ПРАВИЛА 
ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТИЕ В 
ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1” 2016 -2017

 I.Алгоритъм на включване в проект „Студентски практики“

ВАЖНО!!! съобщение за студентите първокурсници (ОКС “бакалавър“) и
за всички студенти, които са участвали в Проект „Студентски практики“ в периода между 2013 - 2015 г. (бакалаври и магистри)
Уважаеми студенти, 
Екипът за управление на Проект „Студентски практики“ - фаза 1 при Стопанска академия Ви информира, че считано от 13.02.2017 г. (началото на летен семестър на учебната 2016/2017 г.) отпада ограничението за кандидатстване и участие в Проект „Студентски практики“ – фаза 1 за студенти:
- първокурсници (редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър“);
- всички студенти от 2-ри до 4-ти курс вкл. от ОКС„бакалавър“ и от ОКС „магистър“, които са участвали в Проект „Студентски практики“ в периода 2013-2015 г.
В тази връзка  Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността организира информационна среща на 15.02.2017 г. в аудитория „Акад. Иван Стефанов“ (10 ауд.) от 17:30 ч. По време на информационната среща ще бъдат дадени указания за провеждането на практическото обучение по проекта.

1. Регистриране на студента в електронната системата на уеб-адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/.

 • Студентите от втори, трети и четвърти курс от ОКС „бакалавър“, както и магистри  във втори и трети семестър, са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН и при регистрация данните се генерират автоматично и имената им са изписани с главни букви (студентите не могат да правят корекции в изписването, но при установено несъответствие в имената следва да уведомят техническите експерти, приемащи документите), след което студентите продължават с попълването на изискуемата информация в профила си.
 • Важно! Студентите, които са първи семестър на първи курс в ОКС “бакалавър“, могат да кандидатстват след успешно ЗАВЪРШЕН  първи семестър. Към настоящия момент те не са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН, но ще бъдат включени в него до края на месец ноември на текущата година и след успешно завършен зимен семестър ще могат да се регистрират в уеб системата на проекта при наличие на свободни места. При регистрация данните се генерират автоматично и имената са изписани служебно (студентите не могат да правят корекции в изписването, но при установено несъответствие в имената следва да уведомят техническите експерти, приемащи документите), след което студентите продължават с попълването на изискуемата информация в профила си. В момента не е необходима да се регистрират ръчно.
 • Студентите, които са първи семестър в ОКС “магистър“ не са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН и е необходимо да се РЕГИСТРИРАТ РЪЧНО. Изписването НА ТРИТЕ ИМЕНА СЕ ИЗВЪРШВА САМО НА КИРИЛИЦА с малки букви, като само първите букви са главни (пример: Иван Иванов Иванов). Магистърският номер задължително се изписва с латинска буква „m“ или „p”(след „професионален бакалавър”).

ВАЖНО! Пълното и коректно изписване на специалност или магистърска програма е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Пълното и коректно изписване на факултет (за магистри в редовна форма на обучение – Център за магистърско обучение редовна форма;  за магистри в дистанционна форма на обучение – Център за дистанционно обучение), професионално направление и форма на обучение.

2. Изчакване за потвърждение от висшето училище (само при ръчна регистрация).
Въвеждане на лични данни, постоянен адрес (град,/село, област, улица, №, вход, апартамент) – изписване на КИРИЛИЦА, лична банкова сметка

3. Кандидатстване за определена работна позиция.

4. Получаване на одобрение от работодател.

5. Потвърждаване на позицията за практика.

ВАЖНО! ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРАКТИКА СТУДЕНТИТЕ  ТРЯБВА ДА ПРОВЕРЯТ В АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСВЕНОСТТА (АЦККВО) ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ЗАПОЧНАТ НА ТАЗИ ДАТА. ТОВА СТАВА СЛЕД  КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО  И СОБСТВЕНОРЪЧНО СТУДЕНТЪТ СЕ ЗАПИШЕ В РЕГИСТЪР НА СТУДЕНТИ КАНДИДАТ-ПРАКТИКАНТИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ.  Студентите ще могат да се впишат в него лично с представяне на лична карта.  Всеки регистрирал се студент получава входящ номер, писмени указания за датата на стартиране на практическото обучение и регистрационен формуляр.

Работното време на АЦККВО е следното:


от понеделник  до петък

от 9:00 ч. до 12:00 ч.
ПОЧИВКА:
от 10:15 ч. до 10:30 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.
ПОЧИВКА:
от 14:45 ч. до 15:00 ч.

 
 

ВПИСВАНЕТО В РЕГИСТЪРА НА СТУДЕНТИ КАНДИДАТ-ПРАКТИКАНТИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ СТАРТИРА НА 17.10.2016 г.(понеделник).
КОГАТО СТУДЕНТИТЕ бъдат вписани В РЕГИСТЪРА ЩЕ ПОЛУЧАТ ИНФОРМАЦИЯ С ДАТАТА, ДО КОЯТО НАЙ-КЪСНО МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ЛИЧНО ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ изискуеми ДОКУМЕНТИ. При непредставяне на пълен комплект документи до тази дата студентът губи право да започне практика  на предварително заявената дата. За да започне практиката на следваща дата студентът ще трябва да повтори процедурата за ново включване в РЕГИСТЪРА.

II. Изисквания за стартиране на студентска практика

СТУДЕНТСКАТА ПРАКТИКА СТАРТИРА ПРИ НАЛИЧИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ СТУДЕНТА И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ И САМО КОГАТО СА СПАЗЕНИ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Сключен е договор между СА „Д. А. Ценов” - Свищов и Обучаваща организация преди сключването на договора със студента (Актуален списък на обучаващите организации – партньори на СА по проекти „Студентски практики” е публикуван на сайта на СА в раздел Проекти/Текущи/Проект Студентски практики – фаза 1).
2. Сключен е договорът с ментора от Обучаваща организация  и СА „Д. А. Ценов”, преди сключването на договора със студента. 
3. Програмата за студентската практика по съответната позиция, с разпределение на дейности и задачи за практическо обучение за общо 240 часа (не повече от 40 ч. седмично),  е изготвена от студента заедно с ментора и е съгласувана с академичния наставник. Всички действия се извършват в уеб-системата на проекта.
4. Графикът на практиката по дати и часове на ден е въведен от студента и графикът е потвърден от ментора. Всички действия се извършват в уеб-системата на проекта.
ГРАФИКЪТ за провеждане на практическо обучение следва да бъде съобразен със следните ИЗИСКВАНИЯ:

 • В ГРАФИКА НЕ СЕ включват почивни и празнични дни, освен ако това не е предвидено в графика за работнто време на обучаващите организации и при спазване на дневната продължителност на практическото обучение, но не повече от 8 (осем) астрономически часа при не повече от 40 (четиридесет) астрономически часа в рамките на седем последователни дни съгласно договора;
 • САМО ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ – Препоръчително е практиката да се проведе на територията на гр. Свищов. Дневната продължителност на практическото обучение следва да не надвишава 4(четири) астрономически часа, съобразно учебния график (с изключение на дните, в които студентите нямат учебни занятия, когато могат да са на практическо обучение до 8 часа).
 • ЗА СТУДЕНТИ, КОИТО СА ЗАДОЧНО, ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:
 • за работещи с 8 часова продължителност на работния ден – не повече от 4 часа дневно практическо обучение;
 • за работещи с 4 часова продължителност на работния ден – не повече от 8 часа дневно практическо обучение;
 • за неработещи – до 8 часа дневно практическо обучение.
 • Графикът да бъде в рамките на посочените в договора 6 месеца за провеждане на практиката.
 • Практиката ще започне на дата, която е първият ден от този шест месечен период (практиката не може да стартира по-рано от тази дата) и ще завърши на дата преди определените в договора 6 месеца. След потвърждаване на графика по дати и часове, същият не може да се променя. Практиката не може да приключи по-рано от датата на завършване на практиката, посочена в графика, но може да продължи до края на 6 месечния период, за което ще се информира писмено академичния наставник. При неспазване на датите на започване и приключване на практиката, както и при промяна на графика академичният наставник  ще има право да не потвърждава практиката.
 • Студентът попълва и подписва декларация във връзка с чл. 3, ал. 3, 4 и 5 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект Студентски практики – фаза 1, по образец.
 • СТУДЕНТЪТ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ НЕГОВАТА ПРАКТИКА ОТГОВАРЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА(по образец), КОЯТО ЩЕ СЕ ПОПЪЛНИ И ПОДПИШЕ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК.
 • Студентът избира в уеб системата академичен наставник, с който може да се свърже по телефона и ел. поща, посочени в списък АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ.
 • При получаване в уеб системата на одобрение от Академичния наставник, студентът подготвя следния комплект от документи:  Генериран от системата договор - 3 екземпляра, подписани от студента; Декларация във връзка с чл. 3, ал. 3, 4 и 5 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект Студентски практики – фаза 1  по образец – попълнена и подписана от студента; Служебна бележка, която ще бъде попълнена и подписана от академичния наставник;
 • С така подготвения комплект от документи студентът се среща с академичния наставник.
 • След попълване и подписване на служебната бележка от академичния наставник, с пълния комплект от документи студентът отива в АЦККВО съобразно посочения график на договори.

ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ СТАВА САМО ПРИ:

 • ИЗБРАН И ПОТВЪРДЕН АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК;
 • ОДОБРЕН ОТ МЕНТОРА ГРАФИК ЗА ПРАКТИКАТА;
 • ОДОБРЕНА ОТ АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАТА
 • СТУДЕНТЪТ СОБСТВЕНОРЪЧНО СЕ Е ВПИСЪЛ В РЕГИСТЪРА НА АЦККВО

Прием на договорите на студентите в АЦККВО стартира на 24.10.2016 г. (понеделник). 
ВАЖНО! Договорите със студенти се предоставят ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА в офиса на АЦККВО ПО ГРАФИК.
ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ (между студент и висше училище), СЛЕДВА ДА БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ЗА МАКСИМАЛНИЯ ПЕРИОД, регламентиран за провеждане на студентската практика – 6 МЕСЕЦА, считано от началната дата.

ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ по проекта се извършват САМО ЛИЧНО в офиса на АЦККВО в дните: ПОНЕДЕЛНИК,  ВТОРНИК и СРЯДА  от 9.00 ч. до 12.00 ч.

ГРАФИК

Дати за прием на договори само за студенти, които са вписани в Регистъра на студенти кандидат-практиканти от Стопанска академия Периоди за стартиране на практиката
24, 25 и 26 октомври 2016 г. 31 октомври - 4 ноември 2016 г.
31 октомври, 1 и 2 ноември 2016 г. 7 ноември - 11 ноември 2016 г.
7, 8 и 9 ноември 2016 г. 14 ноември - 18 ноември 2016 г.
14, 15 и 16 ноември 2016 г. 21 ноември - 25 ноември 2016 г.
21, 22 и 23 ноември 2016 г. 28 ноември – 2 декември 2016 г.
28, 29 и 30 ноември 2016 г. 5 декември – 9 декември 2016 г.
5, 6 и 7 декември 2016 г. 12 декември – 16 декември 2016 г.
12, 13 и 14 декември 2016 г. 19 декември – 23 декември 2016 г.
19, 20 и 21 декември 2016 г. 27 декември – 30 декември 2016 г.
27 и 28 декември 2016 г.  2 януари – 6 януари 2017 г.
 3 и 4 януари 2017 г.  9 януари – 13 януари 2017 г.
9, 10 и 11 януари 2017 г.  16 януари – 20 януари 2017 г.

 

ОТ 16.01.2017 Г . ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ по проекта се извършват в офиса на АЦККВО в дните: ПОНЕДЕЛНИКИ ВТОРНИК  от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. 
ГРАФИК


Дати за прием на договори ЛИЧНО само за студенти, които са вписани в Регистъра на студенти кандидат-практиканти от Стопанска академия
  Периоди за стартиране на практиката
16 и 17 януари 2017 г.  23 януари – 27 януари 2017 г.
23 и 24 януари 2017 г.  30 януари – 3 февруари 2017 г.
30 и 31 януари 2017 г.  6 февруари – 10 февруари 2017 г.
6 и 7 февруари 2017 г.  13 февруари – 17 февруари 2017 г.
13 и 14 февруари 2017 г.  20 февруари – 24 февруари 2017 г.
20 и 21 февруари 2017 г.  27 февруари – 2 март 2017 г.
27 и 28 февруари 2017 г.  6 март – 10 март 2017 г.
6 и 7 март 2017 г.  13 март – 17 март 2017 г.
13 и 14 март 2017 г.  20 март – 24 март 2017 г.
20 и 21 март 2017 г.  27 март – 31 март 2017 г.
27 и 28 март 2017 г.  3 април – 7 април 2017 г.
3 и 4 април 2017 г.  10 април – 13 април 2017 г.
10 и 11 април 2017 г.  18 април – 21 април 2017 г.
18 април 2017 г.  24 април – 28 април 2017 г.
24 и 25 април 2017 г.  2 май  – 5 май 2017 г.
2 май 2017 г.  9 май  – 12 май 2017 г.
9 май 2017 г.  15 май  – 19 май 2017 г.
15 и 16 май 2017 г.  22 май  – 26 май 2017 г.
22 и 23 май 2017 г.  29 май  – 2 юни 2017 г.
29 и 30 май 2017 г.  5 юни  – 9 юни 2017 г.
5 и 6 юни 2017 г.  12 юни  – 16 юни 2017 г.
12 и 13 юни 2017 г.  19 юни  – 23 юни 2017 г.
19 и 20 юни 2017 г.  26 юни  – 30 юни 2017 г.
26 и 27 юни 2017 г.  3 юли  – 7 юли 2017 г.
3 и 4 юли 2017 г.  10 юли  – 14 юли 2017 г.
10 и 11 юли 2017 г.  17 юли  – 21 юли 2017 г.
17 и 18 юли 2017 г.  24 юли  – 28 юли 2017 г.
24 и 25 юли 2017 г.  31 юли  – 4 август 2017 г.
31 юли и 1 август 2017 г.  7– 11 август 2017 г.
7 и 8 август 2017 г.  14 – 18 август 2017 г.
14 и 15 август 2017 г.  21 – 25 август 2017 г.
21 и 22 август 2017 г.  28 август - 1 септември 2017 г.
28 и 29 август 2017 г.  4, 5, 7, 8 септември 2017
4 и 5 септември 2017 г.  11 – 15 септември 2017 г.
11 и 12септември 2017 г.  18  – 21 септември 2017 г.
18 и 19 септември 2017 г.  25  – 29 септември 2017 г.
25 и 26 септември 2017 г.  2  – 6 октомври 2017 г.
2 и 3 октомври 2017 г.  9  – 13 октомври 2017 г.
9 и 10 октомври 2017 г.  16  – 19 октомври 2017 г.

 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ за сключване на договор между студента кандидат-практикант и Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“- Свищов

 ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с чл. 3, ал. 3, 4, и 5 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Забележка:  Договорите за провеждане на практическо обучение между Стопанска академияи студента-практиканта се депозират ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА при представяне на лична карта и при предварително вписване в РЕГИСТЪРА НА АЦККВО 
(Вижте В ИНСТРУКЦИИТЕ ПО-ГОРЕ) 

Информираме Ви, че всяка сряда, четвъртък и петък в интервала 13:00 - 16:30 ч. в офиса на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността можете да получите екземпляр от Вашия договор за провеждане на практическото обучение по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“.

За да улесните в максимална степен процеса по получаване на договора си, следва да съобщите неговия номер. Последният можете да научите предварително от Вашия профил в уеб-системата на проекта, в който е публикувано сканирано копие на договора за провеждане на практическо обучение (номерът на договора е позициониран в началото на документа и е във формат: 160ХХХ.0ХХ.0Х-ХХ/дата на издаване).

 


Екип на проект „Студентски практики – фаза 1” 
при СА „Д. А. Ценов” - Свищов