Проф. д-р Георги Иванов - ръководител на проекта
Проф. д-р Пенка Шишманова - координатор „Мобилност и обучения“
Доц. д-р Росица Колева - координатор „Подкрепа и популяризиране на науката и научните изследвания“
Ас. Юрий Кузнецов - координатор „Информационни и комуникационни технологии и документооборот“
Ас. Валерий Александров – счетоводител
Ирина Илиева – юрист
Красимир Парашкевов – Експерт по ЗОП
Мариела Стоянова – технически сътрудник „ИСУН и управление на документацията“
Антоанета Христова – технически сътрудник „Комуникация и координация“