Работа по проекта в рамките на м. януари 2018 г.

През месец януари продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е разширен пакета с документи за отчитане и признаване на мобилността, като са добавени образец на промени в споразумение за научноизследователска мобилност; образец на академична справка за проведена научноизследователска мобилност; процедура за признаване и отчитане на научноизследователска мобилност. Разработена е и е публикувана на университетския уеб сайт обява за набиране на кандидати за мобилност. Представителите на целевата група са запознати с технологията на подбор, с условията на мобилността и са получили консултативна подкрепа във връзка с подготовката на документите и кандидатстването.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен един репортаж (текст и снимков материал) за отразяване на събитие, свързано с младите учени и докторантите в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са работни документи (3 доклада), свързани с поставените задачи по дейността.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. По график продължават обученията по дейността. Разработени са учебни графици за следващите обучителни курсове. Осъществен е мониторинг и контрол върху провеждането на обученията. Разработен е и е приложен инструментариум за оценка на обученията.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов продължава разработването на учебните програми и съдържанието на курсовете по дейността. Разработена е процедура за класиране на участниците в обученията, извършено е класиране на обучаемите от целевата група за всяко от обученията по Дейност 4 и е направена селекция на представителите на докторантите и преподавателите за участие в първия обучителен курс. Изготвен е график за провеждането му.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания продължава координиращата работа по документацията по международни договори с Познанския университет по икономика и бизнес, гр. Познан, Полша и Факултета в гр. Александрия на Университета „Валахия”, гр. Търговище, Румъния. Администрирани са ръкописи на участници в целевата група (студенти и докторанти) за публикуване в рамките на научната мрежа. Ръкописите са одобрени и подготвени за отпечатване в сп. "Народностопански архив".

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания стартира работата, свързана с разработването на въпросник за идентифициране на потребностите от специализирани семинари и майсторски класове. Проучени са възможни структури на въпросник за идентифициране на потребности от обучение и методи на допитване и разпространение сред целевата група.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е рецензиран и насочен за редакция и предпечат курс „Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти“; финализиран е и е депозиран за рецензиране курс „Финансово моделиране с MS Excel за студенти“; в процес на подготовка е курсът „Финансово моделиране с MS Excel за докторанти“. Изготвена е документацията и е направена организация за провеждане на обученията по курсовете през месец февруари 2018 г. („зимно училище”).

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен „Списък на международни списания в областта на икономиката с висок импакт фактор или висока популярност сред научните среди“ (част 2). В него са включени нови 407 научни издания от областта на икономиката, с което научните списания в бъдещата база данни с водещи научни списания нарастват до 669 на брой.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени са регистрирани нови потребителски профили за облачни услуги: Dedoose, Prezi и Piktochart. Участниците в целевата група са получили достъп до електронните библиографски бази от данни EbscoHost и JSTOR. Подготвена е втората част на ръководството за работа с библиографските бази от данни EbscoHost и JSTOR. Установени са контакти с представителя за Източна Европа на Springer Nature за закупуване на библиографската база от данни SpringerLink.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС е събрана и обобщена информацията, свързана с темата на теренното проучване (подготвен е списък с литература). Започва набирането на участници в теренното проучване чрез приемане на заявления на членовете на целевата група.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е изготвена учебната програма на курса „Обучение на научни ръководители на докторанти“ и са разработени теми от курса „Обучение на научни ръководители на студенти“.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и се осъществява мониторинг върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020.Работа по проекта в рамките на м. декември 2017 г.

През месец декември продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е разработен финален вариант (проект) на Методика, който подлежи на приемане от Академичен съвет. Разширен е пакетът с документи за отчитане и признаване, като се взема предвид спецификата на предстоящите външни мобилности.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са изготвени три репортажа (текст и снимков материал) за отразяване на събития, свързани с младите учени и докторантите в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са работни документи (3 доклада), свързани с поставените задачи по дейността.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищовпродължава разработването на съдържанието и техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. По график продължават обученията по дейността. Проведени са срещи с докторанти и студенти, участници в курсовете. Направен е анализ на възможността за мониторинг и контрол върху провеждането на обученията. Разработва се инструментариум за оценка на обученията. Направен е анализ на анкети за удовлетвореността на представителите на целевата група от приключилите обучения.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов продължава разработването на учебни програми на обученията по дейността и подготовка на курсовете за обучение в съдържателен аспект – изготвяне на учебните пособия, разпределяне на подготвителните дейности, апробиране на подготвените материали. Проучена е необходимостта от специфичен софтуер и оборудване на залите за провеждане на обученията. Участниците се запознават с особеностите на обучителния процес по дейността. Подготвя се първичната учебна документация.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е разработен финален вариант (проект) на Вътрешни правила, който подлежи на приемане от Академичен съвет.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е разработен и предаден на отговорния старши експерт учебен материал със съдържанието на курса „Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти“, предвиден в проектната дейност.

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен „Списък на международни списания в областта на икономиката с висок импакт фактор или висока популярност сред научните среди“. Проведени са 4 консултации с целевата група относно структурирането на научно изследване и писането на статия на икономически английски език. Изготвен е „Речник на специализирани понятия на английски в областта на икономиката“.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени са оценени офертите за обществена поръчка за закупуване на библиографските бази от данни JSTOR, EbscoHost, SpringerLink. Регистрирани са потребителски профили на участници в целевата група в Dedoose, Prezi, Picktochart и S&P Capital IQ. Проучена е информацията за достъп до база от данни JStor и SpringerLink. Подготвено е кратко ръководство за работа с библиографските бази от данни EbscoHost и JSTOR.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта продължава организационно-управленската работа по проекта, както и периодичните работни срещи на екипа, на които се обсъждат различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация е направена организация относно разпространението на рекламните материали по проекта. Съгласуван е (в т.ч. и с УО) макет на сертификат за преминато обучение. Подготвена е информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА.

Работа по проекта в рамките на м. ноември 2017 г.

През месец ноември стартира изпълнението на дейности 2 и 8. По останалите дейности продължава изпълнението на предвидените задачи:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности стартира работата по разработването на пакет с документи за отчитане и признаване на мобилността, като за целта е извършено проучване на добри практики на висши училища и е съставен пакет с документи. Изготвен е и работен вариант на документа „Методика за оценка и подбор на кандидати“. 

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава разработването на съдържанието и техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. Проведена е среща с представителите на целевата група. Изработени са образци на допълнителни документи, свързани с обучителния процес и неговото отчитане.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов е разработена и апробирана процедура за кандидатстване и критерии за избор на участниците в обученията. Разработени са учебни програми на обученията по дейността и варианти на учебни пособия и материали.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е изготвен работен вариант на вътрешно-нормативен документ „Вътрешни правила за организиране дейността на докторантско училище“.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е актуализирана методиката за класиране чрез добавяне на критерии за получаване на акаунт за достъп до S&P Capital IQ. Проведени са срещи с представителите на целевата група за разясняване на предлаганите облачни услуги, попълнени са въпросници и е направено класиране. Подготвено е експозе с описание на електронните бази от данни за академичната библиотека "Никола Михов".

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС е обобщена и анализирана събраната информация за темите на дисертациите на докторантите в целевата група и от проведеното обследване на научните интереси на останалите участници. Набелязани са основните насоки за провеждане на теренното проучване и са поставени акценти, кореспондиращи с подбраните тематични области.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е финализирана работата по набиране на експерти, които да разработят учебните курсове и да осъществят обучението на целевата група. През настоящия месец бе изготвен и сключен договор с експерт, който да разработи материалите за учебния курс „Обучение на научни ръководители на докторанти“.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта е извършена организационна работа във връзка със стартирането на обученията по дейност 3 и са подготвени съответните документи. Проведена е среща с представителите на целевата група по повод предстоящите обучения по дейност 3. Продължават периодичните работни срещи на екипа, на които се обсъждат различни въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация е направена организация и са доставени готовите рекламни материали от фирма Вали компютърс.

Работа по проекта в рамките на м. октомври 2017 г.

През месец октомври продължава изпълнението на задачите, заложени в стартиралите проектни дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности продължава работата по изготвянето на проект на процедура за подбор на кандидати за мобилност с цел научни изследвания и свързаните с тях дейности.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава разработването на съдържанието и техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. Допълнен е съставът на участниците в обученията. Изработени са образци на документи, свързани с обучителния процес и неговото отчитане.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания е финализирана подготовката и валидирането на билатерални и мултилатерални договори с международните партньори. На база селектирани състави на целеви групи студенти и докторанти са обсъдени варианти за времево разполагане на мобилности в рамките на функциониращата научна мрежа. Създаден е работен вербално-графичен организационен модел на изгражданата по дейността научна мрежа.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е изготвен доклад-анализ на добри практики (модели, констатации, генерализации по критерии и аспекти на обследване на висши училища и научни организации, препоръки към ръководството на СА), систематизиращ и обобщаващ проведените на по-ранен етап кабинетни проучвания на организацията, начина на функциониране и технологията на провеждане на докторантски училища.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми са обсъдени първи варианти на структурата и съдържанието на теми за обучителните курсове, предвидени по дейността. Популяризирана е възможността за участие в подготвяните курсове и научните форуми сред редовните студенти и докторанти и са обсъдени в детайли предвидените активности и срокове, заложени в проектното предложение.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е осъществена комуникация с S&P Global Market Intelligence и е получена оферта. Проучена е Форма за поръчка и лицензно споразумение с S&P Global Market Intelligence. Разработен е документ „Особеностите при използване на услугата на S&P“, предназначен за участниците в целевата група. Съставен е списък със списания за абонамент в SpringerLink от колекциите Economics и Business&Management.


Работа по проекта в рамките на м. септември 2017 г.

През месец септември продължава изпълнението на задачите, заложени в проектните дейности.

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности продължава работата по проучването и опознаването на действащите във висшите училища в България регулации на международната мобилност. Детайлно са обследвани вътрешно-нормативните документи и регулации на международния обмен на пет висши училища. Създаден е работен вариант на процедура за подбор на кандидати за мобилност с цел научни изследвания и свързаните с тях дейности.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава подготовката на курсовете за обучение в съдържателен аспект и подготовката на готовите материали на електронен носител. Извършена е стилова редакция и компютърен дизайн на първото учебно пособие.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания продължава кабинетното проучване на организацията, начина на функциониране и технологията на провеждане на докторантски училища във висши училища и научни организации в чужбина. В рамките на отчетния период са проучени: докторантско училище на Университета в Гент (Белгия); на Университета в Хаселт (Белгия); на Университета в Лион (Франция); на Националния изследователски институт: Висше училище по икономика (Руска федерация) и на Университета в Лион (Франция)).

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е подготвен лист за класиране на участниците от целевата група за облачните услуги Prezi и Picktochart; Dedoose. Изготвени са кратки ръководства за включване и управление на потребителския профил за облачните услуги Dedoose и Picktochart. Обсъден е и е приет проект за техническа спецификация на абонаментите за EBSCOHost; JSTOR; SpringerLink.

Стартира изпълнението на Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС. В тази връзка е разработен детайлизиран план-график за изпълнение на задачите по дейността. Изготвен е списък с темите на дисертационните трудове на докторантите, участващи в целевата група. Разработен е вариант на въпросник за обследване на целевата група.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е стартирана работата по набиране на експерти, които да разработят предвидените учебни курсове и да осъществят обучението на целевата група. Започна и подготовката на материалите за първия от учебните курсове.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта продължава подготовката на първия технически междинен отчет. Продължават периодичните работни срещи на екипа, на които се обсъждат въпроси, свързани с организацията и управлението, както и с осигуряването на публичност на дейностите по проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация бе подписан договор с фирма Вали компютърс относно изработката и доставката на рекламни материали по проекта. Окончателно беше уточнено брандирането и цветовото оформление на макета за учебно пособие. Подготвена беше обява за заемане на позиции по предстоящите проектни дейности.

Работа по проекта в рамките на м. август 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе 1 работна среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. 
Обсъдени бяха оферти предоставени от 5 фирми за изготвяне на рекламни материали и брошури предвидени за популяризиране на проекта сред обществеността.
Беше направен подбор на целева група, която ще участва в проектните дейности, на база публикувана обява на сайта на Стопанска академия. Заявилите желание да се включат в различните категории бяха 23 на брой. Комисията, след документална проверка, предложи всички да бъдат включени в целевата група. Поради оставащи незаети места се взе решение да се удължи срока за набиране на кандидати.
Успешно бяха избрани външни изпълнители за доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет и за доставка на тонер касети за принтери и копирни машини, за нуждите на проекта, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Доставките бяха извършени в рамките на същия месец.
Стартира етап по подготовка изпълнението на дейност 10 "Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС". Беше направен подбор за назначаване на експерти в изпълнението на дейности на длъжност Експерт "Теренни проучвания".
Проведе се среща с целевата група, на която бяха представени закупените облачни услуги и бяха предоставени акаунти за достъп. 
Екипът за организация и управление на проекта започна подготовката за първо междинно отчитане пред Управляващия орган. Периодът, който ще бъде отчетен е 11.04.2017 г. – 31.08.2017 г. 
 

Работа по проекта в рамките на м. юли 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе 1 работна среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. 
Успешно стартираха следните дейности:

- Дейност 1 "Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности"
Дейност 5 "Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания"
Дейност 6 "Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания"
Дейност 7 "Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми"
Дейност 11 "Подпомагане на организирането и провеждането на обучения"

Беше разработена учебна програма на обученията и започна подготовката на курсовете в
съдържателен аспект по дейност 3 "Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА "Д. А. Ценов" – гр. Свищов".
Бяха разработени и систематизирани методология и критерии за подбор на целева група, която ще участва в проектните дейности. Стартира процедура за събиране на формуляри за кандидатстване на желаещите да се включат в проекта студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.
На 18.07.2017 г. бяха обявени за нуждите на проекта, обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет и за доставка на тонер касети за принтери и копирни машини.
 

Работа по проекта в рамките на м. юни 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе две работни срещи, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. 
Стартира етап по подготовка изпълнението на дейности 1, 5, 6, 7 и 11. Беше направен подбор за назначаване на експерти в изпълнението на дейности на следните длъжности: 
1. По Дейност 1 „Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности“:  
- Експерт "Подбор на кандидати"
- Експерт "Мобилност"
2. По Дейност 5 „Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания“:
- Експерт "Изграждане на научни мрежи"
- Сътрудник "Научна мрежа"
3. По Дейност 6 „Създаване на изследователски потенциал и на благо - приятни условия за провеждане на научни изследвания“:
- Експерт "Ментори"
4. По Дейност 7 „Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“:
 - Експерт "Алманах, докторанти и студенти" 
- Сътрудник "Подготовка на алманах" 
- Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти"
- Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти"
- Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за докторанти"
- Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за студенти"
5.  По Дейност 11 „Подпомагане на организирането и провеждането на обучения“:
- Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти"
- Обучител курс "Обучение на научни ръководители на студенти"
На 20.06.2017 г. беше извършена проверка на място от Управляващия орган, на която бяха дадени препоръки за изпълнение на предвидените в проекта дейности. 
Беше закупен абонамент за достъп до облачни услуги, които ще се ползват от целевата група на проекта, както следва:
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Prezi”; 
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Picktochart”; 
- Абонамент за достъп до облачни услуги „iThenticate”; 
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Dedoose”. 
Публикация във в. Труд представи на широката общественост целта на проекта и планираните индикатори, с които ще се повиши капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението.

 

Работа по проекта в рамките на м. май 2017 г.

Стартира етап по подготовка изпълнението на дейност:
Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 
Екипът за управление на проекта проведе 5 работни срещи, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. Беше направен подбор и бяха назначени експерти в изпълнението на дейност 3 на следните длъжности: 
1.      Старши експерт/Обучителен процес 
2.      Обучител курс "Online презентиране на научните изследвания"
3.      Обучител курс "Web 2.0 инструменти за публикуване на резултати от научни изследвания"
4.      Обучител курс "Виртуална изследователска среда"
5.      Обучител курс "Информационно осигуряване на научните изследвания"
6.      Обучител курс "Методика на академичното писане и презентиране"
7.      Обучител курс "Методология и методика на емпиричните изследвания"
8.      Обучител курс "Методология на науката"
9.      Обучител курс "Основи на иконометричното моделиране"
10.    Технически сътрудник "Технология на обученията" 
11.    Технически сътрудник "Стилова редакция на учебни пособия" 
12.    Технически сътрудник "Компютърен дизайн на учебни пособия"
На 17.05.2017 г. беше проведена и първата за проекта пресконференция, на която медиите бяха запознати с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, както и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Публикации във в. „Дунавско дело” и информационна агенция times.bg, отразиха проведената пресконференция. Поставени бяха две информационни табели за проекта, от които една на сградата на факултетски корпус и една на учебна база „Бъров”.
 

Работа по проекта в рамките на м. април 2017 г.

Стартира изпълнението на дейности:
Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени. 
Дейност 13. Организация и управление на проекта.
Дейност 14. Информация и комуникация.
Бяха сключени договори с членовете на екипа и започна подготовката по изпълнението на първите проектни дейности. Екипът за управление проведе 4 работни срещи, на които бяха обсъждани предстоящите задачи и одобрени графика за изпълнение на дейностите и План за външни възлагания, съгласно ЗОП. Беше направен подбор и бяха назначени двама експерти - "Електронни бази данни" и "Облачни услуги", които ще подпомагат изпълнението на дейност 9. На интернет страницата на Стопанска академия в главното меню, секция „Проекти“ бе публикувана основна информация за стартиралия проект. Направена е организация относно публикации в местните медии и предстоящата първа за проекта пресконференция за запознаване на широката общественост с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати.