались.
в) Он мой однокурсник, не знает, что мы с Наташенькой как познакомились на премьере его фильма, так после этого не расставались.
г) Он мой однокурсник и знает, что познакомившись с Наташенькой, на премьере его фильма мы расстались.

31. Как он мог ее не найти?
а) Как-то он мог ее не найти?
б) Ты думаешь, что он не может найти ее?
в) Может ли он найти ее или нет?
г) Каким способом он мог найти ее?

32. Она совершенно не понимает нынешних нравов, когда со страниц газет и телеэкрана начинают врать или откровенничать о семейных проблемах.  
а) Когда со страниц газет и телеэкрана начинают врать или откровенничать о семейных проблемах, она никак не понимает нынешних нравов.
б) Она никак не хочет понять нынешние нравы, особенно когда со страниц газет и телеэкрана начинают врать или откровенничать о семейных проблемах.
в) Начиная врать или откровенничать о семейных проблемах со страниц газет и телеэкрана, она совершенно понимает нынешние нравы.
г) Совершенно не понимая нынешних нравов, она врет и откровенничит о семейных проблемах со страниц газет и телеэкрана.  

33. И мы никого, кроме близких и друзей, не хотим в эту жизнь впускать.
а) И мы всех близких и друзей не хотим в эту жизнь впускать.
б) В эту жизнь нельзя впускать никого, включая близких и друзей.
в) И мы не допустим до нашей жизни никого, всех близких и друзей.
г) И мы никого не хотим впускать в эту жизнь, исключая близких и друзей.

Ответы: 27в, 28а, 29а, 30а, 31б, 32а, 33г.

Задание 4 Как можем начать или закончить предложение?

34. Есть люди, с которыми мы не друзья, но .........................
а) рады друг друга видеть.
б) никогда не виделись.
в) существует возможность познакомиться.
г) всегда останемся врагами.

35. После просмотра фильмов “Вор” и “Водитель для Веры” Паши Чухрая мы были настолько впечатлены, что.......................
а) их позвонили ему.                                         б) мне позвонил ему.
в) я позвонил ему.                                              г) я позвонил его.

36. Поздравил, выразил Паше восхищение, хотя мы и........................
а) не виделись много лет.                                б) не смотрелись много лет.
в) были откровенны.                                         г) были рады.

37. ..................... гораздо проще и интереснее, чем с режиссерами и актерами, которые крайне амбициозны.
а) Я с ними                                                           б) Ты с ними
в) Мне с ними                                                      г) Мне с них

38. ...................................... или сыграв одну главную роль, человек считает себя звездой и ведет себя соответственно.  
а) Снимая одну хорошую картину
б) Снять одну хорошую картину
в) Сняв одна хорошая картина
г) Сняв одну хорошую картину

39. ............................. “Лучшие уходят первыми, когда Бог нуждается в ангелах…”
а) Кто-нибудь из великих сказал:
б) Кто-то из великих сказал:
в) Кто-то из великих говорить:
г) Кто-либо из великих сказал:

40. ......................... как и у меня, непримиримость к снобизму, наглости, подхалимству, неуважительному отношению к женщине.

а) У ним,                                                                               б) В них,
в) С них,                                                                                г) У них,

Ответы: 34а, 35в, 36а, 37в, 38г, 39б, 40г.

Задание 5 Выберите правильный вариант.

41. – Вы живете на Рублевке?
        - Да, в 12 километрах от кольцевой дороги.
а) в двенадцати километрах
б) в двенадцатью километрах
в) в двенадцать километрах
г) в двенадцати километров

42. Кстати, мы почти не ходим в .............................................
а) тамошние магазины                                     б) тамошные магазины
в) тамошние магазини                                      г) тамосшние магазины

43. Когда заканчиваются продукты, Наташа садится в свою машину (у нее “тойота камри”) и едет  ....................
а) на город.                                                                          б) в город.
в) в городу.                                                                           г) на города.

