Заемани към момента длъжности:
Звено и длъжност: КАТЕДРА "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА", Професор, висше училище
Звено и длъжност: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, Заместник-председател на Общото Събрание на СА

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор, oт 02.07.1997
 
Институция: Московски икономико-статистически институт , Русия, Москва
Образователна степен: магистър, oт 1983 до 1987

Позиции:
Работодател: СА "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Професор, oт 03.07.2012
 
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, oт 04.03.2000
 
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, oт 30.11.1993 до 03.03.2000
 
Работодател: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, oт 03.04.1990 до 29.11.1993
 
Работодател: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, oт 28.12.1987 до 02.04.1990
 
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Главен редактор на списание "Бизнес управление", oт 04.2016
 
Работодател: Стопанска академия, ,
Заемана длъжност: Заместник председател на Общото събрание на СА, oт 08.02.2015
 
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Председател на общото събрание на факултет "Мениджмънт и маркетинг", oт 2011
 
Работодател: СА"Д.А.Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител секция Кариерен център, oт 2011
 
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Директор “Образователен и кариерен център”, oт 2010 до 2011
 
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Заместник ръководител катедра „Бизнес информатика”, oт 2007 до 2011
 
Работодател: СА “Д. А. Ценов” – , България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител на Център за развитие на кариерата., oт 2005 до 2010
 
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Координатор на офис “Образователен маркетинг”, oт 2003 до 2010

Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
руски C2 C2 C2 C2 C1
немски B1 B1 B1 B1 A2
английски A2 A2 A2 A2 A1

Проекти:
Организация: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заглавие: Проект № 30-2011 “Възможности за използване на web-базирани приложения при усъвършенстване на информационните системи на лечебните заведения” - от 2011
Описание Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"
 
Организация: СА.Д.А. Ценов", България, Свищов
Заглавие: Проект № К4-2011 “Организиране и провеждане на Юбилейна международна конференция посветена на 45 годишнината на катедра Бизнес информатика – “Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието” - от 2011
Описание Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"
 
Организация: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заглавие: Проект N 38 Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България - от 2009
Описание Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов" (ИНИ)
 
Организация: СА “Д.А.Ценов” , България, Свищов
Заглавие: Проект за изграждане на Център за развитие на кариерата - от 2005
 
Организация: СА "Д.А. Ценов" - Университет Пасау, България, Свищов
Заглавие: TEMPUS JET 1365 - от 1993 до 1995
 
Организация: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заглавие: Проект № 17-2012 Възможности за усъвършенстване на корпоративните информационни системи посредством аналитични системи и технологии -
Описание Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"
 
Организация:
Заглавие: BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ - от 2013 до 2014
 
Организация: Министерството на образованието младежта и науката, България, София
Заглавие: Проект D002-116/2008 "Методология за изграждане на Разпределена бизнес интелигентна система за малки и средни предприятия - от 2008 до 2009
Описание Фонд "Научни изследвания" .
 
Организация: Министерството на образованието младежта и науката. , България, София
Заглавие: Проект“Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове” - от 2007 до 2009
Описание Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси
 
Организация: Американска агенция за международно развитие, България, София
Заглавие: Проект “Пазар на труда” - от 2004 до 2005
 
Организация: Министерството на образованието младежта и науката, България, София
Заглавие: Междувузовски проект по Качество на обученито - от 2003 до 2004
 
Организация: Министерство на труда и социалната политика, , София,
Заглавие: Проект “Методология за оценка и стратегически анализ на финансовото и други въздействия от внедряването на европейските директиви за безопасност и здраве при работа”, - от 2003 до 2004

Интереси: Приоритетните направления на научните изследвания са: изграждането и развитието на бизнес информационните системи, приложението на информационните технологии във финансовата система, застраховането, здравеопазването и други отрасли на националната икономика, състоянието и перспективите в развитието на електронния бизнес, електронната търговия, използването на съвременни технологични решения за управлението на бизнеса.
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип.
Поемане на отговорност.
Вземане на решения.
Отзивчивост и любезност.
Организационни умения и компетенции: Управление на проекти.
Управление на екипи.
Управление на дейности свързане с представяне на СА на изложения и форуми.
Организиране на конференции.
Организиране на срещи с работодатели, възпитаници и гости на СА.
Технически умения и компетенции: Работа и консултации за използване на офис техника.
Компютърни умения и компетенции: Операционни системи (DOS, Windows 3.x/9x/NT/2000/2003/XP/Vista/7,)
Езици за програмиране (Клипер Visual Basic, HTML);
Бази данни - dBASE, ACCESS, MS SQL, MySQL
Управление на информационни ресурси.
Проектиране на програмни продукти в областта на банковото дело, здравеопазването и туризма.
Интеграция и анализ на данни. Интегриране и консулидиране на данни в икономически системи.
Програмни продукти за офиса
Свидетелство за управление на МПС: Категория "С" от 19.05.1980 г.

