Моля въведете
Номер: ЕГН:
Добавянето на персонални съобщения е възможно само за студентите и работещите в СА "Д.А. Ценов". За представяне пред системата използвайте факултетен номер и ЕГН, ако сте студент и Личен номер и ЕГН ако сте преподавател или служител.

Търси:
Специализиран форум Магистри > Магистърска програма по “Банков мениджмънт”
Автор: доц. д-р Андрей Б. Захариев Публикувано на: 8.1.2003 г. 14:08:26
ТЕМА 1. НОВИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА: ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО: ДА СЕ ИЗВЪРШИ АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА E-CARD КАТО ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖНА СИСТЕМА. ОСНОВНИ СТЪПКИ 1. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА E-CARD ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ 2. ОЦЕНКА ДО КАКВА СТЕПЕН АНАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМА СЕ ВПИСВА В КОНЦЕПЦИЯТА “ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ” 3. АНАЛИЗ НА ЗАКОННОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ТРАНЗАКЦИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ТАЗИ ОБЛАСТ. 4. АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА (ПРОДАВАЧИ, КЛИЕНТИ) 5. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА СИГУРНОСТ, СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ДЕЙСТАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И Т.Н.) ТЕМА 2. АТМ ТЕРМИНАЛИ И БАНКОВИ КАРТИ ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО: ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРАКТИЧЕКО ПРОУЧВАНЕ В СЪОТВЕТНИЯ ГРАД, ДА СЕ НАПРАВИ ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ДА СЕ ДАДЕ ПРЕПОРЪКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЛАТЕЖНА ИНФРАСТРУКТИРА. ОСНОВНИ СТЪПКИ 1. ПРОУЧВАНЕ НА БАНКИТЕ, ФУНКЦИОНИРАЩИ В РАМКИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО – НАЛИЧИЕ НА АТМ И ПОС ТЕРМИНАЛИ (БРОЙ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ), ПРЕДЛАГАНИ КАРТИ (ВИДОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ), КЛИЕНТИ, ИЗПОЛЗВАЩИ БАНКОВИ КАРТИ (БРОЙ, ВЪЗРАСТОВА СТРУКТИРА И Т.Н.) 2. ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ ОТ ИНСТАЛИРАНЕТО НА НОВ АТМ ТЕРМИНАЛ И ПРЕПОРЪКИ ЗА МЯСТОТО НА НЕГОВОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ (МОЖЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ КАРТА НА ГРАДА С ОТБЕЛЯЗАНИ МЕСТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АТМ И ПОС ТЕРМИНАЛИ) 3. АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ НАПРАВЕНАТА ИНВЕСТИЦИЯ (НА БАЗА РЕАЛНИ ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ БАНКАТА, ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИ ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПРИЛОЖЕНАТА ТАРИФА НА ПИБ) 4. АНАЛИЗ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРС НА БАЗА СРЕДНОМЕСЕЧЕН ОСТАТЪК ПО БАНКОВИТЕ КАРТИ. ПРЕПОРЪКИ: ДАННИТЕ В КАЗУСА ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕАЛИСТИЧНИ. ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА: 1. ОБЩ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ СЕ ОЦЕНЯВА ОБЩIИЯ БРОЙ КАРТОДЪРЖАТЕЛИ В ИЗСЛЕДВАНИЯ ГРАД И СЪОТВЕТНО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИСЛЕДВАНАТА БАНКА. 2. РЪСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 7 % МЕСЕЧНО 3. ОЧАКВАНИ БРОЙ ТРАНЗАКЦИИ – МЕЖДУ 1,5 И 5 ОТ БРОЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КАРТИ 4. БРОЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА Е ПО ВАШ ИЗБОР ИЛИ НА БАЗА РЕАЛНИ ДАННИ. 5. СУМАТА ОТ ПРОЦЕНТИТЕ НА ПОЛЗВАЩИТЕ КАРТИТЕ ТРЯБВА ДА Е РАВЕН НА 100%. 6. РЕАЛИСТИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА СРЕДНИЯ ОСТАТЪК ПО КАРТИТЕ Е ОКОЛО И ПОД СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА. 7. МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ ТРАНЗАКЦИИ Е 2 НА КАРТА. ТЕМА 3. ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО: ДА СЕ ИЗБЕРЕ НАЙ-ИКОНОМИЧНАТА СИСТЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ РАЗПЛАЩАНИЯ ОСНОВНИ СТЪПКИ 1. ПОПЪЛВАНЕ НА ЛИПСВАЩИТЕ ДАННИ С РЕАЛИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (ОЧАКВА СЕ ПРОДАЖБИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДА СА 8-10 ПЪТИ ПО-НИСКИ ОТ ТЕЗИ В ТРАДИЦИОННИ МАГАЗИНИ, А ПРОДАВАНИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ПРЕДЛАГАТ С ОТСТЪПКА ОТ 0 ДО 10% + ДОСТАВНИ РАЗХОДИ) 2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ПОСОЧЕНИТЕ СИСТЕМИ, ВКЛ. РИСКОВЕТЕ ЗА УЧАСТВАЩИТЕ СТРАНИ. 3. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ ЗА ТРАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СИСТЕМИ, НАПРАВЕТЕ АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОР НА СЪОТВЕТНА ПЛАТЕЖНА СИСТЕМА. 4. СЪПОСТАВЕТЕ ИЗБРАНАТА СИСТЕМА И ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НЕЯ УСЛОВИЯ, СЪС СИСТЕМАТА EPAY.BG (HTTP://WWW.EPAY.BG).
  Email
Автор: доц. д-р Андрей Б. Захариев Публикувано на: 8.1.2003 г. 14:16:50
Въпросите са част от корестонденцията между магистри по БМ, относно изпитните материали по Мениджмънт на банковите разплащания Въпрос 1. Какво разбирате под израза ”изисквания към системите за Интернет разплащания”.? Има ли това връзка с изискванията, които се предявяват към електронните пари? И доколко следва да се разглеждат електронните пари като продукти за съхраняване на стойността и като продукти за достъп, до каква степен следва да се разглеждат “чистите” системи за електронните пари като Mondex и DidiCash например и доколко следва да се обърне внимание на разплащанията в Интернет чрез кредитни и дебитни карти? Отговор: Обикновено към една платежна система има изисквания, свързани със сигурност за участващите страни, гаранция за финалност (окончателност) и неотменяемост на транзакциите, защита от неправомерни действия (фалшифициране, повторно харчене, прихващане на транзакцията, нареждане от чуждо име и т.н.), законност на плащанията и т.н. В казуса се изисква точно това – да направите анализ на посочената система от всички възможни ъгли, като по този начин ще покажете доколко сте усвоили материята и до колко можете самостоятелно да правите критичен анализ. Отговор на въпрос 2. Тази материя не е предмет на разглеждане от курса по МБР и следва да сте я усвоили на по-ранен етап от Вашето обучение. Ако все пак сте констатирали пропуски във Вашите знания, това е един удачен момент да ги наваксате. В този аспект, бих Ви препоръчал да разгледате действащото законодателство в България, свързано с осъществяване на търговска дейност, и едва след това – да оцените неговата приложимост в конкретния случай. По този начин смятам че сама ще успеете да си отговорите на поставените въпроси. Въпрос 3. Кой играе ролята на емитент в системата E-CARD? Самата система ли? Отговор Отговорът на този въпрос трябва да бъде даден при решаването на казуса. Въпрос 4. Според Закона за електр. документ и елект. подпис въведените User name и password играят ли ролята на елект. подпис? Може ли да се приеме, че въведеният ПИН при използването на дебитни и кредитни карти също замества електр, подпис? Отговор. Проблемите , свързани с този въпрос се разглеждат в: Закона за електронния документ и електрония подпис, Наредба 16 за плащанията с банкови карти, Закона за счетоводството и посочените в тях свързани документи. Въпрос 5 Какво представляват % за конвертиране (Тема 3)? Това е конвертиране от някаква друга валута, различна от USD, с която се пазарува, и USD? Или? Отговор: Когато участващия в разплащането търговец желае да получи сумата във валута, различна от USD, тогава фирмата извършва конвертиране за което си начислява комисионна. Въпрос 6. Могат ли емитираните електронни пари от NetCash и DigiCash да се използват на части, за няколко транзакции? Отговор: Чрез при тези системи Вие може да си генерирате (посредством специализиран софтуер) точно определена сума, която е нужна за извършване на съответната покупка. (т.е. не се налага да Ви връщат ресто ;)) ) Въпрос 7 Къде може да се намери информация за системата NetChex, тъй като подобна в академичния учебник няма? Отговор Информация, макар и малко може да намерите в Приложение 1 от материалите Ви са самоподготовка, а ето и някой връзки към материали по темата: 1. на англиски http://www.ict.tuwien.ac.-
at/eipan/cikersch/nx.html 2.На руски http://www.e-commerce.ru/biz-
_tech/implementation/pay_sys/paysys-
_foreign_netchex.html http://nrd.pnpi.spb.ru/UseSoft/Pr-
oPlex/ProtoPlex4/sources/15.html Наследната страница ще можете да намерите и някой указания как да изберем платежна система за интернет търговия: http://www.backe.com/criter.html Ако се нуждаете от по-подробна информация за някоя от системите, можете да използвате и специализираните търсещи машини, например www.google.com , където чрез въвеждане на ключова дума, например NetChex да намерите повече информация по въпроса.
  Email
Автор: доц. д-р Андрей Б. Захариев Публикувано на: 8.1.2003 г. 14:27:37
Във връзка с постъпили запитвания за сроковете за подаване на молби за теми за магистърски проекти, Ви информираме са следните по-важни срокове: 1. До 30 април 2002 В този срок, Вие трябва да изпратите на електронната поща на Вашия секретар УММ (bobi@uni-svishtov.bg) следната информация: 1.1. Трите Ви имена, факултетен номер и специализация 1.2. Предпочитана тема, съответно научен ръководител Посочените от Вас теми не са окончателни. 2. След 1 май 2002 На база подадените от Вас молби, ръководител програма "Банков мениджмънт" ще уточни точното заглавие на Вашата тема за магистърски проект. Информация за уточнената тема и назначения Ви научен ръководите, ще Ви бъдат изпратени на служебния e-mail. 3. До 2 юни 2002 В срок до 2 юни 2002, на база уточнената Ви тема, трябва да представите при Вашето идване в Свищов, доклад в обем 10-15 стр. по съответната тема гл. ас. д-р Божидар Божинов
  Email
Автор: доц. д-р Андрей Б. Захариев Публикувано на: 3.11.2003 г. 9:13:39
Списък на темите /випуск м. март 2003 и следващи/ 4.2. Магистърска програма “Банков мениджмънт” Научен ръководител: Доц. д-р ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 1. Парична маса и парични агрегати в Република България 2. Покупателна сила и обезпечение на националната парична единица - състояние, проблеми и тенденции в съвременните условия 3. Анализ на инфлационните процеси в България 4. Инфлация и инфлационна обезценка на парите 5. Пътища и средства за борба с инфлацията. Антиинфлационна политика 6. Критически анализ на антиинфлационната политика на държавата 7. Критически анализ на антиинфлационната политика на БНБ през периода 8. Кризата в националната банкова система през 90-те години и нейното преодоляване 9. Проблеми на капиталовата адекватност и ликвидността на ТБ у нас 10. Бюджет на търговска банка ...................................-
..... 11. Кредитиранена предприятията и фирмите за текущи нужди в ............................................ от ТБ .......................... 12. Кредитиране на предприятията и фирмите за инвестиции в ............................................ от ТБ ............................ 13. Банково обслужване на .............................. от ТБ .............................. 14. Технология и организация на банковото кредитиране 15. Кредитиране на едноличните фирми в ТБ ............................ 16. Специални услуги на ТБ 17. Кредитна политика на банките в условията на пазарната икономика 18. Проблеми на банковия контрол и надзор 19. Контролни и надзорни функции на централната банка 20. Валутният съвет и оздравяването на банковата система 21. Платежоспособност и ликвидност на ТБ 22. Паричен и капиталов пазар у нас 23. Паричен пазар - състояние, проблеми и перспективи за развитие 24. Парично-кредитно регулиране на националната икономика 25. Изследване характера, особеностите и закономерностите в динамиката на лихвата и нейната норма в националната икономика 26. Лихвена политика на търговските банки (на примера на ТБ ...........) 27. Правни и икономически основи на дейността на търговските банки. 28. Банкови инвестиции в ценни книжа 29. Инвестиционна политика на банката (банка ....................) 30. Инвестиционни фондове - развитие и перспективи 31. Банков риск и проблеми на надеждността на банките 32. Банкова политика на ТБ у нас 33. Инвестиционна политика на ТБ 34. Оценяване на инвестиционен проект на ТБ …………..…… за отпускане на кредит 35. Оценяване на инвестиционен проект в промишлеността 36. Оценяване на инвестиционен проект в търговията 37. Оценяване на инвестиционен проект в селското стопанство 38. Управление на инвестициите в банка...................... 39. Особености на банковата дейност в условията на валутен борд 40. Банково кредитиране на малките и средните предприятия 41. Банково кредитиране на домакинствата 42. Еволюция на философията за управление на търговските банки 43. Определяне на лихвената политика на търговските банки 44. Кредитна политика на ТБ ..... 45. Кредитиране на малки и средни предприятия от ТБ ..... 46. Кредитиране на предприятия и фирми за инвестиционни цели от ТБ ..... 47. Технология и организация на банковото кредитиране (по примера на ТБ ..... ) Научен ръководител: Проф. д-р ик.н. РАДКО РАДКОВ 1. Системи на валутни курсове 2. Международна валутна ликвидност 3. Организация и функциониране на валутния пазар 4. Валутни сдeлки и операции - същност и особеностите на използването им в нашата практика 5. Валутни условия на външноикономическите сделки 6. Валутен риск при външноикономическите сделки 7. Акредитивът и валутното инкасо в международните плащания 8. Банкови гаранции при международните плащания 9. Фирмено кредитиране на вноса и износа 10. Банково кредитиране на външноикономическите сделки 11. Развитие и проблеми на международната валутна система 12. Развитие, проблеми и перспективи на Европейската валутна система 13. Оценяване на валутния риск от банките 14. Методи за планиране на валутния курс 15. Управление на дефицита във външния сектор на икономиката 16. Управление на външния дълг на Р. България и ролята на банките 17. Управление на международния дълг и ролята на банките Научен ръководител: Доц. д-р ВЕЛИЧКО АДАМОВ 1. Управление на капитала на ТБ 2. Управление на активите на ТБ 3. Управление на краткосрочните дългове на ТБ 4. Управление на портфейла на ТБ 5. Управление на ликвидните активи на ТБ 6. Технология на търсенето на пари 7. Предлагането на пари - инструмент на паричната политика. 8. Парите като ликвиден актив. 9. Управление на привлечените капитали на ТБ. 10. Управление на финансовите капитали на ТБ. 11. Пари и пазарни ценни книжа в ТБ. 12. Управление на краткосрочните вземания на ТБ. 13. Данъчно облагане на ТБ 14. Инвестиции и инвестиционна политика на ТБ 15. Капиталова структура и дивидентна политика на ТБ 16. Проблеми на управлението на държавния дълг и ролята на ТБ 17. Проблеми на взаимоотношенията на ТБ с бюджета 18. Организация на взаимоотношенията между държавния бюджет и ТБ 19. Формиране и използване на печалбата в ТБ 20. Инвестиционните решения в ТБ 21. Баланс и финансова структура на ТБ 22. Управление на кредита в ТБ 23. Формиране на капитала и разпределение на печалбата в ТБ 24. Анализ на финансовото състояние на ТБ 25. Финансова политика във ТБ …………… 26. Фондовата борса в системата на капиталовите пазари 27. Паричен пазар и краткосрочно финансиране на ТБ 28. Техники за финансиране на ТБ 29. Технология на финансиране на ТБ 30. Финансово управление на ТБ 31. Рентабилност на ТБ 32. Проблеми на печалбата и рентабилността на ТБ 33. Анализ на ликвидността на ТБ ……… 34. Факторен анализ на динамиката в печалбата на ТБ 35. Анализ и оценка на балансовата печалба 36. Анализ на паричния поток в ТБ ………………. 37. Анализ на платежоспосoбността на ТБ 38. Финансов анализ на капитала в холдинговите структури 39. Анализ на промените във величината на дългосрочните капитали 40. Реструктуриране на капитала на ТБ 41. Оптимизиране структурата на дългосрочните капитали 42. Оценяване и анализ на стойността на акционни опции 43. Проблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оценяване на акционни опции 44. Оценяване и анализ на стойността на валутни опции 45. Проблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оценяване на валутни опции 46. Оценяване и анализ на стойността на опции върху облигации 47. Проблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оценяване на опции върху облигации 48. Демонстрация (апробиране) на спекулативни стратегии с опционни инструменти 49. Демонстрация, (апробиране) на хеджингови стратегии с опционни инструменти 50. Демонстрация (апробиране) на арбитражни стратегии с опционни инструменти 51. Конструиране на опционни стратегии за оптимизиране показателите на конкретен инвестиционен портфейл (изграден от ……..……) 52. Оценяване на реален инвестиционен проект на ТБ …………..…… 53. Съпоставяне и избор на инвестиционни проекти на ТБ ………..…… 54. Рисков анализ на инвестиционен проект на ТБ …………… 55. Измерване на вероятността от обществени корекции на инвестиционен проект на ТБ ………..……… 56. Анализ на алтернативата “поддържане на стара инвестиция – въвеждане на нова инвестиция на ТБ ………….……… 57. Управление на външния дълг и ролята на ТБ 58. Управление на международния дълг и ролята на ТБ Научен ръководител: Доц. д-р ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ 1. Формиране и разпределение на капитала и печалбата на ТБ .......... 2. Измерване на печалбата и рентабилността на ТБ .................... 3. Финансовото управление на ТБ .................... 4. Управление на финансовите активи на ТБ .................... 5. Управление на оборотните капитали на ТБ .................... 6. Ускоряване на обращаемостта на оборотните активи на ТБ ............ 7. Избор на амортизационната политика на ТБ .................... 8. Формиране и използване на постоянните капитали на ТБ ................ 9. Финансово управление на инвестициите в ТБ .................... 10. Избор на инвестиционната политика на ТБ .................... 11. Финансови аспекти на ликвидацията на ТБ .................... 12. Реструктуриране на капитала на ТБ .................... Научен ръководител: Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ 1. Оценяване и управление качеството на банковите активи (по примера на Банка….) 2. Анализ и управление на доходността, печалбата и рентабилността на банките (по примера на Банка….)” 3. Оценяване и управление качеството на кредитния портфейл на банките (по примера на Банка...) 4. Кредитен анализ на корпоративни клиенти (по примера на Банка...) 5. Управление на собствения капитал и капиталовата адекватност на търговските банки (по примера на Банка….) 6. Формиране ресурсите на търговската банка (по примера на Банка...) 