Образование и квалификация:
Институция: Специализиран научен съвет по "Икономическа теория и макроикономика" при ВАК, България, София
Образователна степен: Доктор по икономика по научната специалност 05.02.01 Политическа икономия - диплома № 28196/18.12.2002, от 18.06.2002
Институция: Стопанска академия "Д. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър - диплома № 006502/12.01.1984, от 15.09.1979 до 12.01.1984
Институция: Държавна търговска гимназия "Д. Хадживасилев", България, Свищов
Образователна степен: Средно икономическо образование - икономист-счетоводител, от 15.09.1973 до 30.06.1977
Институция: Нов български университет, България, София
Образователна степен: Чуждоезикова специализация по английски, от 25.03.2010 до 09.07.2010
Институция: Софийска Стокова Борса, България, София
Образователна степен: Борсов посредник - брокер на Софийска стокова борса, от 22.03.1994
Институция: Първа българска фондова борса, България, София
Образователна степен: Брокер на Първа Българска Фондова Борса, от 18.03.1994
Позиции:
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", катедра "Обща теория на икономиката", България, Свищов
Заемана длъжност: Професор , от 15.04.2015
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 06.06.2006
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 04.1987
Работодател: Колеж по икономика и управление, България, Свищов
Заемана длъжност: Старши преподавател, от 10.1987
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 10.1987
Работодател: Стопанска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 02.01.1985
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Декан, от 07.03.2016
Работодател: Колеж по икономика и управление, България, Свищов
Заемана длъжност: Директор, от 05.1993 до 10.1997
Работодател: Полувисш институт по икономика и управление, България, Свищов
Заемана длъжност: Зам. директор, от 08.1987 до 05.1993
Работодател: Обединени заводи за печатни платки и тестерно оборудване, България, Русе
Заемана длъжност: Счетоводител , от 01.1984 до 01.1985
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски език C1 C1 B2 B2 B2
Английски език B2 B2 B2 B2 B2
Френски език A1 A1 A1 A1 A1
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов", Институт за научни изследвания , България , Свищов
Заглавие: Проучване на възможностите за повишаване конкурентоспособността на фирмите от пивоварната промишленост в България , от 15.04.2012 до 15.11.2012
Описание: Група проекти: I – ВА ГРУПА Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА “Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти ПРИОРИТЕТ I Изследване проблемите на българската икономика ПОДПРИОРИТЕТ 4 Развитие на стратегически отрасли на икономиката на България
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов", катедра "Обща теория на икономиката" , България , Свищов
Заглавие: “Пазарно развитие на българската икономика – две десетилетия след промяната” , от 11.2010
Описание: Конференция по случай 60 годишен юбилей на катедра "Обща теория на икономиката"
Организация: , България , Свищов
Заглавие: BG051PO001-3.1.09-0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” - от 2013 до 2014 , не е посочено
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Експерт – обучения” по проект ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация" - от 2013 до 2014 , от 2013
Организация: Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 , България , София
Заглавие: „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища” 2008-2010 , от 25.03.2010 до 09.07.2010
Описание: Нов Български университет - Център за чужди езици
Организация: Витоша Рисърч Фондация „Приложни изследвания и комуникации” , България , София
Заглавие: Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове на Европейския съюз , от 07.2006 до 08.2006
Описание: Изследването ще допринесе за по-добро прецизиране на бъдещите мерки и дейности на Кохезионната политика в България, за постигането на по-високи и ефективни иновации, растеж и заетост
Организация: Европейска комисия
Заглавие: Training the trainers to becom trainers and outreach activities № 225378-CP-1-2005-CZ-GRUNDTVIG-G11 - от 2006 до 2007. „Подготовка на преподаватели от ВУЗ да станат обучаващи по изпълнение на дейности извън основната” , от 2006 до 2007
Описание: Международен проект, координатор за Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, доц. д-р Агоп Саркисян
Организация: Министерство на образованието и науката, в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование., България , България , Свищов
Заглавие: Академичен наставник в рамките на проект „Студетски практики” - BG051PO001-3.3.07-0002 - от 2013 , не е посочено
Описание: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”