ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансово управление на професионален футболен клуб

Докторант: Виктор Кирилов Кирков

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката

Тема на дисертационен труд: Организационни и методологически проблеми на приложението на облачната инфраструктура като услуга

Докторант: Бойчо Бойчев Бойчев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)

Тема на дисертационен труд: Социално-икономически измерения на пенсионната система и плащания при старост в условията на демографско стареене и обедняване на населението в България

Докторант: Йордан Стефанов Йорданов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Хармонизиране на българското косвено данъчно облагане с европейското

Докторант: Бойко Митков Петев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти при управлението на средствата от Европейския съюз в бюджетните организации

Докторант: Ради Стефчов Димитров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката

Тема на дисертационен труд: Сигурност и защита на данните при облачни изчисления за предприятия от малкия и средния бизнес

Докторант: Ангелин Лазаров Лалев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Потребителско поведение и фирмени стратегии на българския енергиен пазар

Докторант: Никола Мишев Гущеров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Маркетинг

Тема на дисертационен труд: Интегрираните маркетингови комуникации като инструмент за изграждане на бранд

Докторант: Стелиана Мирославова Василева

Придружаващи документи