Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.
Програма „Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
Стопанска академия притежава разширена Еразъм харта за висше образование, на базата на която студентите и докторантите могат да реализират мобилности с цел обучение или практика в чужбина.

Еразъм политика
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Еразъм Харта за висше образование на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2014-2020
Информационен ECTS пакет

Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440

Студентска мобилност (СМ)

Стопанска академия предлага възможност на студентите и докторантите да вземат участие в международна образователна мобилност в две направления – студентска мобилност с цел обучение и студентска мобилност с цел практика. Нейната продължителност трябва да бъде:

Обучение: от 3 до 12 месеца.
Практика: от 2 до 12 месеца.

За всеки цикъл на обучение, студентите имат право да осъществят мобилности с обща продължителност до 12 месеца.
Програма  „Еразъм+“  има  за  цел  да  стимулира  равнопоставеността  и  приобщаването,  като предоставя улеснен достъп на участниците в международна мобилност. На кандидати със специални потребности, освен стипендията за обучение, може да бъде осигурена и допълнителна финансова помощ.

Студентска Еразъм Харта
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Катедрени Еразъм+ координатори
Галерия  С цел обучение

В началото на всеки семестър Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел обучение. Базовите изисквания към кандидатите са да имат непрекъснати студентски права, успехът им от следването до момента да е минимум Добър (4.00) и да владеят езика, на който планират да осъществят своята мобилност на минимално ниво B2. Езиковите умения на студентите се оценяват чрез изпит по чужд език. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00).
Краен срок за подаване на документи за летен семестър на 2016-2017 академична година: 26 октомври 2016 г. (сряда), 17,00 часа,
Еразъм+ офис на Център за международна дейност

Приемаща държава

Месечен грант

Група 1 - Държави с висок стандарт на живот
Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия.

500

Група 2 - Държави със средно ниво на стандарт на живот
Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.

500

Група 3 - Държави с нисък стандарт на живот
Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония

450

Актуален списък на университети - партньори по програма „Еразъм+“
Студентска Еразъм Харта
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент


Документи по етапи на мобилността:

Преди мобилността:

По време на мобилността:

  • Споразумението за обучение (част по време на мобилността) – попълва се при промени в учебния план
  • OLS езиков курс
  • OLS езиков тест за определяне на изходящо ниво

След мобилността:

 

  С цел практика
Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) подпомага университетите в предлагането на стажантски позиции и администрирането на студентските стажове. Студентът е длъжен сам да намери работната позиция, която трябва да съответства на специалността, по която той се обучава. Кандидатът трябва да притежава среден успех от следването минимум Много добър (4.50). Стопанска академия осъществява селекцията на студенти за мобилност с цел практика. Студентът е длъжен да предостави писмо за намерение на работодателя и писмо-покана, чрез които гарантира, че има осигурена стажантска позиция. След подаване на необходимите документи, студентът преминава изпит по чужд език за ниво B2. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00). Консорциум АПАО взема решение, дали да одобри селектираните кандидати и да финансира тяхната мобилност.

Приемаща държава

Месечен грант

Група 1 - Държави с висок стандарт на живот
Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия.

700

Група 2 - Държави със средно ниво на стандарт на живот
Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.

700

Група 3 - Държави с нисък стандарт на живот
Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия.

650

Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+"
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент


Документи по етапи на мобилността:

    Преди мобилността:
  • Споразумението за практическо обучение (част по време на мобилността) – при наличие на промени в програмата за практическо обучение

След мобилността: