СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – ГР. СВИЩОВ

Колеж по икономика и управление - гр. Свищов е единственият държавен колеж, в структурата на висше училище, обучаващ студенти в направления  "Икономика"  и "Администрация и управление “.

Обучението в Колежа е с продължителност 3 години (6 семестъра) за редовна и задочна форма на обучение.

Завършилите Колежа получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” - съгласно ЗВО чл. 42 ал. 1,  т.1а, с възможност да продължат образованието си в ОКС “Магистър” (при успех над 4,00) или в ОКС “Бакалавър” (при успех по-нисък от 4,00 или по желание).

Обучението в Колежа формира специализирани знания и професионални умения за творческо реализиране във финансови институции; счетоводни фирми; за разработване на ефективни стопански решения; за решаване на социални и застрахователни проблеми; за търговски операции; за екологични и аграрни отношения.

Специалности

Изпити

Условия и документи

Класиране и записване

Допълнителна информация

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

          От 1 до 3 септември включително се подават молби от след­ните не­приети кандидати, положили успешно кандидатстудентс­ки­те си изпити: лица с трайни увреждания и намалена ра­бо­то­спо­собност 70 и над 70 на сто, кръгли сираци (до 25 години), воен­ноинва­ли­ди, близнаци (когато са канди­датствали и два­ма­та в КИУ и единият от тях е приет, а другият има оценка раз­лич­на от две), майки с три и повече деца; кандидати, класирани с еднакъв бал. Към молбите се прилагат необходимите документи за удостоверяване на всеки конкретен случай.
Ректорът на висшето училище взема отношение по тях до 10 септември и издава Заповед за приемане на правоимащите в рамките на утвърдените планови места.

Молбите и жалбите по всички кандидатстудентски въпроси за прием в Колежа по икономика и управление се отправят до Ректора на Стопанска академия - гр. Свищов.
Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в КИУ – гр. Свищов.