Международна научна конференция

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2017)

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет при Технически университет в Кошице (Словакия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Учебна база на Техническия университет в с. Херлани (Словакия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20-21 септември 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 • начало: 15 май 2017 г.
 • край: 31 юли 2017 г.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 Регистрацията се извършва чрез следния уеб адрес: http://cefe.ekf.tuke.sk/registration/index.php

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 • начало: 15 май 2017 г.
 • край: 31 юли 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕЦЕНЗИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 15 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски език

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • 200 евро (таксата включва материали от конференцията, настаняване, обяд за дните на конференцията, кафе-паузи, организационни разходи и гала вечеря)
 • 100 евро за докторанти (таксата включва материали от конференцията, настаняване, обяд за дните на конференцията, кафе-паузи, организационни разходи и гала вечеря)

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Finance and Investment
 • Economic issues and public finance
 • Business, Entrepreneurship and Start-ups
 • Health Care Management

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://cefe.ekf.tuke.sk.
Седма международна конференция

"EFFECTIVENESS OF ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF HIGHER EDUCATION INNOVATION DEVELOPMENT"

ОРГАНИЗАТОР/И

 Министерство на образованието и науката на Украйна
 Национална академия по педагогически науки на Украйна
 Киевски национален университет по технологии и дизайн (Украйна)
 Варшавски университет по мениджмънт (Полша)
 Университетски колеж по социални науки (Полша)
 Беларуски търговско-икономически университет на потребителски кооперации (Беларус)
 Държавен университет „Акаки Церетели“ (Грузия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 6 октомври 2017 г.

място на провеждане

 Киевски национален университет по технологии и дизайн (Украйна)

срок за изпращане на разработките

 28 август 2017 г.

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ

 1 септември 2017 г.

РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ И ПУБЛИКУВАНЕ

 • 10 евро (таксата включва материали от конференцията и кафе-паузи)
 • 1,50 евро за всяка страница от разработката
 • 1,70 евро за пощенски разходи

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 украински, руски, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • State economic policy for quality higher education availability
 • Economic influence on the development of higher education
 • Modernization areas of the economic mechanism for higher education
 • Entrepreneurial University in the system of modern socio-economic relations
 • Key issues of economic security of higher education

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 ПоканаОРГАНИЗАТОР/И

Ростовски държавен икономически университет (Ростов на Дон, Руска федерация)
Южен научен център на Руската академия на науките (Руска федерация)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

6 октомври 2017 г.

място на провеждане

Ростовски държавен икономически университет (Ростов на Дон, Руска федерация)

срок за изпращане на разработките

1 октомври 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

22 евро

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

5 страници

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

руски, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • geostrategic position of the Southern macroregion in the system of regional foresight and the system of hazards containment;
 • new imperatives of regional economic security of the South of Russia in the system of external and internal challenges: from an individual to a society;
 • architecture of regional economic system: localization of production, investments and new growth points;
 • financial circuit of gaining balanced macroregional development and security;
 • “green” economy as a driver for sustainable development: supranational and macroregional aspects;
 • hellenism in the development of the Black Sea-Caspian region: the past and the present;
 • industry 4.0: information technologies, postindustrial economy and a block-chain evolution.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
48-ма Международна научна конференция

"CONTEMPORARY APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCES"

11-12 октомври 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 с. Пролом, Сърбия (http://prolombanja.com)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11-12 октомври 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 20 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 50€ (цената включва една нощувка в двойна стая в „Radan Hotel“ в с.Пролом,  коктейл за посрещане на участниците, материали от конференцията, релаксираща програма)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • National Competitiveness: Factors and Measurement
 • Sustainable Economic Development
 • Performance Measurement in Public Sector Organizations
 • Sophisticated Valuation Tools and Techniques for Investment Projects Appraisal
 • Tourism and Hospitality
 • Operations & supply chain management
 • Enterprise risk management and analysis
 • Project management
 • Leadership and Human resource management
 • Quality management and control, etc.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

ОРГАНИЗАТОР/И

 Висш институт за специфични изследвания в Гиза (Египет)
 СА „Д. А Ценов“ (България)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Централна библиотека на аграрен факултет при Каирски университет (Египет)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 15-17 октомври 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 1 септември 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 • резюме на английски език (до 500 думи)
 • размер на доклада (до 10 стандартни страници)

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски и арабски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 Без такса за правоучастие за участници от Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Contribution of the Silk Road in the movement of world trade and the promotion of tourism
 • The role of civil society in sustainable tourism development
 • The role of tourism in spreading peace
 • Development of archaeological sites to stimulate  cultural tourism
 • The role of tourism in reducing unemployment
 • Heritage management and environmental tourism
 • The methods of administrative leadership and institutional changes in hotel facilities
 • Risk management and hotel crises
 • Electronic marketing and recent trends in hotel marketing
 • Total Quality Management in tourism and hotel education
 • The role of hotel management in increasing hotel occupancy rates in the current circumstances
 • Nutrition and food security and its impact on hotel facilities

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
(АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ)

 Prof. Dr. Abbla Sultan
 Dean
 e-mail: ablasultan.hiss@gmail.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Разработката трябва да съдържа име на автора (академична длъжност, научна степен, институция, ел. поща), ключови думи, увод, изследователска теза, библиография.
XIV-та международна научно-практическа конференция

ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ“

19-20 октомври 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

Донецки национален технически университет (Украйна)
Катедра „Икономика и маркетинг“
Катедра „Международни образователни и делови комуникации“

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

19-20 октомври 2017 г.

място на провеждане

Донецки национален технически университет (Украйна)
Център за мултимедийни технологии

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 • присъствена
 • неприсъствена

срок за изпращане на разработките

1 октомври 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Без такса за участие

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 6 страници

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

руски, украински, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

 • Анализ, перспективы и факторы экономического развития предприятий угледобывающей отрасли.
 • Концепции и механизмы управления проектами развития промышленных предприятий.
 • Совершенствование организации и управления топливно-энергетическим комплексом в условиях современных вызовов.
 • Региональные аспекты экономики и управления промышленностью.

Секция 2. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА

 • Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях нестабильности и неопределенности.
 • Формы и средства маркетинговых коммуникаций в условиях глобализации и социализации экономики.
 • Методология и опыт исследования и внедрения логистических систем в промышленности

Секция 3. УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 • Механизмы реализации концепции устойчивого развития: сущность, опыт разных стран, проблемы.
 • Современные концепции устойчивости социально-экономических систем разного уровня управления.
 • Устойчивость как фактор обеспечения социально-экономического развития предприятий.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
Международна научно-практическа конференция
«Mental Health: Global challenges of XXI century»

Организатори

Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)
University of Manitoba (Canada)
Julius Maximilian University of Würzburg (Germany)
Kyiv  National  Economic  University named after Vadym Hetman (Ukraine)

Тема на конференцията

«Mental Health: Global challenges of XXI century»

Място на провеждане

Presidential Institute of Interregional Academy of Personnel Management

Период на провеждане

26 –27 октомври 2017 г.

Срок за подаване на заявки и резюмета

20 септември 2017 г.

Такса за правоучастие

$ 20 (публикация в сборник с доклади)
$ 30 (за публикуване в научно списание „Likarska sprava”) и допълнително $60 (след приемане на публикацията за печат)
$ 30 (за публикуване в научно списание „Interscientific Health Care” или “Hellenic Journal of Nursing Science”)

Режим на участие

 • присъствен;
 • виртуален;
 • неприсъствен.

Официални езици

Английски

Направления

 • Social welfare and human wellbeing in the context of globalization transformation
 • Specific issues of MHC: child neuropsychiatry, support of disabled people, elderly age people; MHC in rural areas
 • Innovations and developing of MHC in multicultural society
 • Interdisciplinary approach in MHC

 

Допълнителна информация

 Тук