ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 4 Ноември 2016 г.
Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси заакадемични длъжности:

  • „главен асистент” – един, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)”, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”;
  • „доцент” – един, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Статистика и демография”, за нуждите на катедра „Математика и статистика”.

 

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 4 януари 2017 г.

Дата на публикуване: 7 Октомври 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси заакадемична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика,

  •  научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)”,– един,
  • научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)”– двама,

за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

Всичките конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 7 декември 2016 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"