ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020
В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ

І. Общи положения
Чл. 1 (1) Тези правила определят условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
(2) СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов изготвя и утвърждава собствени, детайлни правила за предоставянето на стипендии за специални постижения, съгласувано със Студентски съвет.
Чл. 2 (1) Правилата по ал. 2 задължително се публикуват на интернет страницата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов (раздел „Проекти“/ „Текущи“/ Проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020).
(2) СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов определя екипа по изпълнение на дейностите по предоставяне на стипендиите по проект „Студентски стипендии – фаза 1”, в чиито състав са включени и студенти, предложени от Студентски съвет. 
Чл. 3 (1) Стипендии за специални постижения по проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
 (2)  Стипендии за специални постижения могат да получават студентите, обучаващи се по специалности в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, при спазване на изискванията на Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
ІІ. Условия и ред за предоставяне на стипендии за специални постижения
Чл. 4 (1) В срокове, определени от МОН в графика на съответната кампания за предоставяне на стипендии, СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов представя с придружително писмо до ръководителя на проекта в МОН списъци на класираните студенти за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма.
(2) Списъците по ал. 1 се подписват от ректора (или надлежно упълномощено от него лице) и главния счетоводител и се подпечатват с печата на висшето училище.
Чл. 5 (1) Стипендии за специални постижения се предоставят от Министерството на образованието и науката за всеки учебен семестър, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(2) Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и ред, определени от тези вътрешни правила.
 (3) Определените от Министерството на образованието и науката средства за стипендии за специални постижения, се разпределят по квоти между отделните факултети на СА „Димитър А. Ценов“, съобразно на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответните факултети.
(4) Средствата за стипендиите за специални постижения, могат да се преразпределят между отделните факултети само след приключване на кандидатстването и преди обявяване на класирането, в случай че броят на кандидатствалите в даден факултет е по-малък от определената за него квота. При това преразпределяне новата определена квота не може да бъде по-малка от броя на кандидатствалите студенти.
Чл. 6 Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
1. повтарящите поради болест;
2. студентките – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.
Чл. 7 Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта, с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6 на Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

ІIІ. Условия и ред за кандидатстване за стипендии за специални постижения
Чл. 8 (1)    Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, които отговарят на изискванията по чл.3, ал. 1 и ал. 2 от тези правила и са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.          
(2)   Студентите, обучаващи се в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения само с разработки или дейности в областта на висше образование по чл. 3, ал. 2.
Чл. 9 (1) Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 (три) стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.
(2) Студентите в първи курс на обучение за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения по чл. 3, ал. 2, от вторият семестър на своето обучение.
Чл. 10 (1) Студентите имат право да кандидатстват за повече от една стипендия за специални постижения на семестър, съгласно чл. 9, ал. 1, ако имат повече от една разработка или дейност, която отговаря на утвърдените от СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов правила.
(2) При едновременно обучение по две специалности, за специални стипендии може да се кандидатства и по двете специалности, в рамките на максималния брой от 3 (три) стипендии за семестър.
Чл. 11 (1) Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от самите студентите в специално създаден за проекта интернет сайт: http://eurostipendii.mon.bg и попълване от тях на Индивидуален формуляр за стипендия за специални постижения.
(2) Техническите указания за попълването на формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на посочената интернет страница.
(3) Формулярите съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г., относно европейската статистика.
(4) Генерираните от интернет страницата на проекта попълнени формуляри (в PDF формат) съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
Чл. 12 (1) За всяка стипендия за специални постижения се кандидатства с индивидуален формуляр по чл. 11.
(2) Кандидатстването за повече от една стипендия за специални постижения се извършва с попълване на съответния брой формуляри.
Чл. 13 (1) Кандидатстването се извършва единствено чрез подаване в отдел „Студентска политика“ при СА„Димитър А. Ценов“ - Свищов на попълнен и подписан от студента формуляр, разпечатан от интернет страницата на проекта.
(2) В случай, че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно.
(3) Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.
Чл. 14 (1) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена от СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов банка.
 (2) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат създадена такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра.
(3) Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са посочили номер на банкова сметка по ал. 1 във формуляра за кандидатстване, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт: http://eurostipendii.mon.bg, в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на такава банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии, независимо от причините за непосочването.
Чл. 15 (1) Кандидатстващите за стипендии за специални постижения, освен формуляр, представят в отдел „Студентска политика“ и следните други документи:

  • удостоверение, по образец на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, подписано от научен ръководител и заверено от съответната факултетска канцелария;
  • пълно копие на разработката, което задължително да включва първа и последна страница, от където да е видна темата и името на студента;
  • копие от получената от студента – грамота, сертификат или друг издаден на неговото име документ, удостоверяващ участието. Документът трябва да съдържа следните задължителни атрибути – наименование на мероприятието; трите имена на студента; курс; факултетен номер; пълно наименование на разработката; номер на документа; печат, подпис и дата на издаване на документа;
  • документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността.  Удостоверяващият документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и други.

(2) СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов не издава документи по ал. 1, на студент, който се обучава в Академията, за разработка (дейност), с която студентът кандидатства за стипендия за специални постижения и за която той е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет, или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа), или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).
Чл. 16 (1) Разработките (дейностите), с които студентите кандидатстват за стипендии за специални постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър.
(2) Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.
(3) Студентите могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения при условие, че разработката (дейността), с която кандидатстват, не е получила финансиране от друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от национален бюджет, бюджет на ЕС или друга донорска програма.
Чл. 17 Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.

ІV. Класиране и отпускане на стипендии за специални постижения.
Чл. 18 (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от МОН, по низходящ ред на успеха на студента, с помощта на софтуера на проекта, по потвърдените от висшите училища формуляри.
(2) Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение.
(3)  Всички студенти с равен минимален бал се класират за стипендии.
(4)  При необходимост, поради точно определения финансов ресурс, през последния семестър на проекта висшите училища могат да определят допълнителни изисквания за класиране на студентите с равен минимален бал, за да се вместят в определената им квота.
Чл. 19 (1) Средствата за стипендиите се превеждат от Министерството на образованието и науката на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, която от своя страна ги превежда по сметките на студентите в определената от нея банка.
(2) В срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от Министерството на образованието и науката, СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов представя на ръководителя на проекта разходно-оправдателни документи, удостоверяващи изплатените стипендии към студентите.
Чл. 20 Студентите в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по проекта.