7. Междубанкова конкуренция (по примера на Банка...) 8. Управление на привлечените ресурси в търговската банка (по примера на Банка...) 9. Управление на кредитния риск в търговските банки (по примера на Банка...) 10. Изграждане на вътрешен кредитен рейтинг за оценяване на кредитния риск в банките (по примера на Банка...) 11. Основни финансови съотношения в банковата дейност (сравнителен анализ на българските банки) 12. Управление на банковата ликвидност (по примера на Банка...) 13. Технология на кредитирането в търговските банки (по примера на Банка...)” 14. Анализ на търсенето и предлагането на пари 15. Платежоспособност и ликвидност на търговските банки (по примера на Банка...) 16. Макроикономически проблеми на лихвената политика 17. Лихвената политика на търговските банки (по примера на Банка...) 18. Оценяване на системния риск в банковата система на България 19. Икономически инструменти на централната банка 20. Кредитиране на гражданите за текущи нужди 21. Проблеми на контрола и надзора върху банките в България 22. Сравнителен анализ доходите и разходите на българските банки 23. Сравнителен анализ печалбата и рентабилността на българските банки 24. Сравнителен анализ активите и пасивите на българските банки 25. Сравнителен анализ кредитните портфейли на българските банки Научен ръководител: Доц. д-р МАРИАНА АСЕНОВА 1. Теоретико-приложни аспекти на банковия маркетинг (по примера на ТБ............) 2. Маркетингово управление в банките 3. Маркетингова политика на банките (по примера на ТБ............) 4. Стратегически банков маркетинг- състояние и перспективи 5. Продуктова политика на банките (по примера на ТБ............) 6. Ценова политика на банките (по примера на ТБ............) 7. Комуникационна и дистрибуционна политика на банките (по примера на ТБ............) 8. Влияние на маркетинговата околна среда върху банките 9. Модерни банкови услуги (по примера на ТБ............) 10. Кредитна политика на търговските банки (по примера на ТБ............) 11. Кредитиране на малки и средни предприятия (по примера на ТБ....) 12. Потребителското кредитиране в България- състояние, проблеми и перспективи (по примера на ТБ............) 13. Технология на банковото кредитиране (по примера на ТБ............) 14. Банковият контрол - състояние и съвременни тенденции 15. Банково инвестиционно посредничество (по примера на ТБ............) 16. Банкови сделки с ДЦК (по примера на ТБ............) 17. Мястото и ролята на банките на регулираните пазари на ценни книжа в България 18. Инвестиционни и борсови посредници 19. Ролята на банките на първичния пазар на ценни книжа 20. Ролята на банките на вторичния пазар на ценни книжа 21. Пазарът на акции- обекти, субекти и механизъм на действие 22. Централната банка в условията на валутен борд – състояние и перспективи 23. Организационно-управленска структура на търговска банка (по примера на ТБ............) Научен ръководител: Доц. д-р Пламен ПЪТЕВ 1. Оценка на пазарния риск в ТБ "................." 2. Оценка на кредитния риск в ТБ "................." 3. Управление на пазарния риск в ТБ "................." 4. Управление на кредитния риск в ТБ "................." 5. Системи за управление на риска в българските банки. 6. Избор на стратегия за хеджиране на валутния риск в ТБ "................" Научен ръководител: Доц. д-р Андрей ЗАХАРИЕВ 1. Банкови регулации и решения за управление на дефицита във външния сектор на икономиката (анализ за периода 199..-200.. г.) 2. Проблеми при управлението на външния дълг на Р. България и роля на ТБ 3. Управление на международния дълг – съвременни измерения и роля на ТБ 4. Дефицитно бюджетно финансиране – ефекти върху инвестиционните портфейли на ТБ 5. Финансово управление на човешките ресурси в ТБ .................... 6. Управление на банковите инвестиции в човешкия капитал 7. Бюджетно управление на разходите за човешките ресурси в ТБ ..... 8. Управление на възнагражденията в ТБ .................. 9. Сравнителен анализ на техниките за определяне на риск-премията при решенията за отпускане на кредит от ТБ (по примера на отрасъл ...................; или по примера на ТБ “.....................”) 10. Бюджетно управление на ТБ 11. Бюджетното управление на международната ТБ 12. Факторен анализ на динамиката на печалбата на ТБ 13. Анализ и оценка на откритите валутни позиции на ТБ 14. Изследване на арбитражните операции в ТБ “.....................” за периода след въвеждане на валутния борд 15. Анализ на паричния поток в ТБ ………………. Научен ръководител: Доц. д-р Стоян Проданов 1. Оценяване на инвестиционен проект от ТБ …………..…… за отпускане на кредит 2. Съпоставяне и избор на инвестиционни проекти за отпускане на кредит 3. Рисков анализ на инвестиционен проект на ТБ ……………… 4. Измерване на вероятността от обществени корекции на инвестиционен проект на ТБ ………..……… 5. Анализ на алтернативата “поддържане на стара инвестиция – въвеждане на нова инвестиция на ТБ ………….……… 6. Отпускане на кредит по програмите на Фонд “Земеделие” 7. Финансиране на проекти по предприсъединителните фондове SAPARD и ISPA 8. Банков контрол на бюджетния процес във ТБ - клиент 9. Банков контрол на финансовото състояние във ТБ - клиент 10. Управление на инвестициите в банка...................... 11. Избор на инвестиционна политика в банка...................... 12. Управление на международните инвестиции на банка..................... 13. Оптимално управление на ликвидността и рентабилността в банката 14. Управление на лошите кредити в банка...................... 15. Приватизацията на търговските банки в България – цели и резултати 16. Особености на банковата дейност в условията на валутен борд 17. Банково кредитиране на малките и средните предприятия 18. Банково кредитиране на домакинствата 19. Иновации в банковото кредитиране на реалния сектор 20. Диверсификация на кредитния портфейл на ТБ 21. Еволюция на философията за управление на търговските банки 22. Банкови инвестиции в новите информационни технологии 23. Определяне на лихвената политика на търговските банки Научен ръководител: Доц. д-р Стефан СИМЕОНОВ 1. Хеджирането чрез опционни инструменти – предимство или необходимост в банковата практика 2. Спекулирането чрез опционни инструменти – предимство или необходимост в банковата практика 3. Арбитражирането чрез опционни инструменти – предимство или необходимост в банковата практика 4. Управление на лихвения риск при банковите позиции чрез дериватни инструменти (анализ на българските условия, предимства и пречки) 5. Управление на валутния риск чрез срочни и дериватни инструменти (анализ на българските условия, предимства и пречки). 6. Управление на фондовия риск чрез срочни и дериватни инструменти през призмата на съвременния банков мениджмънт. 7. Оценяването на опционните (лихвени, валутни, индексни ...) контракти – ключов елемент от банковите инвестиционни решения 8. Проблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оценяване на валутни опции в банковата практика 9. Суапите - спекулативни и хеджингови измерения на приложението им в българската (и/или световна) банкова практика. 10. Потенциал и приложение на фючърсните инструмент в българската банкова практика. 11. Значението на българските банки на първичния капиталов пазар (ролята на поемателя и посредника за успеха на публичните емисии) 12. Ролята на банките на вторичния капиталов пазар в България – състояние, проблеми и тенденции 13. Участието на банките в търговията на БФБ-София - посреднически и инвестиционни аспекти 14. Банките, като инвестиционни посредници в системата на българския капиталов пазар (функционални и организационни аспекти) Научен ръководител: Гл. ас. д-р Божидар БОЖИНОВ 1. Структура и управление на безналичните плащания в ТБ......... 2. Управление на рисковете при акредитивните разплащания в търговска банка ....... 3. Управление на плащанията чрез незабавно инкасо в ТБ ..... 4. Издаване и обслужване на плащанията с международни чекове (по примера на търговска банка .........) 5. Издаване и обслужване на банкови карти в ТБ ....... 6. Управление на плащанията с международни банкови карти в търговска банка .............. 7. Управление на овърдрафт-кредита по банкови карти, издавани от търговска банка ........ 8. Управление на риска по кредитите по международните кредитни карти, издавани от търговска банка ....... 9. Изграждане на мрежа по ПОС терминали (по примера на търговска банка ....... – клон ........) 10. Сравнителен анализ на системите за електронно банкиране, предлагани от търговските банки у нас 11. Сравнителен анализ на системите за Интернет банкиране, предлагани от търговските банки у нас 12. Сравнителен анализ на системите за GSM банкиране, предлагани от търговските банки у нас 13. Сравнителен анализ на системите за разплащания чрез Интернет у нас 14. Възможности за използване на системите за електронни пари в България 15. Сравнителен анализ на националните системи за сетълмент на банковите разплащания в България 16. Възможности за изграждане на нов картов оператор у нас 17. Анализ ползването на системите за отдалечено банкиране, предлагани от търговска банка........ 18. Проблеми пред навлизането и използването на електронните способи за разплащане на фирмено ниво 19. Използване на високотехнологични иновации от търговските банки у нас 20. Основни проблеми при изграждането на CALL-център за телефонно банкиране 21. Състояние и тенденции на картовия пазар у нас Научен ръководител: Гл. ас. д-р Ангел АНГЕЛОВ 1. Организация на кредитния процес в ТБ (по примера на банка …….) 2. Организация на потребителското кредитиране в ТБ (по примера на банка …………………) 3. Изграждане на рисково-базирани лихвени структури (теоретико-емпирични аспекти) 4. Изграждане на времево-базирани лихвени структури (теоретико-емпирични аспекти) 5. Проблеми на определяне на риск-премията при банковото кредитиране на МСП 6. Оценяване на кредитния риск на ТБ – проблеми и решения 7. Изследване влиянието на лихвените проценти в резервна валута върху лихвените структури в РБългария за периода 199..-200.. г.
  Email
Автор: доц. д-р. Стоян Проданов Публикувано на: 16.3.2004 г. 12:59:12
> Docent Prodanov, vaprosat mi e kratak: pri iz4isljavane na MIRR v kazusa e > poso4eno kakva stojnost da izpolzvame za Reinvest rate, no ne i za Finance > rate, i az izpolzvah osnovnija lihven procent za stranata v momenta-tova > vjarno li e, i ako ne0koi procent da izpolzvam? Dobre, rabotete s OLP - towa e obosnowano, zashtoto e dohodnostta na nowoemitirani sykrowishtni bonowe. Inache mozhete da obosnowete po kakyw procent da reinwestirate, ako polzwate wyzmozhnostite na kapitalowite pazari - t.e. dohodnosti po drugi dylgowi instrumenti. > Gospodin Prodanov, > Vyprosyt m e otnosno na4islqvane na amortizaciite za tablica 3 ot kazusa > "analiz polzi i razhodi" za 8 ta godina imame dopulnitelni investicionni > razhodi v razmer na 99 736 lv., s koito shte bude pridobit nov DMA. > Trqbva li da vklu4im v iz4isleniqta i amortizaciite za noviq dulgotraen > materialen aktiv do kraq na proektniq srok? kakto prawilno se dosetihte, novija DMA trjabwa da se wkljuchi pri izchisljawaneto na amortizaciite za sledwashtite godini. Ne propuskajte i wkljuchwaneto mu w izchislenijata za proektnata efektiwnost.
  Email
Обратно