Работа по проекта в рамките на м. октомври 2018 г.

През месец октомври продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е проведено допитване сред участниците (студенти и млади учени) в мобилностите в Търговищкия университет “Валахия” (Александрия, Румъния) и Познанския университет по икономика и бизнес (Познан, Полша) за измерване на постигнатия ефект. Междинните резултати от допитването са представени в аналитичен доклад.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов продължава публикуването на информация за събития, свързани с млади учени и докторанти в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, във фейсбук профила „Наука в Стопанска академия“ (https://www.facebook.com/groups/TSENOVScience/) и профила „Наука в Стопанска академия“ в туитър (https://twitter.com/TsenovAcademy), както и администрирането на информационния портал http://science.uni-svishtov.bg/. Проведена е кръгла маса „Проблеми при обучението в ОНС „доктор“ и реализацията на младите учени в България“. Изготвени са четири работи доклада, свързани с изпълняваните задачи по дейността.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания са проведени две видеоконферентни междукатедрени научни сесии - „Актуални проблеми на научните изследвания в областта на икономиката“ (22 октомври 2018 г.) и „Актуални проблеми на научните изследвания в областта на администрацията и управлението“ (29 октомври 2018 г.). На 14 катедри от СА „Д. А. Ценов” са връчени подписани мултилатерални договори с ключов международен партньор – Факултета в гр. Бига на Университет „18 март”, гр. Чанаккале, Турция. В „i-Customs“ Journal vol.7/2018 е публикуван докладът на студент от целевата група, участвал в V International Youth Conference (24-26.05.2018 г. – Санкт Петербург – Русия).

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания са разработени бази данни с имейли на партньорски висши училища от чужбина (списък с 57 контакта), до които впоследствие е изпратена информация за предстоящата процедура за подбор на кандидати. Извършен е подбор на 10 докторанти (протежета) и 5 хабилитирани лица (ментори), които да бъдат включени в менторската програма на СА.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми продължава рецензирането на студентски и докторантски разработки във връзка с публикуването им в предвидените по проекта два алманаха. Финалните варианти на ръкописите са насочени за превод.

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са подготвени 6 бр. научни разработки с икономическа насоченост на участници от целевата група. Текстовете са преведени на английски език, стилово редактирани и готови за публикуване.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е проведена консултация с участниците в целевата група по въпроси, свързани с електронните библиографски бази от данни.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС са проведени две срещи с целевата група във връзка с набирането на информация за теренното проучване.

По Дейност 12. „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ е проведен обучителен курс „Трансфер на технологии и закрила и управление на интелектуалната собственост“ с целева група преподаватели.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта е сключено Допълнително споразумение №1 към Договор BG05M2OP001-2.009-0026-С01 за удължаване срока на проекта (до 30.04.2019 г.). Продължава комуникацията с отговорните старши експерти по повод възникнали въпроси, свързани с изпълнението на конкретни задачи по дейностите на проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторингът върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020.


Работа по проекта в рамките на м. септември 2018 г.

През месец септември продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности са разработени финалните варианти на въпросници за измерване на ефекта от проведена мобилност в чужбина с целева група студенти и целева група млади учени. Работата по подготовката на въпросниците е представена в аналитичен доклад.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания са подготвени и изпратени за подписване мултилатерални договори на 14 катедри от СА „Д. А. Ценов” с ключов международен партньор – Факултета в гр. Бига на Университет „18 март”, гр. Чанаккале, Турция. В ход е и подготовката за провеждане на две видеоконферентни междукатедрени научни сесии - Кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на научните изследвания в областта на икономиката“, насрочена за 22 октомври 2018 г., и Кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на научните изследвания в областта на администрацията и управлението“, насрочена за 29 октомври 2018 г. В планираните научни сесии ще вземат участие целевите групи преподаватели, млади учени и постдокторанти.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания са подготвени обяви за набиране на кандидати за участие в менторска програма (ментори и протежета). Обявата за менторите е съставена и на английски език, предвид възможността за привличане на ментори от висши училища и научни организации от ЕС. Подготвени са образци на формуляри за кандидатстване съответно за ментори и протежета. Разработена е процедура за подбор на участници в менторската програма.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми са определени критерии за оценка на научните разработки на целевите групи по проекта и са подготвени варианти на макети на рецензия. На тази основа са изготвени рецензии на студентски и докторантски разработки във връзка с публикуването им в предвидените по проекта два алманаха.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени участниците в целевата група са информирани за наличие на свободни акаунти в Piktochart, вследствие на което са подадени и разгледани заявления от желаещите и са регистрирани четири акаунта на нови потребители на облачната услуга.

По Дейност 12. „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ е завършено учебното пособие за обучението по „Трансфер на технологии и закрила и управление на интелектуалната собственост“. Проведен е първият курс с целева група докторанти и млади учени. В ход е подготовката на втория курс по същото обучение с целева група преподаватели.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група, и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторингът върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020.


Работа по проекта в рамките на м. август 2018 г.

През месец август продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е завършено разработването на проект на въпросник за измерване на ефекта от проведена мобилност в чужбина с целева група студенти. Работата по разработването на проекта на въпросник е представена в аналитичен доклад. Планирана е дейността по разработването на проект на въпросник за измерване на ефекта от проведена мобилност в чужбина с целева група млади учени.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов продължава запълването с информация за събития с млади учени и докторанти от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на профилите „Наука в Стопанска академия” във facebook (https://www.facebook.com/groups/TSENOVScience/) и в twitter (https://twitter.com/TsenovAcademy). Регистрирани са 20 профила на участници от целевата група в онлайн платформата за интерактивни презентации Prezi.com. Изготвени са три работни доклада, свързани с поставените задачи по дейността.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми са проведени мероприятия по настройване и разрешаване на профилите за публикуване на определени формати файлове от представителите на целевата група. Разработки се публикуват и в свързаните социални канали на проекта.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени са регистрирани нови акаунти на потребители от целевата група за облачни услуги и S&P Capital IQ.

По Дейност 12. „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ се организира провеждането на два курса по „Трансфер на технологии и закрила и управление на интелектуалната собственост“. За целите на обучението е разработено съответното учебно пособие.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група, и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторингът върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020.

 

Работа по проекта в рамките на м. юли 2018 г.

През месец юли продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности продължава проучването върху методиките за измерване на удовлетвореността от участие в мобилност в чужбина и стартира подготовката на проект на въпросник за измерване на ефекта от проведена мобилност в чужбина с целева група студенти.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е публикувана информация за събития, свързани с млади учени и докторанти в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов във фейсбук профила „Наука в Стопанска академия“ (https://www.facebook.com/groups/TSENOVScience/). Изготвени са три работни документа, свързани с поставените задачи по дейността.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” е изготвен доклад-анализ за оценка на обученията „Онлайн презентиране на научните изследвания“, „Информационно осигуряване на научните изследвания“ и „Основи на иконометричното моделиране“. Окончателно е оформена документацията на проведените курсове през м. юни.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов е изготвен доклад-анализ за оценка на  обученията „Управление на екипи и решаване на конфликти“, „Публикуване в реферирани издания с импакт фактор“, „Креативност и евристика на научните изследвания“, „Интерактивно обучение за формиране на лидерски умения“.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания е осъществена последваща комуникация с международен партньор – Факултет по икономика и административни науки на Университет „18 март”, гр. Чанаккале, Турция относно подготовка на финални варианти на мултилатерални договори на 15 катедри от СА за изграждане научна мрежа с чуждестранен партньор. Обсъден е и е подготвен финален вариант на междуинституционален договор между СА „Д. А. Ценов” – Свищов и Университет „18 март”, гр. Чанаккале, Турция за изграждане на катедрена научна мрежа.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е финализирана работата по разработването на проект на статут на ментор. Статутът е обсъден и приет на Академичен съвет.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е проведен изнесен научен форум с целева група докторанти в с. Чифлик в периода 02-04.07.2018 г. Изготвени са хартиени и електронни досиета на докторантите от целевата група, съдържащи презентации, СV и изследване.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е проведена среща с участници от целевата група относно промяна на акаунти на потребители на облачни услуги и S&P Capital IQ. Получени са и са заприходени в Академичната библиотека последните от поръчаните книги за представителите на целевата група.

По Дейност 12. „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ класираните участници са уведомени за предстоящото обучение. Изпратен е макет за учебно пособие на обучителите. Разработени са четири теми от учебното пособие.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група, и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторинга върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020. Подпомага се работата на старши експертите във връзка с осигуряване на публичност на конкретни събития и инициативи, провеждани в рамките на отделните проектни дейности.


Работа по проекта в рамките на м. юни 2018 г.

През месец юни продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е извършено академичното признаване на проведената през м. април 2018 г. мобилност на млади учени в Познанския университет по икономика и бизнес. Издадени са сертификати, удостоверяващи участието в научноизследователски обмен по проекта на всички участници, в т.ч. 16 студенти и 4 млади учени. Продължава стартиралото през м. май проучване върху методиките за измерване на удовлетвореността от участие в мобилност в чужбина.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен работен доклад на тема „Изграждане на профилите на целевата група. Свързване на социалните канали със социални профили на членове на целевата група.” Характеризирани са реквизити по социалната свързаност на профилите в информационния портал с други системи и мрежи. Участници в проекта вече са регистрирани в него.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” са завършени обучителните курсове „Информационно осигуряване на научните изследвания“ и „Основи на иконометричното моделиране“. Приложен е разработеният инструментариум за оценка на обученията „Методика на академичното писане и презентиране – 3-ти модул“ и „Виртуална изследователска среда“. Окончателно е оформена документацията на проведените курсове през м. май.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов е приключил обучителният курс „Управление на екипи и решаване на конфликти (тийм билдинг)“. Стартира обучението по „Публикуване в реферирани издания с импакт фактор“, за което е изготвена необходимата учебна документация. Перманентно се извършва мониторинг върху провеждането на обученията и удовлетвореността на участниците. Извършена е редакция и окончателно оформяне на учебно пособие „Интерактивно обучение за формиране на лидерски умения“.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания е отчетено участието на студенти (с доклад) в конференция на The Alexandria Faculty of Science and Engineering, at Valahia University of Targoviste, Romania. Отчетена е информация от последващи комуникационни срещи с международен партньор относно предлагане на подписващо лице от турска страна – Canakkale "Onsekiz Mart" University, Turkey, “Faculty of economics and administrative sciences at Biga” – Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Dean of the faculty.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания продължава проучването на добри практики относно функциите и отговорностите на менторите на докторанти. Разработен е и е обсъден работен вариант на статут на ментор.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е организирана и проведена среща с целевата група докторанти с цел реализация на постепенна подготовка на изследванията и извличане максимални ползи от работата с менторите и научните ръководители. Осъществено е научно ръководство на тази група докторанти, като им е оказана персонална помощ и асистиране при подготовката на научните разработки. Изготвени са макети на презентации и научни изследвания на докторанти и студенти. Обсъдени са организационни въпроси, свързани с провеждането на изнесен научен форум в с. Чифлик в периода 02-04.07.2018 г. Систематизирана е в класьори отчетната документация на учебните курсове “Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти“ и „Финансово моделиране с MS Excel за докторанти“. Издадени са сертификати на участниците.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени са получени и заприходени в Академичната библиотека 29 броя книги за участниците в целевата група.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС продължава набирането на информация за целите на теренното проучване.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е приключил курсът „Обучение на научни ръководители на студенти“. През текущия месец все още се набират кандидати за изготвяне и провеждане на два от предвидените курсове по дейността.

По Дейност 12. „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ тече подготовката на предстоящите обучителни курсове през м. септември. Изпратени са указания на обучителите и е изготвен работен вариант на учебна програма. Разпратено е информационно писмо до целевата група за участие в курса и е изготвена методика за класиране на кандидатите. Обработени са заявленията за участие и след направен подбор е изготвен списък с класираните участници. Разработени са три теми от учебното пособие.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група, и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторинга върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020. Подпомага се работата на старши експертите във връзка с осигуряване на публичност на конкретни събития и инициативи, провеждани в рамките на отделните проектни дейности.


Работа по проекта в рамките на м. май 2018 г.

През месец май продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е извършено академично признаване на проведената през м. март 2018 г. студентска мобилност в Търговищкия университет “Валахия”. Отчетени са и мобилностите на младите учени, реализирали мобилност през м. април 2018 г. в Познанския университет по икономика и бизнес. Стартира проучване за концептуализиране и операционализиране на конструкта “удовлетвореност от участие в мобилност в чужбина”.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са изготвени още шест нови репортажа (текст и снимков материал) за отразяване на събития, свързани с млади учени и докторанти в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са и два работни доклада - „Програмиране на връзки със съществуващата академична информационна система и регистрираните социални канали ” и „Запълване със статична информация на сайта и социалните канали“.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” се провеждат занятия от обучителните курсове „Информационно осигуряване на научните изследвания“ и „Основи на иконометричното моделиране“. Завършен е обучителният курс „Он-лайн презентиране на научните изследвания“. Осъществен е мониторинг и контрол при провеждане на обученията. Окончателно е оформена документацията на курсовете от м. април.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов е приключил обучителният курс „Интерактивно обучение за формиране на лидерски умения“. Продължават занятията по „Управление на екипи и решаване на конфликти (тийм билдинг)“. Извършват се подготвителни дейности за стартиране на обучителен курс „Публикуване в реферирани издания с импакт фактор“, за който е изготвен учебен график. Перманентно се извършва мониторинг върху провеждането на обученията и удовлетвореността на курсистите, както и върху напредъка в подготовката на предстоящите обучения. Продължават дейностите по редактиране и окончателно оформяне на учебни пособия, обезпечаващи процеса на обучение.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания 14 катедри от СА „Д. А. Ценов” са получили подписаните мултилатерални договори с ключов международен партньор – Факултета в гр. Александрия на Университета „Валахия”, гр. Търговище, Румъния. Отчетено е участието на докторанти от катедра “Финанси и кредит“ в 3rd International scientific and practical Internet conference "Actual Issues of the Financial Market Functioning in the Conditions of the Crisis in Global Economy", организирана от Odessa National Economic University, D.A. Tsenov Academy of Economics, Azerbaijan State Economic University - 26-27.04.2018 г. (представен е сборник с публикации). За периода 02.04.05.2018 г. в гр. Чанаккале, Турция са проведени редица срещи с представители на Canakkale "Onsekiz Mart" University и са обсъдени различни възможности за реализиране на сътрудничества. На библиотеката в университета-домакин е предоставена научна периодика и комплект учебна литература по МП „Финансов мениджмънт“, развивана в СА „Д. А. Ценов“ на английски език.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания продължава проучването на добри практики относно функциите и отговорностите на менторите на докторанти. Разработен е аналитичен доклад, представящ постигнатите резултати.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми са организирани срещи с целевата група студенти, на които са дадени общи указания относно подготовката на научните им изследвания, планирани за представяне на изнесен научен форум. Осъществено е научно ръководство на тази група студенти, като им е оказана персонална помощ и асистиране при подготовката на научните разработки. Студентският научен форум е проведен в периода 16-18.05.2018 г. в с. Чифлик, община Троян, област Ловеч. Завършени са учебните курсове “Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти“ и „Финансово моделиране с MS Excel за докторанти“.

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен работен документ „База данни за международни списания в областта на икономиката от страни извън Европейския съюз“.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е създадена организация и са направена поръчки за закупуване на научна литература (книги) от Amazon и Store.bg. В резултат на това, в Академичната библиотека са получени и заприходени 159 броя книги, които вече са на разположение на участниците в целевата група.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС са организирани срещи с участниците в теренното проучване и са разпределени задачите за изпълнение през месеца. Експертите подпомагат участниците в теренното проучване при набирането на информация за целите на проучването. Разработени са методически указания за набирането на информация от националната статистическа система и за провеждането на интервюта с представители на общинската администрация, обществени организации и частни фирми.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения разработените от експертите два учебни курса са оформени окончателно като учебни пособия (електронен вариант) и са получили ISBN. Учебните пособия и допълнителните материали са качени в платформата Moodle, за да се ползват от участниците в курсовете през времето между занятията и за самоподготовка. Организиран е и е проведен курсът „Обучение на научни ръководители на докторанти“, както и основната част от курса „Обучение на научни ръководители на студенти“. В двете обучения са участвали общо 33 представители на целевата група.

По Дейност 12. „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ е изготвен детайлизиран график за изпълнение на задачите от дейността. Направен е шаблон на учебна програма за курса по ТТЗУИС и е изработен първи вариант на учебната програма на курса. Програмата е обсъдена от екипа и са направени бележки за нейното усъвършенстване.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторинга върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020. Подпомага се работата на старши експертите във връзка с осигуряване на публичност на конкретни събития и инициативи, провеждани в рамките на отделните проектни дейности.

Работа по проекта в рамките на м. април 2018 г.

През месец април продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности са изготвени и съгласувани с приемащата страна 4 индивидуални работни програми. Под ръководството на един супервайзор е реализирана научноизследователска мобилност на 4 млади учени от СА “Д. А. Ценов” в Познанския университет по икономика и бизнес. Предприети са действия по академичното признаване на проведената през м. март 2018 г. студентска мобилност в Търговищкия университет “Валахия”.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са изготвени още шест нови репортажа (текст и снимков материал) за отразяване на събития, свързани с млади учени и докторанти в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са и два работни доклада, свързани с програмирането на функционалността на потребителския и административния интерфейс.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” е приключил обучителният курс „Методика на академичното писане и презентиране – 3 модул“ и е стартирал е курсът „Он-лайн презентиране на научните изследвания“. Осъществен е мониторинг и контрол при провеждане на обученията. Изготвени са графици и е извършена подготвителна работа във връзка с провеждането на следващите обучителни курсове през м. май.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов са приключили два обучителни курса по дейността. Изготвена е документацията за стартиране на обучителните курсове „Интерактивно обучение за формиране на лидерски умения“ и „Управление на екипи и решаване на конфликти (тийм билдинг)“. Перманентно се извършва мониторинг върху провеждането на обученията и удовлетвореността на курсистите, както и върху напредъка в подготовката на предстоящите обучения. Продължават дейностите по редактиране и окончателно оформяне на учебни пособия, обезпечаващи процеса на обучение.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания са подготвени и изпратени уведомителни писма по електронна поща за подписани мултилатерални договори на 14 катедри от СА „Д. А. Ценов” с ключов международен партньор – Факултета в гр. Александрия на Университета „Валахия”, гр. Търговище, Румъния. Обсъдено е и е одобрено участието и научното ръководство на докторант за 3rd International scientific and practical Internet conference "Actual Issues of the Financial Market Functioning in the Conditions of the Crisis in Global Economy", организирана от Odessa National Economic University, D.A. Tsenov Academy of Economics, Azerbaijan State Economic University - 26-27.04.2018 г. на база подписан билатерален международен договор за научна мрежа с участие на катедра „Финанси и кредит”. Осигурена е научна периодика и учебна литература за срещата с представител на Canakkale "Onsekiz Mart" University по повод включване в научна мрежа.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е завършен анализът на потребностите от обучение и е разработена примерна програма за докторантско училище, която впоследствие е комуникирана с експертите от дейност 7. Стартирана е работата по проучване на добри практики относно функциите и отговорностите на менторите на докторанти.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е направена организация и са проведени две срещи с целевата група студенти по повод провеждане на изнесен научен форум в с. Чифлик и подготовката на научните им изследвания. Рецензирано е и е финализирано учебно пособие за учебния курс “Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти “. Стартира обучение в рамките на „лятно училище” за докторанти.

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен работен документ „База данни за международни списания в областта на икономиката с висок импакт фактор или висока популярност сред научните среди (част 3). В базата данни с престижни международни издания в областта на икономиката са добавени информация за държавата на произход на списанието, ISSN номер, фактор (IMPACT фактор и SNIP фактор) на общо 607 научни издания от областта на икономиката.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е създадена организация и са направена поръчки за закупуване на научна литература (книги) от Amazon – 206 бр. и от книжарница „Приятели“ – 11 бр. Част от книгите (111 броя) са получени и заприходени в Академичната библиотека.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС са организирани срещи с участниците в теренното проучване и са разпределени задачите за изпълнение през месеца. Експертите подпомагат участниците в теренното проучване при разработването на два доклада, програма и въпросник за провеждане на проучването.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е разработен проект от правила за достъп до курсовете (онлайн), тестови материали, график за провеждане на обученията на научните ръководители на студенти и на докторанти. Учебните материали по двата курса, разработени от експертите, са преминали през стилова редакция и са им направени корекции.

Стартира Дейност 12. „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“. Проведено е събеседване за подбор на кандидати за обучители по дейността, в резултат на което са избрани двама обучители.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности. Подготвен е и е подаден към УО вторият междинен отчет по проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторинга върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020. Подпомага се работата на старши експертите във връзка с осигуряване на публичност на конкретни събития и инициативи (научноизследователски мобилности, изнесени научни форуми), провеждани в рамките на отделните проектни дейности.

Работа по проекта в рамките на м. март 2018 г.

През месец март продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е утвърдена от Академичния съвет Методика за оценка и подбор на кандидати. В съответствие с нея е направена селекция на кандидати за научноизследователска мобилност в чужбина. Разработени са 16 индивидуални програми за мобилност, предварително съгласувани с Търговищкия университет “Валахия”. Реализирана е научноизследователската мобилност на 16 студенти на СА “Д. А. Ценов” във факултета по наука и инженерство на университета “Валахия” в град Александрия.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са изготвени нови пет репортажа (текст и снимков материал) за отразяване на събития, свързани с млади учени и докторанти в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са още два работни доклада, свързани с поставените задачи по дейността. Проектирана е функционалност на информационен интернет портал, който ще бъде разработен в рамките на дейността.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” са приключили две от обученията, предвидени в графика на дейността. Осъществен е мониторинг и контрол върху тяхното провеждане, направена е оценка на организацията им и на удовлетвореността на курсистите. Извършени са подготвителни дейности за провеждането на следващите обучителни курсове през м. април.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов стартира обучителен курс „Управление на международни научно-изследователски проекти“. Перманентно се извършва мониторинг върху напредъка в подготовката на предстоящите обучения и се оказва методическа подкрепа на експертите при изготвяне на учебните пособия, разпределяне на предварителните дейности, апробиране на готовите материали и др. Извършена е подготвителна работа във връзка с провеждането на следващите обучителни курсове през м. април. Продължават дейностите по редактиране и окончателно оформяне на учебни пособия, обезпечаващи процеса на обучение.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания са подготвени и подписани 14 мултилатерални договора на катедри от СА „Д. А. Ценов” в рамките на научна мрежа с Университет „Валахия”, гр. Търговище, факултет в гр. Александрия. Осъществен е първоначален контакт с международния отдел на Университета в гр. Чанаккале, Турция, за създаване на научна мрежа. Популяризирана e 3rd International scientific and practical Internet conference "Actual Issues of the Financial Market Functioning in the Conditions of the Crisis in Global Economy", организирана от Odessa National Economic University, D.A. Tsenov Academy of Economics, Azerbaijan State Economic University - 26-27.04.2018 г. на база подписан по дейността билатерален международен договор за научна мрежа с участие на катедра „Финанси и кредит”.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е проведено допитване сред докторантите, включени в целевата група на проекта, за идентифициране на потребностите от обучение. Във връзка с последващата обработка на данните е разработена кодова таблица и са кодирани включените в анкетата променливи, извършена е и предварителна едномерна обработка на данните.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми започна първоначална организация (място, дата, условия за презентиране, детайли по настаняване) за провеждане на 2 бр. изнесени научни форума за студенти и докторанти. Изготвен е темплейт на презентация, върху който да работят авторите при представяне на разработките си на изнесените научни форуми. В ход е подготовката на провеждането на обучителните курсове по дейността за м. април – разработени са учебните пособия, направен е график на обученията и е изготвена текущата документация на курсовете.

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен работен документ „База данни за международни списания в областта на икономиката с висок импакт фактор или висока популярност сред научните среди (част 2). В базата данни са добавени информация за държавата на произход на списанието, ISSN номер, фактор (IMPACT фактор и SNIP фактор) на 227 научни издания от областта на икономиката.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е подготвено подписване на лицензно споразумение с SpringerNature. Организирана е и е проведена среща-презентация със специалист обучение от EbscoHost – Чехия, за която са публикувани съобщения на сайта на СА. Проведена е среща с целевата група за консултация относно използването на облачните услуги Prezi, Piktochart и Dedoose. Прегледани са заявления за научна литература на чужд език на участниците в целевата група, изготвен е списък със заглавия и е стартирала организация по закупуването им.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС е извършен подбор на кандидатите от целевата група за участие в проектната дейност. Разработени са методически материали, с които да се подпомогне теренното проучване. Подготвените материали са представени на работна среща с участниците в проучването.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е извършено проучване на потребностите на целевата група от обучение, на базата на информация за участието на целевата група в курсове и обучение през предходни години. Разработен е аналитичен доклад с резултатите от анализа и оценката на данните.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности. Продължава подготовката на втория междинен отчет по проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторинга върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020. Подпомага се работата на старши експертите във връзка с осигуряване на публичност на конкретни събития и инициативи, провеждани в рамките на отделните проектни дейности.


Работа по проекта в рамките на м. февруари 2018 г.

През месец февруари продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е разширен пакета с документи за отчитане и признаване на мобилността, като е добавен макет на сертификат за участие в научноизследователска мобилност. Чрез поредица от срещи, инициирани и организирани от ръководния екип, целеви имейли и нарочни телефонни разговори продължават да се насърчават представителите на целевата група за включване в дейността. На кандидатите за мобилност се оказва консултативна подкрепа при попълването на документите за кандидатстване.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са изготвени шест репортажа (текст и снимков материал) за отразяване на събития, свързани с млади учени и докторанти в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са четири работни доклада, свързани с поставените задачи по дейността.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” предвидените обучения продължават по утвърден график. Осъществен е мониторинг и контрол върху тяхното провеждане. Прилага се разработения инструментариум за оценка на обученията и удовлетвореността на курсистите. Продължава извършването на стилова редакция и компютърен дизайн на учебните пособия за оставащите курсове. Разработени са учебни графици за предстоящите обучителни курсове.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов е проведен обучителен курс „Управление на проекти“. Перманентно се извършва мониторинг върху напредъка в подготовката на предстоящите обучения и се оказва методическа подкрепа на експертите при изготвяне на учебните пособия, разпределяне на подготвителните дейности, апробиране на подготвените материали и др. Разработен е учебен график за следващия обучителен курс.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания са подготвени текстове до главните редактори на списания (научна периодика) за съдействие и подкрепа за оповестяване на резултатите от проекта на участници от целевата група и до самите представители на целевата група за възможностите за публикуване на научните им резултати чрез "Научна мрежа". Извършена е обработка и научна редакция на публикации за научна периодика на двама участници (студент и докторант) в целевата група.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е разработен и програмиран въпросник за идентифициране на потребности от обучение, който предстои да бъде разпространен чрез анкета до представителите на целевата група (докторанти).

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е рецензиран и насочен за редакция и предпечат материал за учебно пособие „Финансово моделиране с MS Excel за докторанти“; окончателно са изготвени (стилова и техническа редакция) учебните пособия „Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти“ и „Финансово моделиране с MS Excel за студенти“ и са проведени съответните обучителни курсове. Разработена е анкетна карта за установяване удовлетвореността на участниците в обученията и е проведено анкетно проучване. Организирана е среща с представителите на целевата група с цел унифициране на подходяща структура и реквизити на научните им изследвания по проекта. Изготвена е типова структура на научна статия на студенти.

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е стартирано изготвянето на документ „База данни за международни списания в областта на икономиката с висок импакт фактор или висока популярност сред научните среди (част 1)“. В базата данни са добавени адресите за комуникация, изискванията към авторите и интернет страниците на 224 научни издания от областта на икономиката.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени след подаване на заявления за необходимата научна литература на участниците в целевата група, е изготвен списък със заглавия на български език. Посочените в списъка книги са закупени и предадени на Академичната библиотека „Акад. Н. Михов“. Осъществена е комуникация с S&P Global Inteligence относно използването на базата от данни S&P Capital IQ. Анализирано е изпълнението на бюджета и е подготвено предложение за промяна на бюджета в частта за дейност № 9.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС е извършено набиране на кандидати от целевата група за участие в проектната дейност. Поради по-големия брой желаещи за участие в теренното проучване, е стартирана процедура за подбор. Съставени са критерии за подбор на участници.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения са разработени и предадени пълните варианти на учебните курсове „Обучение на научни ръководители на докторанти“ и „Обучение на научни ръководители на студенти“. Набрана е информация за участието на целевата група в курсове и обучения за целите на анализа на потребностите от обучение.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности. Стартира подготовката на втория междинен отчет по проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и мониторинга върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020.Работа по проекта в рамките на м. януари 2018 г.

През месец януари продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е разширен пакета с документи за отчитане и признаване на мобилността, като са добавени образец на промени в споразумение за научноизследователска мобилност; образец на академична справка за проведена научноизследователска мобилност; процедура за признаване и отчитане на научноизследователска мобилност. Разработена е и е публикувана на университетския уеб сайт обява за набиране на кандидати за мобилност. Представителите на целевата група са запознати с технологията на подбор, с условията на мобилността и са получили консултативна подкрепа във връзка с подготовката на документите и кандидатстването.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен един репортаж (текст и снимков материал) за отразяване на събитие, свързано с младите учени и докторантите в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са работни документи (3 доклада), свързани с поставените задачи по дейността.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. По график продължават обученията по дейността. Разработени са учебни графици за следващите обучителни курсове. Осъществен е мониторинг и контрол върху провеждането на обученията. Разработен е и е приложен инструментариум за оценка на обученията.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов продължава разработването на учебните програми и съдържанието на курсовете по дейността. Разработена е процедура за класиране на участниците в обученията, извършено е класиране на обучаемите от целевата група за всяко от обученията по Дейност 4 и е направена селекция на представителите на докторантите и преподавателите за участие в първия обучителен курс. Изготвен е график за провеждането му.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания продължава координиращата работа по документацията по международни договори с Познанския университет по икономика и бизнес, гр. Познан, Полша и Факултета в гр. Александрия на Университета „Валахия”, гр. Търговище, Румъния. Администрирани са ръкописи на участници в целевата група (студенти и докторанти) за публикуване в рамките на научната мрежа. Ръкописите са одобрени и подготвени за отпечатване в сп. "Народностопански архив".

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания стартира работата, свързана с разработването на въпросник за идентифициране на потребностите от специализирани семинари и майсторски класове. Проучени са възможни структури на въпросник за идентифициране на потребности от обучение и методи на допитване и разпространение сред целевата група.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е рецензиран и насочен за редакция и предпечат курс „Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти“; финализиран е и е депозиран за рецензиране курс „Финансово моделиране с MS Excel за студенти“; в процес на подготовка е курсът „Финансово моделиране с MS Excel за докторанти“. Изготвена е документацията и е направена организация за провеждане на обученията по курсовете през месец февруари 2018 г. („зимно училище”).

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен „Списък на международни списания в областта на икономиката с висок импакт фактор или висока популярност сред научните среди“ (част 2). В него са включени нови 407 научни издания от областта на икономиката, с което научните списания в бъдещата база данни с водещи научни списания нарастват до 669 на брой.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени са регистрирани нови потребителски профили за облачни услуги: Dedoose, Prezi и Piktochart. Участниците в целевата група са получили достъп до електронните библиографски бази от данни EbscoHost и JSTOR. Подготвена е втората част на ръководството за работа с библиографските бази от данни EbscoHost и JSTOR. Установени са контакти с представителя за Източна Европа на Springer Nature за закупуване на библиографската база от данни SpringerLink.

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС е събрана и обобщена информацията, свързана с темата на теренното проучване (подготвен е списък с литература). Започва набирането на участници в теренното проучване чрез приемане на заявления на членовете на целевата група.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е изготвена учебната програма на курса „Обучение на научни ръководители на докторанти“ и са разработени теми от курса „Обучение на научни ръководители на студенти“.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта периодично се провеждат работни срещи на екипа, както и срещи с представителите на целевата група и комуникация с отговорните старши експерти с цел обсъждане на различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация продължава периодичното изготвяне на информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА и се осъществява мониторинг върху спазването на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР 2014-2020.Работа по проекта в рамките на м. декември 2017 г.

През месец декември продължава изпълнението на предвидените задачи по проектните дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности е разработен финален вариант (проект) на Методика, който подлежи на приемане от Академичен съвет. Разширен е пакетът с документи за отчитане и признаване, като се взема предвид спецификата на предстоящите външни мобилности.

По Дейност 2. Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са изготвени три репортажа (текст и снимков материал) за отразяване на събития, свързани с младите учени и докторантите в рамките на СА „Д. А. Ценов“. Изготвени са работни документи (3 доклада), свързани с поставените задачи по дейността.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищовпродължава разработването на съдържанието и техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. По график продължават обученията по дейността. Проведени са срещи с докторанти и студенти, участници в курсовете. Направен е анализ на възможността за мониторинг и контрол върху провеждането на обученията. Разработва се инструментариум за оценка на обученията. Направен е анализ на анкети за удовлетвореността на представителите на целевата група от приключилите обучения.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов продължава разработването на учебни програми на обученията по дейността и подготовка на курсовете за обучение в съдържателен аспект – изготвяне на учебните пособия, разпределяне на подготвителните дейности, апробиране на подготвените материали. Проучена е необходимостта от специфичен софтуер и оборудване на залите за провеждане на обученията. Участниците се запознават с особеностите на обучителния процес по дейността. Подготвя се първичната учебна документация.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е разработен финален вариант (проект) на Вътрешни правила, който подлежи на приемане от Академичен съвет.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми е разработен и предаден на отговорния старши експерт учебен материал със съдържанието на курса „Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти“, предвиден в проектната дейност.

По Дейност 8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изготвен „Списък на международни списания в областта на икономиката с висок импакт фактор или висока популярност сред научните среди“. Проведени са 4 консултации с целевата група относно структурирането на научно изследване и писането на статия на икономически английски език. Изготвен е „Речник на специализирани понятия на английски в областта на икономиката“.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени са оценени офертите за обществена поръчка за закупуване на библиографските бази от данни JSTOR, EbscoHost, SpringerLink. Регистрирани са потребителски профили на участници в целевата група в Dedoose, Prezi, Picktochart и S&P Capital IQ. Проучена е информацията за достъп до база от данни JStor и SpringerLink. Подготвено е кратко ръководство за работа с библиографските бази от данни EbscoHost и JSTOR.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта продължава организационно-управленската работа по проекта, както и периодичните работни срещи на екипа, на които се обсъждат различни въпроси, свързани с изпълнението на конкретните дейности.

По Дейност 14. Информация и комуникация е направена организация относно разпространението на рекламните материали по проекта. Съгласуван е (в т.ч. и с УО) макет на сертификат за преминато обучение. Подготвена е информация за хода на проекта с цел публикуване на сайта на СА.

Работа по проекта в рамките на м. ноември 2017 г.

През месец ноември стартира изпълнението на дейности 2 и 8. По останалите дейности продължава изпълнението на предвидените задачи:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности стартира работата по разработването на пакет с документи за отчитане и признаване на мобилността, като за целта е извършено проучване на добри практики на висши училища и е съставен пакет с документи. Изготвен е и работен вариант на документа „Методика за оценка и подбор на кандидати“. 

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава разработването на съдържанието и техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. Проведена е среща с представителите на целевата група. Изработени са образци на допълнителни документи, свързани с обучителния процес и неговото отчитане.

По Дейност 4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов е разработена и апробирана процедура за кандидатстване и критерии за избор на участниците в обученията. Разработени са учебни програми на обученията по дейността и варианти на учебни пособия и материали.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е изготвен работен вариант на вътрешно-нормативен документ „Вътрешни правила за организиране дейността на докторантско училище“.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е актуализирана методиката за класиране чрез добавяне на критерии за получаване на акаунт за достъп до S&P Capital IQ. Проведени са срещи с представителите на целевата група за разясняване на предлаганите облачни услуги, попълнени са въпросници и е направено класиране. Подготвено е експозе с описание на електронните бази от данни за академичната библиотека "Никола Михов".

По Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС е обобщена и анализирана събраната информация за темите на дисертациите на докторантите в целевата група и от проведеното обследване на научните интереси на останалите участници. Набелязани са основните насоки за провеждане на теренното проучване и са поставени акценти, кореспондиращи с подбраните тематични области.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е финализирана работата по набиране на експерти, които да разработят учебните курсове и да осъществят обучението на целевата група. През настоящия месец бе изготвен и сключен договор с експерт, който да разработи материалите за учебния курс „Обучение на научни ръководители на докторанти“.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта е извършена организационна работа във връзка със стартирането на обученията по дейност 3 и са подготвени съответните документи. Проведена е среща с представителите на целевата група по повод предстоящите обучения по дейност 3. Продължават периодичните работни срещи на екипа, на които се обсъждат различни въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация е направена организация и са доставени готовите рекламни материали от фирма Вали компютърс.

Работа по проекта в рамките на м. октомври 2017 г.

През месец октомври продължава изпълнението на задачите, заложени в стартиралите проектни дейности:

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности продължава работата по изготвянето на проект на процедура за подбор на кандидати за мобилност с цел научни изследвания и свързаните с тях дейности.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава разработването на съдържанието и техническата подготовка на учебните пособия и материали за обезпечаване на курсовете, предвидени в проектната дейност. Допълнен е съставът на участниците в обученията. Изработени са образци на документи, свързани с обучителния процес и неговото отчитане.

По Дейност 5. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания е финализирана подготовката и валидирането на билатерални и мултилатерални договори с международните партньори. На база селектирани състави на целеви групи студенти и докторанти са обсъдени варианти за времево разполагане на мобилности в рамките на функциониращата научна мрежа. Създаден е работен вербално-графичен организационен модел на изгражданата по дейността научна мрежа.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания е изготвен доклад-анализ на добри практики (модели, констатации, генерализации по критерии и аспекти на обследване на висши училища и научни организации, препоръки към ръководството на СА), систематизиращ и обобщаващ проведените на по-ранен етап кабинетни проучвания на организацията, начина на функциониране и технологията на провеждане на докторантски училища.

По Дейност 7. Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми са обсъдени първи варианти на структурата и съдържанието на теми за обучителните курсове, предвидени по дейността. Популяризирана е възможността за участие в подготвяните курсове и научните форуми сред редовните студенти и докторанти и са обсъдени в детайли предвидените активности и срокове, заложени в проектното предложение.

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е осъществена комуникация с S&P Global Market Intelligence и е получена оферта. Проучена е Форма за поръчка и лицензно споразумение с S&P Global Market Intelligence. Разработен е документ „Особеностите при използване на услугата на S&P“, предназначен за участниците в целевата група. Съставен е списък със списания за абонамент в SpringerLink от колекциите Economics и Business&Management.


Работа по проекта в рамките на м. септември 2017 г.

През месец септември продължава изпълнението на задачите, заложени в проектните дейности.

По Дейност 1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности продължава работата по проучването и опознаването на действащите във висшите училища в България регулации на международната мобилност. Детайлно са обследвани вътрешно-нормативните документи и регулации на международния обмен на пет висши училища. Създаден е работен вариант на процедура за подбор на кандидати за мобилност с цел научни изследвания и свързаните с тях дейности.

По Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов” продължава подготовката на курсовете за обучение в съдържателен аспект и подготовката на готовите материали на електронен носител. Извършена е стилова редакция и компютърен дизайн на първото учебно пособие.

По Дейност 6. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания продължава кабинетното проучване на организацията, начина на функциониране и технологията на провеждане на докторантски училища във висши училища и научни организации в чужбина. В рамките на отчетния период са проучени: докторантско училище на Университета в Гент (Белгия); на Университета в Хаселт (Белгия); на Университета в Лион (Франция); на Националния изследователски институт: Висше училище по икономика (Руска федерация) и на Университета в Лион (Франция)).

По Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени е подготвен лист за класиране на участниците от целевата група за облачните услуги Prezi и Picktochart; Dedoose. Изготвени са кратки ръководства за включване и управление на потребителския профил за облачните услуги Dedoose и Picktochart. Обсъден е и е приет проект за техническа спецификация на абонаментите за EBSCOHost; JSTOR; SpringerLink.

Стартира изпълнението на Дейност 10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС. В тази връзка е разработен детайлизиран план-график за изпълнение на задачите по дейността. Изготвен е списък с темите на дисертационните трудове на докторантите, участващи в целевата група. Разработен е вариант на въпросник за обследване на целевата група.

По Дейност 11. Подпомагане на организирането и провеждането на обучения е стартирана работата по набиране на експерти, които да разработят предвидените учебни курсове и да осъществят обучението на целевата група. Започна и подготовката на материалите за първия от учебните курсове.

По Дейност 13. Организация и управление на проекта продължава подготовката на първия технически междинен отчет. Продължават периодичните работни срещи на екипа, на които се обсъждат въпроси, свързани с организацията и управлението, както и с осигуряването на публичност на дейностите по проекта.

По Дейност 14. Информация и комуникация бе подписан договор с фирма Вали компютърс относно изработката и доставката на рекламни материали по проекта. Окончателно беше уточнено брандирането и цветовото оформление на макета за учебно пособие. Подготвена беше обява за заемане на позиции по предстоящите проектни дейности.

Работа по проекта в рамките на м. август 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе 1 работна среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. 
Обсъдени бяха оферти предоставени от 5 фирми за изготвяне на рекламни материали и брошури предвидени за популяризиране на проекта сред обществеността.
Беше направен подбор на целева група, която ще участва в проектните дейности, на база публикувана обява на сайта на Стопанска академия. Заявилите желание да се включат в различните категории бяха 23 на брой. Комисията, след документална проверка, предложи всички да бъдат включени в целевата група. Поради оставащи незаети места се взе решение да се удължи срока за набиране на кандидати.
Успешно бяха избрани външни изпълнители за доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет и за доставка на тонер касети за принтери и копирни машини, за нуждите на проекта, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Доставките бяха извършени в рамките на същия месец.
Стартира етап по подготовка изпълнението на дейност 10 "Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС". Беше направен подбор за назначаване на експерти в изпълнението на дейности на длъжност Експерт "Теренни проучвания".
Проведе се среща с целевата група, на която бяха представени закупените облачни услуги и бяха предоставени акаунти за достъп. 
Екипът за организация и управление на проекта започна подготовката за първо междинно отчитане пред Управляващия орган. Периодът, който ще бъде отчетен е 11.04.2017 г. – 31.08.2017 г. 
 

Работа по проекта в рамките на м. юли 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе 1 работна среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. 
Успешно стартираха следните дейности:

- Дейност 1 "Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности"
Дейност 5 "Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания"
Дейност 6 "Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания"
Дейност 7 "Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми"
Дейност 11 "Подпомагане на организирането и провеждането на обучения"

Беше разработена учебна програма на обученията и започна подготовката на курсовете в
съдържателен аспект по дейност 3 "Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА "Д. А. Ценов" – гр. Свищов".
Бяха разработени и систематизирани методология и критерии за подбор на целева група, която ще участва в проектните дейности. Стартира процедура за събиране на формуляри за кандидатстване на желаещите да се включат в проекта студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.
На 18.07.2017 г. бяха обявени за нуждите на проекта, обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет и за доставка на тонер касети за принтери и копирни машини.
 

Работа по проекта в рамките на м. юни 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе две работни срещи, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. 
Стартира етап по подготовка изпълнението на дейности 1, 5, 6, 7 и 11. Беше направен подбор за назначаване на експерти в изпълнението на дейности на следните длъжности: 
1. По Дейност 1 „Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности“:  
- Експерт "Подбор на кандидати"
- Експерт "Мобилност"
2. По Дейност 5 „Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания“:
- Експерт "Изграждане на научни мрежи"
- Сътрудник "Научна мрежа"
3. По Дейност 6 „Създаване на изследователски потенциал и на благо - приятни условия за провеждане на научни изследвания“:
- Експерт "Ментори"
4. По Дейност 7 „Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“:
 - Експерт "Алманах, докторанти и студенти" 
- Сътрудник "Подготовка на алманах" 
- Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти"
- Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти"
- Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за докторанти"
- Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за студенти"
5.  По Дейност 11 „Подпомагане на организирането и провеждането на обучения“:
- Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти"
- Обучител курс "Обучение на научни ръководители на студенти"
На 20.06.2017 г. беше извършена проверка на място от Управляващия орган, на която бяха дадени препоръки за изпълнение на предвидените в проекта дейности. 
Беше закупен абонамент за достъп до облачни услуги, които ще се ползват от целевата група на проекта, както следва:
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Prezi”; 
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Picktochart”; 
- Абонамент за достъп до облачни услуги „iThenticate”; 
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Dedoose”. 
Публикация във в. Труд представи на широката общественост целта на проекта и планираните индикатори, с които ще се повиши капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението.

 

Работа по проекта в рамките на м. май 2017 г.

Стартира етап по подготовка изпълнението на дейност:
Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 
Екипът за управление на проекта проведе 5 работни срещи, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. Беше направен подбор и бяха назначени експерти в изпълнението на дейност 3 на следните длъжности: 
1.      Старши експерт/Обучителен процес 
2.      Обучител курс "Online презентиране на научните изследвания"
3.      Обучител курс "Web 2.0 инструменти за публикуване на резултати от научни изследвания"
4.      Обучител курс "Виртуална изследователска среда"
5.      Обучител курс "Информационно осигуряване на научните изследвания"
6.      Обучител курс "Методика на академичното писане и презентиране"
7.      Обучител курс "Методология и методика на емпиричните изследвания"
8.      Обучител курс "Методология на науката"
9.      Обучител курс "Основи на иконометричното моделиране"
10.    Технически сътрудник "Технология на обученията" 
11.    Технически сътрудник "Стилова редакция на учебни пособия" 
12.    Технически сътрудник "Компютърен дизайн на учебни пособия"
На 17.05.2017 г. беше проведена и първата за проекта пресконференция, на която медиите бяха запознати с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, както и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Публикации във в. „Дунавско дело” и информационна агенция times.bg, отразиха проведената пресконференция. Поставени бяха две информационни табели за проекта, от които една на сградата на факултетски корпус и една на учебна база „Бъров”.
 

Работа по проекта в рамките на м. април 2017 г.

Стартира изпълнението на дейности:
Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени. 
Дейност 13. Организация и управление на проекта.
Дейност 14. Информация и комуникация.
Бяха сключени договори с членовете на екипа и започна подготовката по изпълнението на първите проектни дейности. Екипът за управление проведе 4 работни срещи, на които бяха обсъждани предстоящите задачи и одобрени графика за изпълнение на дейностите и План за външни възлагания, съгласно ЗОП. Беше направен подбор и бяха назначени двама експерти - "Електронни бази данни" и "Облачни услуги", които ще подпомагат изпълнението на дейност 9. На интернет страницата на Стопанска академия в главното меню, секция „Проекти“ бе публикувана основна информация за стартиралия проект. Направена е организация относно публикации в местните медии и предстоящата първа за проекта пресконференция за запознаване на широката общественост с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати.