Уважаеми колеги – представители на обучаващите организации,

Във връзка със старта на проект „Студентски практики – фаза 1“ Ви информираме, че допустими обучаващи организации по проекта могат да бъдат: стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица. В тази връзка следва да се регистрирате в информационната система на проекта и подлежите на проверка от страна на екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП). Потвърждават се онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта;

За целите на проекта обучаващата организация сключва договор по
образец с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.
За всяка позиция още при обявяването й в информационната система
обучаващата организация посочва ментор. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален в областта на провежданата практика.
Имената на ментора (менторите), който (които) ще участва(т) в дейности по практическото обучение до края на проекта, се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора.
Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10
студенти, участници в практиката.
Всеки ментор разполага със собствен профил в информационната система, в който предоставя статистически данни за целите на Управляващия орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
Менторът има следните задължения:
1. сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с всяко висше училище, чиито студенти обучава в реална работна среда. Договорът се сключва преди началото на първата практика и след сключването на договор между обучаващата организация и висшето училище;
2. изработва програма за студентската практика за съответната позиция, която съгласува с академичния наставник и въвежда в информационната система;
3. потвърждава в информационната система въведения от студента график по дати и часове за провеждане на практика;
4. запознава студента с работната среда, спецификата на дейността в обучаващата организация, добрите практики, вътрешната организационна култура;
5. подпомага студента да придобие специфични професионални умения,
необходими за съответната позиция;
6. възлага на студента задачи, следи за изпълнението им и за напредъка на студента;
7. потвърждава ежедневно в информационната система участието и извършените от студента дейности съгласно графика за осъществяване на практиката;
8. при необходимост съгласува в информационната система наложили се промени в ежедневния график на студента;
9. уведомява студента и академичния наставник за постигнатите резултати;
10. в края на практиката отбелязва преценката си за представянето на студента във финалния отчет по образец;
11. при открито от ментора нарушение на условията в Инструкцията, извършено от студента, менторът не потвърждава завършването на практиката и уведомява своевременно висшето училище.

За извършената работа по проекта менторът получава възнаграждение, което се изплаща от висшето училище след приключване на студентската практика/практики, въз основа на генериран отчет за отработените часове, приет от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице, при условията и по реда на Инструкцията.

Отчетът се изготвя от ментора по месеци чрез генериране в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на висшето училище за приемане на работата от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице. При непредставен във висшето училище отчет след първата технологична възможност за генерирането му и до 2 месеца след последната дата на месеца, в който е приключила практиката на студента, но не по-късно от 10-о число на последния месец от изпълнението на проекта, не се дължи възнаграждение на ментора.

Съгласно чл.11, ал. 2 от Инструкцията („Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите организации“), СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, допълнително има следните изисквания:

  • Във връзка с изискването менторът да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще възлага на студента-практикант по време на практиката, същият/тите следва да приложат подписана и подпечатана декларация по образец на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов; както и копия от договори и други документи, доказващи изпълнение на изискването)!
  • Всеки ментор следва да притежава висше образование (задължително прилага копие на диплома/и за висше образование/я и приложение/я към нея/тях) в съответното направление/специалност, по която ще се обучава студента-практикант!
  • Менторът следва да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика (задължително се прилагат копия от документи – доказателства за професионален опит, като например трудова книжка, осигурителна книжка или други документи, доказващи изпълнение на изискването)!
ВАЖНО!!! Преди обявяване на всяка нова позиция в информационната система praktiki.mon.bg/sp/ е необходимо менторите да се свържат с Екип за управление на Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" на ел. пощаpspfaza1@uni-svishtov.bg или на
тел. 0631 66 437 и 0885 68 01 68.

 ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с чл. 3, ал. 3 и 4 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

 ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с чл. 13 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯТА-РАБОТОДАТЕЛ И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"- СВИЩОВ

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ МЕНТОРА И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"- СВИЩОВ

Уважаеми ментори!
Във връзка с чл. 16. (3)* от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“, свързан с генериране, представяне и отчитането на месечните отчети за приключили практически обучения на студенти практиканти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Ви напомняме за следното:
1. Всеки месечен отчет следва да бъде отпечатан и представен в 2 (два) екземпляра.
2. Генерираният отчет за предходен изтекъл месец следва да представите не по-късно от 10 число на текущия месец.
Подадените след 10-то число менторски отчети, ще бъдат включени във ведомостта за изплащане не за текущия отчетен месец, а във ведомостта за следващия месец! 
3. Сметката, която сте посочили в профила си за превод на възнаграждения по проекта, трябва задължително да бъде на Ваше име (недопустимо е титуляр на сметката във Вашия профил да бъде друго лице или фирма). 
4. Месечните отчети можете да подадете лично във Финансово–счетоводен отдел (Каса № 1) на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов на г-жа Снежанка Ангелова или по пощенски куриер на следния адрес: 
Получател:
Снежанка Ангелова
Финансово–счетоводен отдел
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
ул.  Емануил Чакъров  № 2
гр. Свищов – 5250
За справки и допълнителна информация:
тел. 0631 66 228 (г-жа Снежанка Ангелова)

Важно!!!*: чл. 16. (3)* от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“: „Отчетът се изготвя от ментора по месеци чрез генериране в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на висшето училище за приемане на работата от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице. При непредставен във висшето училище отчет след първата технологична възможност за генерирането му и до 2 месеца след последната дата на месеца, в който е приключила практиката на студента, но не по-късно от 10-о число на последния месец от изпълнението на проекта, не се дължи възнаграждение на ментора“!