Подадени проектни предложения - Кампания 2018

         

Код

Наименование на проектното предложение

Ръководител

Катедра

Заявен бюджет

1-2018

Изследване на икономическите ползи от внедряването на система  за управление на качеството в българските предприятия

гл. ас. д-р Любка Илиева

ТБ

2887,56

2-2018

Изследване на въздействието на регулациите в областта на околната среда на ЕС върху международната конкурентоспособност на предприятията от химическата промишленост

доц. д-р Карина Саркисян - Дикова

МИО

2278,58

3-2018

Прогнозиране на пазарния тренд (критичен анализ на методи и сравнителен анализ между различни пазари)

доц. д-р Стефан Симеонов

ФК

27372,35

4-2018

Интеграционни процеси в глобалната икономика

доц. д-р Здравко Любенов

МИО

1220,40

5-2018

Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи

проф. д-р Маргарита Богданова

СП

8739,00

6-2018

Предизвикателства пред автомобилното застраховане в условията на динамично икономическо развитие

гл. ас. д-р Милен Митков

ЗСД

5505,12

7-2018

Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи

доц. д-р Росица Колева

КАСД

3703,60

8-2018

Управление на контрагентния риск в индустриалните предприятия

гл. ас. д-р Зоя Иванова

ИБП

3300,00

9-2018

Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България

проф. д-р Марияна Божинова

ИУТ

9871,19

10-2018

Изследване на стратегиите за учене в ОКС "Магистър" - дистанционна форма

ст. преп. д-р Петър Тодоров

ЧЕО

5500,00

11-2018

Възможности за повишаване представителността на онлайн анкетите

гл. ас. д-р Радослав Йорданов

Маркетинг

3782,39

12-2018

Промоциите в България - анализ на тенденциите и ефектите от промоции

доц. д-р Иван Марчевски

Маркетинг

5888,63

13-2018

Омниканално пазаруване: потребителско преживяване и клиентска удовлетвореност

доц. д-р  Пенка Горанова

Маркетинг

9371,74

14-2018

Измерения на бедността в България - статистически аспекти

проф. д-р Поля Ангелова

МС

4215,00

15-2018

Развитие на лидерството за постигане на целите за устойчивото развитие

доц. д-р Михаил Чиприянов

СП

3600,00

Общо:

97235,56