АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
 1.  Анкетно проучване на студенти-първокурсници в ОКС „бакалавър“: проучването обхваща новоприетите студенти в 1 курс на ОКС „бакалавър“. Провежда се при записването им за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в периода месец юли – месец септември всяка година. Целта му е да проучи каналите за информиране и факторите, които са ключови при избора им за кандидатстване в Стопанска академия.
   АНКЕТНА КАРТА ЗА СТУДЕНТИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
   АНКЕТНА КАРТА ЗА СТУДЕНТИ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
   
 2. Анкетно проучване за удовлетвореността от услугите, предлагани от АЦККВО (провеждане: целогодишно): целта на проучването е да се получи обратна връзка относно удовлетвореността на студентите от предлаганите от АЦККВО услуги. Участващите в проучването респонденти са анонимни. Събраната информация се използва само за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов;
   За попълване на онлайн АНКЕТА
   Резултати от анкетата
   
 3. Анкетно проучване на реализацията на студентите, дипломиращи се в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в ОКС „бакалавър“: анкетата е анонимна и има за цел да проследи реализацията на студентите, непосредствено след завършване на ОКС „бакалавър“ в Стопанска академия;
   За попълване на онлайн АНКЕТА
   Резултати от анкетата
   
 4. Анкетно проучване на реализацията на студентите, дипломиращи се в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ОКС „магистър“: анкетата е анонимна и има за цел да проследи реализацията на студентите, непосредствено след завършване на ОКС „магистър“ в Стопанска академия;
   Анкета за магистри, получили дипломите си през месец май 2018 г.
   Резултати от анкетата

   Анкета за магистри, получили дипломите си през месец декември 2017 г.
   Резултати от анкетата
   
 5. Анкетно проучване на реализацията на студентите и докторантите, завършили Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Алумни): анкетата е анонимна и има за цел да проследи реализацията на възпитаниците на Стопанска академия (завършили студенти и докторанти).
   За попълване на онлайн АНКЕТА
   Резултати от анкетата
АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Анкетното проучване се провежда целогодишно и има за цел да анализира заинтересоваността и удовлетвореността на работодателите от предлаганите от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов образователни услуги. Събраната информация се използва само за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.