Моля въведете
Номер: ЕГН:
Добавянето на персонални съобщения е възможно само за студентите и работещите в СА "Д.А. Ценов". За представяне пред системата използвайте факултетен номер и ЕГН, ако сте студент и Личен номер и ЕГН ако сте преподавател или служител.

Търси:
Архив > Магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност"
Автор: доц. д-р Андрей Б. Захариев Публикувано на: 26.1.2003 г. 9:43:40
1. Въпрос: Каква е разликата между финансовия лизинг и продажбите на разсрочено плащане? Отговор: При финансовия лизинг срокът, за който се отдава имуществото съвпада със срока на икономическия му живот, като в края на периода имуществото може да се купи от лизингополучателя по остатъчна стойност. Продажбите на разсрочено плащане имат краткосрочен характер и са форма на скрито търговско кредитиране. 2. Въпрос: Защо консигнационната продажба се третира като форма на търговията? Отговор: Консигнацията е форма на търговия, при която собственикът на стоките (консигнант) делегира права на друг търговски субект (консигнатор) да организира продажбата на стоките при определени условия, поставени от консигнанта и срещу определена цена. Консигнацията може да се прилага в два варианта: · консигнаторът да извърши продажбата на стоките от името и за сметка на консигнанта; · консигнаторът да извърши продажбата на стоките от свое име, но за сметка на консигнанта. Същественото тук е, че консигнаторът първо осъществява акта на продажбата на стоките и след това осъществява акта на покупката им. 3. Въпрос: Кога се прехвърля собствеността върху стоките при отсроченото и разсроченото плащане? Отговор: Не е задължително собствеността върху стоките да премине върху купувача веднага с тяхното предаване, а страните трябва да се уговорят по този въпрос. При разсроченото плащане прехвърлянето на собствеността обикновено става след изплащане на последната вноска, а при отсроченото – при еднократното издължаване на сумата. 4. Въпрос: Каква е разликата между американската и западноевропейската система на експортно кредитиране? Отговор: Системата на експортно финансиране в САЩ включва предоставяне на преки държавни кредити на чуждестранни кредитополучатели, а западноевропейската система до 60-те години на XX-ти век акцентира върху търговските кредити за финансиране на експорта. В края на 60-те години системата на дългосрочното кредитиране в западноевропейските страни се развива на основата на прякото държавно кредитиране на чуждестранните купувачи, което изглажда различията между американската и западноевропейската система за кредитиране на експорта. 5. Въпрос: Какви гаранции може да използва лизингодателят за обезпечение на лизинговите плащания? Отговор: Най-разпространени гаранции на лизинговите плащания са финансовите. В практиката се използват: банкова гаранция, документарен акредитив, договор за депозитно обезпечение, поличен документ. Друг способ за гарантиране на лизинговите плащания е да се учреди залог върху движима вещ и ипотека върху недвижим имот, принадлежащ на лизингополучателя. 6. Въпрос: Защо форфетирането се разглежда като форма на търговско кредитиране? Отговор: Форфетирането е вид търговско финансова сделка, при която обект на покупко-продажба са права на вземания от клиенти, възникнали преди това в осъществени стокови търговски сделки. Именно тази същност на сделката дава основание форфетирането на се третира като начин на кредитиране на продавача на вземането и респективно на продавача на стоки и услуги посредством сконтиране на секюритизирано, добре обезпечено задължение за отсрочено плащане. доц. д-р Дучка Добрева гл. ас. д-р Марияна Божинова
  Email
Автор: доц. д-р Андрей Б. Захариев Публикувано на: 23.5.2003 г. 14:05:16
Въпрос 1: Не съм работил с Интернет и нямам необходимите компютърни познания. Как тогава бих могъл да се справя с решаването на казуса? Отговор: На първо място, към Интернет не бива да се подхожда като към някаква мистерия. Независимо дали искаме или не, той става все по-голяма част от нашето ежедневие и Вие, като търговски специалист, трябва да го опознаете. Интернет е създаден от хора за хора и затова той не е някаква “черна кутия”, до която имат достъп само “избраните”. Изграждането на виртуален магазин не се различава много от изграждането на един традиционен, но в различна среда. Особеностите и характеристиките на тази среда се изясняват в учебника и ръководството за дистанционно обучение по “Електронна търговия” на доц. д-р Кр. Шишманов. От там насетне решаването на казуса е въпрос на Вашата креативност. Въпрос2: Каква фирма да избера за създаването на виртуален магазин? Отговор: Това е напълно свободен избор. Разбира се, по-добре би било да изберете фирма, върху чиято дейност и структура имате наблюдения. Ако работите и ако е подходяща, изберете фирмата, в която сте ангажирани. Ако не са изпълнени горните условия, изберете бранш, който Ви е най-познат. Няма ограничения (освен морални и законови) за типа стоки и услуги, които да се продават чрез Интернет. Всичко, което е обект на традиционната, може да бъде и обект на електронната търговия. Въпрос 3: Откъде бих могъл да черпя информация за актуалните цени на оборудването и софтуера, необходими за изграждането на виртуалния магазин? Отговор: Тук са възможни няколко подхода. На първо място, можете да направите проучване в Интернет посредством по-известните “търсачки”, задавайки ключови думи (www.google.com, www.ixquick.com, www.dir.bg и др.) или посещавайки сайтовете на фирми, занимаващи се с продажба на компютърно оборудване или разработка на софтуер. На следващо място, актуална информация за цени на хардуера може да се намери в специализираните печатни издания. На трето място, можете да попитате в най-близкия магазин за продажба на компютри. Опишете им какво търсите и за какво Ви трябва. Не е задължително да купувате, нали? Ако никой от изброените варианти не Ви допада, тръгнете в обратен ред: Приемете, че за закупуването на необходимото ви оборудване и софтуер ще организирате търг за покупка и опишете изискванията, които ще поставите пред евентуалните участници, съобразени с възможностите и целите на фирмата, която Ви е наела. Доц. д-р Красимир Шишманов, докторант Бисер Кътев
  Email
Автор: доц. д-р Андрей Б. Захариев Публикувано на: 23.5.2003 г. 14:05:16
1. Търговска политика 2. Търговско кредитиране 3. Експортен маркетингов мениджмънт 4. Електронна търговия 5. Организация и отчетност на търговските сделки 6. Бизнесконтролинг 7. Пазарни проучвания 8. Магистърски семинар Търговска политика доц. д-р Венцислав Минков гл. ас. Петранка Мидова E-mail: midova@uni-svishtov.bg (постоянно) тел: 0631/66-321 (всеки понед.: 13.00 – 17.00ч) Търговско кредитиране доц. д-р Марияна Божинова ас. Теодора Филипова E-mail: mbozh@uni-svishtov.bg (постоянно) тел: 0631/66-322 (всеки понед.: 13.00 – 17.00ч) Експортен маркетингов мениджмънт проф. д-р на ик. н. Атанас Дамянов гл. ас. д-р Драгомир Илиев E-mail: drago@uni-svishtov.bg (постоянно) тел: 0631/66-361 (всеки понеделник: 13.00 – 17.00ч) Електронна търговия доц. д-р Красимир Шишманов гл. ас. д-р Симеонка Петрова E-mail: deptb@uni-svishtov.bg тел: 0631/66-322 (всеки вторник: 13.00 – 17.00ч) Търговско посредничество и комуникации допълнителна дисциплина) доц. д-р Венцислав Минков гл. ас. Петранка Мидова гл. ас. Св. Илийчовски E-mail: midova@uni-svishtov.bg (постоянно) svet_i@uni-svishtov.bg тел: 0631/66-321 (всеки понед.: 13.00 – 17.00часа)
  Email
Обратно
1 2 3
Напред