ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 11 Април 2017 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси заакадемична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика

  • научна специалност „Икономика и управление (търговия)” - един, за нуждите на катедра „Търговски бизнес”;
  • научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ - един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика“

          Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 11 юни 2017 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"