10.12.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 10.12.2018 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец ноември 2018 година.
 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 
03.10.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти, академични наставници и представители на обучаващи организации,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов Ви информира, че прекратява приема на документи за провеждане на студентски практики, поради изчерпване на отпуснатия допълнителен брой практики, считано от 03.10.2018 г.

Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 
27.09.2018 г. Важно съобщение


Уважаеми студенти кандидат-практиканти,

Информираме Ви, че в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов СЕ ПОДНОВЯВА приемът на договори, декларации и служебни бележки, считано от 01.10.2018 г. (понеделник) и СЕ ПРЕКРАТЯВА на 10.10.2018 г. (сряда).

 

РАБОТЕН ГРАФИК

Прием на документи (подават се само ЛИЧНО от студентите кандидат-практиканти)

Стартова дата

на практическото обучение

Финална дата

на практическото обучение

1-3 октомври 2018 г.

5 октомври 2018 г.

29 ноември 2018 г.

4-8 октомври 2018 г.

10 октомври 2018 г.

29 ноември 2018 г.

9-10 октомври 2018 г.

12 октомври 2018 г.

29 ноември 2018 г.

 

Право на участие в проекта имат ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, в т.ч. НОВОПРИЕТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ, обучаващи се в редовна, задочна и дистанционна форма, които до момента не са взели участие в него или са сторили това по време на следването си в ОКС „бакалавър“, а към днешна дата са приети в ОКС „магистър“.

Договорите за провеждане на практическо обучение между Стопанска академия и студента-практикант се депозират в Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО)
ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА при представяне на лична карта (за справка), а вписването в Регистъра на АЦККВО става на място, съгласно посочените в Работния график дати за прием на договори.


Съгласно правилата на проекта, студентските практики се провеждат по един път във всяка образователно-квалификационна степен (веднъж като бакалавър и веднъж – като магистър).

Детайлна информация по проекта може да получите в офиса на АЦККВО, както следва:


ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 8.00 - 12.00 часа и 13.00 - 17.00 часа

СЪБОТА: 8.00 - 14.00 часа

 

Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

26.09.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов кани на информационна среща всички обучаващи се в редовна, задочна и дистанционна форма, които до момента не са взели участие в проекта или са сторили това по време на следването си в ОКС „бакалавър“, а към днешна дата са приети в ОКС „магистър“.
Събитието ще се проведе на 2 октомври 2018 година (вторник) от 16:00 часа в ауд. 10 (Акад. Ив. Стефанов, Ректорат).
Целта на срещата е да Ви запознаем с новите възможности за кандидатстване и участие в проекта, актуалните срокове и изискуемите документи.


Екип за управление на 
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 
„Студентски практики – фаза 1“ 

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 
20.07.2018 г. Важно съобщение


Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов е сред отличниците в проект „Студентски практики – Фаза 1“. Това стана ясно от провелата се на 05.07.2018 г. финална среща, домакин на която бе Икономически университет – Варна. Стартиралият през 2016 година проект „Студентски практики – Фаза 1“ се изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство с 48 висши училища в България и има за цел да подпомогне успешното реализиране на студентите на пазара на труда след завършването им, както и да окаже подкрепа на висшите училища и работодателите за създаване на трайни партньорства.

На работната среща г-жа Соня Кръстанова (ръководител на проекта), заедно с колегите си Георги Гетов (координатор "Финансово изпълнение") и Ангел Ангелов (координатор “Информационна система”), изказа благодарност на представителите на всички университети – партньори по проекта и представи на тяхното внимание информация за напредъка му към датата на срещата.

Акцент в презентацията беше поставен върху изпълнението на заложените по проект „Студентски практики – Фаза 1“ два ключови индикатора:

 1. 44 075 броя студенти, включени в студентските практики, което представлява 96% изпълнение на заложената индикативна стойност в одобреното проектно предложение (при цел – 46 000 включени студенти);
 2. 40 143 студенти приключили успешно практическо обучение в реална работна среда от включените в дейности по Оперативната програма, което представлява 87% дял (при определена база от 46 000 студенти).

Адмирации за отлично свършена работата по проект „Студентски практики – Фаза 1“ получи екипа от СА „Д. А. Ценов“ - Свищов. Повод за това станаха следните постижения:

 • 100% изпълнение на индикативния бюджет или 1 760 броя проведени практики;
 • първо място по показателя „Висши училища с най-голям процент на успешно приключили студенти спрямо индикативен брой студенти на висшето училище“;
 • второ място по показателя „Брой извършени проверки без установени отсъствия на студенти - 92 броя“;

 

 

 • пето място по показателя „Топ 20 на Висшите училища с най-голям по размер верифициран разход“ – 1 319 804,67 лв.;

 

 • пето място по показателя „Топ 20 на Висшите училища с най-голям по размер на верифициран разход за стипендии“ – 808 800,00 лв.;

 

 • 3,34% от общия брой регистрирани студенти по проекта и други.

В допълнение, данните за проект „Студентски практики – Фаза 1“ в СА „Д. А. Ценов“ в цифри са следните:

 • 2 710 студента регистрирани за участие в проекта;
 • 1 760 успешно приключили практически обучения;
 • 72 академични наставника;
 • 18 експерти финансово-счетоводно обслужване, технически изпълнители, функционални експерти и 1 водещ функционален експерт;
 • 114 обучаващи организации, подписали договор по проекта със СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 • 164 ментори – представители на обучаващите организации.

През цялото време на проекта, който официално приключва през месец септември 2018 година, имаше сериозен интерес от страна на студентите, обучаващи се в Свищовското висше училище. Местата за практическо обучение по индикативен бюджет се изчерпаха на 26 януари 2018 година, а последната студентска практика приключи на 29.06.2018 година.

В рамките на проекта, екипът за управление при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, приложи някои иновации, които бяха оценени от екипа за управление на проекта в МОН и намериха място в раздел „Добри практики, реализирани от висшите училища“. Благодарение на електронната система на проекта (https://praktiki.mon.bg/sp) екипът от Стопанска академия създаде специална платформа от база данни за участниците в проекта, която предоставя полезна и актуална информация, селектирана за отделни целеви групи - напр. факултет, специалност, форма на обучение, проведена практика в конкретен бранш, отрасъл или работодател. В рамките на тази платформа се извършва информирането на студентите по електронна поща, телефон и други за целите на кариерните услуги, предлагани от Свищовската Алма матер. Чрез участието си в проекта университетът създаде трайни партньорства с обучаващи организации и сключи договори за бъдеща съвместна дейност (извън договорите, подписани по проекта), които имат за цел:

1) реализация на бъдещи съвместни дейности за осъществяване на целенасочена политика за ефективна професионална реализация на завършилите кадри;

2) постигане на ясен и категоричен резултат в намирането на действаща връзка между работодателите и младите специалисти;

3) осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав за реализация на конкретни проекти в интерес на бизнеса и образователните цели на висшето училище.

Университетът изисква информация от обучаващите организации, чрез която Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността да коригира своевременно своята политика по кариерно консултиране, отчитайки препоръките на работодателите и посочените пропуски в теоретичен и практически план на практикантите. Събраните данни подпомагат актуализацията на стратегическите цели и задачи, които си е поставил кариерният център, съобразно реалните потребности на бизнеса. Благодарение на активния обмен на информация между договорените страни, се проследява професионалното развитие на студентите, тяхната кариерна реализация в интервала 1,5 и 5 години - показател, заложен при акредитацията на висшите училища у нас.

Екипът на управление на проект „Студентски практики – Фаза 1“ при МОН, информира участниците в работната среща, че ще направи всичко по силите си да има и проект „Студентски практики – Фаза 2“ (въпрос, който вълнува изключително много свищовските студенти и който се задава все по-често към екипа за управление в Стопанска академия), но не се ангажираха с точни дати, преди приключване на настоящия проект.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ проект „Студентски практики – Фаза 1“

17.07.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.07.2018 г. (четвъртък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец юни 2018 година.


С уважение, 
Екип на проект „Студентски практики - фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов
 
09.07.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи от 10:00 ч. до 14:00 ч. на 14 и 15  юли 2018 г. (събота и неделя).
В Академичния център студентите, които са участвали в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“през 2016-2018 г., а също така и студентите, участвали през 2013 г. и 2014 г. в ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 - „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.

 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 
26.06.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи
от 08:00 ч. до 16:00 ч. на 30 юни 2018 г. (събота).
В Академичния център студентите, които са участвали в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“през 2016-2018 г., а също така и студентите, участвали през 2013 г. и 2014 г. в ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 - „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.
 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


 

21.06.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 22.06.2018 г. (петък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец май 2018 година.

 
С уважение,
Екип на проект „Студентски практики - фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов
 
23.05.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 25.05.2018 г. (петък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец април 2018 година.

С уважение,
Екип на проект „Студентски практики - фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов


 

03.04.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи от 10:00 ч. до 12:00 ч. в следните съботни дни: 14, 21 и 28 април 2018 г.