44. Например, 100 граммов мяса - 700 рублей.
а) семисот рублей                                                              б) семистам рублей
в) семистах рублей                                                            г) семьсот рублей

45. Даже бабулька продает там свои соленья не дешевле 100 долларов за полулитровую баночку.
а) сто долларов                                                  б) ста долларов
в) сот долларов                                                  г) тысячи долларов

46. Из соседей с ........... дружите?
а) кого-то                                                                              б) кому-то
в) кем-то                                                                                г) кто-то

47. Там живет мой брат двоюродный, муж........................
а) Наде Румянцевой                                                          б) Надю Румянцевой
в) Нади Румянцевой                                                          г) Нади Румянцева
48. Когда женщина делает все, ................................, а ты делаешь все, чтобы она была счастлива, - вы всегда будете вместе, любя друг друга.
а) если тебе было комфортно                         б) чтобы тебя было комфортно
в) чтобы тебе была комфортно                      г) чтобы тебе было комфортно

49. Ну как мне передать словами ее доброт.., нежност.., мудрост..., красот...?
а) доброту, нежность, мудрость, красоту
б) доброту, нежности, мудрость, красоту
в) доброту, нежность, мудрости, красоту
г) доброту, нежность, мудрость, красоты

50. Она прекрасная хозяйка, изумительно .......................
а) готовить                                                                           б) готовлит
в) готовит                                                                             г) готовят
Ответы: 41а, 42а, 43б, 44г, 45б, 46в, 47в, 48г, 49а, 50в.

Задание 6 Найдите ошибку. Только один ответ неправильный. Обведите ошибочный вариант.

51. Лучший (А)грузинский, (Б)самый уютный, (В)современный, (Г)теплого ресторан - у меня дома.

52. И с )моей (Б)светловолосую, (В)красивой и (Г)умной дочкой Ниной от первого брака Наташа тоже быстро нашла общий язык.

53. Они очень привязаны друг к другу, жаль только, что видеться нам приходится нечасто, - дочь с (А)внуками, (Б)мужем, (В)брата и (Г)друзьями живут в Тбилиси.

54. Папа ее работал в (А)дипломатическом, (Б)английском, (В)военных, (Г)богатом корпусе.

55. Наташенька была пятым ребенком в семье: (А)Оля, (Б)Толя, (В)Таня, Лариса и (Г)Наташу.

56. После Нового года с одной из девочек жена ездила в (А)Италия, (Б)Францию, (В)Германию и (Г)Монако.

57. Вся жизнь Наташи сегодня - это (А)дом, (Б)музеи, (В)выставки, (Г)храмов, путешествия, общение с близкими, помощь людям. И она счастлива этой жизнью.

58. А я счастлив, что она рядом со (А)мной, с (Б)детей, с (В)близкими, со (Г)всей нашей семьей и не устаю благодарить Бога за нее.

59. И потерял на этом (А)миллион двести тысяч долларов, (Б)миллион триста тысяч долларов, (В)миллион четыреста тысяч долларов, (Г)миллион пятисот тысяч долларов за одну ночь.

60. Восстал весь продюсерский мир (А)нашему, (Б)жадного, (В)злобного, (Г)мстительного шоу-бизнеса.

Ответы: 51Г, 52Б, 53В, 54В, 55Г, 56А, 57Г, 58Б, 59Г, 60А.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ

 • Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на).
 • Един ден преди датата на изпита кандидат-студентите про­веряват в коя сграда са разпределени да се явят (в сайта на СА www.uni-svishtov.bg или на информационните табла, разположени пред Учебен корпус „Запад“).
 • В деня на изпита на входа на съответната сграда се обявява разпределението на кандидат-студентите по зали.
 • Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 8:30 ч. пред определената сграда, когато изпитът стартира в 9:00 ч. и не по-късно от 12:30 ч., когато изпитът стартира в 13:00 ч.
 • Кандидат-студентите се допускат в залите от тех­ни­ческите комисии след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и лич­ната карта.
 • Кандидат-студентите, явили се в сградата след изтеглянето на вариант на теста, не се допускат до изпит.
 • При опит за преписване и при нарушаване аноним­ност­та на конкурса работата се анулира и кандидат-студентът гу­би право за класиране. Ако анонимността е нарушена не­вол­но, кандидат-студентът е длъжен да заяви това на квесто­рите.
 • Кандидат-студентите могат да внесат в залата хи­ми­кали, пи­ше­щи синьо, а за изпита по математика - сборник с четириз­нач­ни таб­лици. Не се разрешава използването на калку­ла­тори.
 • На кандидат-студентите се забранява по време на изпитите да носят със себе си мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника с мобилна връз­ка.
 • Резултатите от конкурсните изпити (тест) се обя­вя­ват не по-къс­но от 3 дни след тяхното провеждане в Ин­тернет стра­ницата на СА: www.uni-svishtov.bg (Кандидатстудентски прием 2013 г.) и на информационните табла, разположени пред Учебен корпус “Запад”.
 • Обявените оценки от конкурсните изпити са окончател­ни и не подлежат на преоценка, освен ако е допус­ната техническа греш­ка.

Кандидатите са длъжни сами да се информират за ре­зултатите от изпитите!


Специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение), предлагани от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Наименование на специалностите Шифри Информация за
специалността
Редовно Задочно
1 Финанси 01 21 учебен план
визитка
2 Застраховане и социално дело 02 22 учебен план
визитка
3 Приложна макроикономика 03 23 учебен план
визитка
4 Счетоводство и контрол 04 24 учебен план
визитка
5 Стопански и финансов контрол 05 25 учебен план
визитка
6 Статистика и иконометрия 06 26 учебен план
визитка
7 Маркетинг 07 27 учебен план
визитка
8 Стратегическо и бизнес планиране 08 28 учебен план
визитка
9 Стопанско управление 09 29 учебен план
визитка
10 Екомениджмънт 10 30 учебен план
визитка
11 Бизнес информатика 11 31 учебен план
визитка
12 Международни икономически отношения 12 32 учебен план
визитка
13 Публична администрация 13 33 учебен план
визитка
14 Индустриална бизнес икономика 14 34 учебен план
визитка
15 Аграрна икономика 15 35 учебен план
визитка
16 Икономика на търговията 16 36 учебен план
визитка
17 Икономика на туризма 17 37 учебен план
визитка

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 – 2013 г., се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от държавния зрелостен изпит.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

  Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, явили се на кандидатстудентски изпит в СА, се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения конкурсен изпит (тест).
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

  Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения изпит в друго висше училище.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

  Максималният бал е 30.

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по Български език и литература, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от задължителната подготовка, за балообразуваща оценка се приема оценката от задължителната подготовка.

При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

Не се образува състезателен бал за кандидат-студенти, които:

 • Имат анулирана работа на конкурсния изпит (когато са кандидатствали само с изпит по дисциплината с анулирания тест).
 • Получили са слаба оценка на изпита.
 • Не са подали документи за участие в класирането, съгласно изискванията.

ГРАФИК
за класиране на новоприетите студенти в СА “Д. А. Ценов” - Свищов

Уважаеми кандидат-студенти,
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов Ви информира, че срокът за кандидатстване в ОКС „Бакалавър“ – редовна форма на обучение е удължен!!!

Възможностите за кандидатстване са:

 • С оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2013 г.;
 • След успешно положен кандидатстудентски изпит по: Икономическа география на България, Икономика, Математика или Чужд език;
 • С пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище.

За желаещите да кандидатстват с оценка от държавен зрелостен изпит или с пренесена оценка от друго висше училище, сроковете за подаване на документи и записване са, както следва:

Подаване на документи 24 септември – 27 септември
30 септември – 6 октомври
Обявяване на резултатите от класирането 7 октомври
Записване на приетите 7 октомври – 11 октомври
 
Подаване на документи 7 октомври – 16 октомври
Обявяване на резултатите от класирането 17 октомври
Записване на приетите 17 октомври – 21 октомври
 
Подаване на документи 17 октомври – 28 октомври
Обявяване на резултатите от класирането 29 октомври
Записване на приетите 29 октомври – 31 октомври


За желаещите да кандидатстват с конкурсен изпит по: Икономическа география на България, Икономика, Математика или Чужд език, СА „Д. А. Ценов“ обявява още една изпитна сесия:

Изпитна сесия Срок за подаване на документи Записване на приетите студенти
26 октомври До 25 октомври 29 октомври – 31 октомври

 

ПРОЦЕДУРА ПО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента специалности в състезателния картон, съгласно обявените срокове.

 • Кандидатите, приети на първо класиране, могат да учас­т­ват във второто класиране за незаетите места по предходна по ред же­лана специ­алност и форма на обучение, чрез подаване на декла­ра­ция по образец за прекласиране и депозиране на диплома - ори­ги­нал, с която да потвърдят желанието си да се обучават в Сто­пан­ска ака­демия.

 • Приетите за студенти на първо класиране по първа по­со­чена в състеза­телния картон специалност могат да се запишат или по желание да по­да­дат декларация за изчакване за записване до второ класи­ране - след депозиране на диплома оригинал.

 • При наличие на свободни места, в следващо класиране участват подали документи, но некласирани до този етап кандидат-студенти, както и кандидат-студенти, подали документи за кандидатстване (с оценка от държавен зрелостен изпит, с успешно положен кандидатстудентски изпит в СА или с оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище), до сроковете предшестващи класирането.

 • Класираните кандидат-студенти, които не са се записали в опреде­ле­ния срок и не са подали молба за прекласиране или изчакване, губят по-нататък правата си за класиране.

 • В рамките на утвърдения брой места, при последното кла­си­ра­не, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за висше образование, в СА се прие­мат успешно учас­тва­ли­те в кандидатстудентската кампания и класирани с ед­на­къв бал, инвалиди с трайни увреждания и намалена рабо­то­спо­соб­ност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и по­вече деца, кръг­ли сираци, близнаци, когато са кандидатствали едновременно в СА и в едно и също професионално направление и единият от тях е приет, а другият е издържал успешно конкурсния изпит, както и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.

 • В хода на класирането всички кандидат-студенти, по­со­чи­ли дадена специалност в състезателния картон и постигнали равен бал с този на последния класиран в същата специалност и форма на обу­чение със същия конкурсен или държавен зрелостен изпит, се прие­мат за студенти.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи и записване на новоприетите студенти

От Понеделник до Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота и Неделя от 09:00 ч. до 16:00 ч.
 
 • Новоприетите студенти се записват по следният график, определен от висшето училище:

ГРАФИК
за класиране, потвърждаване и записване
на новоприетите студенти в СА “Д. А. Ценов” - Свищов

Подаване на документи 1 август – 13 август
Обявяване на резултатите от класирането 14 август
Записване на приетите 14 август – 19 август
 
Подаване на документи 14 август – 21 август
Обявяване на резултатите от класирането 22 август
Записване на приетите 22 август – 26 август
 
Подаване на документи 22 август – 4 септември
Обявяване на резултатите от класирането 5 септември
Записване на приетите 5 септември – 9 септември
 
Подаване на документи 5 септември – 11 септември
Обявяване на резултатите от класирането 12 септември
Записване на приетите 12 септември – 16 септември
 
Подаване на документи 12 септември – 23 септември
Обявяване на резултатите от класирането 24 септември
Записване на приетите 24 септември – 27 септември
 
Подаване на документи 24 септември – 27 септември
30 септември – 6 октомври
Обявяване на резултатите от класирането 7 октомври
Записване на приетите 7 октомври – 11 октомври
 
Подаване на документи 7 октомври – 16 октомври
Обявяване на резултатите от класирането 17 октомври
Записване на приетите 17 октомври – 21 октомври
 
Подаване на документи 17 октомври – 28 октомври
Обявяване на резултатите от класирането 29 октомври
Записване на приетите 29 октомври – 31 октомври

         Забележка: Кандидат-студентите лично се интересуват за резултатите от конкурсните изпити и класиранията.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за записване на новоприетите студенти


Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота и Неделя от 09:00 ч. до 16:00 ч.

При записването си, студентите представят в Кандидат-студентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов:

 • Комплект документи за записване на новоприети студенти;
 • Диплома за средно образование – оригинал и копие;
 • Три снимки;
 • Лична карта;  
 • Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Таксите се внасят в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус или се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА”


* При отписване от съответната специалност и форма на обучение внесената семестриална такса не се възстановява.

 

 

   Уважаеми кандидат-студенти,
тук може да намерите полезна информация относно възможностите за финансова обезпеченост по време на следването Ви (по линия на висшето училище, частни фондации и кредитни институции); потенциала за осъществяване на международна студентска мобилност; опциите за активно участие в студентските организации; услугите предоставяни от центровете, функциониращи към висшето училище; преференциите получавани при настаняване и ползване на хотелската база на Стопанската академия.

Проверка на лични данни

 

Стипендии и награди

Студентите в СА „Д. А. Ценов“ в зависимост от успеваемостта и социалния им статус имат право да получават:

 • - стипендии за постигнат висок успех;
 • - евростипендии;
 • - стипендии от държавни институции, частни фирми и фондации;
 • - социални стипендии и помощи.

