Приложение 1

Подадени проектни предложения - Кампания 2022

Дата на подаване

Час на подаване

Наименование на проектното предложение за научноизследователски проект

Ръководител

Заявен бюджет в лв.

1

20.04.2022

11:30 ч.

Устойчив и приобщаващ растеж - европейската перспектива

Проф. д. ик. н Таня Горчева

3500,61

2

26.04.2022

13:48 ч.

Социално-икономическа конвергенция на животозастрахователния и осигурителния пазар в България

Доц. д-р Венцислав Василев

4978,53

3

26.04.2022

15:15 ч.

Статистически измерения на кръговата икономика – теоретични, методологични и практико-приложни аспекти

Доц. д-р Пламен Петков

8000,00

4

26.04.2022

15:50 ч.

Актуални аспекти при обучението на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование

Доц. д-р Галина Чиприянова

3150,00

5

26.04.2022

16:50 ч.

85 години Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – традиции и иновации

Доц. д-р Румен Ерусалимов

9000,00

6

27.04.2022

08:09 ч.

Регионални ефекти от преките германски инвестиции в българската икономика

Проф. д-р Любчо Варамезов

8000,00

7

27.04.2022

08:40 ч.

Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините

Гл. ас. д-р Елица Лазарова

5822,99

8

27.04.2022

09:45 ч.

Стратегически възможности за развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията

Проф. д-р Марияна Божинова

5700,00

9

27.04.2022

13:55 ч.

Анализ на дигиталната екосистема на местна туристическа дестинация

Доц. д-р Петя Емилова

7725.04

10

27.04.2022

15:05 ч.

Готовност на студентите-икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформация

Проф. д-р Пенка Шишманова

5600,00

11

27.04.2022

15:25 ч.

Макропруденциалната политика - средство за устойчиво и балансирано развитие на икономиката

Проф. д-р Стоян Проданов

3810,13

12

27.04.2022

15:48 ч.

Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси във  финансовите предприятия в България

Проф. д-р Андрей Захариев

3000,00

13

27.04.2022

15:55 ч.

Кръгла маса бизнес лингва

Ст. преп. д-р Виктор Монев

250,00