ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 16 Декември 2016 г.
Конкурси за докторанти по плана за учебната 2016/2017 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов”преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2016/ 2017 г. в съответствие с Решение № 328 от 03.05.2016 г. на МС и Решение № 3 от 23 ноември 2016 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381, GSM 0882552523. Краен срок – 13 февруари 2017 г.

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

Политическа икономия

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

 

 

6

 

 

3

Статистика и демография

2

3

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

 

2

1

1

 

 

2

0

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

3

 

2

Световно стопанство и МИО

1

2

Планиране

1

2

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрията)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

 

-

1

-

2

 

 

2

1

1

2

Социално управление

3

2

Маркетинг

2

2

                                           Всичко:

27

26

Дата на публикуване: 4 Ноември 2016 г.
Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси заакадемични длъжности:

  • „главен асистент” – един, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)”, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”;
  • „доцент” – един, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Статистика и демография”, за нуждите на катедра „Математика и статистика”.

 

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 4 януари 2017 г.

Дата на публикуване: 7 Октомври 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси заакадемична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика,

  •  научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)”,– един,
  • научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)”– двама,

за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

Всичките конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 7 декември 2016 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"