Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.
Програма „Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
Стопанска академия притежава разширена Еразъм харта за висше образование, на базата на която студентите и докторантите могат да реализират мобилности с цел обучение или практика в чужбина.

Еразъм политика
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Еразъм Харта за висше образование на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2014-2020
Информационен ECTS пакет

Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440

Мобилност на персонал

Програма "Еразъм+" предлага възможност на преподавателския и административния персонал на Стопанска академия "Д. А. Ценов" да реализира краткосрочни мобилности с цел преподаване или обучение в чуждестранно висше училище, с което има установени партньорски взаимоотношение по програмата. За да участва в подобен тип мобилност, кандидатът трябва да подаде комплект с документи в Еразъм+ офисa. Всеки семестър Еразъм+ офисът провежда информационни дни, по време на които се съобщават датите за кандидатстване, актуалния списък с партньори и броя на свободните места за мобилност.Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма  „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за признаване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+

Документи по етапи на мобилността:

Преди мобилността:

След мобилността:
 • Сертификат за престой
 • Билети, бордни карти, фактура от хотел и др.
 • Доклад за проведена мобилност (по образец)
 • Копие на застрахователна полица (ако не е предоставена преди мобилността)
 • EU survey
 • Признаване на мобилността на персонала с цел обучение

Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма  „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за признаване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+

Документи по етапи на мобилността:

Преди мобилността:
След мобилността:
 • Сертификат за престой
 • Билети, бордни карти, фактура от хотел и др.
 • Доклад за проведена мобилност (по образец)
 • Копие на застрахователна полица (ако не е предоставена преди мобилността)
 • EU survey
 • Академично признаване на мобилността на персонала с преподаване