Фондация „Д. А. Ценов” е надежден гарант за успешното изпълнение на новите функции на висшето образование и за реализиране иновационните програми на СА “Д. А. Ценов”. Целите на тринадесетте програми на фондацията са ориентирани към финансиране и подпомагане на научните изследвания, педагогическата подготовка и научното израстване на кадровия персонал, развитие на материалната база, организиране на студентски изяви, подпомагане на социално слаби студенти и др.

По специална програма фондацията отпуска академични стипендии на името на дарителя Димитър Апостолов Ценов, на името на професор Гаврийски и на името на Игнат Канев – дарител от Канада, на социално слаби и талантливи студенти.

Студентите от всички курсове и специалности могат да кандидатстват и за социални помощи. Отпускат се и целеви стипендии, съобразени с волята на дарителите от страната и чужбина.

 • Стипендии и награди :

Студентски стипендии и награди (евростипендии)
Цели:
Целта на програмата е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд. Ще бъдат предоставени стипендии за повишаване на мотивацията за по-добри резултати.
Едновременно с това ще бъдат осигурени допълнителни материални стимули за изявени студенти, обучаващи се в области, определени като приоритетни в националните документи.
Какви дейности се финансират?

 • Дейност  1 – Предоставяне на студентски стипендии, които ще обхванат до 8% от студентите в редовна форма на обучение в съответното висше училище, класирани по успех.
 • Дейност 2 – Предоставяне на награди на студенти за добри резултати в обучението. Дейността ще обхване до 10% от студентите в избраните области на висшето образование.

Общ бюджет:  46 799 600 лева
Размер на стипендията: 120 лева на месец
Размер на наградата: 200 лева
Целева група: студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища

Международна студентска мобилност

Стопанска академия предоставя възможност на своите възпитаници да осъществяват студентска мобилност с образователна цел във връзка с участието им в студентски проекти, летни школи, програми на ЕС и по силата на сключени двустранни споразумения за сътрудничество и партньорство с 16 чуждестранни университети от Италия, Гърция, Франция, Германия, Великобритания, Сърбия, Чехия, Словакия, Молдова, Румъния, Македония, Украйна, Полша, Египет, Русия и други.

СА "Д. А. Ценов" - Свищов се ползва със статут на Еразъм - университет и като такъв поддържа партньорски отношения със следните университети и организации в Европа:

                    Чуждестранни университети-партньори на С. А. „Д.А.Ценов” по програма “Еразъм”

Номер по ред ДЪРЖАВА УНИВЕРСИТЕТ
1.  Великобритания University of SALFORD
http://www.salford.ac.uk
2.  Германия University of GELSENKIRCHEN
http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/FH-Main/index.php?id=4
3.  Германия University of NEUBRANDENBURG
http://www.hs-nb.de
4.  Германия University of PASSAU
http://www.uni-passau.de
5.  Испания University of HUELVA
http://www.uhu.es
6.  Испания University of MALAGA
http://www.uma.es
7.  Италия University of COSENZA
http://www.unical.it
8.  Италия University of MODENA AND REGGIO EMILIO, Faculty in Reggio Emilio
http://www.unimore.it
9.  Литва KAUNAS University of Technology
http://www.ktu.lt
10.  Полша Higher Vocational State School, KALISZ
http://www.pwsz.kalisz.pl
11.  Полша GDANSK School of Banking
http://www.wsb.gda.pl
12.  Румъния Valahia University of Targoviste
http://www.valahia.ro
13.  Румъния University of Bucharest
http://www.unibuc.ro
14.  Словакия University of BANSKA BYSRRICA
http://www.umb.sk
15.  Турция Istanbul University
http://www.istanbul.edu.tr
16.  Франция University of LE MANS
http://www.univ-lemans.fr

                

                Международни договори между "Д. А. Ценов" и чуждестранни партньорски университети

Университет Университет
Икономическа академия в Познан, Полша Университет Валaхия, Търговище, Румъния
Университет в гр. Ниш, Сърбия Донецки национален Технически Университет-катедра “Управление на производството”и СА катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”
Силезийски университет в Опава, Чехия Одески Държавен Икономически Университет, Украйна
Икономически Университет в Братислава, Словакия Тернополски Национален Икономически университет, Украйна
Университета в Айн Шамс, Кайро, Египет Университета в Калиш, Полша
Университета “Пиер Мендес Франс”- Гренобъл, Франция  Федерално Държавно образователно учреждение за висше професионално образование “Финансов университет при правителството на руската Федерация” - Москва
Университета в Пассау, Германия Донецки Национален Университет, Украйна
Университета в Нойбранденбург, Германия Житомирски държавен Технологичен Университет, Украйна
Университета в Салфорд, Великобритания Университета в Букурещ, Румъния
Университета в Калабрия, Италия Университета Суецки канал – Исмаилия, Египет
Университет “Гоце Делчев”, гр. Щип, Македония Лугански Национален Педагогически Университет, Украйна
Македонски университет по икономически и социални науки, Солун, Гърция Национална Академия на науките, Институт по икономика на промишлеността, Украйна и катедра “ЗСД” на СА
Молдовска академия за икономически изследвания  

Студентски бригади
Във връзка с участието на студентите в ежегодно-провежданите студентските и младежки работни и обменни програми в чужбина, в Правилника за организация на учебния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, присъства опция, позволяваща явяване на предварителна изпитна сесия по утвърден за целта график. Правилникът позволява на студентите от висшето училище едновременно да съчетават образованието си с придобиването на практически умения, ценен работен опит, повишаване на езиковата култура и не на последно място – възможността за спечелване на доходи, с които да финансират обучението и своята издръжка.

 

Европейско дипломно приложение

Европейско дипломно приложение(ЕДП)

Европейското дипломно приложение (European Diploma Supplement - EDS) се издава на всички възпитаници на висшите образователни институции в Европа, в допълнение към тяхната диплома. 

Европейското дипломно приложение е разработен съвместно от ЮНЕСКО и Съвета на Европа с цел предоставяне на информация, която може да бъдат лесно разбрана от работодателите и академичните институции в международен план.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов издава на успешно дипломиралите се студенти – Европейско дипломно приложение (вж. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища /приета с ПМС №215 от 12.08.2004 г., обн., ДВ., бр. 75 от 27.08.2004 г. в сила от 27.08.2004 г.).

Документът се издава в три месечен срок от успешно полагане на държавен изпит – безплатно, на английски език и с уникален идентификационен номер.

Европейско дипломно приложение се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Приложението е от голяма полза, тъй като същото може да се разглежда като част от автобиографията на всеки кандидат за работна позиция. Все повече работодатели държат на него, защото то е важен документ, който измерва вашите постижения в детайли.

Студентски кредити

Студентско кредитиране (Закон за студентското кредитиране)

Кредит за студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Какво представлява студентският кредит?
Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата. Може да бъде два вида:

 • За обучение – покрива таксите за обучение;
 • За издръжка

Кой може да кандидатства за студентски кредит за обучение?
Студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • Да не са навършили 35 години;
 • Да се обучават в редовна форма;
 • Да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
 • Да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си.

Кой има право на кредит за издръжка?
 Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът се получава от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само единият.
Параметри на студентски кредит:
Размер на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен, или образователна и научна степен.
 • Кредитът за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Лихвени условия
Лихвата е годишна, фиксирана в определен размер. В повечето случаи кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.
Усвояване на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметката на кредитополучателя в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.

Гратисен период
Периодът, в който студентът/докторантът не дължи плащане на лихва и главница по кредита. Гратисният период продължава от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план.
Изплащане на кредита
Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, съгласно погасителен план, уговорен между страните.
Кредитополучателят погасява общият размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Студентски организации

Студентски съвет

Студентският съвет е единственият  законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование. Дейността на Студентския съвет се определя от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет.

Студентския съвет  има за цел да изявява и защитава общите интереси на студентите и докторантите от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи  на висшето училище.

Към сайта на студентски съвет при СА

AIESEC

AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 107 страни и над 1700 университета по целия свят. Ние предоставяме на младите хора платформа от възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал.

За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 470 конференции, предоставя над 8500 професионални стажа и 9000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.

Нашите партниращи организации виждат в AIESEC начин за подкрепяне развитието на младите хора. AIESEC позиционира своите членове сред корпоративния сектор като топ таланти, бъдещите лидери на бизнеса. Нашите бивши членове са лидери в организации по целия свят, като използват опита, уменията и собствена визия, които са придобили в AIESEC.

Към сайта на AIESEC при СА

Образователни и кариерни услуги


Център за магистърско обучение

Центърът за магистърско обучение (ЦМО) е звено на СА "Д. А. Ценов", което администрира обучението, развивано в редовна и дистанционна форми за придобиване на висша образователно-квалификационна степен "Магистър" за специалисти в областта на професионалните направления 3.8. "Икономика" и 3.7. "Администрация и управление" в съответствие със законите в РБългария.
През учебната 2011/2012 год. ЦМО организира прием по 109 магистърски програми за икономисти и неикономисти, съгласно утвърден от Ректора регистър по специалности и форми. Обучението в редовна и дистанционна форми се провежда в основния академичен кампус в гр. Свищов (www.svishtov.bg) и осигурява от офис "Администрация и технология на обучението" на ЦМО при СА "Д. А. Ценов".
Обучението за кандидатите със степен "Бакалавър" по "Икономика" или "Администрация и управление" е с продължителност 3 семестъра и приключва със защита на дипломна работа. През първите два семестъра се изучават магистърските учебни дисциплини (включително и дисциплината "Магистърски семинар", която е включена в учебните планове на всички специалности), а през третия семестър се разработва и представя за защита дипломната работа. На успешно завършилите се издава държавна диплома за придобита висша образователно-квалификационната степен "Магистър" по съответната специалност.

Център за следдипломно и факултативно обучение

Центърът за следдипломно и факултативно обучение (ЦСФО) е обслужващо звено към Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, администриращо продължаващото следдипломно и факултативно. Центърът планира, организира и контролира администрирането на специализанти, студенти във всички форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна, индивидуална, групова, самостоятелна и др.) за повишаване квалификацията на специалисти, за придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация, преквалификация.
Приоритетните задачи на ЦСФО са свързани  с удовлетворяване потребностите на личността от знания, придобивани чрез „непрекъснато обучение”; проучване на образователния и квалификационен пазар в страната за асинхронно и/или синхронно обучение; създаване на технологични и организационни предпоставки за леснодостъпно продължаващо обучение; поднасяне и/или ползване на образователно ноу-хау в момента на възникване на потребността от него; квалификационно сертифициране, обучение на място по заявка на възложител в съчетани форми, он-лайн курсове, семинари и кръгли маси; разработване на нови/адаптирани методики, IT-базирани образователни технологии, учебни и обучаващи програми; гъвкаво и проактивно оценяване и задоволяване на пазарните потребности от обучение в публичния и бизнессектора; участие в национални и международни проекти.

Център за международно сътрудничество и проекти

Центърът за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП) осъществява организа­ционното, технологичното и техническото осигуряване на  международната дейност на Стопанска академия. ЦМСП отговаря за дейностите по планирането, организацията и провеждането на политиката на международно сътрудничество и координацията по подго­товката и изготвянето на проектни заявки за финансиране на академични и научни изяви по международни програми и национални грантове от еврофондовете.

 

Център за професионално обучение

 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Центърът за професионално обучение (ЦПО) предлага обучение в дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна, индивидуална, задочна и дистанционна форма по:
- професии или част от професии: 341020 Продавач-консултант; 342020 Сътрудник в маркетингови дейности; 343010 Финансист;   344020 Данъчен и митнически посредник; 344030 Оперативен счетоводител; 345060 Касиер; 345120 Икономист; 346020 Офис-секретар; 482030 Оператор на компютър; 762020 Сътрудник социални дейности; 345040 Сътрудник в бизнес услуги; 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес;
 - модули:
Windows, Word, Excel, PowerPoint; Интернет и локални мрежи; Web-технологии и Web-дизайн;
Чуждоезиково обучение – английски – 1 до 6 ниво, немски – 1 до 3 ниво, френски – 1 до 3 ниво, бизнес руски език;
Управление на проекти и екипно поведение;
Данъчен и митнически посредник;
Валутен касиер;
Психологичен и личностен потенциал в управлението;
Бизнес план на малко предприятие;
Бизнескореспонденция;
Практически курс по счетоводство на МСП;
Работа със счетоводен софтуер;
Документален контрол върху отчетността на предприятието;
Контрол върху качеството на продукцията;
Контрол върху стоковите и касови операции;
Организация и технология на инвентаризацията;
Финансово управление на бизнеса;
Персонални финанси

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ/ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

В съответствие с подписано Споразумение между АЗ и Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и Анекс към него, Центърът за професионално обучение предлага обучения срещу ваучери на заети и безработни лица със средно или по-високо образование по:
Специалности: продавач-консултант; маркетингови проучвания; банково дело; застрахователно и осигурително дело; оперативно счетоводство (за част от професия – дистанционна форма); митническа и данъчна администрация; индустрия; търговия; земеделско стопанство; икономика и мениджмънт; касиер; административно обслужване (за част от професия – дистанционна форма); текстообработване; социална работа с деца и семейства в риск; социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания;
ключови компетентности:
КК - 1 – Общуване на роден език;
КК - 2 – Общуване на чужди езици – английски, френски, немски, руски език;
КК – 3 – Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологии;
КК - 4 – Дигитална компетентност – Работа с MS Windows 7, Работа с основни текстообработващи програми MS Word, MS Excel, Интернет и локални мрежи; Създаване на професионални бизнес презентации  с MS PowerPoint; Създаване и управление на бази данни с MS Access, Web-технологии и Web-дизайн;
КК - 5 – Умения за учене – мотивация за откриване и финансово управление на малка фирма; Мотивация за труд; Работа в екип; Ефективно управление на времето; Мотивация за коректно отчитане дейността на МОЛ; Мотивация за водене на автентична отчетност;
КК – 6 – Обществени и граждански компетентности – Познания за европейска интеграция и структури на ЕС; Хармонизиране на отношенията – индивид-държава-общество; Умения за ефективно общуване; Управление на конфликти; Умения за изучаване и въздействие върху общественото мнение; Повишаване на уменията за предоставяне на качествени социални услуги на целени групи;
КК – 7 – Инициативност и предприемачество – Кооперативно сдружение, Придобиване на счетоводна грамотност, Планиране и ръководство на проекти; Основи на дребното предприемачество; Формиране на проектни екипи.

Образователен и кариерен център

Образователният и кариерен център (ОКЦ) предлага висококачествени услуги свързани с представянето на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов пред кандидат-студентите и информационното обезпечаване на обучаващите се относно възможностите им за професионално ориентиране и развитие. В структурата си центърът включва:

 • секция „Образователен маркетинг” (ОМ);
 • секция „Кариерен център” (КЦ);
 • секция „Възпитаници на СА „Д. А. Ценов” (Алумни)

Мисията на Образователния и кариерен център е да съдейства за успешната професионална реализация на своите студенти, повишаване авторитета и рейтинга на Стопанска академия и привличане на бъдещи студенти.
В ролята си на ефективен маркетингов инструмент на висшето училище, Образователния и кариерен център изпълнява следните функции:

 • Осъществява и поддържа контакти със средните училища, бюрата за кандидатстудентска информация и други, свързани с ориентацията и избора на СА „Д. А. Ценов” – Свищов за придобиване на висше образование в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”;
 • Предоставя качествени услуги, кореспондиращи с кариерното ориентиране, информиране и развитие на обучаваните студенти;
 • Обезпечава с информация за пазара на труда, за възможностите за професионално реализация и продължаващо обучение;
 • Посредничество при организиране и провеждане на консултации, свързани с търсенето и кандидатстването за стаж и работа;
 • Организиране на срещи с работодатели, семинари, дни на кариерата и други;
 • Изследване на потребностите на работодателите от кадри с определени знания, умения и компетенции;
 • Осигуряване на възможност за обмен на информация и обратна връзка за реализацията на студентите на Стопанска академия на пазара на труда, както и за сферите с потенциал за развитие в професионалната им подготовка;
 • Активна комуникация с дипломираните възпитаници на Академията;
 • Взаимстване на „добри практики”, съществуващи в университетите в Европа и САЩ и тяхното адаптиране към родните условия.

Център поддържа богата ресурсна библиотека, където студентите могат да намерят материали под формата на специализирана литература, брошури, флаери и други, свързана с тяхното кариерно развитие.
 Работодателите използват центъра за да обявят свободни места за стажове, като по този начин получават гаранции, че информацията ще достигне до желаните от тях реципиенти. Това е и мястото, където представителите на бизнеса могат да осъществят директен контакт със студентите, да проведат интервюта за работа, както и да осъществят рекламни кампании по набиране и подбор на качествени човешки ресурси.

Хотелска база

Възможности за настаняване

Кандидатстудентите заплащат преференциална цена при ползване на хотелската база на Стопанска академия (хотелски комплекс „Корпус Юг” и хотел „Учебна база Север”).
За предварителни резервации: