ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 25 Юли 2017 г.
Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжности в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, както следва:

  • „главен асистент“ – един, по научна специалност „Икономика и управление (търговия)” - един, за нуждите на катедра „Търговски бизнес”;
  • „доцент“ – един, по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)“ - един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. И двата конкурса са с краен срок - 25 септември 2017 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"