ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, 
ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 
2014 – 2020

Чл. 1. Тази инструкция определя условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Чл. 2. (1) Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.).
(3) Право да кандидатстват за стипендии за успех имат студентите, които отговарят на изискванията по ал. 2, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
(4) Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
(5) Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които отговарят на изискванията по ал. 4, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.
(6) Висшите училища могат да поставят изискване разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии по ал. 4, да бъдат само в областта на висше образование или в професионалното направление, в което се обучава.
(7) Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение.

Чл. 3. (1) Месечният размер на стипендиите за успех е 120 лв. и се отпускат за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки учебен семестър.
(2) Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за успех за всеки семестър, съответстват на месеците от учебния план на висшето училище, освен ако изрично не е дадено друго указание от бенефициента.
(3) Стипендиите за успех се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието и науката (МОН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение по специалностите от приоритетните професионални направления за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(4) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за успех по специалностите от приоритетните професионални направления, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение във всяка специалност, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(5) Студентите в последния семестър на обучението си получават стипендия за успех включително за месеца, в който е насрочена първата им сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план, но за не повече от 5 месеца в рамките на един семестър.
(6) Изключение от ал. 5 се допуска за студентите с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Те получават стипендия за успех за целия семестър, за който са кандидатствали и са били класирани, но за не повече от 5 месеца.

Чл. 4. (1) Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.
(2) Висшите училища, в съответствие със спецификата на извършваното от тях обучение, изготвят и утвърждават собствени детайлни правила за предоставянето на стипендии за специални постижения, съгласувано със студентските съвети.
(3) Правилата по ал. 2 задължително се публикуват на интернет страницата на висшето училище и се изпращат преди началото на кампанията до ръководителя на Проекта в заверено копие и във формат, подходящ за публикуване в интернет страницата на проекта.
(4) Висшите училища нямат право да въвеждат критерии за предоставяне на стипендии за специални постижения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.
(5) Стипендиите за специални постижения се разпределят от МОН за всеки учебен семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(6) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за специални постижения пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответния факултет/основно структурно звено или по друг, утвърден от висшето училище с правилата по ал. 2, начин, който да гарантира, че всеки един студент ще има възможност да кандидатства за този вид стипендия.
(7) След приключване на кандидатстването и преди обявяване на класирането, висшите училища могат да преразпределят стипендиите за специални постижения между различните факултети/основни структурни звена, само в случай че броят на кандидатствалите в даден факултет/основно структурно звено е по-малък от определената квота. При това преразпределяне новата определена квота не може да бъде по-малка от броя на кандидатствалите студенти.
(8) Стипендиите за специални постижения се отпускат поотделно за всеки учебен семестър.
(9) Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Чл. 5. Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
1. повтарящите поради болест;
2. студентките – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Чл. 6. Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Чл. 7. (1) Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за успех и/или формуляр(и) за стипендия за специални постижения. Техническите указания за попълването на формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на посочената интернет страница.
(2) Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
(3) Формулярите съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика.
(4) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването.
(5) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 8. (1) След попълването на формулярите за съответната стипендия в интернет страницата на проекта те се потвърждават от студента, разпечатват се, подписват се и се подават във висшето училище.
(2) Кандидатстващите за стипендии за специални постижения освен формуляр представят и други документи, сьгласно изискванията на съответните висшите училища.
(3) Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии за специални постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.
(4) За стипендии за успех и за стипендии за специални постижения се кандидатства поотделно с различни формуляри. Кандидатстването за повече от една стипендия за специални постижения се извършва с попълване на съответния брой такива формуляри.
(5) В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

Чл. 9. (1) При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват, съгласно утвърдените от висшето училище правила по чл. 4, ал. 2.
(2) Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.
(3) Когато документът по ал. 2 е издаден от висшето училище, в което се обучава студентът, той не може да бъде издаден въз основа на разработка или дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).

Чл. 10 (1) Изчисляването на успеха на студента за стипендия за успех става по начин, определен от съответното висше училище, еднакъв за всички студенти в дадена специалност, а за стипендия за специално постижение – еднакъв в даден факултет/основно структурно звено.
(2) Студенти, които продължават обучението си след прекъсване, обучение в чужбина и др., изчисляват успеха си за стипендия за успех въз основа на последните два семестъра (за първокурсниците – един), през които са имали статут на действащи студенти, а за стипендия за специални постижения – въз основа на последния семестър, през който са имали статут на действащи студенти.
(3) При преместване от друго висше училище студентите, които нямат два (за първокурсниците – един) предходни семестъра във висшето училище, в което подават формуляра за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успеха им.

Чл. 11 (1) В рамките на един семестър студент може да получава само една стипендия за успех (за съответните месеци).
(2) При едновременно обучение по две специалности, независимо в едно или в различни висши училища, за стипендия за успех може да се кандидатства само по едната специалност, по избор на студента.
(3) Студентите могат да кандидатстват за повече от една стипендия за специални постижения на семестър (до три), ако имат повече от една разработка или дейност, която отговаря на утвърдените от висшето училище правила.
(4) При едновременно обучение по две специалности, за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, в рамките на максималния брой от три.

Чл. 12. (1) Успехът на студентите се заверява и потвърждава от висшето училище.
(2) Висшите училища верифицират успеха на кандидатите (а при кандидатстване за стипендия за специални постижения – и това дали разработката или дейността на студента отговарят на утвърдените правила) и потвърждават формулярите чрез интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg в приложната компютърна програма.

Чл. 13. Висшите училища определят екипи по изпълнение на дейностите по предоставяне на стипендиите по проект „Студентски стипендии – фаза 1”, в чийто състав са включени и студенти, предложени от студентските съвети.

Чл. 14. (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от МОН по низходящ ред на успеха на студента с помощта на софтуера на проекта, измежду потвърдените от висшите училища формуляри.
(2) Студентите от втори и по-горен курс се класират за стипендии за успех по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра на обучение, а студентите в първи курс – по низходящ ред на успеха от първия семестър.
(3) Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение.
(4) Всички студенти с равен минимален бал се класират за стипендии.
(5) При необходимост, поради точно определения финансов ресур, през последния семестър на проекта висшите училища могат да определят допълнителни изисквания за класиране на студентите с равен минимален бал, за да се вместят в определената им квота.
 
Чл. 15. (1) В срокове, определени от МОН в графика на съответната кампания, висшите училища представят с придружително писмо до ръководителя на проекта списъци на класираните студенти за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма.
(2) Списъците по ал. 1 се подписват от ректора (или надлежно упълномощено от него лице) и главния счетоводител и се подпечатват с печата на висшето училище.

Чл. 16. Средствата за стипендиите се превеждат от МОН на висшите училища, които от своя страна ги превеждат по сметките на студентите в определена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 17. В срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от МОН, висшите училища представят на ръководителя на проекта разходооправдателни документи, удостоверяващи изплатените стипендии към студентите.

Чл. 18. Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по проекта.

Чл. 19. Студентите имат право да получават в рамките на един семестър едновременно и стипендия за успех, и стипендии за специални постижения, ако са класирани за такива.

Чл. 20. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.