В Академичния център студентите, които вече участват в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
19.03.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.03.2018 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец февруари 2018 година.
 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

26.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти, 
академични наставници и представители на обучаващи организации,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов Ви информира, че прекратява приема на документи за провеждане на студентски практики, поради изчерпване на лимита по индикативен бюджет, считано от 26.01.2018 г.
 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

 

19.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Информираме Ви, че от дата 19.01.2018 г. се приемат ДОГОВОРИ (със стартова дата на графика от 12.02.2018 г.), ДЕКЛАРАЦИЯ И СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА считано до ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ПРАКТИКАНТСКИ ПОЗИЦИИ.
Консултации по проекта ще се извършват в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО), както следва:

в дните - от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
от 8.00 ч. до 12.00 ч. / от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Право на участие в проекта имат всички студенти в Стопанска академия, в т. ч. първокурсниците. Обръщаме Ви внимание, че студентските практики могат да се провеждат по един път във всяка образователно-квалификационна степен (веднъж като бакалавър и веднъж като магистър).
 

Забележка: Договорите за провеждане на практическо обучение между Стопанска академия и студента-практикант се депозират ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА при представяне на лична карта и при вписване в РЕГИСТЪРА НА АЦККВО, със стартова дата на Работния график от 12.02.2018 г.
 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 

10.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми ментори,
служебните бележки за получените суми по граждански договори (за физически лица) по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” - Фаза 1 за данъчната 2017 г. можете да получите по следния начин:

 1. За всички ментори на територията на община Свищов – считано от 11.01.2018 г. всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. при г-жа Снежанка Ангелова, ет. 2 в административната сграда на Академията (Каса 1). Служебната бележка се получава лично или от упълномощено лице срещу подпис.
 2. За всички ментори извън община Свищов, служебните бележки ще бъдат изпратени на 15.01.2018 г. по пощата с обратна разписка на постоянен адрес. Ако желаете да получите документа на друг адрес, молим в срок до 14.01.2018 г. да ни изпратите същия на имейл s.praktiki@uni-svishtov.bg. Неполучаването на имейл от Вас ще е основание да изпратим служебните бележки на адресите Ви по лична карта.
На менторите - самоосигуряващи се лица не следва да се издават служебни бележки!
 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

 

09.01.2018 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,

информираме Ви, че се подновява ПРИЕМЪТ НА ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, считано от 15.01.2018 г. до ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ПРАКТИКАНТСКИ ПОЗИЦИИ.
Консултации по проекта ще се извършват в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО), както следва:
в дните - ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК  
от 8.00 ч. до 12.00 ч. / от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

РАБОТЕН ГРАФИК


Дати за прием на договори ЛИЧНО само за студенти, вписани в Регистъра на студенти кандидат-практиканти от Стопанска академия

Периоди за стартиране 
на практиката

15 и 16 януари 2018 г.

 22 януари – 26 януари 2018 г.

22 и 23 януари 2018 г.

 29 януари – 2 февруари 2018 г.

29 и 30 януари 2018 г.

 5 февруари – 9 февруари 2018 г.

5 и 6 февруари 2018 г.

 12 февруари – 16 февруари 2018 г.

Право на участие в проекта имат всички студенти в Стопанска академия, в т. ч. първокурсниците. Обръщаме Ви внимание, че студентските практики могат да се провеждат по един път във всяка образователно-квалификационна степен (веднъж като бакалавър и веднъж – като магистър).

Забележка:  Договорите за провеждане на практическо обучение между Стопанска академия и студента-практикант се депозират ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА при представяне на лична карта и при предварително вписване в РЕГИСТЪРА НА АЦККВО, съгласно посочените в Работния график дати за прием на договори.

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

 

18.12.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 18.12.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец ноември 2017 година. 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
29.11.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти практиканти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи на 2 и 16 декември 2017 г. (събота) от 10:00 ч. до 12:00 ч. В Центъра може да получите подробна информация за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“.
Студентите, които са приключили практическото си обучение по проект „Студентски практики – Фаза 1“могат да получат удостоверение и екземпляр от договорите за провеждане на практиката.
 

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


24.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи от 10:00 ч. до 12:00 ч. в следните съботни дни: 4, 11, 18 и 25 ноември 2017 г. 

В Академичния център студентите, които вече участват в проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


17.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.10.2017 г. (четвъртък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец септември 2017 година.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

06.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов  Ви информира, че за да стартирате Вашата практика е необходимо до 10 октомври 2017 г. да представите договорите със стартова дата на практиката в периода от 16 до 19 октомври 2017 г.

Последната допустима дата от графика за провеждане на практическо обучение, на която практиката следва да приключи е 30 ноември 2017 г.

След 10 октомври 2017 г. поради технически причини, договори няма да се приемат!

Работното време на Офиса на АЦККВО е следното:

/понеделник – петък/
от 8:00 ч. до 12:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов