Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2014 г.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Предиктивен анализ на клиентските реакции чрез инкрементално моделиране – ръководител на екипа: доц. д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

2.

Актуални проблеми на счетоводството – днес и утре – ръководител на екипа: проф. д-р Михаил Дочевф-т СО, к-ра СО

СО

3.

Оптимизиране на управлението на банковата ликвидност в условията на новите международни регулативни изисквания– ръководител на екипа: проф. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

Данъчната политика в България в контекста на процеса на хармонизиране на фискалните политики на сттраните от ЕС – ръководител на екипа: доц. д-р Анелия Радулова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

5.

Иновации в аграрния сектор в контекста на Стратегия „Европа 202” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – ръководител на екипа: доц. д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

6.

„Държавен дълг – икономически растеж” – факторни влияния и зависимости – ръководител на екипа: доц. д-р Валентин Милиновф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

7.

Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020 – ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисовф-т ММ, к-ра СП

СП

8.

Предизвикателства пред банковото потребителско кредитиране в България – ръководител на екипа: проф. д-р Теодора Димитроваф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

9.

Сценарии за развитието на преките чуждестранни инвестиции и външната търговия на РБългария в контекста на европейската интеграция – ръководител на екипа: доц. д-р Драгомир Илиевф-т ММ, к-ра МИО

МИО

10.

Принципи на отговорното обучение по управление – концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация – ръководител на екипа: доц. д-р Анастасия Марчеваф-т ММ, к-ра СП

СП

11.

Брандът – катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж – ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Горановаф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2014 г.


ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Научна периодика, бази данни и научно-приложни трудове в СА «Д. А. Ценов» - 2014 г. - ръководител на екипапроф. д-р Андрей Захариевф-т Финанси, к-ра ФК

 

Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2014 - 2015 г.


ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Усъвършенстване на обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии – ръководител на екипа: доц. д-р Красимира Славева, ф-т СО, к-ра МС

МС

2.

Лаборатория за научни изследвания по банкови науки - ръководител на екипа: доц. д-р Марин Маринов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Усъвършенстване на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели за симулиране на реална практическа среда - ръководител на екипа: проф. д-р Георги Иванов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2014 г.


НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна научнопрактическа конференция, посветена на 30-годишнината на катедра «Аграрна икономика» на тема «Националният аграрен сектор – елемент на Европейските земеделски региони в Стратегията «Европа 2020» - ръководител на екипа: доц. д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

2.

Международна научна конференция на тема „Социалните науки и икономиката” (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество) – ръководител на екипа: проф. д-р Иван Върбанов, ф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС
ПНЕ