Публикации:
Тип: Монография (7)
Заглавие на публикацията: Информационни системи и технологии в здравеопазването
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2016
ISBN: 978-954-644-927-6
Страници: 275
Заглавие на публикацията: Информационни технологии в бизнеса.
Съавтори: Виолета Краева, Румен Върбанов, Емил Денчев, Камелия Стефанова, Силвия Парушева, Павел Петров
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-133-9
Страници: 318
Заглавие на публикацията: Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-797-0
Страници: 143
Заглавие на публикацията: Информационни системи и експертни оценки в застрахователното дружество
Съавтори: Людмил Кръстев
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-753-6
Страници: 147
Заглавие на публикацията: Информационни технологии във финансовата сфера
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-744-4
Страници: 192
Заглавие на публикацията: Информационни системи в здравеопазването
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0258-4
Страници: 153
Заглавие на публикацията: Електронна търговия и електронни разплащания
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-587-8
Страници: 202
Тип: Студия (4)
Заглавие на публикацията: Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България
Съавтори: Кремена Маринова-Костова, Бойчо Бойчев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 23, с. 35-64
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30
Заглавие на публикацията: Възможности за приложение на информационно-аналитичните системи в българските предприятия
Съавтори: Емил Цанов, Стефан Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20, с. 35-60
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 26
Заглавие на публикацията: Информационните системи в лечебните заведения - състояние и перспективи
Съавтори: Емил Цанов, Асен Божиков, Стефан Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 16, с. 517-545
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29
Заглавие на публикацията: Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България
Съавтори: Пенка Шишманова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 11, с. 245-286
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 42
Тип: Статия (11)
Заглавие на публикацията: Особености развития информационных сисистем малых предприятий
Издание: Российский технологический журнал, 5(14), бр. 4, с. 63-69
Издателство: Московский технологический университет, 2016
ISSN: 2500-316X
Страници: 7
Заглавие на публикацията: Ново поколение системи за електронен бизнес и електронни разплащания
Съавтори: Румен Върбанов
Издание: Народностопански архив, LXVII, бр. 3, с. 27-48
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0323-9004
Страници: 22
Заглавие на публикацията: Анализ на възможностите за развитие на информационните системи на предприятията
Издание: Бизнес управление, бр. 2, с. 83-100
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-6604
Страници: 18
Заглавие на публикацията: Ефекти от използването на информационно-аналитичните системи в предприятията
Съавтори: Стефан Петров
Заглавие на публикацията: Катедра „Бизнес информатика” – 45 години успешно присъствие в образователната и научно-изследователската дейност
Съавтори: Наталия Маринова, Румен Върбанов
Издание: Народностопански архив, бр. 1, с. 92-102
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 11
Заглавие на публикацията: Особености в системата за защита на информацията в малките и средни предприятия
Издание: Бизнес управление, 2012, бр. 1, с. 119-132
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 14
Заглавие на публикацията: Предизвикателствата пред ефективността на CRM системите за управление на взаимоотношенията с клиенти
Издание: CIO, 2012, бр. 3, с. 52-55
Издателство: Ай Си Ти Медиа, 2012
ISSN: 1311-3151
Страници: 4
Заглавие на публикацията: Усъвършенстване на информационните системи на предприятията посредством интеграция на бизнес приложенията
Издание: Бизнес управление, 2010, бр. 4, с. 93-107
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 15
Заглавие на публикацията: Инвестиции в электронной коммерции - проблемы и перспективы (Инвестициите в електронната търговия - проблеми и перспективи)
Издание: Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов - Донецк, 2007 г. , с. 121-125
Издателство: ДонНУ, 2007
Страници: 5
Заглавие на публикацията: Стокооборотът на България с Русия и Украйна през периода 2002-2005г
Издание: Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов - Ливадия-Донецк, 2007 г., с. 134-140
Издателство: ДонНУ, 2007
Страници: 7
Заглавие на публикацията: Конкурентоспособность болгарской экономики при вступлении в ЕС (Конкурентоспособност на българската икономика при приемането в ЕС)
Издание: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej -Krakow, 2007 г., с. 166-175
Издателство: AGH Krakow, 2007
ISBN: 978-83-7464-152-4
Страници: 10
Тип: Доклад (18)
Заглавие на публикацията: Възможности и проблеми при използване на аналитичните системи
Издание: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания : Международна научна конференция - Свищов, 09-10 ноем. 2016 г., с. 31-35
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 5
Заглавие на публикацията: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
Издание: Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020" : Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади - Свищов, 07-08 окт. 2016 г., с. 46-52
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 7
Заглавие на публикацията: Използването на банкови карти - от иновативна до трайно установена практика на разплащане в България
Издание: Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция - Свищов, 20-21 ноември 2015 г., с. 409-40404
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 5
Заглавие на публикацията: Стратегия за изграждане на информационна система в малко предприятие
Издание: Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция. Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015 г., с. 89-95
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1080-8
Страници: 7
Заглавие на публикацията: Безконтактните плащания - перспективна технология за използване на банковите карти
Издание: Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна, 2014 г., с. 55-61
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
ISBN: 978-954-21-0780-4
Страници: 7
Заглавие на публикацията: Рисковете при използването на Интернет банкирането и отговорността на потребителите
Издание: Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 25-26.10.2013 г., с. 79-84
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6
Заглавие на публикацията: Електронното здравеопазване - неразделна част от електронното правителство
Издание: Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век : Юбилейна международна научна конференция - Свищов, 10-11 май 2013 г., с. 298-304
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 7
Заглавие на публикацията: Ефективен анализ на данните - предпоставка за успешен мениджмънт
Издание: Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сборник доклади от международна научна конференция - Варна, 2013 г., с. 97-102
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0630-2
Страници: 6
Заглавие на публикацията: Рынок ERP-систем в Болгарии и присуствие "1С:Enterprise" на нем (Пазарът на ERP-системи в България и дела на "1С:Enterprise" в него )
Издание: Новые информационные технологии в образовании : Сборник научных трудов 13-й международной научно-практической конференции "Новые информационные технологии в образовании" (Технологии IC для эффективного обучения и подготовки кадров в целях повышения производительности труда) - Москва, 29-30 января 2013 г., с. 67-71
Издателство: 1С-Паблишинг, 2013
ISBN: 978-5-9677-1884-7
Страници: 5
Заглавие на публикацията: Възможности за реализиране на идеята за електронно здравеопазване
Издание: Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 276-281
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 6
Заглавие на публикацията: Състояние на информационната инфраструктура в лечебните заведения
Издание: Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 209-214
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 6
Заглавие на публикацията: Развитието на информационните системи на малки и средни предприятия в съвременните условия
Издание: Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. - Свищов, 4-5 ноем. 2010 г., с. 429-433
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 5
Заглавие на публикацията: Доктрината, медицински информационни системи
Съавтори: Емил Цанов
Издание: Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи : Международна научна конференция - Равда, 25-26 септември 2009 г., с. 57-59
Издателство: УНСС, 2010
ISBN: 978-954-644-134-8
Страници: 3
Заглавие на публикацията: BPMS – основа реинжинеринга бизнес-процессов предприятий (BPMS – основа на реинжинеринга на бизнес-процесите в предприятието)
Издание: Securitatea Informationala 2010: Conferinta internationala - Chisinau, 15-16 aprilie 2010 г., с. 77-78
Издателство: Academia de Studii Economice din Moldova, 2010
Страници: 2
Заглавие на публикацията: Интеграцията на бизнес-приложенията – важна стъпка в развитието на информационните системи на малки и средни предприятия
Издание: Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция - Свищов, 23-24 април 2010 г., с. 148-153
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0455-5
Страници: 6
Заглавие на публикацията: Корпоративните информационни системи и системите за електронен документооборот –основа на управленската интеграция
Издание: Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна, 2010 г., с. 156-161
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0446-9
Страници: 6
Заглавие на публикацията: Електронното обучение – съвременна форма за повишаване на квалификацията на персонала
Съавтори: Пенка Шишманова
Издание: Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г., с. 76-80
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 5
Заглавие на публикацията: Реинжинеринг бизнес-процессов предприятий (Реинжинеринг на бизнес-процесите в предприятията)
Издание: Zarzadzanie przedsiebiorstwem. Teoria i praktyka : IX Miedzynarodowa konferencja naukowa - Krakow, 23-24 listopada 2006 г., с. 143-146
Издателство: AGH Krakow, 2006
ISBN: 83-7464-098-7
Страници: 4
Тип: Учебник (11)
Заглавие на публикацията: Магистърски семинар
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2017
Страници: 76
Заглавие на публикацията: Информационни системи и технологии в застраховането
Съавтори: Милен Митков
Издателство: Авангард Прима, 2017
ISBN: 978-619-160-746-4
Страници: 166
Заглавие на публикацията: Експертни системи, експертни оценки и ликвидация на щетите в застрахователното дружество
Съавтори: Милен Митков
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1149-2
Страници: 126
Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Виолета Краева, Любен Краев, Богомил Трайков, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0110-2
Страници: 512
Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Виолета Краева, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-752-2
Страници: 500
Заглавие на публикацията: Експертни оценки и финансов анализ на застрахователното дружество
Съавтори: Людмил Кръстев
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-762-1
Страници: 156
Заглавие на публикацията: Приложен софтуер
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0554-5
Страници: 151
Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Виолета Краева, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова, Богомил Трайков
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-107-0
Страници: 523
Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Виолета Краева, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0405-0
Страници: 486
Заглавие на публикацията: Информатика
Съавтори: Агоп Саркисян, Любен Краев, Румен Върбанов, Йордан Николаев, Богомил Трайков, Димитър Даков, Виолета Краева, Павлина Цветанова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2006
ISBN: 954-23-0292-4
Страници: 456
Заглавие на публикацията: Организация на здравеопазването
Съавтори: Мирослав Попов, Кольо Колев, Таня Илиева
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0099-9
Страници: 176
Тип: Учебно помагало (2)
Заглавие на публикацията: Експертни системи, експертни оценки и ликвидация на щетите в застрахователното дружество
Съавтори: Милен Митков
Издателство: АИ Ценов, 2016
Страници: 56
Заглавие на публикацията: Експертни системи, експертни оценки и ликвидация на щетите в застрахователното дружество (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Милен Митков
Издателство: АИ Ценов, 2016
Страници: 32