Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Финанси"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Професор