Класиране на проектни предложения - Кампания 2020
 

Код

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Комплексна оценка

на АЕК

Решение на АЕК

Одобрен

бюджет

10-2020

Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна

Доц. д-р Искра Пантелеева

94

Одобрено за финансиране

5000,00

8-2020

Предиктивно моделиране на потребителския избор със софтуер с отворен код

Доц. д-р Тодор Кръстевич

92

Одобрено за финансиране

5367,60

1-2020

Потенциалът за конвергенция в ЕС в контекста на Европейския стълб на социалните права

Проф. д-р Поля Ангелова

91

Одобрено за финансиране

5486,25

16-2020

Интегрирана отчетност в управлението на предприятието

Гл. ас. д-р Ради Димитров

90

Одобрено за финансиране

3420,36

5-2020

Изследване на факторите, влияещи върху винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район

Доц. д-р Петранка Мидова

90

Одобрено за финансиране

4043,88

4-2020

Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери

Доц. д-р Румен Ерусалимов

89

Одобрено за финансиране

5640,70

9-2020

Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор

Гл. ас. д-р Марияна Бънова

89

Одобрено за финансиране

4775,87

3-2020

Оценка на качеството на областните стратегии за социални услуги

Проф. д-р Маргарита Богданова

89

Одобрено за финансиране

5547,02

12-2020

Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България

Доц. д-р Пламен Йорданов

87

Одобрено за финансиране

5990,78

6-2020

Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България”

Проф. дин Таня Горчева

86

Одобрено за финансиране

3600,00

13-2020

Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България

Доц. д-р Красимира Славева

84

Одобрено за финансиране

5530,00

7-2020

Модели за изграждане на логистични вериги в селското стопанство

Доц. д-р Маруся Линкова

80

Резерва

-

11-2020

Използването на информационни и комуникационни технологии в дигитална среда в български и чуждестранни висши учебни заведения

Ст. преп д-р Петър Тодоров

80

Резерва

-

14-2020

„Зеленият договор” на Европейския съюз и отражението му върху енергийната бедност

Доц. д-р Николай Нинов

78

Неодобрено за финансиране

-

17-2020

Традиции и иновации в обучението по данъчен контрол

Доц. д-р Пепа Стойкова

76

Неодобрено за финансиране

-

2-2020

Изследване на възможностите за развитие на община Свищов като туристическа дестинация

Доц. д-р Любка Илиева

70

Неодобрено за финансиране

-

15-2020

Интегрирано финансово отчитане в аграрния сектор

Доц. д-р Виолета Блажева

39

Неодобрено за финансиране

-