Институтът за научни изследвания развива своята дейност в съответствие с Правилника за дейността на ИНИ:

Институтът за научни изследвания:

  • осъществява фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните научни области на Академията и в съответствие с тенденциите в развитието на световната наука и осигурява условия за трансфер на на­учните резултати в практиката.
  • създава предпоставки за насърчаване научноизследователските усилия, творческата инициа­тив­ност и предприемчивост на академичния състав, изследователите, докторантите и студентите за съз­да­ване на научни продукти и педагогически иновации.
  • работи за издигане социалната значимост на икономическата и управленската наука и авторитета на Академията като изследователски център с национално и меж­ду­на­род­но значение.
  • изпълнява дейности по международни и национални програми и проекти за насърчаване на научните изследвания и технологичен трансфер.